Тема 12. Особливості підприємництва в агропромисловому комплексі

План лекції (2 год.)

1. Особливості підприємницької діяльності в аграрному секторі.

2. Рентні відносини.

3. Агропромислова інтеграція та її форми.

4. Агробізнес і механізм його функціонування.

План семінару (2 год.)

1. Аграрні відносини, їх специфіка і місце в економічній системі.

2. Форми власності на землю і форми землекористування. Особливості проведення аграрної реформи в Україні.

3. Рентні відносини:

а) .рента і орендна плата;

б) види ренти: диференціальна, абсолютна, монопольна;

в) ціна землі та її динаміка в розвинутих країнах.

Основні економічні категорії і поняття

Аграрні відносини. Суб¢єкти аграрних відносин. Земельні відносини. Землеволодіння. Землерозпорядження. Землекористування. Диференціальна рента. Абсолютна рента. Монопольна рента. Оренда. Ціна землі. Агропромислова інтеграція. Агропромисловий комплекс. Агробізнес. Ціни на сільськогосподарську продукцію. Ціновий паритет. Кредитування. Квотування. Дотації. Фермерство.

Реферати (фіксовані виступи)

1. Аграрна реформа: мета і засоби її досягнення.

2. Розвиток фермерства в Україні.

3. Агропромислова інтеграція і АПК України.

4. Форми господарювання в аграрному виробництві та їх особливості в різних країнах.

5. Особливості переходу до ринкових відносин в аграрному секторі України.

6. Ринок землі та особливості його становлення в Україні.

План самостійної роботи (2 год.)

1. Агропромислова інтеграція та її форми:

а) поняття та форми агропромислової інтеграції;

б) агропромисловий комплекс (АПК), його функції та структура.

2. Роль і місце агробізнесу в системі АПК розвинутих країн:

а) агробізнес як складова частина підприємництва;

б) економічний механізм функціонування агробізнесу;

в) розвиток нових форм господарювання в АПК України.

Пошукові питання

1. У чому полягає проблема власності на землю і як вона вирішується в Україні?

2. Чому в сільському господарстві поширена оренда більше, ніж у промисловості?

3. Які форми землекористування, на вашу думку, найефективніші?

4. Які тенденції розвитку структури агропромислового комплексу спостерігаються в сучасному світі?

Запитання для самоконтролю

1. Назвіть особливості сільськогосподарського виробництва.

2. Які основні форми підприємств в сільському господарстві?

3. Охарактеризуйте стан розвитку фермерських господарств і визначте перспективні напрями їхнього розвитку.

4. Що таке рентні відносини? Охарактеризуйте види ренти.

5. В яких формах реалізується агропромислова інтеграція?

6. Агропромисловий комплекс країни. Дайте визначення даної економічної категорії та назвіть структуру АПК.

Тести і задачі

Який вид ренти пов’язаний з природною якістю земель:
а) абсолютна рента;
б) диференціальна рента 1;
в) диференціальна рента 2;
г) всі види ренти.
   
2. Ціна землі виступає як:
а) економічна оцінка землі;
б) капіталізована земельна рента;
в) результат попиту і пропозиції;
г) результат державної політики щодо купівлі-продажу землі.
   
3. Підприємницька діяльність в АПК – це:
а) кооперація;
б) агропромислова інтеграція;
в) агробізнес;
г) спеціалізація.
   
4. У чому полягає відмінність землі як фактора виробництва від інших
  факторів виробництва:
а) вільно відтворюється;
б) є продуктом людської праці;
в) земля є природною основою для сільськогосподарського виробництва;
г) необмеженість пропозиції.
5. Яка причина виникнення диференціальної ренти:
а) монополія приватної власності на землю;
б) наявність різних по родючості та місцеположенню земель;
в) обмеженість земель;
г) монополія на землю як об’єкт господарювання.
   
6. У чому полягає відмінність між рентою і орендною платою:
а) це одне і теж;
б) оренда є сумою абсолютної і диференціальної ренти;
в) рента - це плата за користування капіталом, який вкладений в дану ділянку;
г) орендна плата крім ренти включає суму за користування капіталом у вигляді
  будівель і споруд.
   
7. Яка мета аграрних реформ в Україні:
а) підвищення добробуту сільського населення;
б) забезпечення вирішення продовольчої проблеми в країні;
в) створення простору для розвитку продуктивних сил у сільському господарстві;
г) заміна колгоспно-радгоспної системи.
   
8. Що є єдиним джерелом земельної ренти:
а) родючість ґрунту;
б) місцеположення окремих ділянок;
в) праця сільськогосподарських робітників;
г) високопродуктивні засоби праці.
   
9. Яка причина існування диференціальної земельної ренти:
а) дія закону вартості в сільському господарстві;
б) аграрна реформа;
в) монополія на землю як об"єкт господарювання;
г) різна родючість грунтів.
   
10. Якою буде ціна земельної ділянки, якщо щорічно вона забезпечує доход
  36 тис.дол., а ставка позичкового відсотка банків становить 10 %:
а) 3,6 млн.дол.;
б) 36 млн.дол.;
в) 360 тис.дол.;
г) 3,6 тис.дол.
   
11. Яка економічна концепція виходить з того, що джерелом всіх доходів, у тому числі земельної ренти, є додатковий продукт:
   
а) марксистська;
б) неокласична;
в) кейнсіанська;
г) всі у рівній мірі дотримуються даної точки зору.
   
12. Яка причина існування абсолютної земельної ренти:
а) монополія приватної власності на землю;
б) наявність різних за якістю земель;
в) монополія на землю як об’єкт господарювання;
г) нееластичність пропозиції землі.
   
13. У виробничій структурі сільського господарства країн Західної Європи переважають:
а) державні підприємства;
б) колективні господарства;
в) сімейні ферми;
г) акціонерні сільськогосподарські підприємства.
   
Хто привласнює диференціальну ренту:
а) орендар;
б) власник землі;
в) держава;
г) місцеві органи влади.
   
15. Від яких факторів залежить ціна землі:
а) розміру ренти;
б) ставки позичкового капіталу;
в) попиту і пропозиції землі;
г) всіх перерахованих факторів.
   
16. Провідне місце в ринковому механізмі агро бізнесу належить:
а) конкуренції між споживачами;
б) конкуренції між товаровиробниками;
в) впливу держави на механізм агробізнесу;
г) ціні на сільськогосподарську продукцію.
   
17. Яке з положень не характеризує землю як основний елемент:
а) земля – основний засіб праці в сільському господарстві;
б) земля – предмет праці;
в) земля в процесі її продуктивного використання зношується;
г) земля - засіб виробництва.
   
Задача 1. Є три ділянки землі однакової площі. На кращій ділянці одержано врожай зерна 25 ц, на середній - 22 ц, на гіршій - 20 ц. Ринкова ціна за 1 ц зерна 50 грн. Розрахуйте, яку ренту за якість землі отримають власники кращої та середньої ділянок.
 
Задача 2. Якою буде ціна земельної ділянки, якщо щорічно вона забезпечує доход 40 тис. дол., а ставка позичкового проценту банків становить 10%: а) 4,0 млн.; б) 40 млн.; в) 400 тис. дол.?

Література

1. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник / За ред. П.Т. Саблука та ін. - Е.: ІАЕ УААН, 2003. - 764с.

2. Гайдуцький А.П. Інвестиційна привабливість ринку землі в Україні. // Економіка АПК. - №8. – 2005. – С.125-131.

3. Закон України „Про кооперацію" // Економіка АПК. - 2003. - № 9. - С. 142.

4. Закон України „Про оренду землі" // Урядовий кур'єр. - !998. – 22 жовтня.

5. Земельний кодекс України. – К.: Парламент. вид.-во, 2001. – 17 с.

6. Економічна теорія: Навч. Посібник / За ред. В.О. Білика, П.Т. Саблука.–К.: ІАЕ, 2004. – 560 с.

7. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича.– К.: Знання-Прес, 2003.– 581 с.

8. Лисецький А. Сільськогосподарська рента: теорія і практика // Економіка України. - 2003. - № 10. - С. 37.

9. Могильний О. До питання про багатоукладність сільського господарства. // Економіка України. - №6. – 2005. – С.59-65.

10.Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії: Підр. – К.: ЦУЛ, 2003.– 540 с.

11.Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти / Бідзюра І.П., Збарський В.К., Ільчук М.М. - К.: ІАЕ, 2001. - 320 с.

12.Проценко В.О. Організація корпоративних форм господарювання як фактор зростання економічної ефективності сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. - 2003. - № 10. - С. 11-13.

13.Чеботарьов В. Деякі аспекти удосконалення інституціальних засад земельних відносин в Україні // Економіка України. - №7. – 2004. – С.49-52.

14.Єрмоленко В. Капіталізація землі в Україні: на благо чи на шкоду?// Економіка України. - №9. – 2004. – С.71-79.

Наши рекомендации