Тема 1. Зведення і групування даних

Завдання №1.

Розподіл однорідної сукупності за значенням варіюючої ознаки здійснюється за допомогою групування: 1) типологічного; 2) структурного; 3) аналітичного; 4) атрибутивного.

Завдання №2.

Розподіл неоднорідної сукупності за визначенням варіюючої ознаки здійснюється за допомогою групування: 1)типологічного; 2) структурного; 3) аналітичного; 4) атрибутивного.

Завдання №3.

Виявити взаємозв’язок між ознаками можна за допомогою групування: 1) типологічного; 2) структурного; 3) аналітичного; 4) атрибутивного.

Завдання №4.

Розподіл приватизованих підприємств регіону характеризується даними:

Форма власності   Приватизовано підприємств через Разом
Продаж та викуп акціонування
Муніципальна
Загальнодержавна

Це групування: а) типологічне; б) просте; в) комбінаційне.

Завдання №5.

За даними страхової статистики майнового страхування сума застрахованих об’єктів становить:

Вид застрахованого майна Страхова сума, млрд.грн.
Домашнє майно
Будівлі
разом

Це групування :а) структурне; б) аналітичне; в) просте; г) комбінаційне.

Завдання №6.

Статистичною є таблиця, у якій наведено: а) платіжний баланс країни за кварталами року; б) співвідношення чоловіків та жінок за регіонами.

Завдання №7.

Статистичною є таблиця, у якій наведено: а) підсумки торгів на фондовій біржі; б) розклад руху приміських електропоїздів.

Завдання №8.

Перетворити відкриті інтервали на закриті і визначити середини інтервалів.

1) 2) 3) 4)

До 3 До 12 До 6 До 10
3 – 6 12 – 16 6 – 16 10 – 15
6 – 9 16 – 20 16 – 26 15 – 25
9 – 12 20- 24 26 – 36 25 – 35
12 і більше 24 і більше 36 і більше 35 – 50
  50 – 65
65 і біль

Завдання №9

данні про кількість дітей і місце проживання 20 сімей

№ п/п Кількість дітей Місце проживання № п/п Кількість дітей Місце проживання
Місто Сільська місцевість
Сільська місцевість Місто
Місто Сільська місцевість
Місто Сільська місцевість
Сільська місцевість Сільська місцевість
Місто Місто
Місто Місто
Місто Місто
Сільська місцевість Місто
Сільська місцевість Місто

Побудувати групування, які б характеризували: 1) розподіл сімей за кількістю дітей; відобразити його графічно; 2) розподіл сімей за кількістю дітей і місцем проживання. Зробити висновки.

Завдання №10.

Данні про обсяги платних послуг і чисельність населення по 25 регіонах:

Регіон Обсяги платних послуг,тис.грн. Чисель-ність населен-ня, тис. осіб Регіон Обсяги плат-них послуг, тис.грн. Чисель-ність населен-ня, тис. осіб
 

За наведеними даними: 1) побудувати розподіл регіонів за обсягами платних послуг, виділивши 5 груп з рівними інтервалами; відобразити групування графічно, зробити висновки; 20 побудувати комбінаційний розподіл регіонів за обсягами платних послуг ( виділивши 5 груп з рівними інтервалами) і чисельністю населення 9 виділивши 3 групи з рівними інтервалами). Зробити висновки.

Завдання № 11.

Прибутковість активів банків характеризується даними, наведеними в таблиці. Побудувати групування банків за прибутковістю активів, виділивши групи з рівними інтервалами:- на початок року – 5 груп; - на кінець року – 4 групи. Результати представити у вигляді статистичних таблиць та графіків.

№ п/п Прибутковість активів, % № п/п Прибутковість активів,%
На початок року На кінець року На початок року На кінець року
4,2 9,4 13,2 9,8
20,1 23,2 8,4 14,3
16,5 18,5 14,8 20,2
7,6 14,3 6,9 19,6
10,3 16,7 12,3 15,8
18,4 17,4 10,6 13,7
12,7 15,3 17,4 26,0
21,5 25,2 11,7 13,2
12,8 12,8 14,2 18,4
17,2 19,4 22,3 21,7
3,0 7,0 9,7 8,3
9,4 13,5 16,4 19,2
18,3 24,9 13,6 15,9
13,6 18,7 5,9 11,7
23,0 22,4 8,7 12,4
             

Тема 2 . Ряди розподілу

Завдання 1.

Закуплені м'ясокомбінатом 200 голів великої рогатої худоби за вагою розподілилися так:

Вага однієї голови, ц. Кількість голів Середини інтервалів xj fj
до 3.6    
3.6 - 4.0    
4.0 - 4.4    
4.4 і більше    
Разом x  

Визначте середню вагу однієї голови закупленої рогатої худоби.

Завдання 2.

Термін корисного використання нематеріальних активів фірми, захищених патентами, ліцензіями тощо, на кінець року становили:

Термін використання, років               Разом
% до загальної суми нематеріальних активів   2.6   10.2   39.2   40.0   6.8   1.2   100.0
Кумулятивна частота               х

Побудувати ряд кумулятивних часток та визначити медіанне значення терміну корисного використання нематеріальних активів фірми.

Завдання 3.

Перевірка інспекцією якості твердих сирів за вмістом жиру дала такі результати:

Вміст жиру, %             Разом
Кількість проб            
xj fj            
xj - х fj            

Визначити середній процент вмісту жиру у твердих сирах та середнє лінійне відхилення.

Завдання 4.

За відсотком високоліквідних активів в сумі поточних активів комерційні банки міста розподіляються так:

Процент високоліквідних активів Кількість банків
на початок року на кінець року
до 10 -
10-20
20-30
30-40
40 і більше
Разом

Визначити середній процент високоліквідних активів та середнє квадратичне відхилення на початок і кінець року. Провести порівняльний аналіз середніх та варіації.

Завдання 5.

За результатами перевірки цукристість буряків характеризується наступними даними:

Цукристість, % Кількість проб Середини інтервалів xj fj (xj – х)2 fj
12-14      
14-16      
16-18      
18 і вище      
Разом х    

Визначити: 1) середній рівень та дисперсію цукристості буряків;

Наши рекомендации