Юридичний статус товариства

Засновники Товариства

2.1. Засновниками Товариства (надалі – учасники) є:

Ковальчук К.К. /паспортні дані/серія, №, коли і ким виданий/

Герасимчук Г.К. /паспортні дані/серія, №, коли і ким виданий/

Іванов. І.В. /паспортні дані/серія, №, коли і ким виданий/

Роміна Р.А. /паспортні дані/серія, №, коли і ким виданий/

3. Мета і предмет діяльності

3.1. Товариство створюється з метою сприяння розвитку економіки України, формування ринкових відносин, отримання прибутку та реалізації на його основі економічних і соціальних інтересів учасників трудового колективу товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

– виробництво меблів, товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення;

– виробництво продукції легкої промисловості;

– виробництво холодильників, різноманітних верстатів, запасних частин до них, їх ремонт і обслуговування;

– організація та експлуатація підприємств громадського харчування;

– ремонтно-будівельні роботи;

– створення та експлуатація хлібопекарень, виробництв із виготовлення кондитерських виробів та інших продуктів харчування, харчових напівфабрикатів;

– торгівля нерухомістю;

– ремонт, капітальний ремонт і технічне обслуговування автомобілів;

– посередницька діяльність.

Юридичний статус Товариства

4.1. Згідно зі своїми метою і завданням Товариство має право:

4.1.1. Створювати на території України і за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства згідно з діючим законодавством, виступати учасником (засновником) господарських товариств, підприємств (філії та представництва Товариства діють від його імені на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства – на підставі затверджених Товариством статутів).

4.1.2. Вступати у договірні відносини з державними, кооперативними, індивідуальними, сімейними, приватними, колективними та іншими підприємствами, організаціями і громадянами, а також виступати посередником між ними у зв’язку з виконанням робіт, що належать до предмета діяльності товариства.

4.1.3. Наймати персонал товариства на умовах контрактів та на інших умовах, встановлених діючим законодавством, самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці та інші види доходів осіб, що працюють за наймом.

4.1.4. Відряджати на територію України та за її межі працівників Товариства та інших організацій, які виконують роботи та послуги для Товариства.

4.1.5. Організовувати тимчасові підрядні колективи з числа працівників Товариства та інших громадян для виконання конкретних робіт на умовах підрядного договору.

6. Майно Товариства, право власності

6.1. Майно Товариства становлять основні засоби та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

6.2. Товариство є співвласником:

6.2.1. Майна, переданого йому засновниками у власність.

6.2.2. Продукції, виробленої товариством в результаті господарської діяльності.

6.2.3. Одержаних доходів.

6.2.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

6.3. Майно, передане згідно з засновницькими договором учасниками Товариства як вклад у користування, перебуває в Товаристві на правах повного господарчого відання. Товариство вільно володіє, користується та розпоряджається таким майном у межах, встановлених цим статутом та чинним законодавством України.

6.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна несе Товариство, якщо інше не буде встановлено Загальними зборами учасників, угодою чи законодавчим актом.

6.5. Товариство має право продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, громадянам, обмінювати, здавати в оренду, передавати безкоштовно, в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

6.6. Товариство має право купувати, одержувати відстрочки, орендувати або іншим способом одержувати майно чи право на нього у підприємств, установ, організацій і громадян.

Фонди Товариства

7.1. Для діяльності Товариства створюються такі фонди:

7.1.1. Статутний капітал.

7.1.2. Резервний капітал.

7.1.3. Інші фонди за рішенням загальних зборів учасників.

7.2. Розмір статутного капіталу складає 55 000,00 (п’ятдесят п’ять тисяч) гривень. Внески засновників до статутного капіталу Товариства розподіляються наступним чином:

Ковальчук Костянтин Костянтинович – 27 500,00 грн., що становить 50 % статутного капіталу.

Герасимчук Григорій Костянтинович – 13 750,00 грн., що становить 25 % статутного капіталу,

Іванов Іван Васильович – 6 875,00 грн., що становить 12,5 % статутного капіталу,

Роміна Раїса Анатоліївна – 6 875,00 грн., що становить 12,5 % статутного капіталу.

Зміна статутного капіталу проводиться за рішенням зборів засновників. Збільшення статутного капіталу проводиться за рахунок прибутку та іншими засобами, передбачені чинним законодавством.

7.3. Розмір відрахувань до резервного капіталу визначається рішенням загальних зборів учасників, при цьому розмір резервного капіталу не може бути меншим 25 % статутного капіталу. Формування резервного капіталу здійснюється шляхом щорічних відрахувань до набуття фондом розмірів, встановлених загальними зборами учасників. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу не може бути менше 5 % суми чистого прибутку.

8. Розподіл прибутку і покриття збитків

8.1. Частина прибутку Товариства за рішенням загальних зборів учасників розподіляється між учасниками як дивіденди відповідно до частки кожного учасника в статутному капіталі Товариства, якщо він створений, або пропорційно тій частині прав та обов’язків щодо діяльності Товариства, яка належить учаснику.

ЗАСНОВНИЦЬКИЙ ДОГОВІР

товариства з обмеженою відповідальністю

“Стиль”

м. Житомир 23 лютого 200х року

1. Ми, що нижче підписалися, громадяни України

Ковальчук К.К. (Паспортні дані)

Герасимчук Г.К. (Паспортні дані)

Іванов. І.В. (Паспортні дані)

Роміна Р.А. (Паспортні дані)

укладаємо установчий договір про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю “Стиль” (далі за текстом “Товариство”), шляхом об’єднання майна та підприємницької діяльності учасників з метою одержання прибутку.

2. Місцезнаходження Товариства: 262003, Україна, м. Житомир, вул. Шевченка, 30.

7.2. Розмір статутного капіталу складає 55 000,00 (п’ятдесят п’ять тисяч) гривень. Внески засновників до статутного капіталу Товариства розподіляються наступним чином:

Ковальчук Костянтин Костянтинович – 27 500,00 грн., що становить 50 % статутного капіталу.

Герасимчук Григорій Костянтинович – 13 750,00 грн., що становить 25 % статутного капіталу,

Іванов Іван Васильович – 6 875,00 грн., що становить 12,5 % статутного капіталу,

Роміна Раїса Анатоліївна – 6 875,00 грн., що становить 12,5 % статутного капіталу.

3. На момент реєстрації засновники вносять 50 % своєї частки статутного капіталу у вигляді грошових коштів:

Ковальчук Костянтин Костянтинович – 13 750,00 грн.;

Герасимчук Григорій Костянтинович – 6 875,00 грн.;

Іванов Іван Васильович – 3 437,50 грн.;

Роміна Раїса Анатоліївна – 3 437,50 грн.

4. Учасники Товариства мають право:

– брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, передбаченому законодавством і установчими документами;

– брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку;

– вийти в установленому порядку з Товариства;

– одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з річними балансами, звітами про її діяльність, протоколами зборів;

– за рішенням вищого органу на пільгових умовах купувати продукцію, товари, роботи, послуги, що виробляє та надає Товариство.

5. Учасники Товариства зобов’язані:

– дотримуватись установчих документів Товариства і виконувати рішення зборів та інших органів управління;

– виконувати свої зобов’язання перед Товариством, в тому числі і пов’язані з майновою участю;

– не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

6. Учасник Товариства може за згодою інших учасників уступити свою частку в майні Товариства, чи її частину, третім особам. Учасники Товариства мають переважне право придбання частки чи її частини у учасника, який її уступив. При передачі частки чи її частини третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали учаснику, який уступив її повністю або частково.

7. Учасник у будь-який час може вийти з Товариства на підставі письмової заяви. При виході з Товариства йому сплачується вартість його частки в майні Товариства. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою інших учасників частка може бути повернута повністю або частково в натуральній формі. Учаснику, який вийшов з Товариства, сплачується належна йому частка прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту подачі заяви про вихід.

8. У випадку смерті учасника його спадкоємець має переважне право вступу до Товариства. При цьому до моменту вступу спадкоємця до Товариства або до моменту реєстрації переуступки належної йому частки у майні Товариства на цю частку призупиняються нарахування та виплата дивідендів.

9. При відмові спадкоємця від вступу до Товариства йому виплачується у грошовій формі вартість частини в майні, яка належала спадкодавцю, сума якої визначається виходячи з вартості майна на день смерті учасника.

10. Учасник Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов’язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключений з Товариства на основі одностайно прийнятого рішення зборів учасників. При цьому цей учасник чи його представник участі у голосуванні не бере.

Виключення учасника з Товариства призводить до наслідків, передбачених ст. 7 цього договору.

11. Учасники дійшли згоди про встановлення наступного порядку розподілу чистого прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства – пропорційно їх часткам у майні Товариства.

12. У такому ж процентному співвідношенні між учасниками розподіляються кошти Товариства при його ліквідації.

13. Вищим органом управління Товариством є збори учасників. Вони скликаються не менше як два рази на рік і складаються з учасників чи повноважних представників учасників, які можуть бути постійними, або призначеними на певний строк. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні представники учасників або учасники, що володіють у сукупності не менше 60 відсотками голосів.

14. Позачергові збори учасників скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, а також за будь-яких інших обставин, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу.

15. До компетенції зборів учасників належить вирішення наступних питань:

– визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження його планів і звітів про їх виконання;

– внесення змін до Статуту та Установчого договору Товариства;

– призначення директора;

– затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства та філії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;

– створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів і положень;

– прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

– затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

– визначення умов оплати праці службових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв;

– припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

16. Для прийняття рішень з усіх питань необхідна проста більшість голосів учасників.

Учасники мають на зборах кількість голосів, пропорційну їх часткам у майні Товариства.

Спірні питання, що виникають між учасниками при виконанні положень установчих документів, вирішуються зборами учасників або в судовому порядку.

17. З інших питань, не врегульованих установчими документами, учасники керуються положеннями чинного законодавства України.

18. Зміни та доповнення до установчих документів мають юридичну силу, тільки коли вони прийняті зборами учасників при дотриманні порядку їх державної реєстрації.

19. Установчий договір укладено на невизначений строк і набуває юридичної сили з моменту його підписання.

Засновники (учасники):

Ковальчук К.К. _____________________________

Герасимчук Г.К. _____________________________

Іванов І.В. _____________________________

Роміна Р.А.

ПРОТОКОЛ № 1

зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю “Стиль”

м. Житомир 23 лютого 200х р.

Присутні:

100% учасників товариства. Збори визнані правомочними вирішувати будь-які питання порядку денного.

1. Ковальчук К.К.; 2. Герасимчук Г.К.; 3. Іванов І.В.; 4. Роміна Р.А.

Порядок денний:

1. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю “Стиль”.

2. Про затвердження Статуту Товариства.

3. Про формування статутного капіталу Товариства та розподіл часток у ТзОВ.

4. Про обрання Директора Товариства з обмеженою відповідальністю.

Слухали:

З першого питання слухали Герасимчука Г.К. і одноголосно ухвалили:

Заснувати Товариство з обмеженою відповідальністю “Стиль”.

З другого питання слухали Ковальчука К.К. та одноголосно постановили:

Затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю та передати його на державну реєстрацію

Ухвалили:

1. Заснувати Товариство з обмеженою відповідальністю “Стиль”.

2. Затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю “Стиль”.

3. Сформувати статутний капітал товариства у розмірі 12000 (дванадцять тисяч) гривень.

Частки в статутному капіталі 55 000, 00 розподілити таким чином:

Ковальчук Костянтин Костянтинович – 27 500,00 грн., що становить 50 % статутного капіталу.

Герасимчук Григорій Костянтинович – 13 750,00 грн., що становить 25 % статутного капіталу,

Іванов Іван Васильович – 6 875,00 грн., що становить 12,5 % статутного капіталу,

Роміна Раїса Анатоліївна – 6 875,00 грн., що становить 12,5 % статутного капіталу.

3. На момент реєстрації засновники вносять 50 % своєї частки статутного капіталу у вигляді грошових коштів:

Ковальчук Костянтин Костянтинович – 13 750,00 грн.;

Герасимчук Григорій Костянтинович – 6 875,00 грн.;

Іванов Іван Васильович – 3 437,50 грн.;

Роміна Раїса Анатоліївна – 3 437,50 грн.

4. На момент реєстрації внести кожному із засновників 30 % своєї частки статутного капіталу у вигляді грошових коштів:

Ковальчук Костянтин Костянтинович – 1800 грн.;

Герасимчук Григорій Костянтинович – 900 грн.;

Іванов Іван Васильович – 450 грн.;

Роміна Раїса Анатоліївна – 450 грн.

5. Обрати директором Товариства Ковальчука Костянтина Костянтиновича.

6. На момент реєстрації засновники вносять 50 % своєї частки до статутного капіталу.

Голосували “за” одностайно, рішення зборів вважається прийнятим.

Підписи:

Ковальчук Костянтин Костянтинович Ковальчук

Герасимчук Григорій Костянтинович Герасимчук

Іванов Іван Васильович Іванов

Роміна Раїса Анатоліївна Роміна

Наши рекомендации