Укажите, в каком методе окслительно восстановительного титрования используют для фиксирования конечной точки титрования специфические рН индикаторы

A *Броматометрия

B Перманганатометрия

C Нитритометрия

D Цериметрия

E Йодометрия

59. Подберите первичный стандарт для титранта: раствора KMnO4

A *H2C2O4·2Н2О

B NaNO2

C KBrO3

D Na2CO3

E K2Сr2O7

60. Подберите первичный стандарт для титранта: раствора Na2S2O3

A *K2Сr2O7

B NaNO2

C Na2CO3

D As2O3

E KMnO4

61. Подберите подходящий метод количественного определения солей Fe(ІІ) в растворе, содержащем HCl:

A *Дихроматометрия

B Йодометрия

C Перманганатометрия

D Нитритометрия

E Аскорбинометрия

Электрохимия

1. Електрохімічні методи аналізу засновані на залежності

*Електрохімічних параметрів від концентрації розчину

Електрохімічних параметрів від хімічних властивостей досліджуваної речовини

Хімічних властивостей речовин від дії електричного струму

Концентрації розчину від його електрохімічних параметрів

Хімічних властивостей речовин від температури

2. Для ідентифікації лікарських препаратів полярографічним методом визначають:

*Потенціал напівхвилі

Потенціал виділення

Потенціал розкладу

Граничний дифузійний струм

Залишковий струм

3. При визначенні вмісту аскорбінової кислоти полярографічним методом аналізу для побудови градуювального графіку знімають для кожного стандартного розчину полярографічну криву. Полярографічна крива – це:

*Залежність сили струму від прикладеної напруги мікроелектроду

Залежність сили струму від концентрації досліджуваної речовини

Графік залежності дифузійного струму від об’єму доданого титранту

Графік залежності потенціалу мікроелектроду від концентрації досліджуваної речовини

Графік залежності маси речовини, що прореагувала при електролізі в електрохімічній комірці, від кількості електрики, що пройшла через електрохімічну комірку

4. При визначенні вмісту сірчаної та оцтової кислот в суміші методом низькочастотного кондуктометричного титрування на кривій кондуктометричного титрування були зреєстровані два перегини: перший відповідає титруванню сильної сірчаної кислоти, другий – титруванню слабкої оцтової кислоти. Крива кондуктометричного титрування – це:

*Графік залежності електричної провідності розчину від об’єму доданого титранту

Графік залежності сили струму від об’єму доданого титранту

Графік залежності дифузійного струму від об’єму доданого титранту

Графік залежності електричної провідності від концентрації досліджуваної речовини

Графік залежності питомої електричної провідності розчинів електролітів від концентрації електролітів

5. При кулонометричному визначенні стиролу С6Н5 СН=СН2 титрантом є бром, який генерується на платиновому аноді з калій броміду. Такий метод титрування має ряд переваг, серед яких основними є:

*висока точність і чутливість, не потрібно готувати титранти

висока точність, вузький діапазон визначуваних вмістів

широкий інтервал визначуваних вмістів

специфічність і селективність

апаратурна доступність

6. Пряма кондуктометрія успішно використовується для оцінки чистоти розчинників. Вона заснована на вимірюванні питомої електричної провідності розчинників у спеціальних кондуктометричних комірках, основним елементом яких є:

*Два платинових електроди

Хлорсрібний електрод

Хінгідронний електрод – сурьмяний електрод

Срібний електрод – платиновий електрод

Срібний електрод

7. Які електроди використовують для потенціометричного титрування?

*індикаторний електрод і електрод порівняння

мідний електрод і скляний електрод

платиновий електрод і цинковий електрод

водневий електрод і скляний електрод

срібний електрод і платиновий електрод

8. Необхідно визначити концентрацію іонів гідрогену в розчині з рН=8. Яка система електродів є придатна для цього?

*Хінгідронний, хлорсрібний

Хінгідронний, скляний

Хінгідронний, скляний

Скляний, кисневий

Хлорсрібний, каломелевий

9. Кондуктометричне титрування застосовується для аналізу:

*Суміші сильної і слабкої кислоти

Суміші солей

Суміші двох сильних основ

Суміші двох сильних кислот

Окисників і відновників

10. На величину дифузійного струму в полярографії впливають:

*Характеристика капіляра, склад фону, концентрація і коефіцієнт дифузії речовини

рН розчину, склад фону, концентрація речовини, перебіг конкуруючих реакцій

Характеристика капіляра, в’язкість полярографованого розчину, перебіг конкуруючих реакцій

Конценрація речовини, склад фону, характеристика капіляра

Концентрація речовини, коефіцієнт дифузії речовини, характеристика капіляра

11. При потенціометричному титруванні на кривій титрування біля точки еквівалентності спостерігають:

*Різку зміну електрорушильної сили

Електрорушильна сила не змінюється

Електрорушильна сила зменшується

Електрорушильна сила поступово зростає

Електрорушильна сила зменшується до нуля

12. Укажіть які типи хімічних реакцій можно використовувати в методі кондуктометричного титрування:

*Усі типи реакцій, що супроводжуються зміною електричної провідності

Тільки реакції нейтралізації

Тільки реакції осадження

Тільки окислювально відновні реакції

Тільки реакції комплексоутворення

13. Для потенціометричного визначення аміаку та натрій гидроксида в розчині придатний індикаторний електрод:

*Скляний

Платиновий

Срібний

Хлорсрібний

Цинковий

14. Укажіть з якого металу виготовлені електроди для кондуктометричного тирування розчину NaCl стандартним розчином AgNO3:

*Платина

Мідь

Цинк

Кадмій

Свинець

15. Виберіть індикаторний електрод для потенціометричного титрування стандартним розчином аргентум нітрату I і Cl – іонів у суміші:

*Срібний

Сурм'яний

Ртутний

Мідний

Водневий

16. Укажіть метод кількісного аналізу, заснований на вимірі кількості електрики, витраченої на проведення електрохімічної реакції з речовиною, що досліджують:

*Кулонометрія

Амперометрія

Потенціометрія

Полярографія

Кондуктометрія

17. Укажіть фізико хімічний метод аналізу, заснований на вимірюванні електропровідності розчину, який аналізують, що змінюється в результаті хімічної реакції:

*Кондуктометрія

Кулонометрія

Потенціометрія

Полярографія

Амперометрія

18. Кулонометрія базується на вимірюванні кількості електрики, що витрачається на електродну реакцію. Укажіть, який закон лежить в основі методу кулонометричного аналізу:

*Фарадея

Архімеда

Ньютона

Стокса

Бугера Ламберта Бера

19. Для кількосного визначення лікарських речовин використовують полярографічний метод аналізу, у якому концентрацію досліджуваної речовини визначають за:

*Висотою полярографічної хвилі

Величиною сили струму

Величиною електрорушійної сили

Величиною потенціалу виділення

Шириною полярографічної хвилі

20. Метод полярографії широко використовують для аналізу неорганічних та органічних сполук. Процес електровідновлення досліджуваних речовин відбувається на:

*Ртутному краплинному електроді

Платиновому електроді

Сурм'яному електроді

Каломельному електроді

Срібному електроді

21. Виберить індикаторний електрод для кількісного визначення оцтової кислоти методом потенціометричного титрування:

*Скляний з водневою функцією

Хлорсрібний

Срібний

Платиновий

Каломельний

22. При кондуктометричному титруванні суміші кислот HCl і CH3COOH розчином NаOH вимірюють:

*Електропроводимість розчину

pН середовища

Різницю потенціалів

Кут обертання площини поляризації

Показник заломлення

2 3. Укажіть, яку величину вимірюють при кондуктометричному титруванні розчинів електролитів:

*Електропроводимість

Електрорушійну силу

Потенціал полухвилі

Напругу

Силу струму

24. Для кількісного визначення ферум (ІІ) сульфату методом потенціометричного титрування в якості індикаторного електроду застосовують:

*Платиновий електрод

Хлорсрібний електрод

Хінгідронний електрод

Сірчанокислий ртутний електрод

Скляний електрод

25. Кондуктометричне титрування використовують для аналізу деяких фармацевтичних препаратів. Метод кондуктометричного титрування зоснован на:

*залежності електричної провідності розчинів електролітів від їх концентрації

вимірюванні різниці потенціалів між електродами в процесі титрування

вимірюванні напруги в комірці під час титрування

іонному обміні між розчином, що аналізується, і катіонітом

іонному обміні між аніонітом і розчином, що аналізується

26. Виберіть два електроди для визначення FeSO4 методом потенціометричного титрування:

*Платіновий і хлорсрібний електрод

Мідний і скляний

Хінгідроний і цинковий

Водневий і скляний

Сурм’яний і срібний

27. При потенціометричному визначенні рН розчинів використовуються пари електродів, а саме, індикаторний електрод електрод порівняння:

*Скляний хлорсрібний

Каломельний хлорсрібний

Хінгідронний сурьмяний

Сірчанокислий ртутний хлорсрібний

Скляний сурьмяний

28. Аналіз суміші сильної і слабкої кислот можна виконати методом потенціометричного титрування з індикаторним електродом:

*Скляним з водневою функцією

Хлорсрібним

Каломелевим

Платиновим

Срібним

29. Виберіть пару електродів для визначення рН у розчині:

*Хінгідронний, хлорсрібний

Платиновий, срібний

Мідний, хлорсрібний

Кисневий, каломелевий

Хлорсрібний, хлорний

30. Амперометричне титрування використовують для аналізу деяких фармацевтичних препаратів, метод заснован на:

*Визначенні точки еквівалентності по різкій зміні дифузійного струму в процесі титрування

Вимірюванні різниці потенціалів між електродами у процесі титрування

Вимірювання напруги у комірці під час титрування

Іонному обміні між розчином, що аналізують і катіонітом

Іонному обміні між розчином, що аналізують і аніонітом

31. Одним з електрохімічних методів аналізу є потенціометрія. Потенціометрія – це метод аналізу, який базується на вимірюванні (визначенні):

*Потенціалу індикаторного електроду

Потенціалу дифузного шару

Дзета потенціалу

Потенціалу оксидаційно відновної системи

Потенціалу електрода порівняння

Оптические методы анализа

1. Зазначте реагент для виявлення і фотометричного визначення катіонів Fe(II) та Fe(III):

*Сульфосаліцилова кислота

Оксалатна кислота

П амінобензойна кислота

Фенілоцтова кислота

Хлороцтова кислота

2. При кількісному визначенні глюкози поляриметричним методом вимірюють:

*Кут обертання поляризованого променю світла

Коефіцієнт заломлення світла

Ступінь поглинання поляризованого променю світла розчином

Дисперсію променю світла розчином

Оптичну густину розчину

3. При виборі сполуки для фотометричного визначення перевагу надають тій, молярний коефіцієнт світлопоглинання якої є вищим. Величина молярного коефіцієнта світлопоглинання залежить від:

*Природи досліджуваної речовини

Концентрації досліджуваної речовини

Густини розчину досліджуваної речовини

Товщини шару досліджуваного розчину

Інтенсивності поглинання падаючого світла досліджуваним розчином

4. Абсорбційні оптичні методи аналізу засновані на вимірюванні:

*Оптичної густини розчину досліджуваної речовини

Інтенсивності випромінюваного світла розчином досліджуваної речовини

Показника заломлення при проходженні світла крізь розчин досліджуваної речовини

Кута обертання площини поляризованого світла

Інтенсивності флуоресценції розчину досліджуваної речовини

5. Метод, який грунтується на поєднанні екстракції визначуваної речовини і наступного її фотометричного визначення, називається:

*екстракційно фотометричний аналіз

фотометричне титрування

фотометрія багатокомпонентної суміші

екстракція

поляриметрія

6. Мазь “Цинкундан” містить ундециленат цинку. Який з оптичних методів аналізу Ви застосуєте для визначення вмісту цинку в препараті?

*Атомно абсорбційний аналіз

Атомний емісійний аналіз

Фотометричний аналіз

Рефрактометрію

Полуменеву емісійну фотометрію

7. Препарат “Цитрамон” мітить три речовини: ацетилсаліцилову кислоту, кофеїн і парацетамол, спектри яких перекриваються. Який з фотометричних методів можна використати при аналізі його?

*Багатохвильова спектрофотометрія

Фотоколориметрія

Колориметрія

Диференціальна спектрофотометрія

Поляриметрія

8. Фотоелектроколориметричний метод аналізу дозволяє визначити концентрацію:

*Забарвленого розчину

Каламутного розчину

Оптично активної речовини

Безбарвного розчину

Будь якого розчину

9. Закон Бугера Ламберта Бера лежить в основі молекулярного абсорбційного аналізу. Згідно з цим законом оптична густина розчину:

*Прямо пропорцiйна товщинi шару i концентрацiї речовини

Прямо пропорцiйна товщинi шару i показнику поглинання

Обернено пропорцiйна товщинi шару i концентрацiї речовини

Прямо пропорцiйна концентрацiї, обернено пропорцiйна товщинi шару

Прямо пропорційна концентрації і обернена пропорційна показнику поглинання

10. На аналіз поступив розчин калію дихромату. Який із фізико хімічних методів аналізу використав хімік для визначення його концентрації:

*Спектрофотометричний

Флуориметричний

Поляриметричний

Кулонометричний

Кондуктометричне титрування

11. Для ідентифікації лікарського препарату застосували рефрактометричний метод аналізу, в основі якого лежить залежність між:

*Показником заломлення та концентрацією речовини у розчині

Електричною провідністю розчину та його концентрацією

Концентрацією у розчині речовини та його кутом обертання

Концентрацією у розчині речовини та його оптичною густиною

Інтенсивністю світла поглинання розчином та його концентрацією

12. Кількісне визначення фотометричним методом солей купруму проводять за градуювальним графіком, який будують у координатах:

*Оптична густина – концентрація

Оптична густина – температура

Оптична густина – товщина шару рідини

Інтенсивність світлопоглинання – довжина хвилі

Оптична густина – довжина хвилі

13. При проходженні поляризованого проміня світла крізь оптично активну речовину вимірюють кут обертання, величина якого залежить від:

*Природи оптичноактивної речовини

Напряму поляризованого проміню світла

Температури джерела випромінювання

Площи полярізації

Інтенсивності поляризованого світла

14. На аналіз надійшов розчин калій дихромату. Вкажіть, який фізико хімічний метод аналізу було використано для його кількісного визначення:

*Спектрофотометричний

Флуориметричний

Поляриметричний

Кулонометричний

Турбідиметричний

15. Запропонуйте оптимальний експрес метод кількісного визначення 20% розчину MgSO4:

*Рефрактометрія

Поляриметрія

Фотометрія

Кондуктометрія

Полярографія

16. Кут обертання площини поляризації поляризованого проминю світла, який пройшов крізь розчин оптично активних речовин, вимірюють за допомогою приладу:

*Поляриметра

Рефрактометра

Кондуктометра

Спектрофотометра

Потенціометра

17. Для кількісного визначення CuSO4 провели фотометричну реакцію з розчином аміаку. При фотометруванні отриманого розчину вимірють:

*Оптичну густину

Показник заломлення

Потенціал напівхвилі

Довжину хвилі

Кут обертання

18.Вкажіть чим зумовлен спектр поглиння речовини в ультрафіолетовій (УФ) області спектру:

*Електронними переходами в молекулі речовини

Обертальним рухом молекули в просторі

Коливальним рухом атомів, які утворюють ковалентний зв'язок

Конформаційними перетвореннями молекули

Іонізацією атомів речовини

19. Одним із інструментальних методів аналізу, що широко використовують, є фотометрія, яка базується на вимірюванні:

*Оптичної густини

Показника заломлення.

Кута обертання

Довжини хвилі

Інтенсивності флуоресценції

20. Укажіть, який розчин можна фотоколориметрувати за власним поглинанням:

*Калій хромату

Калій хлориду

Калій сульфату

Калій нітрату

Калій фосфату

21. Укажіть, яку речовину в розчині можна визначити двома методами – поляриметричним і рефрактометричним:

*Аскорбінову кислоту

Натрій бензоат

Бензойну кислоту

Кальцій глюконат

Магній сульфат

22. Виберіть найбільш раціональний метод кількісного визначення люмінесцюючих вітамінів:

*Флуориметрія

Нефелометрія

Турбідиметрія

Поляриметрія

Рефрактометрія

23. Для концентрування, одночасного усунення впливу сторонніх речовин і визначення концентрації застосовують:

*Екстракційно фотометричний аналіз

Диференційну спектрофотометрію

Поляриметрію

Флуориметрію

Рефрактометрію

24. Вкажіть, який метод заснован на вимірюванні кута обертання площини поляризації поляризованого проміню світла, що пройшов крізь розчин оптичноактивної речовини:

*Поляриметрія

Рефрактометрія

Інтерферометрія

Фотоколориметрія

Спектрофотометрія

25. Розчин, що досліджують, містить близько 10 6 моль/дм3 іонів калію. Запропонуйте оптичний метод аналізу для визначення точної концентрації іонів калію:

*Полум’яна емісійна фотометрія

Фотоколориметрія

Поляриметрія

Флуориметрія

Рефрактометрія

26. Аналіз солей міді проводили фотометричним методом. Кількісний вміст визначили за градуювальним графіком, який будували у координатах:

*Оптична густина – концентрація речовини, що досліджують

Оптична густина – товщина шару рідини

Оптична густина – температура

Інтенсивність свтлопоглинання – довжина хвилі

Оптична густина – довжина хвилі

27. В кількісному аналізі для ідентифікації речовин використовується специфічна характеристика речовин крива світлопоглинання. Крива світлопоглинання – це графічна залежність:

*Оптичної густини розчину від довжини хвилі падаючого світла

Оптичної густини розчину від концентрації забарвленої речовини

Інтенсивності забарвлення розчину від товщини поглинаючого шару

Оптичної густини від товщини поглинаючого шару

Інтенсивності світлового потоку, що виходить з розчину, від товщини поглинаючого шару

28. Визначити молярний показник поглинання К2Сг2O4, якщо оптична густина його 0,005 М розчину виміряного в кюветі товщиною 20 мм дорівнює 0,37:

*37

29. Адсорбційні оптичні методи аналізу засновані на використанні:

*Об’єднаного закону світлопоглинання Бугера Ламберта Бера

Закону розсіювання світла середовищем

Закономірностей, що характерні для асиметричних атомів карбону

Закономірностей проходження полярізованого променя

Закономірностей заломленя світла

30. Поляріметричний метод аналізу використовують для аналізу деяких фармацевтичних препаратів, він заснований на:

*Вимірюванні кута обертання площини полярізації полярізованого світла, що пройшло крізь оптичноактивне середовище

Вимірюванні різниці потенціалів між полюсами електродів у процесі титрування

Вимірюванні падіння напруги у комірці, яка заповнена розчином, що аналізують

Іонному обміні між розчином, що аналізують і катіонітом

Вимірюванні полярізації електродів, що заповнена аналізуємим розчином

31. Укажіть, який розчин можно фотоколориметрировати за власним поглинанням:

*Калію перманганату

Калію хлориду

Натрію сульфату

Магнію нітрату

Калію фосфату

32. Концентрацію етилового спирту в багатьох лікарських препаратах визначають рефрактометрично. Величиною, що вимірюється є:

*показник заломлення речовини

показник заломлення розчину

кут падіння променя a

кут заломлення променя b

кут повного внутрішнього відображення променя світла

33. В основі рефрактометричного методу лежить залежність між:

*Концентрацією у розчині речовини та його показником заломлення

Електричною провідністю розчину та його концентрацією

Концентрацією у розчині речовини та його кутом обертання

Концентрацією у розчині речовини та його оптичною густиною

Інтенсивністю світла поглинання розчином та його концентрацією

Рефрактометричний метод аналізу застосовують для визначення концентрації речовин. На вимірюванні якого показника заснований цей метод?

A * Показника заломлення

B Показника поглинання

C Оптичної густини

D Кута обертання

E Електричної провідності

Результати визначення концентрації розчинів рефрактометричним методом анализу можна обчислити, якщо відомі значення величин:

A * n, n0, F

B n , F

C n, n0

D n0, F

E n

В фармацевтичній практиці концентрацію етилового спирту візначають методом:

A * рефрактометрії

B йодометрії

C поляриметрії

D фотометрії

E алкаліметрії

Хроматография

1. Для ідентифікації лікарського препарату риванолу застосували метод тонкошарової хроматографії. За механізмом розділення тонкошарова хроматографія відноситься до:

*Розподільної хроматографії

Адсорбційної хроматографії

Осадової хроматографії

Іонообмінної хроматографії

Рідинної хроматографії

2. Розподільна хроматографія заснована головним чином на:

*Різній розчинності компонентів суміші у двох рідинах, що не змішуються

Різній адсорбції компонентів суміші на вибраному адсорбенті

Іонному обміні з використанням іонітів різної природи

Осадженні компонентів суміші на вибраному адсорбенті

Розподілі компонентів суміші між рухомою рідкою та нерухомою твердою фазами

3. Хроматографію використовують для:

*Розділення, очистки, ідентифікації та кількісного визначення компонентів суміші

Вимірювання концентрації компонентів суміші, що утворюють забарвлені розчини

Вимірювання поглинання речовиною світлового випромінювання у видимій області

Титрування з використанням дихромату калію в якості індикатора

Кількісного аналізу багатокомпонентних систем

4. Відомо, що ментол є легко леткою речовиною. Який з фізико хімічних методів аналізу можна використати для кількісного вмісту ментолу в краплях Зеленіна, які є складним лікарським засобом:

*газова хроматографія

тонкошарова хроматографія

рідинна хроматографія

диференціальна спектрофотометрія

багатохвильова спектрофотометрія

5. В основі якісного аналізу в газовій і рідинній хроматографії лежить залежність від природи речовини:

*часу або об’єму утримування

ширини піку біля основи хроматограми

півширини хроматографічного піку

ширини піку на половині висоти

висоти або площі хроматографічного піку

6. При кількісному хроматографічному аналізі важливо врахувати випадкові відхилення роботи хроматографа. Це найкраще враховує:

*метод внутрішнього стандарту

метод добавки

метод порівняння

метод градуювального графіка

метод добавки або порівняння

7. При хроматографуванні новокаїну в тонкому шарі сорбенту після проявки пластинки одержали пляму, відстань до якої від лінії старту 3 см, а відстань фронту розчинників –10 см. Яке значення Rf новокаїну?

*0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

8. З метою кількісного визначення речовин методом газової хроматографії використовують калібрувальний графік. Калібрувальний графік для газохроматографічного визначення речовин це залежність:

*Площі хроматографічного піка від концентрації досліджуваної речовини

Часу втримування від об’єму введеної проби

Висоти хроматографічного піка від часу утримування

Висоти хроматографічного піка від відстані на хроматограмі

Висоти піку від відстані втримування

9. Для визначення кількості ліпідів необхідно провести їх екстрагирування. За допомогою яких речовин це можна зробити:

*хлороформ, ацетон, ефір

вода, ацетон, ефір

хлороформ, вода, ацетон

вода, оцтова кислота, ефір

оцтова кислота, ацетон, вода

10. Виберіть оптимальну хроматографическую систему для ідентифікації глюкози методом тонкошарової хроматографії за величиною Rf:

*0,45

0,96

0,90

0,08

0,15

11. Проба містить суміш глюкози і маннози. Для ідентифікації цих речовин у суміші обрано метод:

*Хроматографії в тонкому шарі

Поляриметрії

Спектрофотометрії

Потенціометрії

Амперометричного титрування

12. Для ідентифікації лікарського препарату методом тонкошарової хроматографії використовують величину:

*Rf

n

E

ε

І

13. В аналізі лікарських речовин та при їх виробництві широко застосовують рівноважну екстракцію. Кількісною характеристикою процесу екстракції є:

*Константа розподілу

Константа дисоціації

Константа солюбілізації

Константа гідролізу

Константа стійкості

14. Розділення речовин у методі газо рідинної хроматографії відбувається за рахунок різниці у швидкості руху речовин у колонці. Вкажіть рухому фазу в цьому методі аналізу:

*Газ носій

Твердий носій

Рідка фаза

Вода

Органічний розчинник

15. Хроматографічні методи класифікують за механізмом процесу розділення. Вкажіть, до якого типу відноситься метод газо рідинної хроматографії:

*Розподільча

Адсорбційна

Іоннобмінна

Гель хроматографія

Афінна

16. У кількісному аналізі використовують метод іонообмінної хроматографії. Укажіть процес, що лежить в основі методу іонообмінної хроматографії:

*Оборотний (стехіометричний) обмін іонів

Адсорбція іонів на поверхні за правилом Панета – Фаянсу

Окислювально відновний

Утворення та розчинення осадів

Утворення внутрішньокомплексної сполуки

17. Для розділення сумішей речовин застосовують хроматографічний метод. Хроматографія – це метод аналізу, який базується на перерозподілі речовини між:

*Рухомою і нерухомою фазами

Двома рідкими фазами, які не змішуються між собою

Рідкою і твердою фазами

Рідкою і газовою фазами

Твердою і газовою фазами

18. При визначенні залишкових кількостей розчинників у субстанціях лікарських засобів найбільш раціонально застосувати:

*Метод газової хроматографії

Метод рідинної хроматографії

Метод іонообмінної хроматографії

Метод папірової хроматографії

Метод тонкошарової хроматографії

19. При визначенні малих кількостей термічнонестійких сторонніх домішок найбільш раціонально використовувати:

*Високоефективну рідинну хроматографію

Газову хроматографію

Паперову хроматографію

Іоннообмінну хроматографію

Тонкошарову хроматографію

20. В основі кількісного аналізу в газовій хроматографії лежить залежність:

*Висоти хроматографічного піка або його площі від концентрації речовини

Часу утримування від концентрації речовини

Об'єму утримування від концентрації речовини

Ширини хроматографічного піка від концентрації

Числа теоретичних тарілок від кількості речовини

Наши рекомендации