Список рекомендованої літератури. з дисципліни«економічний аналіз»

АНАЛІТИЧНО-РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

з дисципліни«Економічний аналіз»

для студентів спеціальності 5.03050401 „Економіка підприємства”

освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Укладач:ст.викладач Кузнецова Н.Б.

Черкаси 2012

Порядок виконання розрахункової роботи та вимоги до її оформлення

Студенти освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за напрямом підготовки 5.03050401 «Економіка підприємства» виконують розрахункову роботу з дисципліни „Економічний аналіз”.

Розрахункова робота є видом самостійної роботи студентів, виконується ними впродовж семестру та відповідно оцінюється.

Дана робота складається з 10 варіантів, кожний з яких містить одне теоретичне питання та два практичних завдання. При підготовці відповідей на теоретичні питання студенти використовують рекомендовані законодавчі акти України, підручники, навчальні посібники, інформаційні матеріали та інші джерела науково-методичної літератури. При написанні практичних завдань необхідно дотримуватись послідовності запису всіх етапів розв’язку задач, обов’язково вказувати назву дій, одиниці виміру показників та самостійно обґрунтовані висновки.

Розрахункова робота повинна бути оформлена у відповідності до вимог: надрукована в межах 10 сторінок формату А-4, виконаних шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14пт, з міжрядковим інтервалом півтора, вирівнювання тексту по ширині сторінки, заголовки центруються.; оформлена титульна сторінка (додаток А) з написанням номера варіанта розрахункової роботи та змісту завдання. Сторінки розрахункової роботи нумеруються, в кінці роботи проставляється дата і підпис студента. Обов’язкова наявність списку використаних в роботі літературних джерел, який складається в алфавітному порядку.

Виконану розрахункову роботу необхідно подати за два тижні до початку сесії безпосередньо викладачу.

Підсумковим контролем є захист виконаної розрахункової роботи.

До здачі іспиту з дисципліни „Економічний аналіз” студент допускається лише за умови отримання позитивної оцінки за розрахункову роботу.

Варіанти і завдання розрахункової роботи

Номер варіанту розрахункової роботи визначається залежно від останньої цифри номера залікової книжки студента. Варіанти номерів теоретичних питань, тестових і практичних завдань відображені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

Варіанти та завдання розрахункової роботи

№ варіанта (останній № залікової книжки) Номери теоретичних питань Номери практичних завдань
1, 11
2, 12
3, 13
4, 14
5, 15
6, 16
7, 17
8, 18
9, 19
10, 20

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Теоретичні питання

1. Значення, завдання та джерела інформації для проведення аналізу обсягу виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг. Аналіз обсягу виробництва.

2. Аналіз ритмічності організації виробництва та якості продукції. Характеристика факторів, які впливають на обсяг реалізації продукції та резерви росту обсягів виробництва та реалізації продукції на промисловому підприємстві.

3. Значення, завдання аналізу використання трудових ресурсів, витрат на оплату праці та джерела інформації. Аналіз фонду заробітної плати.

4. Аналіз чисельності та структури персоналу. Аналіз руху робочої сили та продуктивності праці.

5. Поняття, завдання та джерела інформації аналізу основних фондів. Аналіз руху основних фондів на підприємстві та їх технічного стану.

6. Значення, завдання аналізу забезпеченості і використання матеріальних ресурсів на підприємстві. Аналіз виконання плану постачання матеріальних ресурсів на підприємстві та ефективності їх використання.

7. Значення, завдання та джерела інформації аналізу витрат на виробництво і собівартість продукції. Аналіз собівартості продукції по статтях калькуляції та комплексних статей витрат. Напрямки економії витрат на підприємстві.

8. Значення та завдання аналізу прибутку та рентабельності. Аналіз формування фінансових результатів та рентабельності діяльності підприємства. Резерви збільшення прибутку на виробничому підприємстві.

9. Значення, завдання, джерела інформації та методика аналізу реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань.

10. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства та його оцінка.

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Задача 1.

Здійснити оцінку виконання плану по асортиментах продукції за звітний рік та динаміку обсягу виробництва. В ході аналізу розрахувати коефіцієнт асортиментності та зробити висновки про результативність діяльності підприємства на ринку у звітному році. За результатами розрахунків заповнити таблицю 1. Вихідні дані для аналізу асортименту відображені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Аналіз обсягу виробництва по асортиментах продукції

  Виріб Випуск продукції, тис.грн. Абсолютне відхилення, тис.грн. % виконання плану Динаміка, %
План Факт. Факт за мин.рік Факту від плану Звіт.року від минулого
       
       
       
       
       
       
- -        
Разом        

Задача 2.

Оцінити рівень ритмічності виробництва продукції за перше півріччя звітного року. В ході аналізу розрахувати % виконання плану випуску продукції за півріччя, абсолютне відхилення та коефіцієнти ритмічності і аритмічності виробництва. За результатами аналізу заповнити таблицю 2 і зробити висновки. Вихідні дані для аналізу асортименту в таблиці 2.

Таблиця 2.

Аналіз структури та ритмічності виробництва

    Місяці Обсяг випуску продукції, грн. Відхи-лення від плану, % Залікові суми обсягу виробництва, грн. Недовико-нання плану, грн.
План Фактично
Сума, грн. Частка, % Сума, грн. Частка, %
         
         
         
         
         
         
Всього -    

Задача 3.

Оцінити виконання плану по сортності продукції за допомогою способу першосортних одиниць. В ході аналізу розрахувати плановий і фактичний коефіцієнти сортності продукції. За результатами аналізу заповнити таблицю 3 та зробити висновки. Вихідні дані для аналізу асортименту в таблиці 3.

Таблиця 3.

Аналіз сортності продукції

Сорт Ціна виробу, грн. Перевід-ний коефі-цієнт План Факт Відхил., грн.   % викон. плану
К-ть виробів, шт. Сума, грн. К-ть виробів, шт. Сума, грн.
       
0,9        
0,8        
Разом - -        

Задача 4.

Проаналізувати динаміку обсягу виробництва продукції за звітний рік. В ході аналізу розрахувати динаміку обсягу виробництва. Методом ланцюгових підстановок розрахувати вплив зміни трудових факторів на обсяг виробництва, а саме: чисельності робітників, річного фонду часу роботи одного робітника та середньогодинної продуктивності праці одного робітника. За результатами аналізу заповнити таблицю 4 і зробити висновки. Вихідні дані для аналізу відображені в таблиці 4.

Таблиця 4.

Аналіз обсягу виробництва продукції

№ п/п Назва показників Минулий рік Звітний рік Відхилення (+,-) Динаміка, %
Чисельність робітників, осіб    
Рінчий фонд часу роботи одного робітника, год    
Середньогодинна продуктивність праці одного робітника, тис.грн. 3,75 4,25    
Обсяг виробництва продукції, тис.грн.        

Задача 5.

Проаналізувати середньоспискову чисельність персоналу підприємства та структуру працівників у звітному році. За результатами аналізу заповнити таблицю 5 та зробити висновки.

Таблиця 5.

Аналіз середньоспискового складу і структури працівників

№ п/п Показники План Фактично Відхилення
Осіб Питома вага,% Осіб Питома вага,% Осіб Питома вага,%
Середньоспискова чисельність персоналу, осіб 100,0 100,0   -
  У тому числі:            
1.1 Робітники        
а) Допоміжні        
б) Виробничі:        
1.2 Керівники        
1.3 Фахівці        
1.4 Технічні службовці        

Задача 6.

Проаналізувати рух робочої сили у звітному році. По результатах аналізу зробити висновки про ефективність кадрової політики на даному підприємстві та заповнити таблицю 6.

Таблиця 6.

Аналіз руху робочої сили

№ п/п Показники Минулий рік Звітний рік Абсолютне відхилення
Середньоспискова чисельність працівників на початок періоду, осіб  
Прийнято на підприємство, осіб  
Вибуло з підприємства, осіб  
  У тому числі:      
3.1. За власним бажанням  
3.2. У збройні сили  
3.3. На пенсію, іншими причинами, передбаченими законом  
3.4. За порушення виробничої дисципліни  
Середньоспискова чисельність на кінець року, осіб      
Коефіцієнт обороту з прийому      
Коефіцієнт обороту з вибуття      
Валовий оборот робочої сили      
Коефіцієнт плинності кадрів      

Задача 7.

Проаналізувати продуктивність праці робітників виробничого підприємства у звітному році. Методом ланцюгових підстановок розрахувати вплив на середньорічну продуктивність праці одного робітника:

1) кількості робочих днів, відпрацьованих одним робітником за рік;

2) середньої тривалості робочого дня;

3) середньогодинної продуктивності праці одного робітника.

За результатами аналізу зробити висновки та заповнити таблицю 7.

Таблиця 7.

Аналіз продуктивності праці робітників

№ п/п Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення
Обсяг товарної продукції, тис.грн.  
Середньоспискова чисельність робітників, осіб  
Відпрацьовано днів одним робітником за рік, день  
Середня тривалість робочого дня, год 7,57 7,63  
Загальна кількість відпрацьованого часу:      
5.1. Всіма робітниками за рік, люд.-годин.      
5.2. У т.ч. одним робітником, люд.-год      
Середньорічна продуктивність одного робітника, грн./особу      
Середньоденна продуктивність одного робітника, грн./особу      
Середньогодинна продуктивність одного робітника, грн./особу      

Задача 8.

Проаналізувати погодинний фонд оплати праці за два суміжних роки. В ході аналізу розрахувати динаміку та зміну погодинного фонду оплати праці. Методом абсолютних різниць розрахувати вплив на погодинний фонд оплати праці наступних факторів:

1) зміни чисельності робітників-погодинників;

2) зміни кількості відпрацьованих днів одним робітником за рік;

3) зміни середньої тривалості робочої зміни;

4) зміни середньогодинної зарплати робітника-погодинника.

За результатами аналізу зробити висновки та заповнити таблицю 8.

Таблиця 8.

Аналіз погодинного фонду оплати праці

№ п/п Показники Базовий рік Звітний рік Відхилення Динаміка, %
Середньоспискова чисельність робітників-погодинників, осіб    
Кількість відпрацьованих днів одним робітником у середньому за рік, дні    
Середня тривалість робочої зміни, год 7,6 7,85    
Середньогодинна зарплата робітника-погодинника, грн. 4,25 4,56    
Фонд погодинної оплати праці, грн.        

Задача 9.

Проаналізувати склад і структуру основних фондів за два роки на виробничому підприємстві. В ході аналізу розрахувати зміну в обсязі і структурі основних фондів та їх динаміку. За результатами аналізу заповнити таблицю 9 та зробити висновки. Дані для аналізу відображені в таблиці 9.

Таблиця 9.

Аналіз складу і структури основних фондів

Категорії основних фондів Базисний рік Звітний рік Відхилення Динаміка, %
Сума, тис.грн. Частка, % Сума, тис.грн. Частка, % В сумі, т.грн. В част-ках, %
1. Будинки і споруди 3202,2   3202,0        
2. Машини і устаткування 2833,4   2631,0        
3. Транспортні засоби 13,9   13,9        
4. Інструмент і пристрої 55,4   85,6        
5. Виробничий і господарський інвентар 4,5   4,0        
Всього основних фондів 6109,4 5936,5   -  

Задача 10.

Проаналізувати технічний стан використовуваних основних фондів на підприємстві у звітному році та їх рух протягом цього періоду. Розрахувати показники технічного стану та руху основних фондів. За результатами аналізу зробити висновки. Дані для аналізу відображені в таблиці 10.

Таблиця 10.

Наявність ОФ на початок року, тис.грн.   Надійшло у звітному році, тис.грн.   Вибуло у звітному році, тис.грн. Наявність ОФ на кінець року, тис.грн. Наявність ОФ на початок наступного за звітним роком (за винятком зношування), тис.грн.
Всього У т.ч. нових ОФ Всього У т.ч. ліквідовано ОФ
 

Задача 11.

Проаналізувати динаміку показників ефективного використання матеріальних ресурсів. Розрахувати вплив зміни матеріальних витрат і матеріаловіддачі на зміну обсягів випуску продукції у звітному році. За результатами розрахунків заповнити таблицю 11 та зробити висновки.

Дані щодо аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів відображені у табл. 11.

Таблиця 11.

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів

Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення (+,-) Динаміка, %
1. Товарна продукція, тис.грн.    
2. Витрати основних матеріалів, тис.грн.        
3. Матеріаловіддача, грн.        
4. Матеріаломісткість, грн.        

Задача 12.

Здійснити аналіз витрат за економічними елементами в цілому по підприємству за звітний рік. Розрахувати суму абсолютної економії чи перевитрат витрат та зміну в їх структурі. За результатами аналізу зробити висновки. Дані для аналізу кошторису витрат на виробництво продукції дані в таблиці 12.

Таблиця 12.

Кошторис витрат на виробництво продукції за звітний рік

  Елементи витрат План Фактично Відхилення
Сума, т.грн. Частка, % Сума, т.грн. Частка, % В сумі, т.грн. По частках, %
Матеріальні витрати        
Витрати на оплату праці        
Відрахування на соціальні заходи        
Амортизація основних засобів        
Інші витрати        
РАЗОМ витрати на виробництво, в т.ч.: 100,0 100,0   -
- змінні витрати        
- постійні витрати        

Задача 13.

Проаналізувати собівартість продукції по статтях калькуляції. В ході аналізу визначити відхилення фактичних витрат від запланованих по кожній калькуляційній статті, % зміни та динаміку собівартості виробу у звітному в порівнянні з попереднім роком, дати їм оцінку та виявити резерви і напрямки зниження собівартості виробу згідно даних таблиці 13. За результатами аналізу заповнити таблицю 13 та зробити висновки.

Таблиця 13.

Аналіз собівартості виробу по статтях калькуляції

  Статті калькуляції Собівартість одиниці продукції, грн. Відхилення фактичної собівартості від планової
Звітний рік Фактична за попередній рік
  Планова   фактична На один. продук-ції, грн. На фактич-ний випуск, тис.грн.
Сировина і матеріали 36,12 34,39 38,40    
Зворотні відходи (віднімаються) 1,05 1,28 1,17    
Закупівельні вироби, напівфабрикати і послуги інших підприємств 222,07 225,03 231,95    
Паливо і енергія на технологічні цілі 2,0 2,00 2,00    
Заробітна плата основних виробничих робітників 21,64 20,65 22,92    
Додаткова зарплата основних виробничих робітників 2,20 1,77 2,75    
Відрахування на соціальні заходи 8,94 8,41 9,63    
Загальновиробничі витрати 75,7 77,3 80,2    
Втрати від браку - 0,04 0,03    
Інші виробничі витрати 1,7 1,35 1,98    
РАЗОМ виробнича собівартість 369,32 369,66 388,69    
Обсяг випуску продукції, тис.грн. 14,00 14,85 13,80 - -

Задача 14.

Методом ланцюгових підстановок розрахувати вплив зміни обсягу виробництва продукції та обсягу витрат на рівень витрат на одну гривню товарної продукції. За результатами аналізу заповнити таблицю 14 та зробити висновки. Дані для аналізу відображені у таблиці 14.

Таблиця 14.

Аналіз витрат на гривню товарної продукції

№ п/п Показники План Фактично Відхилення (+,-)
1. Обсяг виробництва продукції, тис.грн. 96,0 100,8  
2. Обсяг змінних витрат на 1 грн. товарної продукції, грн. 0,333 0,328  
3. Обсяг постійних витрат, тис.грн. 46,0 46,0  
4. Загальна сума витрат на виробництво продукції, тис.грн.      
5. Рівень витрат на 1 грн. товарної продукції, грн.      

Задача 15.

Проаналізувати динаміку прибутку до оподаткування та чистого прибутку у звітному році. За результатами аналізу заповнити таблицю 15 та зробити висновки.

Таблиця 15.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства , (тис.грн.)

№ п/п Показники Минулий рік Звітний рік Зміна (+, -) Динаміка, %
1. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг 4718,0 5197,0    
2. Податок на додану вартість 424,0 511,0    
3. Чистий доход від реалізації продукції, робіт, послуг 4294,0 4686,0    
4. Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг 3901,0 4108,0    
5. Валовий прибуток (збиток)        
6. Операційні доходи 512,0 1010,0    
7. Операційні витрати 306,0 819,0    
8. Прибуток (збиток) від операційної діяльності        
9. Інші фінансові доходи 214,0 788,0    
10. Інші фінансові витрати 207,0 683,0    
11. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування        
12. Податок на прибуток від звичайної діяльності        
13. Чистий прибуток        

Задача 16.

Здійснити факторний аналіз валового прибутку у звітному році. Розрахувати вплив зміни обсягу реалізації продукції, структури і асортименту реалізованої продукції та рівня витрат на 1 грн. реалізованої продукції. За результатами аналізу заповнити таблицю 16 та зробити висновки. Дані для аналізу відображені в таблиці 16.

Таблиця 16.

Факторний аналіз валового прибутку

№ п/п Показники Базисний рік Звітний рік Відхи-лення (+, -) Динаміка, %
1. Чистий виторг від реалізації продукції, тис.грн. 80444,9 77182,1    
2. Собівартість реалізованої продукції, тис.грн. 56448,6 55481,4    
3. Рівень витрат на 1 грн. реалізованої продукції, тис.грн.        
4. Валовий прибуток, тис.грн. 23996,3 21700,7    

Задача 17.

Проаналізувати рентабельність виробничого підприємства. В ході аналізу на основі даних таблиці 17.1 розрахувати наступні показники рентабельності у базисному та звітному роках:

- рентабельність сукупних активів;

- рентабельність власного капіталу;

- валову рентабельність продажів;

- операційну рентабельність продажів;

- чисту рентабельність продажів.

Здійснити аналіз розрахованих показників і зробити висновки. Результати аналізу оформити таблицею 17.2.

Таблиця 17.1

Вихідні дані для аналізу рентабельності

№ п/п Показники Базисний рік Звітний рік
1. Обсяг виторгу від реалізації продукції, тис.грн. 80444,9 77182,1
2. Валовий прибуток, тис.грн. 23996,3 21700,7
3. Операційний прибуток, тис.грн. 9939,81 5051,71
4. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, тис.грн.   8650,0   6322,8
5. Чистий прибуток, тис.грн. 3753,3 3629,4
6. Обсяг майна підприємства, тис.грн. 108434,6 113154,6
7. Обсяг власного капіталу, тис.грн. 102607,3 103508,4

Таблиця 17.2.

Аналіз показників рентабельності

№ п/п Показники рентабельності Базисний рік Звітний рік Відхиле-ння
1. Рентабельність сукупних активів, %      
2. Рентабельність власного капіталу, %      
3. Валова рентабельність продажів, %      
4. Операційна рентабельність продажів, %      
5. Чиста рентабельність продажів, %      

Задача 18.

Обґрунтувати виробничу програму механічного цеху виробничою потужністю його устаткування.

У механічному цеху задіяні 12 токарних і 8 свердлильних верстатів. У плановому кварталі 90 днів, в т.ч. святкових – 3 дні, вихідних – 25 днів. Цех працює у дві зміни по 8 год кожна. Середній простій у ремонті становить 1,8%.

По токарних верстатах:

- завантаження устаткування за нормами часу становить, маш.-год. – 10416;

- коефіцієнт виконання норм – 1,2.

По свердлильних верстатах:

- завантаження устаткування за нормами часу становить, маш. – год. – 6944;

- коефіцієнт виконання норм – 1,0.

Розрахувати:

1) кількість робочих днів у кварталі;

2) фонд часу роботи одного верстата;

3) пропускну здатність груп устаткування в машино-годинах;

4) коефіцієнти завантаження груп устаткування ;

5) резерв (дефіцит) пропускної спроможності устаткування по групах.

Задача 19.

Методом ланцюгових підстановок розрахувати вплив зміни обсягу виробництва продукції та обсягу витрат на рівень витрат на одну гривню товарної продукції. За результатами аналізу зробити висновки. Дані для аналізу відображені у таблиці 19.

Таблиця 19

Аналіз витрат на гривню товарної продукції

№ п/п Показники План Фактично Відхилення (+,-)
1. Обсяг виробництва продукції, тис.грн. 98,0 102,5  
2. Обсяг змінних витрат на 1 грн. товарної продукції, грн. 0,35 0,32  
3. Обсяг постійних витрат, тис.грн. 42,0 42,0  
4. Загальна сума витрат на виробництво продукції, тис.грн.      
5. Рівень витрат на 1 грн. товарної продукції, грн.      

Задача 20.

Проаналізувати фонд оплати праці працівників підприємства у звітному році. Методом ланцюгових підстановок розрахувати вплив зміни середньоспискової чисельності працівників та середньої зарплати одного працівника на фонд оплати праці. По результатах аналізу зробити висновки та заповнити таблицю 20.

Таблиця 20.

Аналіз фонду оплати праці

№ п/п Показники Базовий рік Звітний рік Відхи-лення Динаміка, %
Середньоспискова чисельність працівників, осіб    
Середньомісячна зарплата одного працівника, грн.    
Річний фонд оплати праці, тис.грн.        

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Наши рекомендации