Розподіл балів, що присвоюються студентам

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ КРЕДИТ З ДИСЦИПЛІНИ «Облік зовнішньоекономічної діяльності”

5+12
ПУ+КМЗ №4  
17 балів
Модуль1
Модуль 4
6+12
18 балів
ПУ+КМЗ №3  
Модуль 3
5+12
17 балів
ПУ+КМЗ №2  
Модуль 2
розподіл балів, що присвоюються студентам - student2.ru
18 балів
5,5 + 12,5
ПУ+КМЗ №1
розподіл балів, що присвоюються студентам - student2.ru
Модуль 5     Самостійна робота  
15 балів
Самостійна робота  
Модуль 6
5 балів
Наукова робота
розподіл балів, що присвоюються студентам - student2.ru
Індивідуальна робота
Модуль 7
10 балів
розподіл балів, що присвоюються студентам - student2.ru розподіл балів, що присвоюються студентам - student2.ru


«Облік зовнішньоекономічної діяльності» 100 балів
Модуль 1 (18 балів)

1 год лекції – 0 бала, 1 год. практичного/семінарського заняття – 0,5 бала, 1 год самостійної роботи – 0,12 бала.

Т1 (пр.) – 1 год.

Т2 (пр.) – 2 год.

Т3 (пр.) – 4 год.

Т4 (пр.) – 4 год.

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Підсумковий контроль
л. п./с л. п/с. л. п/с. л. п./с
0,5 12,5

Теоретико-практичний модуль 1 складає:

лекції і практичні заняття (5,5 бали) + підсумковий контроль (12,5 бали) = 18 балів.

Модуль 2 (17 балів)

1 год лекції – 0 бала, 1 год. практичного/семінарського заняття – 0,5 бал, 1 год самостійної роботи – 0,12 бала

Т5 (пр.) – 2 год.

Т6 (пр.) – 4 год.

Т7 (пр.) – 4 год.

Т5 Т6 Т7 Підсумковий контроль
л. п./с л. п/с. л. п/с.

Теоретико-практичний модуль 2 складає:

лекції і практичні заняття (5 балів) + підсумковий контроль (12 балів) = 17 балів.

Модуль 3 (18 балів)

1 год лекції – 0 бала, 1 год. практичного/семінарського заняття – 0,5 бала, 1 год самостійної роботи – 0,12 бала.

Т8 (пр.) – 4 год.

Т9 (пр.) – 4 год.

Т10 (пр.) – 2 год.

Т11 (пр.) – 2 год.

Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 Підсумковий контроль
л. п./с л. п/с. л. п/с. л. п./с

Теоретико-практичний модуль 1 складає:

лекції і практичні заняття (6 балів) + підсумковий контроль (12 балів) = 18 балів.

Модуль 4 (17 балів)

1 год лекції – 0 бала, 1 год. практичного/семінарського заняття – 0,5 бала, 1 год самостійної роботи – 0,12 бала.

Т12 (пр.) – 4 год.

Т13 (пр.) – 2 год.

Т14 (пр.) – 4 год.

Т15 (пр.) – 0 год.

Т 12 Т 13 Т 14 Т 15 Підсумковий контроль
л. п./с л. п/с. л. п/с. л. п./с

Теоретико-практичний модуль 1 складає:

лекції і практичні заняття (5 балів) + підсумковий контроль (12 балів) = 17 балів.

Модуль 5: Самостійна робота (15 балів)

Самостійна робота виконується в бібліотеці з літературними і статистичними джерелами, в навчальних кабінетах, аудиторіях, комп’ютерних класах і домашніх умовах без участі викладача.

Форма контролю –перевірка змістовної якості виконаної роботи (проекту).

Модуль 6: Наукова робота (5 балів)

Наукова робота здійснюється у формі наукових досліджень в наступних видах:

- участь у студентському науковому гуртку інституту (семінар, круглий стіл);

- виконанням студентом наукової статті, наукового реферату або роботи;

- участь у студентській науковій конференції інституту.

Форма контролю – перевірка змістовної якості та вміння публічно захищати власні дослідницькі результати через опитування; оцінювання здійснюють за призи, наукові відзнаки.

Модуль 7: Індивідуальна робота (10 балів)

Метою індивідуальних навчально-дослідних завдань є глибоке вивчення окремих, проблемних питань курсу і набуття навичок виконання наукової роботи.

Індивідуальна робота виконується в бібліотеці з літературними та статистичними джерелами без участі викладача.

Форма контролю – реферат або комплексне завдання.

5. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

№ теми і короткий зміст Лекції Практичні/семінарські заняття Сума балів, всього Самостійна робота Індиві-дуальна робота
к-ть год. бали к-ть год. бали к-ть год. бали бали
Тема 1. Предмет, завдання і зміст дисципліни Тема 1.1. Теоретичні та правові основи здійснення обліку зовнішньоекономічної діяльності 1. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності. 2. Суб‘єкти зовнішньоекономічної діяльності в Україні та порядок їх реєстрації. 3. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. Тема 1.2.Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
  1. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
  2. Методи тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
  3. Методи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
0,5 0,5 Ознайомитися з положеннями нормативних документів, що стосуються зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, Господарського кодексу України, Митного кодексу України, Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», Закону України «Про єдиний митний тариф», Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», П(С)БО 21 «Вплив зміни валютних курсів» 0,84
Тема 2. Зовнішньоекономічні контракти та особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку 1. Поняття та види зовнішньоекономічних контрактів. 2. Особливості укладання та виконання договору. 3. Зміст і структура зовнішньоекономічного договору. 4. Характеристика базисних умов поставки та особливості застосування правил ІНКОТЕРМС. Ознайомитися з положеннями Міжнародних правил тлумачення торгових термінів (ІНКОТЕРМС), Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Декретом КМУ « Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг) 0,72
Тема 3. Облік валютних операцій Тема 3.1.Теоретичні основи обліку валютних операцій. 1. Види і класифікація валют. 2. Валютний курс і курсові різниці. Тема 3.2. Облік валютних операцій та операцій з іноземною валютою. 1. Порядок відкриття валютних рахунків 2. Облік операцій з придбання іноземної валюти. 3. Облік операцій з продажу іноземної валюти Засвоїти прийоми оцінки операцій в іноземній валюті у бухгалтерському і податковому обліку, оволодіння прийомами розрахунку курсових різниць у бухгалтерському і податковому обліку. 1,2
Тема 4. Облік розрахункових операцій у зовнішньоекономічній сфері Тема 4.1. Теоретичні основи здійснення обліку інших розрахункових зовнішньоекономічних операцій. 1. Сутність і способи розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності. 2. Розрахунки банківським переказом. 3. Розрахунки чеками та акредитивами. Тема 4.2. Облік інших розрахункових операцій у зовнішньоекономічній сфері 1. Інкасова форма розрахунків. 2. Розрахунки за допомогою векселів та у формі відкритого рахунку. 3. Факторингові операції при здійснені зовнішньоекономічних операцій Засвоїти форми та способи міжнародних розрахунків. Визначити особливості здійснення розрахунків за допомогою акредитивів, чеків, інкасо, векселів та у формі відкритого рахунку. Засвоїти порядок здійснення та відображення в обліку факторингових операцій. 1,44
Тема 5. Загальні засади здійснення експортно-імпортних операцій 1. Види цін у зовнішньоекономічній діяльності та порядок їх формування. 2. Види митних платежів і методи визначення митної вартості. 3. Митне оформлення при здійснення експортно-імпортних операцій Засвоїти порядок формування цін та їх види при здісненні експортно-імпортних операцій. Визначити порядок митного оформлення товарів в експортно-імпортних операціях. 0,96
Тема 6. Облік операцій з імпорту Тема 6.1. Теоретичні засади здійснення імпортних операцій 1. Поняття імпортних операцій. 2. Терміни проведення розрахунків за імпортними операціями. Тема 6.2. Облік імпортних операцій. 1. Синтетичний та аналітичний облік імпортних операцій. 2. Порядок оподаткування імпортних операцій. 3. Облік імпорту робіт і послуг. Здійснити порівняльний аналіз поняття «імпорту», розробленого в різних законодавчих актах. Виділити головні чинники, які відрізняють імпорт від інших операцій господарської діяльності. Відобразити імпортні операцій в обліку. 1,2
Тема 7. Облік операцій з експорту Тема 7.1. Теоретичні засади здійснення експортних операцій 1. Поняття та умови здійснення експортних операцій. 2. Документальне оформлення експортних операцій Тема 7.2. Облік експортних операцій. 1. Синтетичний та аналітичний облікурахування експортних операцій. 2. Порядок оподаткування експортних операцій. 3. Облік операцій з експорту робіт і послуг. Здійснити порівняльний аналіз терміну «експорт», яке надається різними нормативними документами. Викласти порядок визначення митної вартості при експорті. Дати характеристику первинних документів, якими оформляються експортні операцій. Набути навички відображення експортних операцій у фінансовому та податковому обліку 1,2
Тема 8. Облік бартерних операцій та операцій з давальницькою сировиною. Тема 8.1. Теоретичні основи обліку операцій з давальницькою сировиною 1. Основні поняття операцій з давальницькою сировиною. 2. Особливості укладення договорів на переробку давальницької сировини. 3. Документальне оформлення операцій з давальницькою сировиною Тема 8.2.Облік зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною 1. Фінансовий облік операцій з давальницькою сировиною. 2. Податковий облік операцій з давальницькою сировиною. Тема 8.3. Облік бартерних операцій 1.Поняття бартерних операцій, особливості оформлення. 2. Особливості оподаткування бартерних операцій. 3. Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій. Визначити основні теоретичні та правові засади здійснення зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною в Україні. Охарактеризувати особливості укладення договорів на переробку давальницької сировини. Набути навички ведення обліку операцій з давальницькою сировиною 0,96
Тема 9. Облік інвестиційних операцій 1. Порядок і умови здійснення інвестиційної діяльності. 2. Особливості обліку отримання інвестицій в іноземній валюті. 3. Повернення іноземних інвестицій інвестору. 4. Відображення відображення,відбиття фінансових інвестицій в підприємства, створені за кордоном. Визначити правові засади здійснення інвестиційної діяльності в Україні. Набути практичних навичок обліку інвестицій в іноземній валюті 1,08
Тема 10. Облік кредитних операцій 1. Види кредитних угод та умови отримання кредиту. 2. Облік короткострокових кредитів в іноземній валюті. 3. Облік довгострокових кредитів в іноземній валюті. Засвоїти сутність та види кредитних угод, порядок отримання та повернення кредиту, оволодіти навичками відображення кредитних операцій в фінансовому та податковому обліку 0,72
Тема 11. Облік службових відряджень за кордон 1. Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу. 2. Порядок розрахунків із застосуванням пластикових карток. 3. Бухгалтерський облік витрат на відрядження та їх оподаткування Засвоїти правові основи регулювання службових відряджень за кордон, оволодіти навичками розрахунку витрат на відрядження та порядком їх відображення в фінансовому та податковому обліку. 1,2
Тема 12. Облік консигнаційних та комісійних операцій у зовнішньоекономічній сфері Тема 12.1. Облік консигнаційних операцій у зовнішньоекономічній сфері. 1. Поняття консигнаційних операцій. 2. Облік консигнаційних операцій у зовнішньоекономічній діяльності. Тема 12.2.Облік комісійних операцій у зовнішньоекономічній сфері. 1. Поняття комісійних операцій. 2. Облік комісійних операцій у зовнішньоекономічній діяльності.   Визначити поняття консигнаційних та комісійних операцій. Відобразити консигнаційні та комісійні операції в обліку. 1,2
Тема 13. Облік міжнародних автотранспортних перевезень 1. Організація зовнішньоекономічних автотранспортних перевезень. 2. Документальне оформлення автотранспортних перевезень. 3. Облік міжнародних автотранспортних перевезень. Засвоїти організаційні аспекти зовнішньоекономічних автотранспортних перевезень. Визначити порядок їх документування та відобразити дані операції в обліку   0,72
Тема 14. Облік інших зовнішньоекономічних операцій Тема 15.1Облік лізингових операцій 1. Поняття, об‘єкти та суб‘єкти лізингу. 2. Митне оформлення лізингових операцій та лізингові платежі. 3. Бухгалтерський облік лізингу Тема 15.2. Облік реекспортних та реімпортних операцій 1. Облік реекспортних операцій. 2. Облік реімпортних операцій. Тема 15.3. Облік операцій з підприємствами, розташованими в офшорних зонах 1. Поняття офшорних зон. 3. Облік та оподаткування операцій з підприємствами, розташованими в офшорних зонах Визначити поняття реекспортних і реімпортних операцій. Набути практичних навичок обліку інших зовнішньоекономічних операцій 0,96
Тема 15. Звітність суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності 1. Загальна характеристика звітності суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності. 2. Види статистичної та податкової звітності, що складаються суб‘єктами зовнішньоекономічної діяльності Визначити форми фінансової, статистичної та податкової звітності, що подаються суб‘єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні 0,6
РАЗОМ 20,5 20,5
  1. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
№ роботи Теми, питання, що виносяться на практичне/ семінарське заняття К-ть год. К-ть балів Література, технічні засоби Форми контролю
Тема 1. Предмет, завдання і зміст дисципліни План заняття 1. Провести дискусію і обговорити наступні питання: визначення поняття «зовнішньоекономічна діяльність»; види зовнішньоекономічної діяльності; основні принципи зовнішньоекономічної діяльності; суб‘єкти зовнішньоекономічної діяльності України; документація для митниці щодо акредитації підприємства; регулювання зовнішньоекономічної діяльності; державні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності; охарактеризувати недержавні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності та ін. 0,5 17, 28, 29, 31 Тести, експрес-опитування
Тема 2. Зовнішньоекономічні контракти та особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку План заняття 1. Охарактеризувати особливості формування зовнішньоекономічних договорів. 2. Визначити основні групи та терміни правил ІНКОТЕРМС. 3. Визначити митну та первинну вартість активів, розмір податків та платежів, які нараховують та сплачують під час експортно-імпортних операцій. 1 – 4, 15, 18, 28, 29, 31 Тести, експрес-опитування
      Тема 3. Облік валютних операцій Тема 3.1.Теоретичні основи обліку валютних операцій. План заняття 1. Визначити порядок класифікації валют. 2. Охарактеризувати порядок обліку операцій з іноземною валютою. Тема 3.2. Облік валютних операцій та операцій з іноземною валютою. План заняття 1. Скласти записи у бухгалтерському обліку по операціях руху іноземної валюти на поточних рахунках у банках. 2. Скласти записи у бухгалтерському обліку по операціях придбання іноземної валюти. 3. Скласти записи у бухгалтерському обліку по операціях продажу іноземної валюти 7, 8, 12, 17, 22, 24, 27, 30 Тести, експрес-опитування
          Тема 4. Облік розрахункових операцій у зовнішньоекономічній сфері Тема 4.1. Теоретичні основи здійснення обліку інших розрахункових зовнішньоекономічних операцій. План заняття 1. Охарактеризувати види та форми міжнародних розрахунків. 2. Визначити порядок розрахунків за допомогою чеків та акредитивів. Тема 4.2.Облік інших розрахункових операцій у зовнішньоекономічній сфері План заняття 1. Побудувати систему обліку інкасових розрахунків. 2. Відобразити в обліку операції з векселями. 3. Визначити порядок обліку факторингових операцій 1 – 8, 13, 17, 19, 21, 28, 31 Тести, експрес-опитування
Тема 5. Загальні засади здійснення експортно-імпортних операцій План заняття 1. Провести дискусію та обговорити наступні питання: види цін у зовнішньоекономічній діяльності; порядок формування цін у зовнішньоекономічній діяльності; єдиний митний тариф; види мита та митні платежі; митні збори та порядок їх нарахування; база оподаткування ПДВ; митне оформлення та митні процедури; вантажна митна декларація, порядок її складання. 2. Визначити митну вартість товарів.   1 – 8, 15, 26, 28, 29, 31 - 33 Тести, експрес-опитування
        Тема 6. Облік операцій з імпорту Тема 6.1. Правові засади здійснення імпортних операцій План заняття 1. Визначити сутність імпортних операцій. 2. Визначити перелік митних процедур при здійсненні імпортних операцій. 3. Визначити перелік податків і зборів, які сплачуються при імпортуванні товарів. Тема 6.2. Облік імпортних операцій План заняття 1. Відобразити в обліку операції з придбання імпортних товарів на умовах післяплати. 2. Відобразити в обліку операції з придбання імпортних товарів на умовах передоплати. 3. Відобразити імпортні операції в податковому обліку. 1 – 8, 15, 26, 28, 29, 31 - 33 Тести, експрес-опитування
    Тема 7. Облік операцій з експорту Тема 7.1. правові засади здійснення експортних операцій План заняття 1. Визначити сутність експортних операцій. 2. Визначити перелік податків і зборів, які сплачуються на митниці при експортуванні товарів. Тема 7.2. Облік експортних операцій План заняття 1. Відобразити операції по експорту продукції в обліку 1 – 8, 15, 26, 28, 29, 31 - 33 Тести, експрес-опитування
        Тема 8. Облік зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною. Тема 8.1. Облік операцій з давальницькою сировиною План заняття 1. Визначити поняття операцій з давальницькою сировиною. 2. Охарактеризувати особливості укладення договорів на переробку давальницької сировини. 3. Назвати перелік документів, якими оформляються бартерні операції 4. Відобразити в обліку операції з давальницькою сировиною. Тема 8.2. Облік бартерних операцій План заняття
  1. Визначити етапи, з яких складаються бартерні угоди.
  2. Відобразити в обліку зовнішньоекономічні бартерні операції.
 
1 – 10, 17, 25, 28, 31 Тести, експрес-опитування
    Тема 9. Облік інвестиційних операцій Тема 9.1. Облік здійснення інвестиційних операцій. План заняття 1. Визначити порядок і умови здійснення інвестиційної діяльності. 2. Назвати особливості обліку отримання інвестицій в іноземній валюті 3. Відобразити операції по внесенню іноземним інвестором інвестицій до статутного капіталу. Тема 9.2. Облік фінансових інвестицій План заняття 1. Визначити особливості отримання фінансових інвестицій в іноземній валюті. 2. Здійснити перерахунок статей фінансової звітності дочірнього підприємства, розташованого за кордоном. 1 – 8, 11, 28, 29, 31 - 33 Тести, експрес-опитування
Тема 10. Облік кредитних операцій План заняття 1. Визначити порядок та умови отримання кредиту та правове регулювання цих питань. 2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з отримання і погашення короткострокових кредитів в іноземній валюті. 3. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з отримання і погашення довгострокових кредитів в іноземній валюті 2, 3, 12, 13, 17, 28, 29 Тести, експрес-опитування
  Тема 11. Облік службових відряджень за кордон План заняття 1. Охарактеризувати нормативні документи, які регулюють порядок формування витрат на службові відрядження за кордон 2. Визначити порядок розрахунку кількості днів відрядження. 3. Охарактеризуйте особливості обліку і оподаткування службових відряджень за кордон. 4. Визначити витрати на відрядження та відобразити дані операції в обліку. 6, 8, 16, 17, 21, 23, 31 Тести, експрес-опитування
        Тема 12. Облік консигнаційних та комісійних операцій у зовнішньоекономічній сфері Тема 10.1. Облік консигнаційних операцій у зовнішньоекономічній сфері. План заняття 1. Охарактеризувати поняття консигнаційних операцій. 2. Відобразити в обліку консигнаційні операції у зовнішньоекономічній діяльності. Тема 10.2.Облік комісійних операцій у зовнішньоекономічній сфері. План заняття 1. Охарактеризувати поняття комісійних операцій. 2. Відобразити в обліку комісійні операції у зовнішньоекономічній діяльності.    
Тема 13. Облік міжнародних автотранспортних перевезень План заняття 1. Визначити організаційні аспекти зовнішньоекономічних автотранспортних перевезень. 2. Охарактеризувати документальне оформлення автотранспортних перевезень. 3. Відобразити в обліку міжнародні автотранспортні перевезення. 1 – 8, 10, 28, 31 Тести, експрес-опитування
    Тема 14. Облік інших зовнішньоекономічних операцій Тема 14.1Облік лізингових операцій План заняття 1. Визначити порядок митного оформлення лізингових операцій та лізингових платежів. 2. Відобразити операції з лізингу в обліку Тема 14.2. Облік інших зовнішньоекономічних операцій 1. Відобразити в обліку реекспортні операції. 2. Відобразити в обліку реімпортні операції.   1 – 8, 14, 28 - 33 Тести, експрес-опитування
  Разом 20,5  

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Під час навчання студентів використовуються лекції, дискусії, обговорення, схематичне зображення основних положень матеріалу, який викладається, з посиленим акцентуванням уваги на визначення ключових понять і термінів.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

З метою перевірки якості підготовки, знань та умінь студента з дисципліни використовуються наступні методи оцінювання:

• для поточного контролю – експрес-опитування, контрольні завдання по темах, тестування;

• для підсумкового поточного контролю – контрольні запитання, письмовий тест, ситуаційні завдання.

Шкала оцінювання студентів за кредитно-модульною системою:

За шкалою ECTS Оцінка за п’ятибальною шкалою За шкалою ЛІЕТ Залікові оцінки Характеристика оцінки
Екзамен Залік
A 90 - 100 Відмінно Зараховано ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
B 4,5 80 - 89 Добре ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками
C 70 -79 ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
D 3,5 60 - 69 Задовільно ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків
E 50 - 59 ДОСТАТНЬО (ЗАДОВІЛЬНО) – виконання задовольняє мінімальні критерії
FX - 35 - 49 Незадовільно Не зараховано НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік
F - 1 - 34 НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

8.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

1. Програма, робоча програма дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 7.050103 «Міжнародна економіка» - Львів: ЛІЕТ, 2010 р.

2. Завдання і методичні рекомендації до виконання практичних робіт і самостійної роботи студентів з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 7.050103 «Міжнародна економіка» - Львів: ЛІЕТ, 2010 р.

3. Тести та завдання з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності " для студентів спеціальності 7.050103 «Міжнародна економіка» . - Львів: ЛІЕТ, 2010 р.

4. Курс лекцій з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності". - Львів: ЛІЕТ, 2010 р.

РЕСУРСИ

Нормативною базою вивчення дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» є навчальний план, навчальна програма, робоча програма.

Джерелами інформаційних ресурсів вивчення дисципліни є бібліотеки:

• бібліотека ЛІЕТ: Львів, вул. Менцинського, 8;

• Львівська наукова бібліотека ім. Стефаника НАНУ: Львів, вул. Стефаника, 2

ЛІТЕРАТУРА

1. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. №92-IV.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV, зі змінами та доповненнями.

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

4. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 р. № 959-XII.

5. Закон України «Про єдиний митний тариф» від 05.02.1992 р. № 2098 – ХІІ.

6. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР.

7. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.1994 р. №185-94/ВР.

8. Закон України "Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 03.04.1997 р.

9. Закон України "Про операції зіз давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах".

10. Закон України "Про врегулювання товарообмінних операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 23.12.1998 р. № 351.

11. Закон України " Про режим іноземного інвестування" № 93/96- ВР від 19.03.1996 р.

12. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III, зі змінами та доповненнями.

13. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III.

14. Закон України "Про фінансовий лізінг" №723/97-ВР від 16.12.1997 р.

15. Міжнародна торговаторгівельна палата. Правила від 01.01.2000. Інкотермс 2000. Міжнародні правила тлумачення торговихторгівельних термінів.

16. Постановапостанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за її межікордон".

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів" від 10.08.2000 р. №193.

18. Положеннястановище про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене наказом Міністерства економіки і з питань європейської інтеграції від 06.09.2001 р. №201.

19. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2000 року N 520.

20. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями, затверджене постановою Правління Національного банку України від 3 грудня 2003 року N 514.

21. Положеннястановище про порядоклад емісії платіжних картоккарточок і здійснення операцій зіз їх застосуваннямвживанням, затверджене Ухвалоюпостановою НБУ № 367 від 27.08.2001 р.

22. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492.

23. Інструкція про службові відрядження в межах України і за кордон, затверджена Наказом Мінфіну від 13.03.1998 р. №59

24. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993г. № 15-93.

25. Порядок застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України, затверджений наказом Державної митної служби України від 13.09.2003 р. № 609.

26. Порядок застосування окремої митної декларації, затверджений наказом Державної митної служби України від 24.12.2003 р. № 909.

27. Правила торгівлі іноземною валютою, затверджені постановою правління НБУ від 10.08.2005 р. № 281.

28. Бакурова О.А. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. Для студ. вищ.навч. закл. – К.: КНТЕУ, 2005. – 341 с.

29. Бутинець Ф.Ф., ЖиглейІ.В. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп і перероб -Житомир: ПП "Рута", 2006. - 388 с.

30. Валютні операції: порядок здійснення та облік:-8-те вид., перероб. і доп.-Х.:Фактор, 2008.-256 с.

31. Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). Харків: ХНАМГ, 2006. − 235 с.

32. Дупай М. М., Денчук П. Н., Питель С. В., Хомин П. Я. Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин. Навч. посібн. для студентів спец “Облік і аудит” – Тернопіль: Астон, 2003. – 200 с.

33. Кузьмінський Ю. А., Козак В. Г., Лук’яненко Л. І., Лучко М. Р., Остапюк М. Я. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. — К.: Аграрна наука, 2000. — 396 с.

Наши рекомендации