Тіктөртбұрыштар әдісі.

Тіктөртбұрыштар әдісі сандық интегралдау әдістерінің ең қарапайым түрі болып табылады. Бұл әдісте анықталған интегралды тікелей (5.1.2) интегралдық қосындымен алмастырып, тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru нүктесі ретінде тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru , тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru - қарапайым кесінділердің сол жақ тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru немесе оң жақ тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru шекараларын алуға болады. тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru деп белгілеп, осы екі жағдайлар үшін тіктөртбұраштар әдісінің келесі квадратурлық формулаларын аламыз:

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru (5.1.4)

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru (5.1.5)

(5.1.4) – сол жақ тіктөртбұрыштар формуласы, ал (5.1.5) – оң жақ тіктөртбұрыштар формуласы деп аталады. Интегралдық қосындыда тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru нүктесі ретінде қарапайым кесіндінің ортасын тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru , тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru алу арқылы (5-суретке қара), (5.1.4), (5.1.5) формулаларға қарағанда дәлірек болатын, келесі түрдегі тіктөртбұрыштар формуласын алуға болады:

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru (5.1.6)

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru кесіндісін бірдей n бөлікке бөлген кезде, яғни тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru болғанда (5.1.4), (5.1.5) (5.1.6) формулалары сәйкесінше келесі түрде болады:

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru (5.1.4¢)

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru (5.1.5¢)

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru , (5.1.6¢)

мұндағы тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru - қадам.

Мысал 1. Сол жақ және оң жақ тіктөртбұрыштар формулаларын қолданып тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru интегралды шешу керек, n=4.

Шешуі. Бұл интегралды Ньютон-Лейбниц формуласы арқылы оңай есептеп, дәл мәнін анықтауға болады:

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru

Енді берілген интегралды тіктөртбұрыштар әдісін қолданып есептейік. Интегралдың a=1; b=9 шектерін біле отырып, тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru қадамды анықтаймыз. Онда

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru ,

ал осы нүктелерде интеграл астындағы тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru функцияның мәні

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru

тең болады. Алдымен интегралды есептеу үшін сол жақ тіктөртбұрыштар формуласын қолданайық. Қадам тұрақты болғандықтан (5.1.4¢) формуласы арқылы интегралдың сандық мәнін аламыз:

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru .

(5.1.5¢) – оң жақ тіктөртбұрыштар формуласын қолдансақ:

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru .

Ал (5.1.6¢) формуласын қолдану үшін қарапайым кесінділердің тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru - ортасын және сол нүктелердегі интеграл астындағы функцияның тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru мәндерін анықтау керекпіз:

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru .

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru . Онда

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru .

Осы нәтижелерден берілген интеграл үшін (5.1.6¢) формуласы дәлірек шешім беретінін көруге болады.

Тіктөртбұрыштар әдісінің қателігін бағалау. 5-суретте көрсетілгендей ізделінді қисықсызықты трапецияның ауданы тіктөртбұрыштар аудандарының қосындысы ретінде жуықтап анықталады. Әр қарапайым кесіндіде

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru , (5.1.7)

ал тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru кесіндісінде аудан

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru (5.1.8)

тең болады. Егер қарапайым кесінділердегі тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru және тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru кесіндідегі тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru қателіктерді ескермесек, онда жоғарыда көрсетілген тіктөртбұрыштар әдісінің квадратурлық формулаларын аламыз.

Бұл формулаларды қолдану үшін тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru және тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru қателіктер шамаларын бағалау керек. тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru функциясы тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru кесіндіде өзінің бірінші және екінші ретті туындыларымен үзіліссіз болсын. тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru функциясының алғашқы функциясы ретінде, тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru болатын, тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru функциясын алып,

(5.1.7) формуласының сол жағын келесі түрде жазайық

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru (5.1.9)

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru функциясын тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru нүктесінің маңайында Тейлор қатарына жіктесек, функцияның тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru және тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru мәндерін аламыз:

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru , (5.1.10)

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru , (5.1.11)

мұндағы тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru , ал тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru . (5.1.9) формуланың оң жағына (5.1.10) және (5.1.11) өрнектерін қоя отырып және тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru ескере отырып,

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru (5.1.12)

қатынасын аламыз, мұндағы тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru ( тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru функциясының үзіліссіз болғандықтан мұндай тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru шамасы бар болады). (5.1.12) формуладағы соңғы мүше тіктөртбұрыштар әдісінің (5.1.6¢) квадратурлық формуласының әр қарапайым кесіндідегі тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru қателігін береді:

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru . (5.1.13)

(5.1.8) формуладағы тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru қателік, яғни анықталған интегралдың (5.1.6¢) квадратурлық формуламен есептеудегі тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru қателігі тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru , тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тең болады. Бұл шама (5.1.13) формуласын тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru шамасына көбейткеннен шығады. Екінші ретті туындысы бар тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru - интеграл астындағы функция үшін тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru және тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru қателіктері h қадамды азайтқан сайын кемитіні көрінеді.

Тапсырма. тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru 10 болғанда оң және сол тікбұрыштар формулалары бойынша интегралды есептеңдер. Алынған нәтижелердің дәлдігін бағалаңдар.

1) тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru 2) тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru 3) тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru

4) тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru 5) тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru

Трапеция әдісі.

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru Трапеция әдісінде сызықты интерполяция қолданады, яғни тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru функциясының графигі тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru нүктелерін қосатын түзулер түрінде сипатталады.Бұл жағдайда қисықсызықты трапецияның ауданы, яғни анықталған интегралдың мәні жуық шамамен қарапайым тікбұрышты трапециялардың si аудандарының қосындысы ретінде анықталады (6-сурет).

6-сурет

Әр қарапайым трапецияның ауданы тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тең. Осы теңдіктерді i бойынша қоссақ,

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru (5.1.14)

формуласын аламыз. Бұл формуланы трапеция формуласы деп атайды.

Трапеция формуласының қателігі тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru формуласы түрде анықталады, мұндағы тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru . Егер тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru болса, онда (5.1.14) формуласы анықталған интегралдың дәл мәнімен салыстырғанда артық мәнді береді, ал егер тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru болса, онда (5.1.14) – трапеция формуласы анықталған интегралдың дәл мәнімен салыстырғанда кем мәнді береді.

Кесінділердің ұзындықтары тұрақты, яғни тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru болған жағдайда тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru трапеция формуласы келесі түрде болады:

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru (5.1.15)

Мысал 2. тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru кесіндісін бірдей он бөлікке бөліп: n=10, тіктөртбұрыштар формуласын және трапеция формуласын пайдаланып, тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru анықталған интегралын есептеңдер. Қателікті бағалаңдар.

Шешуі.Бұл интегралды Ньютон-Лейбниц формуласы арқылы оңай есептеп, дәл мәнін анықтауға болады:

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru

Енді тіктөртбұрыштар және трапеция формуласын пайдаланып, интегралды есептейік. Ол үшін тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru қадамды анықтап. тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru және тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru нүктелердегі тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru - интеграл астындағы функцияның мәнін есептейік (1-кесте):

4.1-кесте

i тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru
   
0,1 0,990099 0,05 0,9975506
0,2 0,961538 0,15 0,977995
0,3 0,917431 0,25 0,941176
0,4 0,862069 0,35 0,890868
0,5 0,8 0,45 0,831601
0,6 0,735294 0.55 0,767754
0,7 0,671141 0,65 0,702988
0,8 0,609756 0,75 0,64
0,9 0,552486 0,85 0,580552
0,5 0,95 0,525624

Онда (5.1.6¢) – тіктөртбұрыштар әдісінің формуласын пайдаланып,

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru

аламыз. Бұл жағдайда интегралды есептеу қателігі тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru (шамамен 0,027%) тең.

(5.1.15) – трапеция формуласын қолданып,

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru аламыз. Дәл мән белгілі болған жағдайда интегралды есептеу қателігі тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru (шамамен 0,054%) тең. Сонымен, қарастырылып отырған мысалда интегралды есептеудің дәлірек мәнін тіктөртбұрыштар формуласы бергенін көруге болады. (5.1.6¢) – тіктөртбұрыштар формуласының дәлірек мән беруі si аудандарын есептеу тәсіліне байланысты, яғни қарапайым фигуралардың ауданын есептеген кезде тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru нүктесі ретінде тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru кесіндінің ортасын алғанға байланысты. Бұл есепте (5.1.4¢) және (5.1.5¢) тіктөртбұрыштар формулаларын қолдансақ, қателік 3% артық болатынын ескере кетейік.

Тапсырмалар.Трапеция формуласын пайдаланып, интегралды есептеңдер:

1) тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru 2) тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru 3) тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru 4) тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru 5) тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru .

4. Симпсон әдісі (Парабола әдісі).Көптеген есептерде тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru кесіндісін қарапайым кесінділерге бөлетін тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru нүктелері берілген кезде және сандық интегралдау дәлдігін hi қадамды азайту арқылы жоғарылату келмейтін кезде, яғни функция кесте түрінде берілген жағдайда интеграды есептеу керек болады. Сондықтан бұл жағдайда тіктөртбұрыштар және трапеция формулаларына қарағанда жоғары дәлдікті беретін квадратурлық формулаларды қолданған жөн. Осындай әдістердің бірі – Симпсон әдісі болып табылады. Бұл әдісте дәлдікті жоғарылату интерполяция дәлдігін жоғарылатумен жүзеге асады, яғни тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru функциясы екінші дәрежелі Лагранж көпмүшелігімен алмастырылады (квадраттық интерполяция).

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru интегралдау кесіндісін қадамы h болатын n жұп бөлікке бөлейік. Әр тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru , тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru , ..., тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru ,..., тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru кесіндіде интеграл астындағы тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru функциясын екінші дәрежелі интерполяциялық көпмүшелікпен алмастырамыз:

7-сурет

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru . Бұл квадраттық үшмүшенің коэффициенттерін көпмүшеліктің тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru нүктелердегі мәні сәйкесінше функцияның тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru мәндеріне тең болу шарттарынан алуға болады. Жоғарыда айтқанымыздай тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru ретінде тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru нүктелері арқылы өтетін екінші дәрежелі Лагранж көпмүшелігін алуға болады:

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru
7-суреттегі қарапайым фигураның тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru ауданын анықталған интеграл арқылы есептеуге болады. тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru теңдігін ескере отырып,

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru
аламыз. Осындай есептеулерді әр тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru қарапайым кесінді үшін жүргізсек, қисықсызықты трапецияның ауданын, яғни тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru анықталған интегралдың жуық мәнін аламыз:

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru (5.1.16)

(5.1.16) формуласы - Симпсон формуласы деп аталады.

Бұл әдістің қателігі тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru формуласымен анықталады. Осыдан Симпсон әдісі тіктөртбұраштар мен трапеция әдістерімен салыстырғанда дәлірек екені байқалады.

Сонымен қатар, Симпсон формуласын басқа тәсілдермен, мысалы тіктөртбұраштар формуласы мен трапеция формуласын бірге немесе трапеция әдісін екі рет пайдаланып, Ньютон интерполяциялық көпмүшелікті қолдана отырып алуға болады.

Мысал 3.Симпсон формуласы арқылы жоғарыда қарастырылған (мысал 2) интегралды есептейік: тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru .

Шешуі. Интеграл астындағы функцияның n=10, тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru кездегі мәндері 1-кестеде берілген. Онда (5.1.16) формуласын қолдана отырып

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru

интегралдың дәл мәніне тең болатынын аламыз.

Тапсырмалар.

тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru =8 болғанда Симпсон формуласымен интегралды есептеу.

1) тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru 2) тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru 3) тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru

4) тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru 5) тіктөртбұрыштар әдісі. - student2.ru

Наши рекомендации