Збитки , які пов'язані з транспортуванням вантажів по місяцях

Зміст самостійних робіт

Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу, яка

містить теоретичну та практичну частини.

Теоретична частина.

При виконанні теоретичної частини контрольної роботи використовується література, що рекомендована до вивчення дисципліни, а також конспекти лекцій. Обсяг не повинен перевищувати 5-7 сторінок.

Вибір варіанта роботи визначається порядковим номером студента у журналі викладача.

Варіанти теоретичного питання наведено в таблиці 4.1.

Таблиця 1

Варіанти теоретичного питання

За номером переліку у журналі групи     Тема питання
1. Сучасний страховий ринок, його структура, учасники, основні тенденції розвитку.
2. Ризик - менеджмент і страхування.
3. Організаційні й законодавчі основи страхового підприємництва.
4. Поняття страхового продукту. Страхові брокери, їхня роль в організації продажів страхових продуктів. Основні принципи взаємин між страховиками й брокерами.
5. Види страхових компаній і порядок їх створення.
6. Ресурси страхової компанії.
7. Співстрахування й перестрахування як стратегія забезпечення фінансової стійкості страхових операцій.
8. Організація, сутність і завдання страхового маркетингу.Поняття, значення і продукти маркетингу в страхуванні.
9. Основні канали збутустраховоїпродукції.Особливостіпроцесу продажу страховихпродуктіврізнимкатегоріямспоживачів.
10. Внутрішні й зовнішні комунікації страховика. Роль внутрішніх комунікацій у страховому менеджменті.
11. Роль мотивації в процесі досягнення цілей. Мотивації персоналу страхових страхової компанії.
12. Співстрахування й перестрахування як стратегія забезпечення фінансової стійкості страхових операцій.
13. Пропорційне й непропорційне перестрахування.
14. Основніпринциписпіввідношеннясистемипродажівстраховоїкомпаніїіз системами андеррайтингу й урегулюваннязбитків.
15. Поняття, зміст і основні вимоги до страхових договорів. Обслуговування договорів страхування.
16. Підбір і навчання персоналу страхових компаній. Організаціяпідбору й навчанняагентів.
17. Управліннязмінами в страховихорганізаціях і ефективністьстраховогобізнесу.
18. Математичні основи обчислення тарифних ставок.
19. Поняття фінансової надійності страховика.
20. Взаємодіястраховика з навколишнімсередовищем.
21. Внутрішні комунікації й корпоративна культура страховика.
22. Маркетингові дослідження і маркетингова політика страховика.
23. Процедура підготовки та укладання договору.
24. Напрямки вдосконалення державної політики в галузі страхування.
25. Агентська мережа страхової компанії. Штатні й позаштатні агенти.
26. Особливості процедури врегулювання страхових претензій вУкраїні

Практична частина.

Аналіз конкретної господарської ситуації «Вибір страховика».

Мета завдання:закріплення теоретичних знань з теми "Фінансовий менеджмент у страхуванні» та отримання практичних навичок з розрахунку ціни страхового продукту.

При виконанні розрахункової частини студент повинен додавати методику розрахунків та необхідні пояснення.

Вибір варіанта роботи визначається порядковим номером прізвища студента у журналі викладача.

Вихідні дані і постановка задачі:

Фірма перевозить вантажі автомобільним транспортом. Дані про обсяги перевезень вантажів наведені у таблиці 2. Аналіз витрат на перевезення виявив, що за останній рік збільшилися витрати, які пов'язані з транспортуванням. Основні чинники зросту витрат є крадіжки, ДТП, порча вантажу. Дані про розміри збитку по місяцях наведені у таблиці 4.3.

Менеджерами було прийнято рішення про доцільність страхування. Вивчивши пропозиції страхових компаній, фірма обрала лише дві з усіх "А" і "В". Певні умови страхування наведені у таблицях 4 і 5.

У компанії "А" можлива сплата страхових внесків рівними частинами щокварталу. У компанії "В" – щомісячно.

В якій страховій компанії найбільш вигідно застрахувати вантажі? Чому? Навести необхідні розрахунки та пояснення до них.

Норму відсотка, тип страхового внеску (постнумерандо або пренумерандо), а також інші потрібні дані прийняти самостійно.

При аналізі ситуації треба додержуватися такого плану дій:

1. Визначити очікуване значення збитку на плановий період, проаналізувати тенденцію зміни збитків з використанням економетричної моделі.

2. Розрахувати розміри тарифних ставок та страхових внесків по двом страховим компаніям.

3. Навести значення страхових внесків у порівняний вигляд (привести вартість усіх страхових внесків до одного моменту часу).

4. Порівняти очікуваний розмір збитку з розміром страхових платежів двох страховиків і зробити висновки про доцільність страхування та вибір страховика.

Таблиця 2

Збитки , які пов'язані з транспортуванням вантажів по місяцях

Варіант Збитки по місяцях, % від вартості вантажу
0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 0,8 0,9 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0
0,3 0,4 0,4 0,6 0,5 0,6 0,8 1,1 1,2 1,4 1,5 2,2
0,4 0,5 0,4 0,7 0,6 0,7 0,9 1,2 1,3 1,5 1,4 2,4
0,5 0,6 0,5 0,8 0,7 0,8 1,0 1,3 1,4 1,6 1,5 2,6
0,6 0,7 0,6 0,9 0,8 0,9 1,1 1,4 1,5 2,2 2,6 2,8
0,7 0,8 0,7 1,0 0,9 1,0 1,2 1,5 1,6 1,3 1,8 2,0
0,8 0,9 0,8 1,1 1,0 1,1 1,3 1,6 2,2 2,4 2,3 2,2
0,9 1,0 0,9 1,2 1,1 1,2 1,4 1,2 1,3 1,5 2,4 2,4
1,0 1,1 1,0 1,3 1,2 1,3 1,5 2,3 2,4 2,6 2,5 2,6
1,1 1,2 1,1 1,4 1,3 1,4 1,6 0,5 0,4 0,7 0,6 0,8

Продовження таблиці 2

1,2 1,3 1,2 1,5 1,2 1.4 1,5 1,2 0,9 0,8 0,9 1,0
1,3 1,4 1,3 1,6 1,5 1,6 0,3 0,6 0,7 0,9 0,8 1,2
1,4 1,5 1,4 0,2 1,6 1,2 1,4 1,7 1,8 2,0 1,9 2,4
1,5 1,6 1,5 0,3 0,2 0,3 0,5 0,8 0,9 1,1 1,0 1,6
1,6 1,5 1,6 0,4 0,6 0,4 0,3 0,9 1,0 1,2 1,1 1,8
0,2 0,3 0,2 0,5 0,4 0,5 0,7 1,0 1,1 1,3 1,2 2,0
0,3 0,4 0,3 0,6 0,5 0,6 0,8 1,1 1,2 1,3 1,3 2,0
0,4 0,5 0,4 0,7 0,6 0,7 0,9 1,2 1,3 1,5 1,4 2,0
0,5 0,6 0,5 0,8 0,9 0,8 1,0 1,3 1,4 1,6 1,5 1,6
0,6 0,7 0,6 0,9 0,8 0,9 1,1 1,4 1,5 1,1 1,6 1,8
0,7 0,8 0,7 1,0 0,9 1,0 1,2 1,5 1,6 1,2 1,1 2,0
0,8 0,9 0,8 1,1 1,0 1,1 1,3 1,4 1,1 1,6 1,5 2,4
0,9 1,0 0,9 1,2 1,1 1,2 1,5 1,4 1,2 1,7 1,8 1,6
1,0 1,1 1,0 1,3 1,2 1,3 1,5 1,6 1,3 1,4 2,0 1,9
1,1 1,2 1,1 1,4 1,3 1,1 1,6 1,7 1,9 1,5 1,9 2,0

Таблиця 3

Наши рекомендации