Формування та використання фінансових ресурсів ланкових ситсем України

Розділ 1. Аналіз макроекономічних показників за 2011-2009 роки

Формування та розподіл валового внутрішнього продукту і національного доходу

ВВП розраховується 3 методами:

За доходами

ВВП = Національний дохід + амортизація + непрямі податки - субсидії - чистий факторний дохід з-за кордону (ЧДіФ) (або + чистий факторний дохід іноземців, що працюють на території даної країни (ЧДФ)), де:

Національний дохід = заробітна плата + орендна плата + процентні платежі + прибуток корпорацій

Дана формула характеризує ВВП за доходами в Системі національних рахунків ООН, версія 2008 року.

Операційна різниця вимірює надлишок або дефіцит, отриманий від виробництва до виплати будь-яких відсотків, ренти або схожих платежів, виплачуваних з фінансових чи матеріальних невироблених активів, запозиченим або орендованим підприємством, а також до отримання будь-яких відсотків або ренти, отриманих з фінансових або матеріальних невироблених активів, належить підприємству (для некорпорірованних підприємств, що належать домашнім господарствам, даний показник називається «змішаним доходом»).

По витратах

Формування та використання фінансових ресурсів ланкових ситсем України - student2.ru , Де

Формування та використання фінансових ресурсів ланкових ситсем України - student2.ru

ВВП = Кінцеве споживання + Валове накопичення капіталу (інвестиції у фірму (купівля верстатів, устаткування, запасів, місця виробництва)) + Державні витрати + Експорт - Імпорт

Кінцеве споживання включає в себе витрати на задоволення кінцевих потреб індивідів або суспільства, вироблені такими інституційними секторами: сектор домашніх господарств, сектор органів державної влади, сектор приватних некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства.

Валове нагромадження капіталу вимірюється загальною вартістю валового накопичення основного капіталу, змінами в запасах матеріальних оборотних коштів і чистим придбанням цінностей одиницею чи сектором.

За доданої вартості (або виробничий метод)

ВВП = сума доданих вартостей.

Додана вартість фірми = прибуток фірми - проміжна вартість виробництва товару або послуги.

Загальна додана вартість = загальний рівень випуску - загальна цінність проміжної продукції.

Обсяг ВВП розраховується в даний час відповідно до рекомендацій неокласичної теорії - як сума доданої вартості, створеної на території країни при припущенні, що вона створюється як у сфері виробництва, так і в сфері послуг. При цьому додана вартість оцінюється як різниця між доходом підприємства і матеріальними витратами і не включає непрямих податків, що сплачуються з продукції (послуг). У підсумку загальний обсяг ВВП відрізняється від сумарної доданої вартості, зафіксованої в сферах виробництва і послуг, на величину чистих непрямих податків (непрямих податків за винятком субсидій, наданих державою бізнесу).

Таб. 1.1. ВВП, випуск товарів та послуг

Види діяльності 2011 рік 2010 рік 2009 рік Зміни з 2011-2009 рр, %
Випуск товарів і послуг Валова додана вартість Випуск товарів і послуг Валова додана вартість Випуск товарів і послуг Валова додана вартість
с/г,мисливство, лісове господарство
Добувна промисловість
Переробна промисловість
Виробництво та розподілення: електроенергії, газу та води
Будівництво
Торгівля; ремонт авто, побутових виробів
Діяльність транспорту та зв’язку
Освіта
Охорона здоров`я та надання соціальної допомоги
Інші види економічної діяльності -фін. Діяльність -операції з нерухомим майном, орендою -держ. Управління                                
Оплата послуг фінансових посередників Х -11760 Х -10987 Х -13843 Х

Продовження таблиці 1.1

Усього в основних цінах
Податки на продукти
Субсидії на продукти -388 -388 -761 -761 -668 -668
Випуск у ринкових цінах Х Х Х Х
Валовий внутрішній продукт Х Х Х Х

Аналізуючи ВВП і випуск товарів і послуг ми виявили що загальний випуск товарів і послуг за 2009-2011 збільшився на 142 % ,а загальна додана вартість на 139%збільшення цих значень у 2011 році вказує збільшення обсягу виробництва і різкий ріст рівня цін.

Найбільші зміни спостерігаються в добувній промисловості,випуск товарів і послуг збільшився на 102%,валова додана вартість на 101%.Таке зростання вказує на збільшення об'єму виробництва продукції та прибутку закладеного в ціні. Негативні зміни і спад спостерігаються в фінансовій діяльності,випуск продукції скоротився до 13%,а валова додана вартість становить 19%. Підґрунтям цього зниження може слугувати зменшення обсягів інвестицій,зростанням частки безнадійний кредитів і позик.

У деяких видах діяльності спостерігається значні відмінності між темпом зростання випуску продукції і темпом зростання валової доданої вартості.

Наприклад у переробній промисловості випуск продукції і послуг збільшився на 164%,а валова додана вартість лише на 144%. Це вказує на збільшення обсягу споживання продукції у цій промисловості. У будівництві випуск товарів і послуг складає 123%,а валова додана вартість збільшилась на 156%,це пов’язано зі зменшенням проміжного споживання у будівництві.

Таб. 1.2. . Структура випуску товарів і послуг та валової доданої вартості за видами економічної діяльності, %

Види діяльності І кв. 2011 рік І кв. 2010 рік І кв. 2009 рік
Випуск товарів і послуг Валова додана вартість Випуск товарів і послуг Валова додана вартість Випуск товарів і послуг Валова додана вартість
с/г,мисливство, лісове господарство 3,3 3,6 3,3 3,3 3,0 3,1
Добувна промисловість 7,9 4,9 6,3 4,2 5,5
Переробна промисловість 36,5 17,3 34,6 16,8 31,6 16,7
Виробництво та розподілення: електроенергії, газу та води 6,7 5,1 6,7 6,5 5,8
Будівництво 2,9 2,5 3,2 2,6 3,4 2,2
Торгівля; ремонт авто, побутових виробів 12,4 18,2 11,5 15,7 13,2 17,5
Діяльність транспорту та зв’язку 9,5 12,9 10,3 14,3 9,9 13,3
Освіта 3,8 6,2 4,1 4,1 7,2
Охорона здоров`я та надання соціальної допомоги 2,6 4,5 2,8 4,7 2,8 4,8
Інші види економічної діяльності -фін. діяльність -операції з нерухомим майном, орендою -держ. Управління 16,3   4,1 7,1   2,7 27,1   7,5 10,8   5,6 18,6   4,5 8,2   3,1 30,1   8,3 12,6   5,9 21,3   6,0 9,4   3,0 32,4   11,5 11,0   6,4
Оплата послуг фінансових посередників Х -5,3 Х -5,8 Х -8,6
Усього і основних цінах

У 1 кварталі 2009 року найбільшу частку товарів і послуг випустила переробна промисловість 31,6% завдяки високій частці інвестицій. Також варто зазначити,що у наступних роках спостерігається тенденція збільшення частки випуску продукції і послуг з 31,6 у 2009 році до 36,5 у 2011 році. Основними причинами збільшення стали впровадження новітніх технологій,вкладення інвестицій у промисловість.

У 1 кварталі 2009 року найменшу частку товарів і послуг випустила охорона здоров′я (лише 2,8%). Охорона здоров′я має негативну тенденцію скорочення частки з 2,8% у 2009 році до 2,6% у 2011. Це пов′язано зі зменшенням фінансування лікарень та інших оздоровчих закладів,зменшення виплат соціальних допомог через брак державних коштів.

У 1 кварталі 2009 року найбільшу частку валової доданої вартості становлять інші види економічної діяльності,які становлять 32,4%,але спостерігається негативне скорочення частки у 2011 році(32,4% у 2009 році і 16,3 у 2011 році).Така тенденція може бути спричинена зменшенням частки інших видів діяльності. За 1квартал 2009 року негативну частку валової доданої вартості складають оплата послуг,що складає -8,6%. Таке зменшення частки валової доданої вартості (-8,6% у 2009 році і -5,3% у 2011 році) пов’язане зі скороченням обсягу проміжного споживання .

Таб. 1.3 Валова додана вартість за інституційними секторами економіки, млн. грн.

Сектори економіки І кв. 2011 року І кв. 2010 року І кв. 2009 року Зміни 2011 – 2009 рр, %
Не фінансові корпорації
Фінансові корпорації
Сектор загального державного управління
Домашнє господарство
Не комерційна операція,що обслуговує домашні господарства
Оплата послуг фінансових посередників -11760 -10987 -13845
Усього в основних цінах

Найбільші зміни можна спостерігати в домашньому господарстві,валова додана вартість становить 11149 млн.грн або 147%. Досить великі зміни спостерігаються в секторі не фінансових корпорацій 43146 млн.грн або 143%. Валова додана вартість некомерційних некомерційних організацій становить 392 млн.грн або 137%. Також значне збільшення частки валової доданої вартості в секторі загального державного управління,яка становить 7639 млн.грн або 124%.

Зменшення валової доданої вартості можна спостерігати в секторі фінансових корпорацій на 1828 млн.грн або на 90 %),а також у секторі оплати послуг фінансових посередників на 85%).Основною причиною значного скорочення валової доданої вартості у цих секторах пов′язане зі зменшенням обсягу випуску товарів і послуг та збільшення обсягу проміжного споживання.

Таблиця на альбомному 1.4

Аналізуючи ВВП за доходами, ми бачимо, що загальна сума оплати праці найманих працівників збільшилася на 38,8%, загальна сума сплачених до бюджету податків за виключенням субсидій на виробництво та імпорт збільшилася на 668,2 %, а загальний валовий прибуток на 35,9 %. Основним причинами такого зростання є значне збільшення обсягу випуску товарів і послуг у всіх видах діяльності.

Найбільші зміни по оплаті праці та у прирості валового прибутку можна спостерігати у добувній промисловості, приріст даних показників становить 78,3 % та 119,9 % відповідно. Таке значне зростання даних показників можна пояснити значним (найбільшим) збільшенням випуску товарів та послуг у добувній промисловості (на 102,1 %).

Найбільші зміни по сплаті податків за виключенням субсидій на виробництво та імпорт спостерігаються у діяльності транспорту та зв’язку, їх сплата зросла на 107,0 %. Основним важелем такого зростання є досить високе збільшення випуску товарів та послуг у діяльності транспорту та зв’язку – на 36,9 %. Збільшення сплати податків до бюджету призводить до занепаду галузі, але при цьому зростає валовий прибуток.

Зменшення оплати праці найманих працівників спостерігається у фінансовій діяльності – на 4,9 %, що спричинене скороченням випуску товарів і послуг – на 2,8 %.

Значне зменшення сплати податків до бюджету можна спостерігати у сільському господарстві – на 60,2 %, що пов’язане із спрощенням і удосконаленням фіксованого сільськогосподарського податку.

Зменшення сплати податків до бюджету за виключенням субсидій на виробництво та імпорт можна також спостерігати у будівництві, торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку та інших видів економічної діяльності – на 7,5 %, 0,7 %, 22,5% відповідно. Це пов’язане з наданням значних податкових пільг і привілеїв.

Зменшення валового прибутку спостерігається у виробництві й розподіленні енергії, газу та води, державному управлінні – на 1,9 %, 23,4 %, що спричинене збільшенням проміжного споживання. Також зменшення валового прибутку можна спостерігати у фінансовій діяльності – на 12,1 %, що пов’язане із зменшенням випуску товарів та послуг – на 2,8 % та збільшенням проміжного споживання.

Таблиця на альбомном 1.5

Прод. 1.5

Таб.1.6 Кінцеві споживчі витрати сектору загально державного управління за функціями, млн. грн.

Сектори економіки І кВ 2011 року І кВ 2010 року І кВ 2009 року Зміни 2011 – 2009 рр, %
Кінцеві споживчі витрати сектору загально державного управління:
- державні послуги загального характеру
- діяльність та послуги в галузі оборони
- діяльність по забезпеченню громадського порядку та безпеки
- економічна діяльність
- охорона навколишнього середовища
- діяльність у галузі житлово-комунального господарства
- діяльність та послуги у галузі охорони здоров’я
- діяльність та послуги у сфері відпочинку, культури та релігії
- діяльність та послуги у галузі освіти
- діяльність у галузі соціального забезпечення та соціальної допомоги

Аналізуючи кінцеві споживчі витрати сектору загально державного управління за функціями,ми бачимо що найбільшу частку споживчих витрат у 2009-2011 рр займає охорона навколишнього середовища (збільшення на 52млн.грн або на 151%).Це пов′язано з потребою у запровадження новітніх технологій для збереження навколишнього середовища.

Також збільшились витрати в сфері відпочинку,культури та релігії(збільшення на 540 млн.грн або 150%).Це пов′язано зі субсидуванням будівництва культурно-розважальних центрів,відновлення історичних пам′яток,та інше

Найменшу частку складає фінансування в галузі економічної діяльності і становить 134 млн.грн або 107%.Це пов′язано з фінансуванням цієї сфери інвесторами.

В цілому кінцеві споживчі витрати сектору загально державного управління збільшились на 11981 млн.грн або на 130%

Національний дохід - цс частина вартості ВНП (за мінусом кінцевих результатів невиробничої сфери) після відрахування по­трачених засобів виробництва. Він становить заново створену вар­тість у сфері матеріального виробництва, яка складається з вартості необхідного і додаткового продукту. На відміну від ВНП наці­ональний доход визначають тільки для виробничої сфери. Він не включає амортизації основних засобів.

За натурально-речовою формою національний дохід (НД) складається із заново створених засобів, які використовують на розширення виробництва і збільшення резервів та предметів спо­живання, призначених для задоволення суспільних і особистих потреб.

НД є найважливішим узагальнюючим показником розвитку на­родного господарства і підвищення добробуту народу. Від його розміру залежать рівень і зростання споживання населенням мате­ріальних благ та послуг, а також масштаби і темпи суспільного від­творення.

НД створюється у виробничій сфері, потім розподіляється та перерозподіляється і спрямовується для кінцевого використання. Відповідно до цих трьох стадій (створення, розподіл і перерозподіл) розрізняють три методи його визначення: виробничий, розпо­дільний і кінцевого використання.

• Виробничий метод ґрунтується на підсумовуванні чистої продукції усіх галузей сфери матеріального виро­бництва. При цьому чисту продукцію кожної галузі ви­значають як річницю між валовою продукцією і мате­ріальними виробничими витратами (матеріалами, сиро­виною, паливом, електроенергією, амортизацією основ­них виробничих засобів тощо).

• Розподільний метод полягає у підсумовуванні первинних доходів населення зайнятого у сфері матеріа­льного виробництва (включаючи доходи від особистого господарства) і доходів державних, кооперативних та інших підприємств виробничої сфери (чистий доход, відрахування у фонд соціального страхування). Отже, НД, визначений розподільним методом, становить суму первинних доходів усіх учасників матеріального вироб­ництва.

• Метод кінцевого використання грунтується па підсумовуванні фондін споживання і наїромаджеппя. Фонд споживання - це частина НД, використана на особисте споживання населення і утримання невиробни­чих установ та організацій. Фонд нагромадження - це частина НД, використана на розширене відтворення ви­робництва та утворення резервів, а також на збільшення невиробничих основних фондів і матеріальних запасів на підприємствах і в установах невиробничої сфери. НД обчислюють у поточних (фактично діючих цінах) і порів­нянних (незмінних) цінах. За показником НД у фактично діючих ціпах можна встановити його галузеву структуру і простежити за його розподілом, перерозподілом і кінцевим використанням.

Таб. 1.9. Валові національні доходи, млн. грн.

  Показники І кВ 2011 року І кВ 2010 року І кВ 2009 року Зміни 2011 – 2009 рр, %
Млн., грн.. %
Валовий прибуток, змішаний доход 31,7
о/п найманих працівників 56,2
Податки за виключенням субсидій на виробництво та імпорт
Дохід від власності одержаний від інших країн за виключенням сплачених -10391 -3,9 -9561 -9740
Валовий національний доход
             

Аналізуючи показники валових національних доходів ми прийшли до висновку, що найбільшу частку займають податки за виключенням субсидій на виробництво та імпорт становлять 13921 млн.грн або 149%.Це пов′язано з субсидуванням державою виробництва і імпорту продукції,а також зменшення для цих сфер податкових зобов′язань.

Збільшилось фінансування оплати праці найманих працівників на 43386 млн.грн або 141%.Це пов′язано зі збільшенням витрат на матеріальне стимулювання працівників,для збільшення продуктивності праці.

Зміни по рокам займає дохід від власності одержаний від інших країн за виключенням сплачених становлять 651 млн.грн або 107%. Це означає,що цей сектор розвивається недостатньо інтенсивно порівняно з іншими сферами економіки.

Формування та використання фінансових ресурсів ланкових ситсем України

Національний дохід - це частина вартості ВНП (за мінусом кінцевих результатів невиробничої сфери) після відрахування по­трачених засобів виробництва. Він становить заново створену вар­тість у сфері матеріального виробництва, яка складається з вартості необхідного і додаткового продукту. На відміну від ВНП наці­ональний доход визначають тільки для виробничої сфери. Він не включає амортизації основних засобів.

За натурально-речовою формою національний дохід (НД) складається із заново створених засобів, які використовують на розширення виробництва і збільшення резервів та предметів спо­живання, призначених для задоволення суспільних і особистих потреб.

НД є найважливішим узагальнюючим показником розвитку на­родного господарства і підвищення добробуту народу. Від його розміру залежать рівень і зростання споживання населенням мате­ріальних благ та послуг, а також масштаби і темпи суспільного від­творення.

НД створюється у виробничій сфері, потім розподіляється та перерозподіляється і спрямовується для кінцевого використання. Відповідно до цих трьох стадій (створення, розподіл і перерозподіл) розрізняють три методи його визначення: виробничий, розпо­дільний і кінцевого використання.

• Виробничий метод ґрунтується на підсумовуванні чистої продукції усіх галузей сфери матеріального виро­бництва. При цьому чисту продукцію кожної галузі ви­значають як річницю між валовою продукцією і мате­ріальними виробничими витратами (матеріалами, сиро­виною, паливом, електроенергією, амортизацією основ­них виробничих засобів тощо).

• Розподільний метод полягає у підсумовуванні первинних доходів населення зайнятого у сфері матеріа­льного виробництва (включаючи доходи від особистого господарства) і доходів державних, кооперативних та інших підприємств виробничої сфери (чистий доход, відрахування у фонд соціального страхування). Отже, НД, визначений розподільним методом, становить суму первинних доходів усіх учасників матеріального вироб­ництва.

• Метод кінцевого використання грунтується па підсумовуванні фондів споживання і нагромадження. Фонд споживання - це частина НД, використана на особисте споживання населення і утримання невиробни­чих установ та організацій. Фонд нагромадження - це частина НД, використана на розширене відтворення ви­робництва та утворення резервів, а також на збільшення невиробничих основних фондів і матеріальних запасів на підприємствах і в установах невиробничої сфери. НД обчислюють у поточних (фактично діючих цінах) і порів­нянних (незмінних) цінах. За показником НД у фактично діючих ціпах можна встановити його галузеву структуру і простежити за його розподілом, перерозподілом і кінцевим використанням.

Таб. 1.10

Таб. 1.10

Таб. 1.10

Таб. 1.10

Аналізуючи динаміку доходів і витрат державного бюджету за 2010 – 2011 роки,ми бачимо,що загальна частка доходу збільшилась на 26469175 тис. грн., або на 110,4%

Податкові надходження збільшились 43665328 тис.грн, або на 122,9%. Ці зміни можуть бути пов’язані із збільшенням кількості об’єктів та суб'єктів оподаткування,або зі змінами у податковому законодавстві.

Не податкові надходження зменшились на 12313733 тис. грн. або на 122,3%. Це пов'язано зі змінами у податковому законодавстві―завдяки введення нових податків ,підвищення неподаткових надходжень,але між тим процвітає тіньової економіка.

Цільові фонди зменшились на 369347,1 тис. грн.( або 178,8%),а саме збір за забруднення навколишнього природного середовища взагалі не була внесена у планові,

Загальна частка витрат зменшилась на 2323142,5 тис грн.або на 100,7 % що свідчить про спробу збалансування показників державного бюджету,що пов'язано з політикою на сучасному етапі.

Таб 1.11 Доходи і витрати населення

Обсяги І кВ 2011 року І кВ 2010 року Млн.,грн І кВ 2009 року Млн.,грн Зміни
Млн.,грн 2011 – 2010, % 2011 – 2009, %
1.Доходи:
- з/п
- прибуток та змішаний доход
- доходи від власності (одержані)
-соц. допомоги та ін. одержані поточні трансферти
Наявний доход
Наявний дохід на 1 особу
2. Витрати та заощадження:
- придбання товарів та послуг
- доходи від власності (сплачені)
-поточні податки на доходи, сайно та ін. поточні трансферти
- нагромадження не фінансових активів -628 -1354
- приріст фінансових активів, - заощадження

Проаналізувавши таблицю, ми бачимо , що в загальній кількості з 2009 року по 2011 рік доходи та витрати збільшились.

Заробітна плата збільшилась майже на 144 %,це могла спричинити інфляція та підвищення мінімальної заробітної плати. Прибуток та змішаний дохід збільшився на 151% за результатами зростання виробленої продукції. Доходи від власності (одержані) на 169%, це могло свідчить про збільшення укладених договорів щодо оренди земельних ділянок та майна, відсотки за акціями. Соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти збільшились на 127 % за необхідності підтримки населення в зв'язку з падінням рівня їх життя . Загалом у порівнянні 2009 – 2011 років наявний дохід зріс на 145%, а наявний дохід на одну особу – на 146%.

Витрати та заощадження населення України у 2011 році порівняно з 2010 роком зросли на 116%, а з 2009 – на 138%.

Також збільшились витрати на придбання товарів та послуг,порівняно 2010 та 2011 років на 121 %, але порівнявши 2009 рік та 2011 рік збільшились на 190 %. Це могло спричинити збільшення транспортно-заготівельних витрат та підвищення попиту на такі види послуг.

Значних змін за 2009-2010 роки в обсязі заощаджень не відбулося,а ось помітне зростання можна спостерігати порівнявши 2009 рік та 2011 рік, вони збільшились на 241 % Рівень заощаджень залежить в основному від масштабу доходів, рівня цін, процентних ставок в ощадних банках.

Таб. 1.12

Таб. 1.12

Таб. 1.12

Висновок до розділу 1

Аналізуючи доходи і видатки державного бюджету, бачимо, що відбулися істотні зміни в таких показниках. Загальні доходи за досліджуваний період зросли на 26469175 тис. грн. (або на 10,4 %). Це викликано зростанням податкових надходжень на 43665328 тис. грн. (або на 22,9 %), доходів від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій на 217823,4 тис. грн. (або на 32 %). Збільшення доходів державного бюджету через збільшення податків зменшує наявний дохід домогосподарств та при звичному споживанні зменшує заощадження і, як наслідок, зменшує інвестиції, що призводить до зменшення сукупного попиту. Загальні витрати скоротились на 2323143 тис. грн. ( або на 0,7 %). Серед податкових надходжень за досліджуваний період найбільшу частку складають інші податки (546,2%), найменшу – податок на додану вартість 1,1%. Серед неподаткових надходжень найбільше зросли інші неподаткові надходження – 64%, найменше зростання спостерігалось в адміністративних зборах та платежах, доходах від некомерційного та побічного продажу – 16 %.

В аналізованому періоді найбільшу частку доходів від операцій з капіталом становлять надходження від продажу основного капіталу – 106,2 %, найменшу – надходження від реалізації державних запасів товарів -10,7 %.

В доходах від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій зростання спостерігається в надходженнях в рамках програм допомоги ЄС – 43,1 %, воно є найбільшим серед цих доходів. Кошти отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту та персоналу у миротворчих операціях зросли на 4,8 %.

У цільових фондах спостерігаємо такі зміни. Збір за забруднення навколишнього середовища знизився на 369347,1 тис. грн. А в надходженнях до фонду соціального захисту інвалідів істотних змін не відбулося. Офіційні трансферти зросли на 64,6 %, що безперечно, є позитивним. Загальні доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) мають тенденцію до збільшення – 31050309 тис. грн. (або на 12,5 %).

Наши рекомендации