Державний вищий навчальний заклад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

В.З. Бугай, О.С. Богма, А.В. Линенко,

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОНАННЯ

кваліфікаційної роботи магістра

для студентів спеціальності 8.03050801 – Фінанси і кредит

Запоріжжя – 2015

УДК 658.567

Схвалено науково-методичною радою економічного факультету (протокол № 2 від 12.02.2015 р.)

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів та кредиту ДВНЗ «Запорізький національний університет» (протокол № 5 від 03.12.2015 р.)

Рецензенти:

Кокун Олег Матвійович – доктор економічних наук, професор, заступник директора інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України

Оліфіра Лариса Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, заступник директора ЦІППО НАПН України

Методичні рекомендації щодо організації підготовки магістрів та виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів спеціальності 8.03050801 – Фінанси і кредит / Укладачі: В.З. Бугай, А.В. Линенко, О.С. Богма – Запоріжжя: ЗНУ, 2015 – 77 с.

Методичні рекомендації підготовлені для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» та містять основні вимоги і рекомендації до змісту і структури кваліфікаційної роботи магістра, методичні вказівки й рекомендації щодо процесу підготовки, виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра, а також додатки.

Для студентів, викладачів, наукових керівників кваліфікаційних робіт магістра.

© ДВНЗ «Запорізький національний університет», 2015

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………
1 Мета і завдання кваліфікаційної роботи магістра…………………………
2 Вимоги до змісту кваліфікаційної роботи магістра ...................................
3 Вимоги до структури кваліфікаційної роботи магістра..........................…
4 Вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи магістра …………….....
5 Лінгвістичні вимоги до кваліфікаційної роботи магістра………………...
6 Вимоги до змісту, структури і оформлення автореферату……………….
7 Відгук керівника на кваліфікаційну роботу магістра…………………….
8 Рецензування кваліфікаційної роботи магістра…………..……………….
9 Проходження нормоконтролю …………….……………………………….
10 Захист кваліфікаційної роботи магістра…………………………………..
11 Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи магістра …………………
12 Вимоги до оформлення наукової статті…………………………………..
13 Список використаних джерел …………..…………………………………
Додаток А Зразок оформлення титульного аркушу…….…………………...
Додаток Б Зразок оформлення завдання на кваліфікаційну роботу магістра ………………………………………………………………………..  
Додаток В Зразок оформлення реферату….…………………………………
Додаток Д Зразок оформлення змісту….........................................................
Додаток Е Зразок оформлення вступу……………………………………….
Додаток Ж Зразок оформлення висновку……………………………………
Додаток З Приклади оформлення списку використаних джерел…………..
Додаток И Зразок оформлення ілюстрацій…………………………..............
Додаток К Зразок оформлення таблиць….…………………………………..
Додаток Л Зразок оформлення титульного аркушу автореферату………...
Додаток М Рецензія на кваліфікаційну роботу магістра …………………..
   

ВСТУП

Важливим етапом навчання студентів у ДВНЗ «Запорізький національний університет є науково-дослідна робота як один із напрямів їх самостійної роботи, що є важливим чинником підготовки висококваліфікованих фахівців. Одним із видів науково-дослідної роботи студентів є написання кваліфікаційної роботи магістра. За своїм змістом та формою вона наближається до самостійної дослідницької роботи, в якій повинні знайти відображення не тільки отримана сума знань за основними дисциплінами навчальної програми, але й нові рішення актуальних питань економіки. У студентів, що приступають до такої діяльності, завжди виникає багато запитань, пов’язаних з методикою написання, правилами оформлення, процедурою захисту кваліфікаційної роботи тощо. Мета зазначених методичних рекомендацій полягає у допомозі студентам-дипломникам успішно справитися з тими проблемами, що виникають у процесі написання кваліфікаційної роботи.

У методичних рекомендаціях підкреслюється необхідність творчого, а не формального підходу студента до вибору тематики кваліфікаційної роботи магістра, рішенню змістовної частини роботи, дотриманню загальної форми, порядку написання й оформлення кваліфікаційної роботи магістра.

Виконання кваліфікаційної роботи магістра – це творчий процес, зорієнтований на розширення теоретичних знань студента з проблем, що є об'єктом дослідження; систематизацію й теоретичний аналіз наукових праць і практичних завдань; поглиблення знань студентів із суміжних наук; розвиток умінь застосовувати засвоєні знання під час виконання конкретних наукових завдань; удосконалення навичок самостійної роботи студентів з науковими джерелами; формування вмінь самостійно проводити психологічне експериментальне дослідження.

Кваліфікаційна робота магістра є завершеним самостійним дослідженням, у якому висунуті для публічного захисту наукові положення є свідченням достатнього науково-теоретичного і науково-практичного рівня, уміння творчо використовувати сучасні методи досліджень. До кваліфікаційних робіт магістра висуваються високі вимоги, оскільки на основі їх захисту, Державна екзаменаційна комісія вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації та видачу диплома.

У результаті написання кваліфікаційної роботи магістра у студента повинні бути сформовані такі вміння:

· складати план дослідження;

· формулювати мету і завдання дослідження;

· визначати об’єкт і предмет дослідження;

· вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інформаційних технологій;

· використовувати сучасні методи наукового дослідження, модифікувати наявні та розробляти нові методи виходячи із завдань конкретного дослідження;

· аналізувати, синтезувати, систематизувати, класифікувати, обґрунтовувати, узагальнювати отримані дані;

· оформляти результати наукових досліджень відповідно до сучасних вимог, у вигляді доповідей, виступів, статей.

Кваліфікаційна робота магістра, яка не відповідає вимогам щодо змісту і оформлення до захисту не приймається. Основна мета цих рекомендацій полягає в методичній допомозі при підготовці кваліфікаційних робіт магістра, формуванні та чіткому розумінні вимог до їх виконання, написання та оформлення, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.

Наши рекомендации