Жарық толқындарының қасиеттері

$$$ 339

Оптикалық жол ұзындығы қалай анықталады?

E)

$$$ 340

Мынадай шарттар орындалғанда екі жарық толқындары когерентті деп аталады:

D) w1=w2 , Dj=const

$$$ 341

Толқындардың интерференциялық шарттарының қажеттілігін көрсетіңіздер.

В) толқындардың когеренттілігі

$$$ 342

Сыну көрсеткіштері n1 және n2 болатын орталардан өтетін екі жарық толқынының оптикалық жол айырымы неге тең болады?

В)

$$$ 343

Егер фазалар айырымы 0,6p болса, заттағы екі когерентті монохромат толқындардың оптикалық жол айырымы қандай болады?

В) 0,3l

$$$ 344

Сыну көрсеткіші nпл>1 жұқа пленкадан шағылған жарық сәулелерінің оптикалық жол айырымы неге тең болады?

D

А С

В

С) (AB+BC)n-AD-l/2

$$$ 345

Вакуумдағы ұзындығы шыныдағы =5 мм кесіндіге сәйкес келетін монохромат жарықтың толқын санына тең кесіндінің ұзындығын анықтаңыз. Шынының сыну көрсеткіші 1,5-ке тең.

E) 7,5 мм

$$$ 346

Қалыңдығы 2 мм болатын су қабатынан өтетін жарық толқынының оптикалық жол айырымы 2,66 мм. Судың сыну көрсеткішін табыңыз.

В) 1,33

$$$ 347

Жарық оптикалық жол айырымы 12,1 мм болатын алмаз пластинкасы арқылы өтеді. Алмаздың сыну көрсеткіші 2,42. Пластинканың қалыңдығын табыңыз.

E) 5 мм

$$$ 348

Интерференциялық максимум шартын көрсетіңіз.

В)

$$$ 349

Интерференциялық минимум шартын көрсетіңіз.

А)

$$$ 350

Ауада таралатын жарық толқынының жолына сыну көрсеткіші n=1,5, қалыңдығы d=1 мм шыны пластина қойылған. Егер толқын пластинаға тік бағытта түссе, онда оптикалық жол айырымы қаншаға өзгереді?

D) 0,5 мм

$$$ 351

Егер қалыңдығы d, сыну көрсеткіші n жұқа пленкаға ауадан тік бағытта жарық түссе, онда өтетін жарық үшін оптикалық жол айырымы неге тең болады?

А)

$$$ 352

Егер қалыңдығы d, сыну көрсеткіші n жұқа пленкаға ауадан тік бағытта жарық түссе, онда шағылған жарық үшін оптикалық жол айырымы неге тең болады?

В)

$$$ 353

Сыну көрсеткіші 1,3 сабын пленкасына жарық (толқын ұзындығы 0,55 мкм) тік бағытта ауадан түскен. Интерференция нәтижесінде шағылған жарық максимал әлсіреген. Пленканың ең кіші қалыңдығы қандай болады?

В) 0,21 мкм

$$$ 354

Ауада тұрған сабын пленкасына (n=1,3) тік бағытта ақ жарықтың сәулелер шоғы түскен. Пленканың ең кіші d қандай қалыңдығында толқын ұзындығы 0,65 мкм шағылған сәуле интерференция нәтижесінде максималь әлсіреген болып табылады?

В) 0,25 мкм

$$$ 355

Оптикалық жол айырмасы екі когерентті жарық шоқтары

қандай да бір нүктеде интерференцияланады. Бұл нүктеде не

байқалады?

В) минимум

$$$ 356

Интерференция құбылысын байқауға болады:

С) жиілігі бірдей екі лазерден

$$$ 357

Өтетін жарықта байқалатын Ньютон сақиналарының центрінде:

А) ақ дақ байқалады

$$$ 358

Толқындық теория негізделеді:

E) Гюйгенс принципіне

$$$ 359

Жарық сәулесінің жолына қалыңдығы 4 мм шыны пластина қойылса, онда оптикалық жол ұзындығы қалай өзгереді? Шынының сыну көрсеткіші 1,5.

А) 2 мм-ге артады

$$$ 360

Егер көк ( =0,5 мкм) жарық фильтрін қызыл ( = 0,65 мкм) жарық фильтріне ауыстырсақ, онда екі когерентті жарық көздерінің интерференциясы кезінде экрандағы екі көршілес интерференциялық жолақтардың арасы қалай өзгереді?

D) 1,3 есе артады

$$$ 361

Егер вакуумда жүретін жарық сәулесінің жолына қалыңдығы 2,5 см шыны пластина қойсақ, онда оптикалық жол ұзындығы қаншаға өзгереді? Шынының сыну көрсеткіші 1,5.

A) 1,25 см

$$$ 362

Сыну көрсеткіші n=1,5-ға тең шыныда жарықтың оптикалық жолы S2=1,5 мм-ге тең. Сол уақыт ішінде жарық вакуумда қанша жол басып өтеді?

B) 2,25 мм

$$$ 363

Фаза айырымы болса, онда заттағы екі когерентті монохромат толқындардың оптикалық жол айырымы қандай?

D) 0,5

$$$ 364

Экранда үшінші интерференциялық минимум бақылану үшін екі когерентті толқындардың жол айырымына қанша толқын ұзындығы сәйкес келеді?

C)

$$$ 365

Толқын ұзындықтары , өзара интерференцияланушы екі монохроматты толқындардың оптикалық жол айырымы = 0,4 болса, фаза айырымы қаншаға тең?

A) 0,8

$$$ 366

Сыну көрсеткіші 1,6 ортаға геометриялық жол айырымы 2,5 см екі монохромат сәуле түссе, осы ортадағы толқындардың оптикалық жол айырымы қандай болады?

D)4 см

$$$ 367

Сыну көрсеткіші n қабықша бетіне перпендикуляр бағытта толқын ұзындығы l жарық түседі. Шағылған сәулелерді өшіру үшін қабықшаның ең кішкене қалыңдығы қандай болу керек ?

C)

$$$ 368

Юнг тәжірибесінде толқын ұзындығы 0,6 мкм монохромат жарықпен бір-бірінен 0,3 мм қашықтықта тұрған екі саңылау жарықтандырылған. Интерференциялық жолақтың ені 1 мм-ге тең болғандағы саңылаудан экранға дейінгі қашықтықты анықтаңыз.

D) 0,5 м

$$$ 369

Сыну көрсеткіші 1,5 қалыңдығы 0,5 мм шыны пластинкада толқын ұзындығы 0,5 мкм қанша толқын орналасады?

C) 1500

$$$ 370

Толқын ұзындығы 0,65 мкм болатын жарық шығарушы екі когерентті жарық көзінен экранда интерференциялық көрініс алынған. Экрандағы төртінші мен бесінші интерференциялық максимумдар аралығы 1 см-ге тең. Егер жарық көздерінің арасы 0,13 мм болса, онда жарық көздерінен экранға дейінгі арақашықтық қаншаға тең?

A) 2 м

$$$ 371

Екі орта шекарасында оптикалық тығыз ортадан жарық толқынының шағылу кезінде тербеліс фазасы p-ге өзгереді. Толқын қандай оптикалық жол айырымын алады?

D) l/2

$$$ 372

Интерференциялық жолақтың ені 0,15 мкм болса, 0,75 мкм аралықта қанша максимум орналасқан? Бірінші минимумнан бастап санаймыз.

E) 5

$$$ 373

Экрандағы нүктеде интерференциялық максимум байқалуы үшін, ол нүктеге келіп түсетін жарық толқынының фаза айырымы қандай болуы керек?

A) 2p

$$$ 374

Ортаның сыну көрсеткіші 2-ге тең. Осы ортадағы жарық жылдамдығы неге тең?

E) 1,5×108 м/с

$$$ 375

Жарық толқыны затта 0,015 мкс уакытта 3 м аралыққа таралса, онда заттың сыну көрсеткіші қаншаға тең?

C) 1,5

$$$ 376

Екі когерентті жарық көзінен алынған көрші интерференциялық максимумдар арасы экранда -ке тең. Жарық көздері бір-бірінен қашықтықта орналасып, толқын ұзындығы болса, жарық көздерінен экранға дейінгі қашықтық қандай болады?

D)

$$$ 377

Ауада орналасқан сыну көрсеткіші -ге тең пленкаға толқын ұзындығы монохромат жарық сәулесі нормаль бойынша түседі. Пленканың қандай ең аз қалыңдығында шағылған жарық интерференция нәтижесінде максималь әлсіреген болып табылады?

А)

$$$ 378

Сыну көрсеткіші заттан жасалған мөлдір пластинаны оған перпендикуляр түскен, толқын ұзындығы =600нм сәулелермен жарықтандырғанда, ол шағылған жарықта қараңғы болып көрінуі үшін пластинаның ең кіші қалыңдығы қандай болуы мүмкін?

В) 200 нм

$$$ 379

Интерференциялық жолақтардың ені 0,25 мкм-ге тең. Ені 0,75 мкм экранда қанша максимум орналасуы мүмкін? Бірінші минимумнан бастап санаймыз.

С) 3

$$$ 380

Сәулелердің геометриялық жол айырымы 2,5 см болса, екі когерентті монохромат толқынның сыну көрсеткіші =1,6-ға тең затта оптикалық жол айырымы қандай болады?

А) 4,0 см

$$$ 381

Интерференция құбылысында жарық интенсивтілігінің максимумы қай формуламен анықталады?

А)

$$$ 382

Фазалар айырымы 0,4 -ге тең болса, екі когерент монохромат толқынның заттағы оптикалық жол айырымы қандай болады?

Е) 0,2

$$$ 383

Жарық толқынының оптикалық тығыздау ортаның шекарасынан шағылғанда тербелістер фазасы -ге өзгереді. Түскен және шағылған толқындарының оптикалық жол айырымы қандай болады?

D) /2

$$$ 384

Монохромат жарықтың интерференцияланған екі толқынының оптикалық жол айырымы 1/4 -ге тең. Фазалар айырымы қандай болады?

D) /2

$$$ 385

Ньютон сақиналарын бақылағанда бетінен когерентті толқындар шағылатын жұқа пленка ролін не атқарады?

В) пластина мен линза арасындағы саңылау

$$$ 386

Шағылған жарықта қараңғы болып көрінетін пленканы оның бетіне перпендикуляр түскен, l=744 нм сәулелермен жарықтандырғанда, пленканың (n=1,5) ең кіші қалыңдығы қандай болады?

В) 248 нм

$$$ 387

Фазалар айырмасы 0,8p-ге тең болғанда, екі монохромат когерентті толқынның оптикалық жол айырымы қандай болады?

С) 0,4l

$$$ 388

Сыну көрсеткіші n=1,6 болатын затта екі когерентті монохромат толқынның геометриялық жол айырымы 1,5 см болса, оптикалық жол айырымы қандай болады?

С) 2,4 см

$$$ 389

Оптикалық тығыздау ортадан шағылған сәуленің тербеліс фазасы p-ге өзгерсе, толқын қандай оптикалық жол айырымына ие болады?

D)

$$$ 390

Жиіліктері 5×1014 Гц когерентті толқындар ауадағы нүктеде интерференцияға түседі. Сәулелердің жол айырымы 2,4 мкм болса, нүктеде жарық күшейе ме, әлде азая ма? Неліктен?

С) күшейеді, себебі жол айырымы жарты толқындардың жұп санына тең

$$$ 391

Жиіліктері бірдей жарық көздері бақылаушыдан 12 м және 15 м қашықтықта орналасқан. Егер фазалар айырмасымен болса, толқын ұзындығы қанша?

А) 4 м

$$$ 392

Жарық толқындардың интерференция құбылысының байқалу шарты:

A) интерференцияланатын толқындардың когеренттілігі

$$$ 393

Жарықтың оптикалық жол ұзындығы деп жолдың геометриялық ұзындығының:


C) сыну көрсеткішіне көбейтіндісін
$$$ 394

Екі толқынның геометриялық жол айырымы дегеніміз:

A) толқындар жүріп өтетін жолдар айырымының ұзындығы

Егер интерференциялық жолақтың ені 1 мм болса, онда экранның 5 см-де қанша жарық жолағы байқалатын болады?

E) 50

$$$ 396

Интерференциялық жолақтың ені 1 мм болса, онда экранның 5 см-де қанша күңгірт жолақ байқалатын болады?

E) 50

$$$ 397

Ньютон сақиналары қалай пайда болады?

B) линзаның дөңес беті мен пластинканың үстіңгі бетінен шағылған сәулелердің бірігуінен
$$$ 398

Интерференция кезінде қалыңдығы бірдей жолақтар …

A) сынадан пайда болады

$$$ 399

Интерференция кезінде көлбеулігі бірдей жолақтар …

B) қалыңдығы бірдей қабыршықтан пайда болады
$$$ 400

Шағылған жарықтағы 4-ші күңгірт Ньютон сақинасының радиусы 2 мм. Егер линзаның қисықтық радиусы 1 м болса, жарықтың толқын ұзындығы неге тең?

E) 1 мкм

$$$ 401

Саңылаулардан экранға дейінгі қашықтық 3 м, саңылаулардың арақашықтығы 1 мм, ал жарық толқынының ұзындығы 500 нм болса, Юнг тәжірибесіндегі интерференциялық жолақтың ені неге тең?

B) 1,5 мм

Линзаның қисықтық радиусы 1 м, ал жарық толқынының ұзындығы 1 мкм болса, шағылған жарықтағы 4-ші күңгірт Ньютон сақинасының радиусы неге тең?

D) 2 мм

$$$ 403

Жарық толқынының ұзындығы 500 нм, саңылаулардың арақашықтығы 1 мм, ал интерференциялық жолақтың ені 1,5 мм болса, Юнг тәжірибесіндегі саңылаулардан экранға дейінгі қашықтық неге тең?

B) 3 м

$$$ 404

Саңылаулардан экранға дейінгі қашықтық 3 м, саңылаулардың арақашықтығы 1 мм, ал интерференциялық жолақтың ені 1,5 мм болса, Юнг тәжірибесіндегі жарық толқынының ұзындығы неге тең?

D) 500 нм

$$$ 405

Саңылаулардан экранға дейінгі қашықтық 3 м, жарық толқынының ұзындығы 500 нм, ал интерференциялық жолақтың ені 1,5 мм болса, Юнг тәжірибесіндегі саңылаулардың арақашықтығы неге тең?

A) 1 мм

$$$ 406

Ньютон сақиналарының шағылған жарықтағы m-ші және 1-ші күңгірт радиустарының қатынасы 4-ке тең. m-ші сақинаның нөмірі қандай?

D) 16

$$$ 407

Фазалық жылдамдық дегеніміз:

Е) Толқын фазасының таралу жылдамдығы

$$$ 408

Лоренцтің теориясы бойынша дисперсия пайда болады:

С) Электромагниттік толқындардың оптикалық электрондармен әсерлесуі нәтижесінде

$$$ 409

Толқындардың интерференциясының шарты қандай?

А) Толқындар когерентті болу керек

$$$ 410

Қандай толқындар когерентті деп аталынады?

В) Жиіліктері және фазалар айырымы тұрақты болса

$$$ 411

Когеренттілік дегеніміз не?


D) Толқындардың жиіліктері бірдей және фазалар айырымы уақыт бойынша тұрақты толқындардың тербелісі

$$$ 412

Бірдей көлбеулік жолақтары дегеніміз не?

B) Жазық параллель пластинадан пайда болатын интерференция

$$$ 413

Магниттік кванттық сан нені сипаттайды?

E) Берілген бағытқа электронның импульс моментінің проекциясын

$$$ 414

Көршілес үш Френель зонасының қорытқы амплитудасы қандай болады?

В)

$$$ 415

Интерференцияның максимумы қандай жағдайда байқалады?

С) Когерентті толқындардың фазалары бірдей нүктелерде
$$$ 416

Толқындар когерентті деп аталады, егер:

С) Олар бірдей жиілік пен тұрақты фазалар айырмасына ие болса

$$$ 417

Зоналық теория бойынша қатты дене мына жағдайда шала өткізгіш бола алады:


Е) Рұқсат етілмеген зонаның ені шамамен 0,1 эВ

$$$ 418

Интерференция құбылысының минимум шарты өрнегін көрсетіңіз.

С) ∆= (2m+1)

$$$ 419

Нүктелік жарық көзі 5м қашықтықта максимал 8лк жарықтандырады. Жарық күшін табыңыз.

E) 200 кд

$$$ 420

Интерференция минимумы бақыланады:

D) Когерентті толқындардың фазалары әртүрлі нүктелерде

$$$ 421

Когерентті толқындардың беттесуінен жарық интенсивтігінің қайта таралу құбылысы қалай аталады?

D) Интерференция

$$$ 422

Қандай құбылыс жарықтың кванттық қасиеттерін айқындайды?

C) Жылулық сәулелену

$$$ 423

Ньютон сақиналары пайда болу кезінде төменде келтірілген шамалардың қайсысы маңызды анықтаушы болады 1- сәуленің түсу бұрышы, 2- лизаның қисықтық радиусы, 3- пленка қалыңдығы, 4- жарық толқын ұзындығы:

Е) 1,2 және 4

$$$ 424

Интерференция құбылысы қандай толқындарды қосқанда пайда болады?

А) Бірдей жиіліктегі, және фазалар айырымы тұрақты болғанда

$$$ 425

Интерференция құбылысы кезінде қосылатын тербелістердің фазалар айырымы қандай болғанда амплитуданың минимумы байқалады (n=0, 1, 2,)?

B) Dj = ±(2n+1) p

$$$ 426

Интерференция кезінде қосылатын тербелістердің фазалар айырымы қандай болғанда амплитуданың максимумы байқалады?

С) Dj= ±2 n

$$$ 427

Периодтары және фазалар айырымы төменде келтірілген бір бағыттағы тербелістердің қайсысы когерентті толқындар болады ?

С) Т1=2 с, Т2=2 с, Dj=const

$$$ 428

Интерференциялық максимум шартын көрсетіңіз:

В)

$$$ 429

Секер, кварц, скипидар сияқты оптикалық актив заттар .... қабілетті.

D) поляризация жазықтығын айналдыруға

$$$ 430

Интерференция максимумы бақыланады:

C) Когерентті толқындардың тербелу фазалары бірдей нүктелерде.

$$$ 431

Жарықтың корпускулалық теориясын жасаған ғалым:

D) Ньютон.

$$$ 432

Толқындар когеренті деп аталады, егер:

B) Олардың жиіліктері бірдей және фазалар айырымы тұрақты болса

$$$ 433

Қалыпты емес дисперсияның құбылысын зерттеген:

A) Рождественский.

$$$ 434

Толқындардың интерференциясының шарты:

A) Толқындар когерентті болу керек.

$$$ 435

Жарық көзі бола алмайды:

E) Бірқалыпты түзу сызықты қозғалатын электр заряды.

$$$ 436

Толқындар когеренті деп аталады, егер:

A) Олар бірдей жиілік пен тұрақты фазалар айырмасына ие болса

Модуль-27

Наши рекомендации