Числові методи побудови розв’язку задачі Коші

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет будівництва та архітектури Кафедра вищої математики

Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru

ОСНОВИ ЧИСЛОВИХ МЕТОДІВ

У ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

З РЕАЛІЗАЦІЄЮ В ПАКЕТІ MAPLE

Методичні рекомендації та контрольні завдання до курсу

«Основи числового аналізу» з напряму підготовки 6.100102

«Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»

Львів 2014

Рекомендовано до друку

методичною радою ЛНАУ

Протокол № 10 від 8.05.2014р.

Укладачі: к. ф.-м.н., доцент Л. Я. Шпак

к. ф.-м.н., доцент Т. І. Бубняк

ст.викладач О. І. Говда

Рецензент: к. т. н., доцент В.О.Тимочко

Видається за редакцією авторів

© Львівський національний аграрний університет, 2014

Основні положення роботи в Maple

Інтерполяційний многочлен

Для функції заданої таблично:

  x x1 x2 xn
  y y1 y2 yn

інтерполяційний многочлен Лагранжа будуємо згідно формули:

Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru

Наприклад, для функції заданої таблично:

  x -1  
  y -3 -1 ?

побудуємо інтерполяційний многочлен Лагранжа .Обчислимо наближене значення многочлена у заданій в точці х = -0,5.

Згідно умови функція визначена в чотирьох точках (вузлах) n=4. Згідно запропонованої формули записуємо чотири доданки:

Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru .

Одержуємо многочлен третього порядку:

Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru

На рис.1 побудовано графік інтерполяційного многочлена. В вузлах інтерполяції його значення співпадають з значеннями заданими в таблиці.

Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru

Рис. 1

Обчислюємо значення многочлена в заданій точці:

y = L4(-0,5)=7,3.

Побудову інтерполяційного многочлена та обчислення його значення в точці ( х = -0,5 ) в вікні програми Maple здійснюємо операторами:

Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru

Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru

після вводу яких клавішою Enter одержуємо:

Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru

Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru

Графік многочлена будуємо оператором:

Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru

Треба зауважити, що в діапазоні зміни аргумента х через двокрапку в рядок вказуємо найменше та найбільше його значення з таблиці. Одержуємо графік.

Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru

Метод найменших квадратів

3.1 Метод найменших квадратів визначення параметрів

лінійної емпіричної залежності y=ax+b

Нехай в результаті емпіричних досліджень одержано таблицю значень функції:

  x x1 x2 xn
  y y1 y2 yn .

За методом найменших квадратів для визначення параметрів a та b

лінійної емпіричної залежності y=ax+b мінімізуємо суму квадратів відхилень відповідних значень на прямій і значень заданих в таблиці

Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru

Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru З необхідної умови екстремуму функції двох змінних:

записуємо систему двох лінійних рівнянь для визначення параметрів a та b:

Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru

Розглянемо приклад. Методом найменших квадратів для функції заданої таблично:

x -1  
y -3 -1  

визначити параметри a та b емпіричної лінійної залежності y=ax+b .

При обчисленні коефіцієнтів системи та визначенні розв’язку можна скористатись довільним прикладним програмним забезпеченням, зокрема записати в формі Exel таблиці:

i x y x2 xy
-1 -14
-3 -3
-1 -3
Сума

Записуємо систему двох лінійних рівнянь: Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru

Розв’язок системи: a=-0,8; b=6,1.

Методом найменших квадратів побудована лінійнаемпірична залежність: y=-0,8x+6,1.

Побудуємо графік визначеної прямої і точкової функціональної залежності заданої в табличній формі в умові завдання (рис.2).

Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru

Рис. 2.

Оскільки параметри прямої визначено методом найменших квадратів то сумарне відхилення точок від прямої є мінімальним.

В вікні програми Maple залежність методом найменших квадратів будуємо підключаючи відповідний статистичний пакет операторами:

> Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru

> Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru

> Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru

ввівши які одержуємо лінійну залежність

Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru .

3.2 Метод найменших квадратів визначення параметрів

квадратичної емпіричної залежності y=ax2+bx+c

Методом найменших квадратів для функції заданої таблично визначимо параметри a, b та с квадратичноїемпіричної залежності y=ax2+bx+c .

За методом найменших квадратів для визначення параметрів a, b та с

Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru для функції заданої таблично аналогічно до попереднього пункту 3.1

мінімізуємо функцію:

і одержуємо систему лінійних рівнянь:

Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru .

Розглянемо числовий приклад залежності для якого в попередньому пункті 3.1 будувалось лінійне наближення і переконаємось, що збільшення степені многочлена у наближенні, а отже збільшення степенів свободи, дозволяє зменшити похибку апроксимації.

Нехай задано таблицю значень функції:

x -1  
y -3 -1  

При обчислення коефіцієнтів системи та для визначення розв’язку можна скористатись Exel таблицею:

i x y x2 x3 x4 xy yx2
-1 -1 -14
-3 -3 -3
-1 -3 -9
Сума
               

Записуємо систему лінійних рівнянь: Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru

Розв’язок системи: a=1,625; b=-7,3; c=4,475.

Методом найменших квадратів побудована емпірична залежність: y = 1,625 x2 - 7,3x + 4,475.

Побудуємо графік визначеної параболи і точкової функціональної залежності заданої в табличній формі в умові завдання (рис.3). Оскільки параметри визначено методом найменших квадратів то сумарне відхилення точок від параболи є мінімальним.

Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru

Рис. 3.

В Maple залежності методом найменших квадратів вищих степенів будуємо операторами вже описаними в пункті 3.1:

> Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru

> Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru

> Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru

Числові методи побудови розв’язку задачі Коші - student2.ru

3.3 Метод найменших квадратів визначення параметрів

степеневої емпіричної залежності y=kxm

Числові методи побудови розв’язку задачі Коші

Наши рекомендации