Ііі. оцінювання та перевірка знань учнів

Завдання 6. Розв'яжіть кросворд.

Кожна команда отримує кросворд (у всіх команд він однако­вий), який їм необхідно розв'язати. Для виконання завдання учням надається 5 хв. За кожне правильно відгадане слово команда отримує 1 бал.

1) Кревська ... (унія).

2) Литовський князь, який одружився з польською королевою (Ягайло).

3) Великий князь литовський, батько князя Яґайла (Ольгерд).

4) Московський князь, який у 1380 р. розгромив монголо-татар (Дмитро).

5) Місто, у якому в 1392 р. була укладена угода між Яґайлом і Вітовтом (Острог),

6) Територія України, яку приєднав до Польщі Казимир III (Галичина).

7) Самоврядування певної частини держави (автономія),

8) Польська королево, яка взяла шлюб із князем Яґайлом (Ядвіга),

9) Ім'я саксонського курфюрста, в армії якого воював Михайло Глинський (Альбрехт).

10) Категорія українського селянства тих І часів (тяглі).

11) Збірка повістей і повчань, яка була дуже поширена в ті часи в Україні («Ізмарагд»),

12) Українець, ректор Болонсь­кого університету (Дрогобич).

13) Українське місто, яке 1503р, ввійшло до Московської держави (Чернігів).

14) Друге ім'я князя Яґайла (Владислав).

15) Австрійський княжич, який був нареченим польської королеви Ядвіґи (Вільгельм).

16) Князь, який очолив об'єднання литовських племен (Міндовг).

17) Селище, поблизу якого в 1410р. був розгромлений Тевтонський орден (Ґрюнвальд),

18) Річка, на якій князь Дмитро розгромив монголо-татар (Дон).

Тема. Тематичне оцінювання за темою "Українські землі в складі Великдго князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV—XV ст.)».

Мета:оцінити рівень навчальних досягнень учнів під час вивчення теми «Українські землі в складі Велико­го князівства Литовського та інших держав (дру­га половина XIV — XV ст.» за допомогою тестів; перевірити вміння застосовувати здобуті знання; систематизувати, узагальнити та закріпити знан­ня учнів із теми, повторити основні терміни га поняття; виділити й актуалізувати в пам'яті учнів найважливіші явища та процеси; закріпити вміння систематизувати матеріал; виховувати в учнів за­цікавленість історією.

Тип уроку:контролю та перевірки знань.

ОчікуваніПісля цього уроку учні зможуть:

результати,визначати хронологічну послідовність подій історії українських земель у другій половині XIV—XV ст.; пояснювати терміни та поняття, використані підчас вивчення теми; характеризувати територіальні зміни в українських землях; визначати сутність економічних та суспільних від­носин у другій половині XIV—XV ст.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕН.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕН

ІІІ. ОЦІНЮВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ УЧНІВ

1) Позначте ім'я князя, зображеного на ілюстрації, за прав­ління якого більшість українських земель увійшли до складу Литовської держави.

а) Міндовґ

б) Ґедимін

в) Ольґерд

г) Вітовт

2) Позначте подію, яка відбулася в 1410 р.

а) Кревська унія

б) Городельська унія

В) Ґрюнвальдська битва

г) Повстання селян під проводові Мухи

3)

Позначте, якій категорії українського селянства відповідає визначення: «Вони сплачували феодалам натуральну та грошову ренту, були особисто вільними й економічно незалежними селянами-общинниками. Під час формування

фільваркової системи сільського господарства ця категорія

"селян поступово зникає».

а) Чиншові б) Тяглі

в) Службові г) Закупи

4)

Позначте назву поміщицьких багатогалузевих господарчих

комплексів, що базувалися на постійній щотижневій панщині залежних селян і були орієнтовані на товарно-грошові відносини

а) Маєток б) Двір

в) Фільварок г) Мануфактура

5.Позначте, до складу скількох держав українські землі входили на початок XVI ст.?

а) Трьох б) Чотирьох

в) П'яти г) Шести

6. Назвіть річку, на якій князь Дмитро розгромив монголо-татар

а) Дон.б)Дніпро. в)Дунай.

7. Установіть відповідність між назвами верств українського
суспільства та їхніми правами чи обов'язками.

1) Магнати 2) Шляхта 3) Духовенств 4) Селянство 5) Міщанство
а  
б  
в  
г  

а) Не підлягало світському суду,
мало значні права та привілеї,
поділялося на біле й чорне

б) Остаточно відокремилася від
інших верств населення. Відбу­лося розширення та юридичне
оформлення системи її прав

в) Основними джерелами зростання їхніх землеволодінь були князівські дарування, захоплення общинних се­лянських земель, купівля маєтків в інших власників,
освоєння нових земель

г) Було неоднорідним. Залежно від форм експлуатації, ха­рактеру повинностей поділялося на три групи

Завдання IV. Установити хронологічну або логічну послідов­ність.

8. Розташуйте імена литовських князів у хронологічній по­
слідовності їхнього перебування при владі.

а) Свидриґайло

б) Вітовт
в) Ольгерд

г) Ґедимін

9. Друге ім'я князя Яґайла?

а) Олександр; б) Владислав;в)Віктор; д)Свидриґайло

10. Селище, поблизу якого в 1410р. був розгромлений Тевтонський орден? (Ґрюнвальд),

11. Самоврядування певної частини держави ? (автономія)

12. Розшифруйте значення.

1. Н В О А М Я Т О І

2. Е Х Ц

3. Л Х Ш Я А Т

4. Д А Ь Г М Е У Р Б Е К З В О П Р А

5. Р А Ї Н К У А

6. Г А Н М А И Т

7. Я Л Ь Е Ч Д

8. Р П К І А О Ц В Т

1. АВТОНОМІЯ 2. ЦЕХ 3.ШЛЯХТА 4. МАГДЕНБУРЗЬКЕ ПРАВО 5. УКРАЇНА 6. МАГНАТИ 7.ЧЕЛЯДЬ 8. КРІПАЦТВО

Наши рекомендации