Ортаның бөлшектерінің тербеліс бағытына қатысты тербелістер келесі түрге бөлінеді: A) бойлық B) көлденең C) айналмалы

Оттегі молекуласының орташа энергиясын анықтайтын формуланы көрсетіңіз: A)* B)* C)*

Потенциалдар айырымы 8 В болатын нүктелердің арасында q зарядын орын ауыстырған кезде электр өрісі тарапынан әсер ететін күштің жұмысы 4 Дж. q заряды неге тең? A)* 500 мКл B)* Кл C)* 0,5 Кл

Радиусы шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалған нүктенiң нормальдық үдеуi . Жауаптарды жүйесінде беріңіз: A)* Нүктенiң жылдамдығы 2 B)* Нүктенiң жылдамдығы тұрақты C)* Нүктенің тангенциалдық үдеуі жоқ

Серпімді орталардағы бойлық толқындардың фазалық жылдамдығын келесі формулалар арқылы анықтауға болады: A)* B)* C)*

Серіппелі маятниктің массасын 4 есе арттырғанда, оның тербелісінің периоды, жиілігі және циклдік жиілігі қалай өзгереді? A)* циклдік жиілігі 2 есе кемиді B)* жиілігі 2 есе кемиді C)* период 2 есе артады

Суретте келтірілген тізбек үшін Кирхгофтың екінші ережесін, тізбектің А және В түйіндері үшін Кирхгофтың бірінші ережесін жазыңыз: A) B) C)

Схемадағы 1 және 4, 2 және 3, 1 және 3 нүктелерінің арасындағы кедергіні анықтаңыз: А) R/2; B) R; C) 5R/8

Сыйымдылықтары 1 мкФ, 2 мкФ және 3 мкФ үш конденсатор берілген. Олардан қандай ең аз сыйымдылық алуға болады? Олардан қандай ең үлкен сыйымдылық алуға болады? Конденсаторларды төмендегі суретте келтірілгендей қосқанда қандай сыйымдылық алуға болады? А) 6/11 мкФ; В) 6 мкФ; С) 11/3 мкФ

Тангенциал және нормаль үдеудің берілген мәндері қандай қозғалысты сипаттайды: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; A)* Қисықсызықты айнымалы: 3 B)* Түзусызықты айнымалы: 2 C)* Түзусызықты бірқалыпты:1

Тангенциал және нормаль үдеудің берілген мәндері қандай қозғалысты сипаттайды: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; A)* Шеңбер бойымен бірқалыпты: 5 B)* Түзусызықты айнымалы: 2 C)* Қисықсызықты бірқалыпты: 4

Тербелмелі контурдағы электр өрісінің энергиясы максималь болатын t уақыт мезеттерін көрсетіңіз ( ): A) B) C)

Тербелмелі қозғалыстың циклдік жиілігін келесі формулалармен анықтауға болады: A)* B)* C)*

Тербеліс жиілігін келесі формулалармен анықтауға болады: A)* B)* C)*

Тербеліс периодын келесі формулалармен анықтауға болады: A)* B)* C)*

Тербелістер қоршаған ортамен әсерлесу сипатына қарай қалай бөлінеді? A)*еріксіз B)*еркін C)*автотербеліс

Тербелістер физикалық табиғатына қарай қалай бөлінеді: A)* механикалық B)* электромагнитік C)* аралас типті (механикалық, электромагниттік)

Тербелістің меншікті жиілігін келесі формулалармен анықтауға болады: A)* B)* C)*

Термодинамикалық параметрлерге қандай шамалар жатады: A)* температура B)* көлем C)* қысым

Термодинамиканың бірінші бастамасының өрнектерін көрсетіңіз: A)* B)* C)*

Ток күшінің, кернеудің, кедергінің БХЖ-да өлшем бірліктерін көрсетіңіз: A)* 1 А B)* 1 В C)* 1 Ом

Толқын ұзындығын келесі формулалармен анықтауға болады: A)* B)* C)*

Толқындық санды келесі формулалармен анықтауға болады: A)* B)* C)*

Транзистор келесілерден құралады: A)* эмиттер B)* база C)* коллектор

Тұрғын толқынның бiрiншi және жетiншi түйiндiлерiнiң арақашықтығы 15см. Толқынның ұзындығы: A) 2,5 см B) C) 25мм

Тұтқырлық коэффициентінің тығыздық шамасын көрсетіңіз: A)* газдың тығыздығы B)* молекулалардың орташа жылдамдығы C)* молекулалардың орташа жүру жолының ұзындығы

Түзу бойымен қозғалған бөлшектің қозғалыс теңдеуі : A)* Бастапқы жылдамдық: B)* Бастапқы үдеу 0 C)* Бөлшектің үдеуі

Түзу бойымен қозғалған бөлшектің қозғалыс теңдеуі : A)* Жылдамдығын анықтайтын өрнек: B)* Үдеуі тұрақты емес C)* Бөлшектің үдеуі

Тізбектің біртекті бөліктеріндегі ток күшінің I кернеуден U тәуелділігі 1-5 графиктерімен көрсетілген. Қай жағдайда тізбек бөлігінің кедергісі ең үлкен? Ең кіші? Қай жағдайда кернеудің бір мәнінде ток күші ең үлкен? А) 1 графиуте кедергінің мәні ең кіші; В) 1 графикте ток күші ең үлкен; С) 5 графикте кедергі ең үлкен.

Физикалық тұжырымдардың қайсы дұрыс? A)* Біртекті электр өрісінде күш сызықтары параллель В)* Электр зарядын тұйықталған жол бойынша орын ауыстыру кезіндегі жұмыс нөлге тең С)* Электрстатикалық өрістің кернеулік векторы кез келген нүктеде күш сызығына жанама және бағыттас болады

Физикалық шамалардың дұрыс өлшем бiрлiктерін көрсетіңіз: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) . 1)Күш моменті; 2)Инерция моменті 3) Импульс моменті; 4) Импульс; 5) Тығыздық

Физикалық, математикалық және серіппелі маятниктер периоды анықталатын формулаларды көрсетіңіз: A)* B)* C)*

Ішкі кедергісі 1 Ом ЭҚК көзі берілген. Тізбектің сыртқы кедергісі 3 Ом. Қорек көзі арқылы өтетін ток күші 5 А, ЭҚК – 60 В. Ток көзінің ПӘК-і, шығарылатын қуаты, қоректенетін қуаты: A)* 0,25 B)* 75 Вт C)* 300 Вт

Электр зарядтары үшін келесі тұжырымдар дұрыс: A)* Электр зарядтарының екі түрі бар: оң және теріс. Біраттас зарядтар тебіледі, әраттас зарядтар тартылады B)* Электр заряды зарядтың сақталу заңына бағынады C)* Электр заряды инвариантты, яғни оның шамасы санақ жүйесіне тәуелді емес

Электр өрісі +q және -9q нүктелік зарядтарымен қоздырылады. АЕ түзуінің қай нүктесінде қорытынды өрістің кернеулігі нөлге тең болуы мүмкін? А) А; В) D; C) E

Электр өрісіндегі зарядталған бөлшекке әсер етуші күш: A)* бөлшекке үдеу хабарлайды B)* жұмыс атқарады C)* бөлшектің энергиясын өзгертеді

Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалының өлшем бірліктерін көрсетіңіз: A)* В B)* Н/Кл C)* В/м

Электрстатикалық өрістің кернеулігіне анықтама беріңіз: A)* электростатикалық өрістің күштік сипаттамасы B)* өрістің берілген нүктесіндегі бірлік оң зарядқа әсер етуші күшпен анықталады C)* векторлық шама

Электрстатикалық өрістің күш сызықтарына тән: A)* күш сызықтарының әрбір нүктесінде жүргізілген жанама векторының бағытымен бағыттас B)* күш сызықтары электрстатикалық өрістің эквипотенциал беттеріне перпендикуляр C)* біртекті өріс үшін кернеулік сызықтары кернеулік векторына параллель

Энергия тасымалданған кезде Фурье заңын сипаттайтын шамаларды көрсетіңіз: A)* жылу ағынының тығыздығы B)* жылуөткізгіштік коэффициенті C)* температура градиенті

Юнг модулін келесі формулалармен анықтауға болады: A)* B)* C)*

Наши рекомендации