Відгук керівника, рецензія, лист-відгук, акт про впровадження результатів роботи, ксерокопії статей та тез доповідей додаються і не підшиваються до ДР.

5. Автореферат. Автореферат дипломної роботи – це короткий виклад основних результатів дипломного дослідження. В авторефераті повинні бути висвітлені основні ідеї та висновки диплому, показаний внесок автора в проведене дослідження, а також ступінь новизни здійсненого студентом дослідження. Роздрукований автореферат (5 екземплярів) переплітається окремо та додається до роботи; на одному з екземплярів автореферату має бути підпис наукового керівника.

6. Ілюстративний матеріал до роботи (в програмі Power Point до 18 слайдів, включаючи титульний аркуш). Роздрукований ілюстративний матеріал (5 екземплярів) переплітається окремо та додається до роботи. На одному з екземплярів роздаткового матеріалу має бути підпис керівника роботи, яким засвідчується те, що структура, зміст, якість викладення та оформлення ілюстративного матеріалу до доповіді відповідають вимогам.

7. Залікова книжка студента.

Послідовність захисту дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» [6]:

1. Оголошення секретарем ДЕК прізвища, імені та по-батькові студента, теми його дипломної роботи.

2. Доповідь студента (10 – 15 хвилин) з використанням ілюстративного матеріалу.

3. Відповіді на запитання членів комісії (до 10 хвилин).

4. Оголошення секретарем ДЕК відгуку наукового керівника та рецензії на дипломну роботу.

5. Відповіді студента на зауваження наукового керівника роботи, консультанта з розділу 4 роботи та рецензента (до 1 хвилини).

6. Оголошення голови ДЕК про закінчення захисту.

Після закінчення захистів та обговорення ДЕК оголошуються результати захисту. Оцінка, яка за результатами захисту дипломної роботи виставлена ДЕК, оскарженню не підлягає. Повторний захист роботи з метою підвищення оцінки не дозволяється.

У випадках, коли захист дипломної роботи визнається незадовільним, державна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту ж роботу з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену кафедрою.

Доповідь під час захисту дипломної роботимає бути змістовною і містити головні результати дослідження.

Зазвичай, доповідь починають зі слів «Шановний голово та члени Державної екзаменаційної комісії! До Вашої уваги пропонується доповідь за результатами дослідження, представленого в дипломній роботі освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на тему «…».

Далі розкривається актуальність роботи, мета, об’єкт, предмет та база дослідження. Після вступної частини здійснюється виклад матеріалу відповідно до структурно-логічної схеми з посиланням на роздаткові ілюстративні матеріали та слайди на екрані.

Закінчують доповідь після викладення висновків та рекомендацій згідно з завданнями дослідження словами «Дякую за увагу, доповідь закінчено».

Структура слайдів:

1) титульний аркуш, на якому зазначається тема роботи, автор та науковий керівник (1 слайд);

2) мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження (1 слайд);

3) наукова новизна (1 слайд);

4) таблиця відповідності завдань, положень, наукової новизни та висновків дипломної роботи (1-2 слайди);

5) основні результати дослідження (10-12 слайдів);

6) основні положення висновків по охороні праці, якщо такий розділ передбачено в дипломній роботі (1 слайд);

7) список публікацій за результатами проведеного в дипломній роботі ОКР «магістр» дослідження (1 слайд).

Рекомендовано пронумерувати слайди та ілюстративний матеріал.

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР»

За результатами публічного захисту дипломної роботи магістра ДЕК більшістю голосів приймає рішення щодо оцінки захисту і роботи (враховуючи відгук наукового керівника, рецензента, зміст доповіді, відповіді на запитання).

Критерії оцінки відображають вимоги до рівня кваліфікації магістра за спеціальністю 8.03050701 «Маркетинг» зафіксовані у державному освітньому стандарті. Під час оцінювання дипломної роботи члени державної екзаменаційної комісії особливу увагу звертають на зміст дипломної роботи, якість оформлення та безпосередньо процес захисту.

Автор дипломної роботи має продемонструвати вміння: логічно та аргументовано викладати матеріал, коректно використовувати статистичні, математичні та інші методи, проводити власні дослідження; володіння навичками узагальнення, формулювання висновків; працювати з інформаційними джерелами; ініціювати та обґрунтовувати інноваційні підходи до вирішення задачі, що досліджується.

Критеріями оцінювання дипломної роботи є:

- чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану і теми роботи в цілому;

- науковість стилю викладання, відсутність орфографічних і синтаксичних помилок;

- правильне оформлення роботи відповідно до стандартів.

Дипломна робота, в якій зроблено власне оцінювання різних літературних джерел, використано сучасні методи дослідження, побудовано формалізовану модель проблеми, проведено комплексні наукові дослідження, розрахунки і на їх основі - аргументовано висновки та обґрунтовано пропозиції, а результати наукового дослідження опубліковано у наукових виданнях та/або матеріалах наукових конференцій, може бути оцінена на «відмінно».

Робота, в якій зроблено власне оцінювання використаних літературних джерел, самостійно проаналізовано підібраний матеріал, звітні дані підприємства або організації, на базі яких досліджувалася тема, проведено комплексні дослідження, зроблено висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо аргументованими, може бути оцінена на «добре».

Робота, в якій розкрито тему, прореферовано необхідні літературні джерела, проаналізовано відповідні інформаційні та статистичні бази даних, проведено дослідження, сформульовано висновки без необхідного їх обґрунтування допускається до захисту, але не може бути оцінена вище ніж«задовільно».

Результати захисту дипломних робіт оцінюються з використанням Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) (за шкалою «А», «В», «С», «D», «Е», «FХ», «F») та національної системи («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР»

Оформлення дипломної роботи має відповідати загальним вимогам до наукових робіт згідно з державним стандартом ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура і правила оформлення» [2].

Загальні вимоги. Текст дипломної роботи набирають на комп’ютері через 1,5 міжрядкові інтервали (29 – 30 рядків на сторінці), друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм); шрифт текстового редактора – Times New Roman, розмір 14 мм. Поля: зліва –30 мм, справа –10 мм, зверху і знизу –20 мм. Абзац – 1,25. Шрифт друку повинен бути чітким, щільність тексту – однаковою.

Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту по центру сторінки (без крапки). Складові дипломної роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» не нумерують.

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», без крапки, а потім з нового рядка друкують заголовок розділу великими літерами.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. Наприкінці номера підрозділу ставиться крапка. Наприклад: «2.1» (перший підрозділ другого розділу), за якою у тому ж рядку зазначають заголовок підрозділу. Заголовки підрозділів та висновків до розділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Наприкінці заголовка крапки не ставлять.

Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, додатків, рисунків, таблиць подають арабськими цифрами. Нумерація сторінок дипломної роботи має бути наскрізною і проставлятися у правому верхньому куті аркуша без крапки. Нумерація сторінок проставляється, починаючи зі «ВСТУПУ» .

Оформлення допоміжних матеріалів. Допоміжними матеріалами є: ілюстрації (схеми, діаграми, графіки тощо), формули, таблиці, додатки. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації через крапку. Наприклад, Рис. 1.4 – четвертий рисунок першого розділу. Номер, назва ілюстрації та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Відгук керівника, рецензія, лист-відгук, акт про впровадження результатів роботи, ксерокопії статей та тез доповідей додаються і не підшиваються до ДР. - student2.ru

Рис. 1.4 – Визначення терміну «позиціонування»

Джерело: розроблено автором за даними [1 – 4]

Таблиці та рисунки слід наводити безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Таблиці та рисунки, розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблиці та рисунки, розміри яких більше формату А4, рекомендується розміщувати у додатках.

Таблиці нумерують арабськими цифрами наскрізною нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, Таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.

Назву таблиці друкують жирним шрифтом малими літерами (крім першої великої) і розміщують над таблицею.

У таблиці використовують шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1 (Приклад: табл. 2.1).

Таблиця 2.1 – Динаміка виробництва і реалізації продукції ПрАТ «ОЗШВ» за 2007/2013 роки

Рік Об'єм виробництва, пляшки Відхилення Об'єм реалізації, пляшки Відхилення
Абсолютне, пляшки Відносне, % Абсолютне, пляшки Відносне, %
- - - -
-1802617 -16,25 -1436251 -12,97
-4280776 -46,09 -4859632 -50,44
48,20 45,71
-2794492 -37,65 -2625350 -37,74
-814190 -17,60 -226392 -5,23
-1174272 -30,80 -1203385 -29,32

Джерело: розраховано і побудовано за даними фінансової звітності ОЗШВ [19]

Якщо таблиця запозичена, то в кінці таблиці необхідно вказати слово «Джерело:» і посилання на першоджерело.

У випадку, коли таблиця побудована на основі даних, розрахованих автором, тоді в кінці таблиці необхідно записати: «Розраховано автором на основі даних…» і вказати статистичні органи або організацію, яка звітує.

Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули в розділі, відокремлених крапкою. Номер формули зазначають на рівні формули у круглих дужках у крайньому правовому положенні, наприклад: (2.1) (перша формула другого розділу). Посилання на формули надають порядковим номером формули в дужках, наприклад: «...у формулі (2.1)». Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів формули наводять під нею в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта записують з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. Кожна формула відокремлюється від тексту одним вільним рядком.

Додатки оформлюються як продовження дипломної роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Кожний додаток друкується з нової сторінки.

З правого боку рядка малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» (але без знака №) і велика літера, що позначає додаток. Наприклад: «Додаток Б». Додатки позначаються великими літерами української абетки, за винятком Ґ, Є, І, Ї И, Й, О, Ч, Ь.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Якщо зміст додатка не вміщується на одну сторінку, то на наступній сторінці у верхньому правому куті зазначається «Продовження додатку...».

Оформлення посилань на інформаційні джерела.Під час роботи з різними джерелами науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, оскільки найменше скорочення може спотворити зміст, викладений автором. Посилання в тексті на джерела наводять у квадратних дужках із зазначенням джерела та сторінки. Перша цифра у квадратних дужках відповідає номеру джерела у списку використаних джерел, друга – номеру сторінки (наприклад, [18, с. 73]).

До списку використаних джерел включаються публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, законодавчі акти, інформаційні ресурси Інтернету, на які є посилання в роботі. До нього не включають підручники, навчальні посібники.

Електроні ресурси мають складати до 25% від загальної кількості використаних джерел.

Всі джерела вказуються тією мовою, якою вони видані.

Під час складання списку використаних джерел необхідно дотримуватися національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» [3].

7. Вимоги до автореферату магістерської роботи

Загальні вимоги. Написання автореферату – заключний етап виконання магістерської роботи. Призначення автореферату – ознайомлення членів ДЕК, випускників магістратури, зацікавлені установи і організації з фактичними результатами і висновками роботи магістра. Автореферат має стисло розкрити зміст магістерської роботи, в ньому не повинно бути зайвих подробиць, а також інформації, якої немає у магістерський роботі.

Структура автореферату. Структурно автореферат складається із загальної характеристики роботи, основного змісту, висновків, списку опублікованих праць за темою роботи та анотацій українською, російською та англійською мовами.

Загальна характеристика роботи, що подається у авторефераті,повинна відповідати змісту її вступу, тобто вказується актуальність теми, об’єкт та предмет дослідження, мета і завдання дослідження, стан наукової розробки теми та її інформаційна база, наукова новизна роботи та її практичне значення, апробація роботи (виступи на наукових студентських конференціях та обговорення на засіданнях випускової кафедри), публікації (їх кількість), структура роботи (наявність вступу, певної кількості розділів, висновків, додатків, повний обсяг роботи в сторінках, а також обсяг додатків в сторінках із зазначенням їх кількості, список використаних літературних джерел (із зазначення кількості найменувань).

В основному змісті стисло викладається сутність магістерської роботи за розділами, він має дати повне і переконливе уявлення про виконану роботу.

Висновки складає стисла інформація про підсумки виконаної роботи.

Наши рекомендации