Тема 2. Статистичне спостереження

Статистичне спостереження — планомірний, науково-організований процес збирання даних щодо масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя України та її регіонів, шляхом їх реєстрації за спеціальною програмою, розробленою на основі статистичної методології.

Під час вивчення статистичного спостереження необхідно акцентувати увагу на: плані, цілях і завданнях статистичного спостереження; програмі статистичного спостереження; організаційних питаннях статистичного спостереження (організаційний план, органи, місце, час, строки спостереження). Необхідно також знати види статистичного спостереження в залежності від моменту реєстрації спостережних факторів.

Питання для самопідготовки

1. Які основні види, способи і форми статистичного спостереження?

2. Що слід розуміти під звітністю?

3. Для чого в статистиці використовується несуцільне спостереження та які його види?

4. Які джерела і способи отримання статистичної інформації?

5. Який порядок організації перепису суспільних явищ і процесів?

6. Які помилки виникають при проведенні статистичного спостереження?

7. Які складові елементи програмно-методична частина плану спостереження?

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних. Статистичні таблиці

Зведення це сукупність прийомів наукової обробки первинних статистичних даних, що дозволяють отримати узагальнені статистичні показники як зведені істотні ознаки досліджуваних масових явищ в їх якісній і кількісній визначеності в конкретних умовах місця, часу, які характеризують стан , взаємозв'язок і закономірності розвитку явища в цілому.

При опрацюванні даної теми варто з'ясувати завдання зведення, його основний зміст. Складовою частиною статистичного зведення є статистичне групування. Групування є основою наукової обробки масових даних. Слід засвоїти зміст групування, його суть, завдання і види. При здійсненні групування важливу увагу необхідно приділяти вибору групувальних ознак. Результати групувань прийнято оформляти у вигляді таблиць. Тому метод групувань слід пов'язати з вивченням теоретико-методичних аспектів побудови статистичних таблиць.

Питання для самопідготовки

1. Що таке статистичне групування?

2. Які існують види групувань?

3. Як здійснюється вибір групувальної ознаки?

4. Які складові елементи таблиці?

5. Які вимоги ставляться щодо побудови статистичних таблиць?

6. Як розробляються макети таблиць?

7. Які існують способи читання та аналізу статистичних таблиць?

Тема 4. Абсолютні і відносні показники

Абсолютні показникице величини, які виражають розмір суспільних явищ, без будь-якого співставлення з іншими явищами. Відносними показниками називають величини, які виражають кількісні співвідношення між суспільними явищами. Відносні величини отримують внаслідок ділення двох абсолютних чи середніх величин.

Студент повинен вивчити види абсолютних та відносних показників, форми їх вимірювання та економічний зміст. Оскільки на підставі аналізу абсолютних і відносних величин дістають наукові результати, то необхідно засвоїти основні умови наукового використання абсолютних та відносних показників, практичну цінність їх комплексного використання в дослідженнях.

Питання для самопідготовки

1. Які існують види абсолютних показників?

2. Для чого в статистиці використовуються абсолютні і відносні величини?

3. Що слід розуміти під натуральними, умовно-натуральними та вартісними показниками?

4. Як здійснюється розклад складних відносних показників?

5. Як відбувається зіставлення порівняних показників по території, колу об’єктів?

Наши рекомендации