Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління

Ідеальна структура системи. Для рішення завдання синтезу алгоритмічної структури повинні бути відомі передатна функція Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru об'єкта керування, збурювання Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru й Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru діючі на вході й виході об'єкта, а також перешкода g виникаюча в каналах завдання й виміру.

W(p)
x(p)
y(p)
f(p)
-
gи(p)
gз(p)
W(p)
x(p)
y(p)
f(p)
-
g(p)
е(p)

Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru

У найпростішому випадку, що коли обурюють впливи на об'єкт відсутні, управління можна здійснювати за розімкнутою схемою (мал.2).

Wo(p)
х(p)
y(p)
f(p)=0
g(p)
Фопт(p)
хопт(p)
Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru
u(p)
Синтезируемая часть
Неизменяемая часть

Якщо при цьому передатну функцію Wy(р) управляючого пристрою прийняти рівної

Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru , (1)

те забезпечиться повна (структурна) компенсація інерційності об'єкта, і система керування буде практично миттєво відтворювати на виході об'єкта вплив, що задає, хопт(р). Завдання хопт(р) формується спеціальним фільтром з передатною функцією Фопт(р), що вибирається так, щоб фільтр якнайкраще про пускав всі складові сигналу х(p) і подавляв перешкоду g(p).

Якщо на об'єкт діє збурювання f(p)≠0 яке піддається виміру, то теоретично можна синтезувати ідеальну розімкнуту систему керування з повною компенсацією збурювання.

Wo(p)
х(p)
y(p)
f(p)
g(p)
Фопт(p)
хопт(p)
Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru
u(p)
Синтезируемая часть
Неизменяемая часть

Причому, передатна функція (1), що забезпечує повну компенсацію інерційності об'єкта, виявляється найкращої й для компенсації збурювання f(p). Дійсно, при виконанні умови (1) завжди Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru , тому корисна складова yu(p) на виході об'єкта буде повністю врівноважувати збурювання f(p).

Але збурювання f(p), як правило, не вдається виміряти, і систему керування доводиться будувати за замкнутою схемою або принципу зворотного зв'язку. Для відшукання структури ідеальної замкнутої системи можна використовувати ідею непрямого виміру збурювання f(p) за допомогою моделі об'єкта Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru .

Wo(p)
х(p)
y(p)
f(p)
g(p)=0
Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru
u(p)
Wo(p)
Wo(p)
yu(p)
yuм(p)
yuм(p)
ε(p)
fм(p)

Очевидно, що при Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru сигнал, що обчислюється на виході моделі

Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru

є побічно обмірюваним збурюванням f(p) і його можна, як і в попередній схемі ввести в керуючий пристрій з передатною функцією 1/Wo(р) і, таким чином, знову одержати ідеальну розімкнуту структуру. У ній відповідно до правил структурних перетворень сигнал y(p) можна перенести на вхід керуючого пристрою й прикласти до суматора 2. Тоді керуючий пристрій 1/Wo(р) виявиться охопленим внутрішнім позитивним зворотним зв'язком, а сигнал після суматора 1 буде відповідати сигналу помилки ε(p)=х(p)-y(p). Останнє означає, що система стала замкнутої й працює за принципом негативного зворотного зв'язку з регулятором - штрихової прямокутник:

Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru . (2)

При точному збігу моделі й об'єкта регулятор (4) буде працювати як пропорційний з Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru , що відповідає нульовим помилкам по каналах завдання й збурювання.

У загальному випадку, коли f(p)≠0 і g(p)≠0 алгоритмічна структура ідеальної замкнутої системи сполучить у собі ознаки обох структур, обґрунтованих вище евристичним шляхом.

Wo(p)
х(p)
y(p)
f(p)
g(p)
Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru
u(p)
Wo(p)
yu(p)
yuм(p)
ε(p)
ε1(p)
Фопт(p)

У цій ідеальній структурі регулятор також містить внутрішній позитивний зворотний зв'язок, ланки 1/Wo(р), Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru , і крім того, - оптимальний фільтр Фопт(р). Замкнута система з таким регулятором теоретично еквівалентна ідеальній розімкнутій системі керування по збурюванню f(p), що практично миттєво відтворює завдання x(p) і повністю компенсує збурювання f(p). Передатна функція регулятора ідеальної системи

Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru . (3)

Ланка Фопт(р) вхідне в прямий ланцюг регулятора, здійснює оптимальну фільтрацію зовнішніх впливів і виробляє оптимальне завдання хопт(p). Зворотна модель об'єкта 1/Wo(р) компенсує його инерционность, а пряма Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru прогнозує вплив керуючого впливу u(p) на керовану змінну y(p) (обчислює тридцятилітній yu(p) на виході об'єкта). Тому що сигнал y(p) з виходу прогнозуючої ланки надходить на вхід регулятора з позитивним знаком, те вся система після чергової зміни керуючого впливу виявляється як би розімкнутою. Внаслідок цього реальна замкнута система теоретично еквівалентна розімкнутій системі керування по збурюванню f(p).

Використовуване в ідеальній системі включення послідовно з об'єктом ланки у вигляді зворотної моделі об'єкта є принциповою основою структурного й параметричного синтезу систем керування, а сам прийом називається методом компенсації інерційності об'єкта.

У практичних завданнях синтезу найчастіше застосовується часткова (параметрична) компенсація- усунення впливу однієї - двох (звичайно самих більших) постійних часу об'єкта. Для цього послідовно з інерційним об'єктом

Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru , (4)

де To1 > To2 > To3 >…>Ton, включають ланку, що форсує, першого-другого порядку з передатною функцією

Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru , (5)

для якої постійні часу повинні бути рівними компенсуємим постійним часу об'єкта, тобто

Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru ; Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru ,

і передатний коефіцієнт Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru .

Варто помітити, що практична реалізація систем з ідеальною структурою й застосування методу компенсації інерційності об'єкта пов'язані з певними технічними обмеженнями й перешкодами, які не завжди можуть бути переборені. Зокрема: як правило, неможливо точно реалізувати зворотну передатну функцію об'єкта (1); ланки, що форсують, виду (5), використовувані для часткової компенсації інерційності об'єкта, реально мають свою інерційність; регулятор із внутрішнім позитивним зворотним зв'язком звичайно структурно нестійкий або має великий передатний коефіцієнт, що викликає нереалізовані керуючі впливи. Проте, незважаючи на неможливість практичної реалізації системи з ідеальною структурою, вона є теоретичною межею, до якого необхідно прагнути при синтезуванні високоякісних систем керування. Відповідно до ідеальної структури можна сформулювати фундаментальний принцип структурно-параметричної оптимізації систем керування зі зворотним зв'язком:

керуючий пристрій повинен містити динамічну ланку з передатною функцією, рівної або близької зворотної передатної функції об'єкта.

Ідеальний регулятор для об'єктів із запізнюванням.Визначимо структуру й передатну функцію ідеального регулятора для інерційних об'єктів із запізнюванням, які можна описати наступною узагальненою передатною функцією

Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru , (6)

де Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru - дрібно-раціональна функція, що характеризує інерційну частину об'єкта, Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru - чисте запізнювання об'єкта.

Урахуємо, що при підстановці передатної функції (6) у формулу (3) у передатній функції регулятора з'явиться співмножник Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru який відповідає ідеальному випереджувачу й точна реалізація якого технічно неможлива. Тому з метою спрощення шуканої структури регулятора й полегшення його технічної реалізації доцільно допустити, щоб для об'єктів, що містять чисте запізнювання Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru , ідеальна система відтворювала вплив, що задає, із Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru запізнюванням тобто Щоб

Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru , (7)

де Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru - оптимальний фільтр для сигналів x(p) і g(p).

Тоді, згідно (3) одержимо ідеальний регулятор для об'єктів із запізнюванням

Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru , (8)

Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru
х(p)
y(p)
f(p)
g(p)
Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru
u(p)
ε(p)
ε1(p)
Ф'опт(p)
Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru
Регулятор Ресвіка  
εр(p)
який називається регулятором Ресвіка.

Внутрішній зворотний зв'язок регулятора Ресвіка, що містить ланку чистого запізнювання, прогнозує, який сигнал повинен з'явитися на виході об'єкта після чергової зміни керуючого впливу u. Тому що цей зв'язок позитивний, то прогнозований сигнал постійно компенсує (нейтралізує) рівний йому реальний вихідний сигнал об'єкта. Результуючий сигнал εр(p) з'являється тільки в перші моменти часу після зміни зовнішніх впливів. Таким чином, завдяки додатковому зворотному зв'язку, що моделює динаміку об'єкта, з основного контуру як би виключається чисте запізнювання Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru , що завжди погіршує стійкість системи й утрудняє рішення завдання синтезу.

Як і в загальному випадку, практична реалізація ідеальної системи керування об'єктом із запізнюванням пов'язана з певними технічними труднощами. Істотним недоліком системи з регулятором (8) є її критичність або сильна чутливість до малих варіацій запізнювання об'єкта: система стійка тільки при точній рівності запізнювання об'єкта Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru й запізнювання Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru , в об'єкті, який моделюється тобто

Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru . (9)

При розбіжності запізнювань система може стати нестійкою. Можна показати, що у випадку, коли Фопт(р) =kопт, для стійкості замкнутої системи необхідно kопт < 0,5. При kопт > 0,5 найменше порушення рівності (9) веде до втрати стійкості, хоча при точному збігу запізнювань коефіцієнт kопт може бути як завгодно більшим.

Для підвищення запасу стійкості систем з регулятором (8) у їхній контур уводять додаткові коригувальні ланки або обмежуються неповною компенсацією інерційної частини об'єкта. Природно, що динамічна точність керування при цьому погіршується.

Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru
х(p)
y(p)
f(p)
u(p)
ε(p)
Wр(p)
Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru
Випереджувач Сміта
Ідея нейтралізації запізнювання об'єкта реалізується також за допомогою випереджувачу Сміта, яким охоплюють типові регулятори. Неважко переконатися, що при великому передатному коефіцієнті ( Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru ) регулятор з випереджувачем Сміта еквівалентний регулятору Ресвіка з Фопт(р) =1.

Систему з випереджувачем Сміта технічно реалізувати легше, тому що не потрібно моделювати зворотну передатну функцію об'єкта.

Хоча регулятор Ресвіка (8) практично здійснити ніколи не вдається, аналіз його властивостей дозволяє оцінити граничні можливості керування об'єктами із запізнюванням. Так, для найкращого відтворення впливу, що задає, x(p) при відсутності перешкоди (тобто при Фопт(р) =1) регулятор (8) приймає вид:

Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru , (10)

а передатні функції замкнутої системи за каналом завдання (x(p)-y(p))

Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru , (11)

і за каналом збурювання (f(p)-y(p))

Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru . (12)

Функціям (11) і (12) відповідають ідеальні перехідні процеси прямокутної форми, що закінчуються за мінімально можливий час Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru .

Найбільше важко керованими є об'єкти, що містять тільки чисте запізнювання

Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru , (13)

і для них найкраще застосовувати саме регулятор Ресвіка або випереджувач Сміта, що забезпечують структурну компенсацію запізнювання. Регулятор, (10) для об'єкта (13) приймає вид

Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru . (14)

При повільних зовнішніх впливах, для яких припустима наближена заміна

Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru , (15)

ідеальний регулятор еквівалентний І-Регулятору

Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru , (14)

де kи = 1/ kо Загальні принципи синтезу алгоритмічної структури системи управління - student2.ru .

Звідси можна сформулювати загальне правило настроювання регуляторів для об'єктів із запізнюванням:

передатний коефіцієнт регулятора повинен бути обернено пропорційний передатному коефіцієнту об'єкта й часу запізнювання.

Наши рекомендации