Навести організаційну структуру Національного банку України.

2. Есе на тему «Банківська система (країни світу за власним вибором)».

Есе повинно містити інформацію про наступне:

- титульний аркуш;

- зміст;

- історія розвитку банківської системи країни;

- відомості про центральний банк країни;

- дані про комерційні банки країни;

- основні та специфічні операції, що виконуються банківською системою країни;

- висновки;

- список використаних джерел.

- * обсяг есе: до 10 сторінок друкованого тексту, не враховуючи;

- * оформлення згідно стандартних вимог нормоконтролю.

Тема 3: Комерційні банки: створення та організація діяльності

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Банк –
2. Банківські операції –
3. Універсальний банк –
4. Спеціалізований банк –
5. Філія банку –
6. Відділення банку -
7. Представництво банку –
8. Банківська ліцензія –
9. Дочірній банк –

Дайте відповідь на питання:

1. За яких умов банк набуває статусу спеціалізованого? Наведіть приклади спеціалізованих банків України.

2. Наведіть дані щодо кількості та складу банків, що належать до І-ї групи за національним рейтингом.

Творче завдання:

1. Розробіть алгоритм процедури реєстрації комерційних банків України.

2. Сформуйте класифікацію функціональних та територіальних структурних підрозділів банку

Тема 3. Формування ресурсів банку

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Банківські ресурси –
2. Власний капітал –
3. Залучені ресурси –
4. Запозичені ресурси –
5. Субординований борг –
6. Депозит –
7. Вклад –
8. Депозитний (вкладний сертифікат) –
9. Міжбанківський кредит –
10. Операції РЕПО –

Дайте відповідь на питання:

1. Назвіть винахідників такої розповсюдженої банківської операції, як розміщення депозитів:

2. Поясніть основну відмінність вкладу від депозиту:

3. Розміщення яких депозитів – термінових або до запитання – є для установи банку більш вигідним і чому?

Творче завдання:

1. Надайте відомості щодо видів депозитів та вкладів, які пропонує клієнтам банк – суб’єкт вашого дослідження, вказуючи їх умови.

2. Користуючись даними балансу, наведіть інформацію щодо ресурсної бази банку – суб’єкта вашого дослідження.

Назва показника Значення показника, тис.грн.
Власні ресурси банку (капітал)  
Залучені ресурси банку (депозити, вклади, сертифікати)  
Запозичені ресурси банку (міжбанківські кредити, операції РЕПО, цінні папери власного боргу)  

Тема 3. Розрахунково-касові операції банків

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Безготівкові розрахунки –
2. Готівкові розрахунки –
3. Платіжне доручення -
4. Чек –
5. Акредитивна заява –
6. Інкасо –
7. Соло-вексель –
8. Тратта –
9. Залік взаємних вимог –
10. Періодичні перерахування –

Дайте відповідь на питання:

1. Назвіть основних суб’єктів, яким належить більша частка ринку платіжних карток?

2. Наведіть основні переваги безготівкових розрахунків.

Творче завдання:

1. Видів пластикових карток, які пропонує банк – суб’єкт вашого дослідження.

2.Доцільності використання способів платежу за запропонованими критеріями

Наши рекомендации