Тема: Величини, що характеризують кількісний склад розчинів. Приготування розчинів молярної концентрацій еквівалентів

Актуальність теми:Розчини відіграють дуже важливу роль у різних процесах, у тому числі у життєдіяльності організмів, у техніці і побуті. В медичній практиці розчини використовують для діагностики, лікування, заміни втраченої крові, для наукових досліджень. Використання розчинів різної концентрації в лікарській практиці вимагає знання способів вираження концентрацій розчинів і вміння приготувати розчини необхідної концентрації для практичного використання.

Навчальні цілі:

Знати: основні положення про розчини і способи визначення концентрації розчинів.

Вміти: розрахувати необхідну кількість компонентів і приготувати розчини з заданою масовою часткою, молярною концентрацією та молярною концентрацією еквівалентів.

Самостійна позааудиторна робота студентів.

1. Основні поняття про розчини, їх роль в живих організмах. Розчинники, розчинена речовина.

 1. Механізм розчинення речовин.
 2. Фактори, що визначають розчинність речовини.
 3. Розчини насичені, ненасичені і пересичені; розведені і концентровані.
 4. Основні способи вираження концентрації розчинів:

а) масова частка;

б) молярна концентрація;

в) молярна концентрація еквівалентів;

г) масова концентрація (титр);

д) моляльна концентрація.

 1. Розрахунки пов’язані із виготовленням розчинів масової і молярної концентрацій.
 2. Перерахунки різних способів вираження концентрації розчинів.

Контрольні питання.

 1. Розрахувати число еквівалентності та молярну масу еквівалентів для Н2SO4, NaОН, Na2СО3, Н3РО4, Na24, Н3ВО3, Са3(РО4)2, Н2SiO3, Аl2(SО4)3 в реакціях, які йдуть до кінця.
 2. Масова частка соляної кислоти в шлунковому соці дорівнює 0,5 % (r=1,007г/см3). Обчислити молярну концентрацію еквівалента НCl в шлунковому соці.
 3. Який об¢єм фізіологічного розчину NaCl (0,9 % розчин, r=1,0 г/см3) можна одержати із ампули фіксаналу (0,1 моль).
 4. Яку масу кристалічної соди (Na2СО3.10Н2О) потрібно взяти для приготування 200 мл розчину з молярною концентрацією еквівалентів 0,2?
 5. Масова частка соляної кислоти в шлунковому соці дорівнює 0,55 % (r = 1,008 г/см3). Обчислити молярну концентрацію еквівалента НCl в шлунковому соці.
 6. Який титр розчину, в 50 мл якого знаходиться 1,8 г сульфату натрію?

Самостійна робота на занятті.

Виконати лабораторні роботи:

 1. Приготувати розчин з заданою масовою часткою.
 2. Приготувати розчин з заданою молярною концентрацією.
 3. Приготувати розчин з заданою молярною концентрацією еквівалентів.
 4. Приготувати розчин з заданою молярною концентрацією еквівалентів з фіксаналу.

Методика виконання роботи

Робота 1. Приготування розчину заданої масової концентрації.

Кожний студент, одержавши завдання на виготовлення розчину з заданою масовою часткою розчиненої речовини, розраховує масу речовини та масу розчинника. Зважуєна терезах необхідну кількість речовини і розчиняє її в розрахованій масі розчинника (густина води 1,0 г/см3).

Робота 2. Приготування розчину заданої молярної концентрації.

Отримавши завдання від викладача на виготовлення певного об'єму розчину заданої молярної концентрації, студент як і в попередньому досліді, виконує потрібні розрахунки для визначення кількості речовини на заданий об'єм розчину. На терезах зважує розраховану масу речовини, яку вносить в мірну колбу певного об'єму. В колбу наливають воду менше половини її об'єму, перемішують до повного розчинення речовини і доливають воду до мітки (об'єм розчинів відзначають: для кольорових - по верхньому меніску, для безбарвних – по нижньому).

Робота 3. Виготовлення розчину заданої молярної концентрації еквівалента.

Кожний студент отримує завдання на виготовлення розчину певного об'єму з вказаною молярною концентрацією еквівалента речовини. Студент виконує розрахунки для визначення маси речовини, необхідної для виготовлення розчину. Результати розрахунків погоджуються з викладачем, після чого студент приступає до виконання досліду. Масу речовини зважують на терезах і кількісно переносять в мірну колбу. В колбу доливають воду менше половини її об'єму, перемішують до повного розчинення речовини і додають воду до мітки (об'єм розчинів відзначають: для кольорових – по верхньому меніску, для безбарвних - по нижньому).

Робота 4. Виготовлення розчину заданої молярної концентрації еквівалента з фіксаналу.

Для виготовлення розчинів з точною концентрацією часто використовують фіксанали. Фіксанал - це точно відміряна або відважена кількість реактиву, яка заплавлена в спеціальну скляну ампулу. Найчастіше ампули містять 0,1 або 0,01 моль-еквіваленту речовини в сухому вигляді або в розчині. Ампулу фіксаналу промивають дистильованою водою і кількісно переносять вміст ампули в колбу певного об'єму (інструкція по перенесенню вмісту ампули в колбу- в наборі фіксаналів).

Одержані розчини використовуються як для встановлення еквівалентності і титру інших розчинів, так і в якості робочих розчинів при кількісних дослідженнях.

Примітка: лабораторна робота закінчується оформленням протоколу і захистом її у викладача.

Оформлення протоколу здійснюється за схемою:

Тема:

Мета:

№ досліду Назва досліду. Техніка виконання досліду. Спостереження, рівняння реакції, розрахунки, малюнки, графіки Висновки

Література

 1. Клименко А.О., Мельник М.В., Павлюк В.М., Нечитайло Л.Я., Хопта Н.С., Коцаба М.В. Навчально-методичний посібник з фізичної та колоїдної хімії для студентів вищих медичних навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2004.
 2. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія, Вінниця, «Нова книга», 2006.

Підготував: доцент кафедри Павлюк В.М.

Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри

протокол №1 від 28.08.20012р.

Зав. кафедрою біологічної та медичної хімії проф. А.М.Ерстенюк

Заняття 6

Наши рекомендации