Монографії та інші наукові видання

1. Пастухов О. М.Авторське право в Інтернеті. — К.: Школа, 2004. — 144 с.

2. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право/ В.М. Антонов.-Видавництво «КНТ»,2006.-520 с.

3. Стройко І.Адаптація законодавства України у сфері захисту авторського права й суміжних прав до законодавства ЄС / І. Стройко // Юридичний журнал. - 2003. - №11. - С. 29-34

5. Інші джерела:

1. Шершеневич Г. Ф. Авторское право на литературные произведе­ния. — Казань, 1891. — 313 с.

6. Інтернет-ресурси:

1. http://www.nbuv.gov.ua

2. http://teoriya.chat.ru/;

3. http://www.distance.ru/;

4. http://www.tarasei.narod.ru/;

5. http://www.juristy.ru/;

6. http://enbv.narod.ru/index.html;

7. http://altnet.ru/; http://lawportal.ru/

ТЕМА 3. ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Семінарське заняття № 1 – 2 год.

План

1. Поняття права промислової власності.

2. Поняття та ознаки винаходу. Об'єкти винаходу.

3. Поняття та ознаки корисної моделі.

4. Поняття та ознаки промислового зразка

Семінарське заняття № 2 – 2 год.

План

1. Оформлення прав на об’єкти промислової власності. Поняття та види патентів.

2. Права та обов’язки, що випливають з охоронного документа.

3. Порядок патентування об’єктів промислової власності за кордоном.

4. Міжнародні договори з питань охорони прав на об’єкти промислової власності.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: «винахід», «корисна модель», «промисловий зразок», «умови патентоздатності», «винахідницькій рівень», «новизна», «промислова придатність», «патент», «кваліфікаційна експертиза», «формальна експертиза», «пріоритет винаходу».

1. Основні нормативні акти:

1. Конституція України// Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. -Ст.141.

2. Договір про патентне співробітництво 1970// Матеріали Міжнародного симпозіуму: Правовий прогрес через порівняльне право: проблеми розбудови комерційного законодавства України на тлі досвіду Сполучених Штатів Америки.-К: Кн.З, 1993 р.

3. Конвенція про видачу Європейських патентів від 5 жовтня 1973 р. // Матеріали Міжнародного симпозіуму: Правовий прогрес через порівняльне право: проблеми розбудови комерційного законодавства України на тлі досвіду Сполучених Штатів Америки.-К: Кн.З, 1993 р.

4. Конвенція Європейські патенти для спільного ринку від 15 грудня 1975 р. // Матеріали Міжнародного симпозіуму: Правовий прогрес через порівняльне право: проблеми розбудови комерційного законодавства України на тлі досвіду Сполучених Штатів Америки.-К: Кн.З, 1993 р.

5. . Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради. – 2003. - № № 40-44. - ст. 356.

6. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003 р. - № 18, № 19-20, № 21-22.- ст.144.

7. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі. Закон України від 15 грудня 1993 р. в редакції Закону України від 02.06.2000 р.// Відомості Верховної Ради.-2000.-№37.-Ст.307.

8. Про охорону прав на промислові зразки. Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради.-1994.-№7.-Ст.34.

9. Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності: Постанова КМУ від 23 грудня 2004 р. № 1716 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 51. —Ст. 3364.

10. Положення про Державний реєстр топографій ІМС: Наказ МОН України від 12 квітня 2001 р. № 292 // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 18. — Т. 2. — Ст. 805.

11. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель: Наказ МОН України 22 січня 2001 р. № 22 // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 9. — Ст. 386.

12. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі): Наказ МОН України від 16 липня 2001 р. № 521 // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 31. — Ст. 1438.

13. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель: Наказ МОН України від 15 березня 2002 р. № 197 // Офіц. вісн. України. — 2002. — № 16. — Ст. 887.

14. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок: Наказ МОН України від 18 лютого 2002 р. № 110 // Офіц. вісн. України. — 2002. — № 11. — Ст. 531.

15. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка: Наказ МОН України від 3 серпня 2001 р. № 57-1 // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 34. — Ст. 1613.

16. . Правила розгляду заявки на промисловий зразок: Наказ МОН України від 18 березня 2002 р. № 198 // Офіц. вісн. України. — 2002. — № 14. — Ст. 773.

17. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти промислової власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України): Лист Вищого господарського суду України від 15 липня 2010р. №01– 08/415 // Вісник господарського судочинства. – 2010. – №5 – ст. 48.

2. Підручники:

1. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской федерации: Учеб. / Изд 2-е, перераб. и доп. - М.: Проспект.- 2004.-752 с.

2. Калятин В. О. Интеллектуальная собственность (исключительные права) / В. О. Калятин. – М. : Норма–Инфра, 2000. – 450с.

3. Право інтелектуальної власності. Академічний курс; Підручник для студентів вищих навчальних закладів/За ред. д.ю.н. Орлюк О.П.,д.ю.н. Святоцького О.Д.-К.:Видавничий Дім «ІнЮре»,2006.-720 с.

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

1. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. Вид 2– ге, перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 278 с.

2. Дробязко В. С. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. [В. С. Дробязко, Р. В. Дроб’язко]. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

3. Бошицький Ю.Л. Воронін Я.Г. Правова охорона винаходів та корисних моделей в Україні: проблеми теорії та практики: монографія. – К.: Вид– во Європ. ун– ту, 2010. – 342 с.

4. Работягова Л. Патент на корисну модель: забезпечення балансу прав // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2006. – №5. – с.26– 34.

4. Монографії та інші наукові видання:

1. Коваль І.Ф. Захист прав у сфері промислової власності: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування: монографія / Коваль І.Ф. – К.: НДІ ІВ НАПрН України, Лазурит-Полиграф,2011. – 320 с.

5. Інші джерела:

1. Богуславский М. М. Патентные вопросы в международных отношениях/Богуславский М.М. — М., 1962.

2. Богуславский М. М. Международная охрана промышленно собственности (Парижская конвенция)/Богуславский М.М. — М.: ЦНИИПИ, 1967.

3. . Богуславский М. М., Червяков И. В. Международное сотрудничество в области охраны промышленной собственности/ Богуславский М. М., Червяков И. В — М.: ЦНИИПИ; 1972.

4. Боденхзаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: комментарий/Боденхаузен Г. — М., 1977.

6. Інтернет-ресурси:

1. . http://www.nbuv.gov.ua

2. . http://teoriya.chat.ru/;

3. . http://www.distance.ru/;

4. . http://www.tarasei.narod.ru/;

5. . http://www.juristy.ru/;

6. . http://enbv.narod.ru/index.html;

7. .http://altnet.ru/; http://lawportal.ru/

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Наши рекомендации