Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь. 1. Еластичність попиту на працю тим вище, чим:

1. Еластичність попиту на працю тим вище, чим:

а) нижче доля витрат на працю в витратах фірми;

б) нижче ціна готової продукції;

в) вище цінова еластичність попиту на готову продукцію;

г) менше можливість заміни праці капіталом в даному виробничому процесі.

2. Фірма потребує робочої сили та капіталу, щоб виготовити певний продукт. Робоча сила коштує 8 доларів на годину, капітал-12 доларів на годину. При даному обсязі виробництва граничний фізичний продукт робочої сили становить 40 одиниць, а граничний фізичний продукт капіталу становить 60 одиниць. Яку акцію повинна зробити фірма для зменшення виробничих витрат при теперішньому обсязі виробництва ?

Робоча сила Капітал

а) Зростає Зростає

б) Зростає Зменшується

в) Зменшується Зростає

г) Без змін Без змін

3. Граничний грошовий продукт останнього пекаря пончиків, прийнятого на роботу, становить 35 доларів; граничний грошовий продукт останнього пекаря заварних тістечок, прийнятого на роботу, становить 15 доларів. Пекарня повинна платити пекарю пончиків 40 доларів за день та пекарю заварних тістечок 10 доларів за день. Кого повинна прийняти на роботу пекарня, щоб отримати максимум прибутків?

а) більше пекарів пончиків та менше пекарів тістечок;

б) менше пекарів пончиків та більше пекарів тістечок;

в) менше пекарів обох спеціалізацій;

г) більше пекарів обох спеціалізацій.

4.

 
  Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь. 1. Еластичність попиту на працю тим вище, чим: - student2.ru

Якщо мінімальна зарплата встановлена на рівні Wm на ринку праці, показаному нижче, це причинить наступне:

а) зайнятість зросте від А до В;

б) зайнятість знизиться від С до В;

в) зайнятість знизиться від В до А ;

г) будуть прийняті на роботу робітники ВС.

5. Чи можлива така ситуація, коли зростання заробітної плати викликає скорочення об’єму пропозиції праці з боку працівника:

а) така ситуація неможлива;

б) така ситуація можлива, якщо ефект доходу при виборі між досугом і доходом сильніший ефекту заміщення;

в) така ситуація можлива, якщо ефект заміщення при виборі між досугом і доходом сильніший ефекту доходу;

г) така ситуація можлива, якщо досуг виступає інферіорним (неякісним благом).

6. Конкурентна фірма, що максимізує прибуток, повинна додатково наймати робітників лише тоді, коли:

а) сукупна виручка менше сукупних витрат;

б) граничний продукт праці у грошовому вираженні менший, ніж ставка заробітної плати;

в) граничний продукт праці у грошовому вираженні більший, ніж ставка заробітної плати;

г) величина граничного продукту у грошовому вираженні зростає.

7. На якому ринку праці рівноважний обсяг зайнятості нижчий, ніж на конкурентному ринку праці:

а) на ринку монопсонії;

б) на ринку, де профспілка монополізує пропозицію праці;

в) на ринку з двосторонньою монополією;

г) усе перелічене-правильне.

8. Вибираючи обсяг використання праці , монопсонія порівнює :

а) граничний продукт праці у грошовому вираженні і граничні витрати на працю;

б) граничний продукт праці і граничні витрати на працю;

в) граничний продукт праці і ринкову ціну одиниці праці;

г) граничний продукт праці у грошовому вираженні і ринкову ціну одиниці праці .

9. Власники невідновлюваного природного ресурсу отримують диференційну ренту, якщо:

а) ресурс невичерпний;

б) якість ресурсу різна на різних ділянках;

в) якість ресурсу однакова на різних ділянках;

г) пропозиція ресурсу абсолютно еластична.

10. Якщо номінальна ставка відсотку становить 12%, а рівень інфляції - 8%, то реальна процентна ставка дорівнює:

а) 20%; б) 1,5%; в) 4%; г) -4%.

11. Ціна землі залежить від:

а) величини щорічної ренти;

б) ставки банківського відсотка;

в) величини альтернативного доходу покупця землі;

г) усе перелічене-правильне.

12. Норма позичкового відсотку – це:

а) встановлений державою максимальний розмір плати за кредит;

б) відношення позичкового відсотку до розміру позики;

в) різниця між сумою грошей, яка повертається, і позиченою;

г) різниця між номінальною і реальною позичковою ставкою.

13. Якщо рента з ділянки землі становить 1000грн., а ставка відсотку - 5%, то за якою ціною купівля ділянки землі буде вигідною?

а) не більше, ніж 20000 грн.; в) не більше, ніж 50000 грн.;

б) не більше, ніж 10000 грн.; г) не більше, ніж 200000 грн..

14. Що з наведеного нижче призводить до скорочення попиту на землю:

а) зниження родючості землі;

б) збільшення ставки позичкового відсотку;

в) зниження ставки позичкового відсотку;

г) правильної відповіді немає.

15. До інвестицій у людський капітал не належить:

а) витрати на освіту; в) витрати на відрядження ;

б) витрати на охорону здоров’я; г) витрати на підвищення кваліфікації.

Наши рекомендации