III. Қаржылық есеп көрсеткіштер

Қазақстанның ШОБ субъектілері қызметінің көрсеткіштері

 
  III. Қаржылық есеп көрсеткіштер - student2.ru

2005 жылдан бастап 2013 жылға дейін тіркелген ШОБ субъектілерінің саны екі есе өсті және 1,5 млн. бірлікті құрады.

ШОБ секторында жұмыс істейтін халықтың саны 1,4 есеге артты және 2013 ж. 2,6 млн астам адамды құрады.

ШОБ өнімдерін шығару қарастырылып отырған кезең ішінде 5,8 есе өсті және жылына 9 020 млрд. теңгені құрады

Банктердің экономиканы және кіші кәсіпкерлікті несиелеу динамикасы

III. Қаржылық есеп көрсеткіштер - student2.ru

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Қаржы жағдайы туралы қысқартылған аралық есеп
 
(Қазақстандық мың теңгемен)    
  30 маусым 2014ж. 31 желтоқсан 2013ж.
Активтер
Ақша қаражаттары және олардың баламалары 22,071,674 12,568,964
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар 9,405,260 9,558,315
Басқа қаржы мекемелеріндегі қаражаттар 156,450,653 135,156,724
Қаржыландыру бағдарламалары бойынша дебиторлық берешек 41,388 433,579
Клиенттерге несиелер және аванстар 133,664 199,783
Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар 2,628,704 2,655,637
Негізгі құралдар 2,542,275 2,333,205
Материалдық емес активтер 127,162 117,419
Ағымдағы табыс салығы бойынша активтер 5,171,756 4,832,780
Мерзімі ұзартылған табыс салығы бойынша активтер 540,404 676,981
Басқа активтер 1,367,852 895,815
Активтер жиыны 200,480,792 169,329,202
Міндеттемелер мен капитал
Міндеттемелер:
Заемдық қаражаттар 95,769,738 75,810,555
Тәртіптелген борыш 4,022,973 4,022,973
Қаражаттандыру бағдарламалары бойынша міндеттемелер 18,777,306 8,020,601
Болашақ кезеңдердің кірістері және қаржылық кепілдеме бойынша міндеттемелер 867,338 1,019,333
Басқа міндеттемелер 479,912 385,820
Міндеттемелер жиыны 119,917,267 89,259,282
КАПИТАЛ:    
Жарғылық капитал 72,920,273 72,920,273
Қосымша төленген капитал 834,527 834,527
Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздарды бағалау қоры 7,257 27,460
Басқа резервтер 316,430 316,430
Бөлінбеген пайда 6,485,038 5,971,230
Капитал жиыны 80,563,525 80,069,920
Міндеттемелер және капитал жиыны 200,480,792 169,329,202
     
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы қысқартылған аралық есеп
 
(Қазақстандық мың теңгемен)    
  30 маусым 2014ж. 30 маусым 2013ж.
Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттар
Алынған пайыздар 4,559,654 4,781,224
Төленген пайыздар 1,818,353 2,561,568
Алынған комиссиялар 541,211 75,838
Басқа операциялық қызметтен түскен түсімдер 27,754 12,025
Клиенттердің бұрын есептен шығарылған несиелерді өтеуі - 13,989
Еңбек ақы төлеу бойынша шығындар төленген 979,533 759,327
Жалпы және әкімшілік шығындар төленген 1,010,140 652,533
Операциялық активтердегі және міндеттемелердегі өзгерістерге дейінгі операциялық қызметтен алынған ақшалай қаражаттар 1,320,593 909,648
Кіріс және шығыс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың таза төмендеуі - 4,709,225
Басқа қаржы мекемелеріндегі қаражаттар бойынша таза (өсім)\төмендеу 91,641,233 3,186,359
Клиенттерге несие және аванс бойынша таза төмендеу 133,571 103,086
Басқа қаржы активтері бойынша таза өім 250,060 -
Басқа активтер бойынша таза төмендеу\(өсім) 3,289 24,948
Басқа міндеттемелер бойынша таза өсім 372,677 284,266
Операциялық қызметтен алынған таза ақшалай қаражаттар: 90,061,163 9,167,636
Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттар
Негізгі құралдарды сатып алу 398,007 1,080,166
Материалдық емес активтерді сатып алу 28,519 12,595
Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздарды өткізуден түскен түсімдер - 2,530,959
Инвестициялық қызметте қолданған таза ақша қаражаттары 426,526 1,438,198
Қаржылық қызметтен түскен ақшалай қаражаттар  
Қарыз қаражаттар түсімі 100,000,000 4,000,000
Қарыз қаражаттарын өтеу 9,969,383 9,938,949
Тәртіптелген қарызды өтеу - 1,386,362
Қаражаттандыру бағдарламасы бойынша түсімдер 23,208,212 13,189,913
Қаражаттандыру бағдарламаларын өтеу 12,201,844 10,208,509
Төленген дивидендтер 1,046,586 1,036,861
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақшалай қаржылар 99,990,399 5,380,768
Айырбастау бағамының өзгеруінің ақша қаражаттары мен олардың баламаларына әсері - -
Ақшалай қаржының және оның баламаларының таза (төмендеуі)\өсуі 9,502,710 5,225,066
Кезең басындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары 12,568,964 14,938,338
Кезең соңындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары 22,071,674 20,163,404
     

Наши рекомендации