Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів. 1. Поняття юридичної відповідальності.

1. Поняття юридичної відповідальності.

2. Підстави юридичної відповідальності.

3. Ознаки юридичної відповідальності.

4. Принципи юридичної відповідальності .

5. Актуальні аспекти юридичної відповідальності.

6. Конституційна відповідальність.

7. Дисциплінарна відповідальність.

8. Матеріальна відповідальність.

9. Адміністративна відповідальність.

10. Цивільно-правова відповідальність.

11. Кримінальна відповідальність.

12. Відповідність видів юридичної відповідальності.

13. Функції юридичної відповідальності.

14. Охороннафункція та її види.

15. Юридична відповідальність неповнолітніх, підстави та суб’єкти правопорушення.

16. Економічні правопорушення та злочини.

17. Поняття, критерії розмежування, підстави юридичної відповідальності.

18. Роль кримінального, адміністративного та цивільного законодавства в забезпеченні нормальних умов для економічного життя держави.

19. Форми й методи боротьби державних правоохоронних органів з економічною злочинністю та правопорушеннями.

20. Підвідомчість порушення кримінальних справ з економічних злочинів.

21. Власність та її форми як основа існування економічних правопорушень та організованої злочинності.

22. Поняття та класифікація правопорушень проти власності.

23. Форми розкрадання майна.

24. Відмежування розкрадання майна від суміжних складів злочинів та порушень правил приватизації.

25. Загальні положення про правопорушення в галузі господарської діяльності.

26. Протидія законній підприємницькій діяльності.

27. Відповідальність у сфері підприємництва.

28. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, та розголошення комерційної таємниці.

29. Приховування стійкої фінансової неспроможності та фіктив­не банкрутство.

30. Місце у системі гарантій місцевого самоврядування судового захисту.

31. Юридична відповідальність суб’єктів муніципально-правових відносин.

32. Види муніципально-правових санкцій.

33. Ухиляння від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

34. Виготовлення, збут та використання підроблених державних та недержавних цінних паперів.

35. Порушення правил про валютні операції, приховування валютної виручки.

36. Відповідальність за легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.

37. Відповідальність за правопорушення в бюджетній сфері.

38. Юридична відповідальність за посадові правопорушення.

39. Правова кваліфікація посадових правопорушень.

40. Співвіднесення між злочинами у сфері службової діяльності та корупцією.

41. Фактори, що сприяють активізації корупційних діянь.

42. Проблеми кваліфікації правопорушень, пов’язаних з корупцією та організованою злочинністю.

43. Правове визначення організованої злочинної діяльності.

44. Яке місце в юридичній відповідальності мають заходи щодо посилення боротьби з корупцією.

45. Проаналізуйте основні функції та повноваження державних органів влади і управління в сфері запобігання правопорушенням пов’язаних з корупцією та організованою злочинністю.

46. Назвіть особливості правового статусу відділів та управлінь по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

47. Що являє собою служба в органах влади і управління в сфері запобігання правопорушенням пов’язаних з корупцією та організованою злочинністю як самостійний вид публічної служби.

48. У чому полягає відмінність статусу службовців в органах місцевого самоврядування від статусу державних службовців у сфері запобігання правопорушенням пов’язаних з корупцією та організованою злочинністю.

49. Правове регулювання юридичної відповідальності за посадові злочини: порядок організації роботи певних органів.

50. Конституційно-правове регулювання діяльності службовців державних органів влади і управління в сфері запобігання правопорушенням пов’язаних з корупцією та організованою злочинністю.

11. Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Кількість балів за шкалою ДонДУУ ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
80 – 89 В добре
70 – 79 С
60 – 69 D задовільно
50 – 59 Е
35 – 49   FX 2 (незадовільно) – з можливістю повторного складання екзамену   не зараховано з можливістю повторного складання  
1 - 34 F

12. Методичне забезпечення (навчально-методичні матеріали)

Для вивчення дисципліни «Юридична відповідальність» підготовлено конспект лекцій де всебічно висвітлені питання щодо поняття юридичної відповідальності, наводяться відомості про склад проступку, злочинів, види стягнення, порядок їх накладення, характеристи­ку проступків та злочинів, що посягають на відно­сини у різних сферах, порядок провадження у справах про адміністративні та кримінальні правопорушення. Конспективне змістовне тлумачення зазначених питань здійснюється з урахуванням положень Конституції та чинного зако­нодавства України станом на 1 січня 2013 року, а та­кож окремих положень концепцій адміністративної, судової ре­форми в Україні.

Розраховано на студентів юридичних спеціальностей факультету права та соціального управління ДонДУУ освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Рекомендована література

1. Алехин А.П., Карполицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник для ВУЗов. — М.: Зеркало, 2011.-234с.

2. Большой юридический словарь / Под ред. А. Я. Сухарева. — М.: ИНФРА — М, 2008.-789с.

3. Вітренко С.Н. Юридична відповідальність. — К.: Генеза, 2012.-211с.

4.Законодавство України про адміністративну відповідальність // Бю­летень законодавчої і юридичної практики України. — 2011. — № 3.-124с.

5. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. Частина друга. — К., 2010; Правовісник. — 2010. — № 1.-201с.

6. Кодекс законів про працю України / За ред. Вакуленка В. М., Товстенка О. П. — К.: Юрінком-Інтер, 2008.-567с.

7. Кодекс про адміністративні правопорушення. — К.: Вентурі, 2011.-454с.

8. Коментар до Конституції України. / За ред. Голосніченко О. П. — К.: Генеза, 2008.-765с.

9. Комерційне право: Підручник / За ред. Шакуна В. І. — К.: Правові джерела, 2010.-324с.

10. Концепція розвитку законодавства України на 2010—2015 роки. — К.: Вентурі, 2010.-98с.

11. Коптилін М.Й. Кримінальне право і законодавство. Частина особлива. Курс лекцій. — К.: Атіка, 2011.-233с.

12. Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. професорів Бажанова М. І., Сташиса В. В., Тація В. Я. — К. — Х.: Юрінком-Інтер — Право, 2002.-421с.

13.Курбанов О.Л. Юридична відповідальність, функції та види./ Право України. — 2011. — №14.-С.23-29.

14. Марчук Є. П. Дисциплінарна відповідальність. — К.:Віче, 2009.-77с.

15. Матушевський П.С. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник. — К.: К.А.С.К., 2011.-443с.

16. Мачуський В.В. Правове забезпечення підприємницької діяльності: Курс лекцій. — К.: КНЕУ, 2012.-301с.

17. Науково-практичний коментар Адмністративного кодексу України / За ред. Патрушева М.М. — К.:Генеза, 2011.-623с.

18. Невмивако О.С. Національна боротьба з корупцією / Юридичний вісник України. — 2009. — № 17.-С.42-48.

19. Опришко В.Ф. Проблеми вдосконалення законодавчого регулювання економікою України // Правове регулювання економіки. Збірник. — К.: КНЕУ, 2012. — № 1.-С.12-19.

20. Уголовное право. Особенная часть: Учеб. для вузов. — М.: ИНФРА-М — НОРМА, 2011.-456с.

21. Цивільне право: Підручник: У 2 ч. / Ред. кол.: Боброва Д.В. та ін. — К.: Вентурі, 2009. -209с.

22. Цойсеенко О. Я. Поиск альтернативы легальной приватизации продолжается // Киевский телеграф. — 2011. — №16.—С. 13-18.

Авторські видання

23. Актуальні проблеми юридичної відповідальності в сфері економіки в Україні: Кол. монографія / В.О. Антонов, В.П. Козинський та ін.; За ред.: С.П. Кравченко – К.: Атіка, 2011. – 456с.

24. Бойченко А.Т. Актуальные аспекты юридической ответственности : теория и практика: Дис. докт. юрид. наук. – Одесса, 2006.-211с.

25. Багор’єв С.А. Конституційна відповідальність: актуальні проблеми становлення і розвитку її в Україні.- Харків.: Остов, 2009.-99с.

26. Берлиоз О.И. Функции юридической ответственности: Учебное пособие. – М.: Издательство «Приор», 2011.-321с.

27. Валеев П.Т. Юридическая ответственность в трудовом праве. – М.: Институт государства и права РАН, 2009.-171с.

28. Григорьев В.А. Понятие и виды юридической ответственности. – Одесса.: ЮГ, 2011.-98с.

29. Дидечко М.О. Организационно-правовые формы уголовно-процессуальной ответственности: Автореф. .. д.ю.н.- Брянск.: РИО БГУ, 2010.-30с.

30. Евдокимов П.О. Юридическая ответственность в сфере материально-правовых отношений: правовые аспекты. – М.: Норма пресс, 2012.-102с.

31. Институт юридической ответственности: историко-правовое исследование / А.А. Кравченко. – М.: Наука, 2011.-192с.

32. Комментарий к Конституции Украины. – К.: Институт законодательства Верховной Рады Украины, 1996.-310с.

33. Кочетков Ф.Я. Гражданское право Украины: Учебное пособие. – Киев.: РИО КНГУ, 2011.-546с.

34. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика, відповідальність). – К.: НІОС. 2011.-78с.

35. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. Пос. – Вид. 4-те, виправл. та доповн. – К.:Атіка, 2006. -177с.

36. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навчальний посібник. – К.: Товариство «Знання»; КОО, 2009.-189с.

37. Кадеев В.И. Уголовное право Российской Федерации: Учебник – М.: Юристъ, 2012.-423с.

38. Литвиненко П.Л. Діяльність державних органів влади по забезпеченню конституційних прав та свобод людини і громадянина : Автореф. ... к.ю.н. – К.: РВВ КНУВС МВС України, 2012.-28с.

39. Миронов С.П. Ответственность несовершеннолетних: основные тенденции развития законодательства: Автореф. … канд. юр.наук. – Т.: РИО ТГУ, 2011.-20с.

40. Музика О.А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: Монографія – К.: Атіка, 2004.-203с.

41. Мороз Р.Ф. Материальная ответственность: Учебник. – М.: Норма-Пресс, 2011.-340с.

42. Попов О.В.. Теоретичні основи відповідальності в цивільно-правових відношеннях. – Луганськ.: Літопис, 2011.-121с.

43. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. Посіб. – К.: Знання-Прес, 2007.-154с.

44. Педеев А.А. Ответственность в бюджетной сфере – М.: Изд-во Эксмо, 2012.-77с.

45. Руднев С.Т. Відповідальність в сфері місцевого самоврядування: теоретичні аспекти // Держава і право: Збірник наукових праць. – Вип. 7. – К.: Атіка, 2010.-С.23-30.

46. Сазонець І.Л., Управління місцевими фінансами: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.-177с.

47. Сидорчук В.К. Ответственность гос.служащих. – Минск.: Отис, 2010.-67с.

48. Сопин А.С. Административная ответственность в сфере єкономики. – М.- Норма, 2012.-120с.

49. Смирнов О.П. Правове регулювання юридичної відповідальності за посадові злочини. – К.: Генеза, 2010.-126с.

50. Солнцев И.Т. Ответственность за нарушение Конституции (проблемы теории и практики). – Орел.: Офис-М, 2012.-90с.

51. Соколенко О.А. Відповідальність за злочини у фінансово-кредитній сфері. – Київ: Видавництво «Генеза», 2011.-98с.

52. Українське державотворення: не витребуваний потенціал: Словник-довідник / За ред О.М. Мироненка. – К.: Либідь, 2007.-423с.

Нормативно-правові акти

53. Конституция Украины .// ВВРУ, 1996.- №30.- С.1-24.

54. Всесвітня декларація прав людини 1948 р. // Міжнародні акти про права людини: Збірка документів. – К.: РЄ, 1998.-89с.

55. Європейська конвенція про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади 1980 р. – К.:Генеза, 2002.-54с.

56. Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 05 жовтня 1995 р.

57. Закон України «Про державну службу» № 3723/12 від 16 грудня 1993 р. із змінами і доповненнями 1995—96 рр.

58. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // ВВРУ, 1999. - № 21. – С.1-9.

59. Концепція державної регіональної політики. Затверджена Указом Президента України від 25 травня 2010 р. № 341 // Управління сучасним містом, 2010. - № 7. – С. 153-162.

60. Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами // За загальною редакцією Демського Е.Ф. – К.:Вентурі, 2011.-456с.

61. Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання державних коштів: Указ Президента України від 16.11.2011 № 1242 // Урядовий кур’єр, 2011.-№ 25.-34с.

62. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. № 1782 «Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин» // Офіційний вісник України, 2005. - №1.-С.4-6.

63. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 495 «Про затвердження Порядку повернення бюджетних коштів, отриманих як субвенція, до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання» // Урядовий кур’єр, 2002.-№17.-С.4-8.

64. Про затвердження програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1444 // Правова система «Инфодиск: Законодательство Украины». – 2005. – Июнь.-99с.

65. Про заходи щодо реалізації Концепції державної регіональної політики: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 березня 2008 р. № 123-р // Правова система «Инфодиск: Законодательство Украины». – 2008.-83с.

Інформаційні ресурси

1. Правова система «Инфодиск: Законодательство Украины».

2. Комп`ютерно-правова система www.rada.gov.ua

3. Комп`ютерно-правова система «Ліга Закон».7: www.liga.kiev.ua.

Наши рекомендации