Структура і зміст звіту про ндр

Виконання науково-дослідної роботи оформлюється складанням звіту, правила оформлення якого визначаються Державним стандартом України 3008-95 „ Документація». Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”. Матеріал, що визначений для включення в звіт, повинен бути відібраний і систематизований.

Загальними вимогами до звіту про НДР є його чітка структура, логічна послідовність викладення матеріалу, переконливість аргументів. Викладені в звіті результати роботи повинні бути підтверджені аналітичними дослідженнями по обраній темі, а висновки – обґрунтовані та конкретні.

Звіт про результати НДР повинен мати таку структуру:

1. Титульний лист.

2. Зміст.

3. Основна частина.

4. Список літератури.

5. Додатки.

Титульний лист (перша сторінка) наведено в додатку А.

Основна частина звіту про НДР включає в себе наступні розділи:

- вступ разом з аналітичним оглядом стану проблеми дослідження і обґрунтування обраного напрямку НДР;

- розділи звіту відображають методику зміст і результати виконаної роботи;

- висновки.

У вступі приводиться коротка характеристика сучасного стану науково - економічної проблеми, якій присвячена робота. Формулюється мета роботи, наукова новизна та актуальність наукового дослідження, обґрунтовується необхідність її проведення, визначаються основні завдання та напрямок роботи.

В розділах звіту послідовно викладається матеріал по результатах виконання науково-дослідної роботи. Якщо звіт є заключним етапом роботи, але раніше складались проміжні звіти, то в розділах коротко викладаються найважливіші результати досліджень, відображені в проміжних звітах.

Закінчується звіт висновком. Його змістом є чітко обґрунтована загальна оцінка результатів науково-дослідної роботи та доцільність її продовження в дипломній роботі. У висновках дається оцінка економічної та соціальної ефективності, яка може бути отримана при використанні результатів роботи. У звітах, де підрахунок економічної ефективності неможливий, вказується наукова, соціальна, економічна цінність результатів роботи.

Список використаної літератури слід подавати в такій послідовності:

1. Законодавчі акти та постанови Уряду України.

2. Інструкції, нормативні акти міністерств і відомств.

3. Доповіді, виступи керівників держави.

4. Спеціальна література – підручники, монографії, брошури, статті (в алфавітному порядку).

5. Спеціальні журнали, періодичні видання (додаток Б).

Використані джерела необхідно вказувати в квадратних дужках після відповідного посилання (порядковий номер джерела у списку використаної літератури. Наприклад, у тексті: структура і зміст звіту про ндр - student2.ru .

Додатки до роботи містять фінансову та статистичну звітність, а також інформацію про об’єкт дослідження.

Під час виконання аналітичного дослідження використовується достовірна інформація базового підприємства (установи). Наведений цифровий матеріал має нести правдиву та об’єктивну інформацію про фінансове становище та результати господарської діяльності.

Оформлення звіту про НДР

Текст звіту має бути написаним від руки чітким, розбірливим почерком, без виправлень, або виконаним у вигляді машинописного тексту чи комп’ютерного набору, на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм). Текст роботи слід писати або друкувати, додержуючись таких берегів: верхній і нижній – не менше 20 мм, лівий – не менше 25 мм, правий – не менше 10 мм. Рукопис текстової частини звіту слід писати чорнилом (пастою) одного кольору (чорний, синій, фіолетовий). Виконання тексту різнокольоровими чорнилами не допускається.

Вступ, основні розділи, висновки і список літератури у визначеній послідовності починаються з нової сторінки. Заголовки розділів розташовують посередині рядка симетрично тексту, пишуться великими літерами, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів і пунктів пишуться малими літерами (крім першої) відступивши від краю тексту 15...17 мм. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою. Перенос слів у заголовку не допускається. Крапку в заголовках не ставлять. Усі заголовки розміщують на одному аркуші з наступним текстом. Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу та пункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом – незаповнений рядок.

Усі сторінки повинні мати суцільну нумерацію впродовж усього тексту, починаючи з титульного аркуша. Номер сторінки проставляють у правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють. Ілюстрації й таблиці, що розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінки роботи.

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти роботи нумерують арабськими цифрами. Розділи звіту повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті роботи і позначатися цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т.д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т.д.

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу, підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 і т.д.

Структурні елементи “Зміст”, “Вступ”, “Висновки”, “Список літератури” і т.п. не нумерують, а їх назви є заголовком структурних елементів.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви наводяться мовою оригіналу.

Скорочення слів і словосполучень у роботі виконуються відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Таблиці та ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми) розміщують безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці та ілюстрації мають бути посилання в роботі. Таблиці та ілюстрації нумеруються арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць та ілюстрацій, що наводяться в додатках. Номер таблиці або ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера таблиці або ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу, рисунок 3.2 – другий рисунок третього розділу.

Таблиця може мати назву, яку пишуть або друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

Таблиця ____

номер

______________

назва таблиці

Головка таблиці       Заголовки граф
        Підзаголовки граф
            Рядки (горизонталь ні рядки)
         
         
         
         
Боковик (графа для заголовків рядків) Графи (колонки)  

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одні речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиці крапки не ставлять.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі сторінки, таблицю поділяють на частини, переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її головку і боковик. При поділі таблиці на частини допускається її головку або боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці. Слово “Таблиця – вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: ”Продовження таблиці – “ з зазначенням номера таблиці.

Ілюстрації теж можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією і позначають словом “Рисунок ___”, наприклад, “Рисунок 3.1. Схема розміщення”.

Формули та рівняння в звіті розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння залишають не менше одного вільного рядка. Формули і рівняння нумерують порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень символів числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, наводять безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Додатки до звіту оформлюють у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті роботи. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першою великою, симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово “Додаток ___” і велика літера, що позначає додаток.

Наши рекомендации