МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ. Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності

В кожному варіанті питання з МІС.

Додати в кожне завдання задачу на ефективність.

Літературу освіжити

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання контрольної роботи

з дисципліни «Зовнішньоекономічні операції і контракти»

для студентів спеціальності 051 «Економіка»

Заочної форми навчання

Затверджено

на засіданні кафедри

зовнішньоекономічної та митної діяльності

Протокол № 1 від «29» 08 2016 р.

Затверджено

Методичною радою

Навчально-наукового інституту

Економіки і менеджменту

Протокол №1 від “29” 08 2016 р.

Львів 2013

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Зовнішньоекономічні операції і контракти» для студентів спеціальності 051 «Економіка» заочної форм навчання/ Укл. Григор’єв О.Ю., Маслак О.О., Дорош О.І.– Львів, 2016. – 34 с.

Укладачі: ст.викл.Григор’єв О.Ю.

к.е.н., доц. Маслак О.О.

ст.викл.,к.е.н, Дорош О.І.

Відповідальний за випуск:к.е.н., доц.Маслак О.О.

Рецензент: к.е.н., доц.Мукан О.В.

ЗМІСТ

1. Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи. . . . . . .
2. Вимоги до відповіді на теоретичні питання і перелік варіантів контрольних робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3. Перелік варіантів контрольних робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Список літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Додаток. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи

Контрольна робота призначена для закріплення теоретичних знань та набуття практичних навиків з технології зовнішньоекономічних операцій і укладання зовнішньоекономічних контрактів.

У контрольній роботі є 3 теоретичні питання та 1 завдання.

Варіанти контрольних робіт затверджуються викладачем згідно з інформацією, наведеною нижче, у п.2.

Оформлення контрольної роботи здійснюється відповідно до сучасних вимог. Текст можна написати, надрукувати на машинці або набрати на комп'ютері. В кінці роботи слід навести перелік літературних джерел, які використані студентом при виконанні роботи.

Захист контрольної (індивідуальної) роботи здійснюється протягом семестру за узгодженням з викладачем і є підставою для допуску до складання іспиту з дисципліни.

2. Вимоги до відповіді на теоретичні питання і перелік варіантів контрольних робіт

Відповідь повинна базуватися не тільки на лекційному матеріалі, але й на інших джерелах інформації.

На всі використані джерела інформації обов'язково наводяться посилання (зноскою на сторінці або посилання на перелік літературних джерел в кінці роботи) з вказанням відповідних сторінок.

3. Перелік варіантів контрольних робіт

Варіант №1

1. Чи є підтвердженням письмової форми телеграф або телетайп?

2. Зміст поняття «міжнародні комерційні операції» та їх види.

3. Ваше підприємство експортує і імпортує товари приблизно на однакові суми. Запропонуйте спосіб захисту від втрат при зміні валютних курсів.

4. Підприємству необхідно прийняти рішення про закупку обладнання для потреб виробництва. Існує два варіанти закупки обладнання: всередині країни та закордоном. Визначити, який варіант є найкращим (визначити ефект та ефективність імпорту) при даних наведених у таблиці.

№ з/п Показники Імпортне обладнання Вітчизняне обладнання
Ціна обладнання (контрактна ціна) 2000 $ 10000 грн.
Затрати, пов’язані з закупкою, доставкою обладнання 1000 $ 1000 грн.
Термін служби обладнання 4 роки 4 роки
Річні витрати, пов’язані з експлуатацією обладнання 5000 грн. 6000 грн.
Курс валюти 7,6 грн./$ 7,6 грн./$

Варіант №2

1. Якщо кількість товару вказано непрямо то чи буде це офертою?

2. Зміст поняття «міжнародна торгова угода» і характерні риси міжнародних торгових угод у сучасних умовах.

3. Ваше підприємство – імпортер масових виробів. Запропонуйте спосіб захисту від втрат при зміні валютних курсів.

4. Розрахувати ефект та ефективність імпорту при наведених нижче умовах. Зробити висновок про те, який варіант є найкращим.

№ з/п Показники 1 варіант 2 варіант
Кількість одиниць товару, тис.од.
Контрактна ціна EXW, Є/од.
Транспортні витрати, Є/од.
Інші витрати, пов’язані з доставкою та реалізацією товару на внутрішньому ринку, тис.грн.
Курс валюти, грн./Є 8,15 8,65
Ціна реалізації на внутрішньому ринку, грн./од.

Варіант №3

1. Коли можна відкликати оферту?

2. Основні умови Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу.

3. Ваше підприємство постійно імпортує товари широкого вжиту. Запропонуйте спосіб захисту від втрат при зміні валютних курсів.

4. У підприємства є можливість реалізувати продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках. Необхідно визначити, в якому випадку вигідніше реалізовувати продукцію на внутрішньому а в якому - на зовнішньому ринку (тобто ефект та ефективність операції на внутрішньому і на зовнішньому ринку) при наступних даних

№ з/п Показники 1 варіант 2 варіант
Обсяг продажу, одиниць
Виробнича собівартість одиниці виробу, грн.
Ціна одиниці виробу    
3.1 на внутрішньому ринку, грн.
3.2 на зовнішньому ринку, дол.
Комерційні затрати, пов’язані з реалізацією на внутрішньому ринку, грн./од.
Комерційні затрати, пов’язані з реалізацією на зовнішньому ринку, дол./од.
Курс валюти, грн./дол. 8,2 8,6

Варіант №4

1. Якщо акцепт надійшов пізніше встановленого терміну, то чи має він силу?

2. Сутність і методи здійснення експортно-імпортних операцій.

3. Ви експортер. На переговорах йде узгодження умов платежу. Ваша пропозиція – 100% акредитив. Імпортер пропонує інкасо. Ваша реакція?

4. Підприємству необхідно прийняти рішення про закупку обладнання для потреб виробництва. Існує два варіанти закупки обладнання: всередині країни та закордоном. Визначити, який варіант є найкращим (визначити ефект та ефективність імпорту) при даних наведених у таблиці.

№ з/п Показники Імпортне обладнання Вітчизняне обладнання
Ціна обладнання (контрактна ціна) 2000 $ 10000 грн.
Затрати, пов’язані з закупкою, доставкою обладнання 1000 $ 1000 грн.
Термін служби обладнання 3 роки 3 роки
Річні витрати, пов’язані з експлуатацією обладнання 10000 грн. 12000 грн.
Курс валюти 7,7 грн./$ 7,7 грн./$

Варіант №5

1. Чи є документ акцептом, якщо він містить відмінні умови від оферти?

2. Торгово-політичні засоби регулювання експортно-імпортних операцій.

3. Ви експортер. Єдиний імпортер часто припускає помилки в акредитивах, які відкриваються, у зв’язку з чим затримуються товари у порту відправлення. Ви несете збитки. Передбачається підписати новий контракт. Ваші дії?

4. Розрахувати ефект та ефективність імпорту при наведених нижче умовах. Зробити висновок про те, який варіант є найкращим.

№ з/п Показники 1 варіант 2 варіант
Кількість одиниць товару, тис.од.
Контрактна ціна EXW, Є/од.
Транспортні витрати, Є/од. 0,8 0,8
Інші витрати, пов’язані з доставкою та реалізацією товару на внутрішньому ринку, тис.грн. 2,1 2,2
Курс валюти, грн./Є 8,9 10,1
Ціна реалізації на внутрішньому ринку, грн./од. 11,5 11,5

Варіант №6

1. Якщо затримка акцепту оферти відбулася з вини працівників зв’язку, то чи буде він мати силу?

2. Значення і зміст «Інкотермс-2000».

3. Ви експортер. Імпортер не погоджується на 100% акредитив. Запропонуйте нові форми надійного забезпечення платежу.

4. У підприємства є можливість реалізувати продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках. Необхідно визначити, в якому випадку вигідніше реалізовувати продукцію на внутрішньому а в якому - на зовнішньому ринку (тобто ефект та ефективність операції на внутрішньому і на зовнішньому ринку) при наступних даних.

№ з/п Показники 1 варіант 2 варіант
Обсяг продажу, одиниць
Виробнича собівартість одиниці виробу, грн.
Ціна одиниці виробу    
3.1 на внутрішньому ринку, грн.
3.2 на зовнішньому ринку, дол.
Комерційні затрати, пов’язані з реалізацією на внутрішньому ринку, грн./од.
Комерційні затрати, пов’язані з реалізацією на зовнішньому ринку, дол./од.
Курс валюти, грн./дол. 7,08 7,82

Варіант №7

1. Коли можна відмінити акцепт?

2. Комісійні операції.

3. Ви експортер. Сформулюйте умови платежу у контракті з акредитивною формою розрахунку. Будь-який варіант поставки, строки – на Ваш розсуд.

4. Підприємству необхідно прийняти рішення про закупку обладнання для потреб виробництва. Існує два варіанти закупки обладнання: всередині країни та закордоном. Визначити, який варіант є найкращим (визначити ефект та ефективність імпорту) при даних наведених у таблиці.

№ з/п Показники Імпортне обладнання Вітчизняне обладнання
Ціна обладнання (контрактна ціна) 15000 $ 50000 грн.
Затрати, пов’язані з закупкою, доставкою обладнання 3000 $ 10000 грн.
Термін служби обладнання 2 роки 2 роки
Річні витрати, пов’язані з експлуатацією обладнання 150000 грн. 250000 грн.
Курс валюти 8,8 грн./$ 8,8 грн./$

Варіант №8

1. Процедура підготовки імпортної угоди.

2. Агентські операції.

3. Ви продали товар з відстрочкою платежу на ри роки під акцептовані трати. Вам негайно знадобилися гроші. Ваші дії?

4. Розрахувати ефект та ефективність імпорту при наведених нижче умовах. Зробити висновок про те, який варіант є найкращим.

№ з/п Показники 1 варіант 2 варіант
Кількість одиниць товару, тис.од.
Контрактна ціна EXW, Є/од.
Транспортні витрати, Є/од. 0,2 0,2
Інші витрати, пов’язані з доставкою та реалізацією товару на внутрішньому ринку, тис.грн.
Курс валюти, грн./Є 7,4 7,6
Ціна реалізації на внутрішньому ринку, грн./од.

Варіант №9

1. Що означає індивідуалізований товар?

2. Брокерські операції.

3. Ви експортер. Обґрунтуйте Ваш вибір акредитивної форми розрахунку.

4. У підприємства є можливість реалізувати продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках. Необхідно визначити, в якому випадку вигідніше реалізовувати продукцію на внутрішньому а в якому - на зовнішньому ринку (тобто ефект та ефективність операції на внутрішньому і на зовнішньому ринку) при наступних даних.

№ з/п Показники 1 варіант 2 варіант
Обсяг продажу, одиниць
Виробнича собівартість одиниці виробу, грн.
Ціна одиниці виробу    
3.1 на внутрішньому ринку, грн.
3.2 на зовнішньому ринку, дол.
Комерційні затрати, пов’язані з реалізацією на внутрішньому ринку, грн./од.
Комерційні затрати, пов’язані з реалізацією на зовнішньому ринку, дол./од.
Курс валюти, грн./дол. 6,07 6,91

Варіант №10

1. Якщо у договорі не вказано де продавець має поставити товар, то де він має його поставити?

2. Зміст договору про надання права на продаж: основні умови.

3. Єгипетське об’єднання «Ягуар» веде переговори з Львівським автобусним заводом про проектування і поставку для свого заводу у Каїрі автоматичної лінії. Відомо що:

· ціна готової лінії 800 тис.дол. на умовах CIF – Каїрі;

· ціна проекту дорівнює 10% загальної вартості лінії;

· час проектування 2 місяця;

· час доставки товару від заводу виробника до порту відправлення – 7 днів;

· морську лінію Одеса – Каїрі обслуговують суду з інтервалом руху 10 днів.

На попередніх переговорах єгипетська сторона категорично відмовилась від 100% передоплати, а українська сторона відмовилась від надання кредиту.

Завдання:

А. З врахуванням даної ситуації сформулюйте найбільш вигідні для експортера умови платежу.

Б. Запропонуйте найбільш вигідні умови платежу для імпортера, враховуючи, що експортер на поставку в кредит не згоден.

4. Підприємству необхідно прийняти рішення про закупку обладнання для потреб виробництва. Існує два варіанти закупки обладнання: всередині країни та закордоном. Визначити, який варіант є найкращим (визначити ефект та ефективність імпорту) при даних наведених у таблиці.

№ з/п Показники Імпортне обладнання Вітчизняне обладнання
Ціна обладнання (контрактна ціна) 200000 $ 1000000 грн.
Затрати, пов’язані з закупкою, доставкою обладнання 100000 $ 100000 грн.
Термін служби обладнання 10 років 10 років
Річні витрати, пов’язані з експлуатацією обладнання 1000000 грн. 1200000 грн.
Курс валюти 8,9 грн./$ 8,9 грн./$

Варіант №11

1. Якщо товар не можна чітко індивідуалізувати, то що треба зробити продавцю, коли він здає товар перевізнику?

2. Зміст договору консигнації: основні умови.

3. Одна з найвідоміших німецьких фірм “Deutschland uber alles” закупила ділову деревину у ВАТ “Закарпатліс” на 1000 000 дол. При цьому було обумовлено, що оплата буде здійснена тільки в євро. Крім цього фірма вимагає гарантії поставки і заявляє, що 100% передоплата небажана. Поставки передбачені рівними партіями протягом 10 місяців на умовах ФОБ Гамбург.

Максимальна вантажопідйомність судна на лінії Одеса – Гамбург дозволяє перевезти деревину на суму 180 000 дол.

Завдання.

А. Запропонуйте умови платежу від імені ВАТ “Закарпатліс”.

Б. Німецька сторона запросила кредит. Ваша реакція. Обґрунтувати.

4. Підприємству необхідно прийняти рішення про закупку обладнання для потреб виробництва. Існує два варіанти закупки обладнання: всередині країни та закордоном. Визначити, який варіант є найкращим (визначити ефект та ефективність імпорту) при даних наведених у таблиці.

№ з/п Показники Імпортне обладнання Вітчизняне обладнання
Ціна обладнання (контрактна ціна) 2000 $ 10000 грн.
Затрати, пов’язані з закупкою, доставкою обладнання 1000 $ 1000 грн.
Термін служби обладнання 3 роки 3роки
Річні витрати, пов’язані з експлуатацією обладнання 5000 грн. 6000 грн.
Курс валюти 6,65 грн./$ 6,65 грн./$

Варіант №12

1. В який термін необхідно поставити товар?

2. Зміст агентського договору: основні умови.

3. Уявіть собі, що Ви є представником відомої компанії "Тефаль", яка прагне вийти на ринок України. Що у такому випадку буде для Вас означати обережний підхід при передачі прав користування товарним знаком фірми? Які комерційні дії Ви будете рекомендувати фірмі?

4. Розрахувати ефект та ефективність імпорту при наведених нижче умовах. Зробити висновок про те, який варіант є найкращим.

№ з/п Показники 1 варіант 2 варіант
Кількість одиниць товару, тис.од.
Контрактна ціна EXW, Є/од.
Транспортні витрати, Є/од.
Інші витрати, пов’язані з доставкою та реалізацією товару на внутрішньому ринку, тис.грн.
Курс валюти, грн./Є 7,25 7,85
Ціна реалізації на внутрішньому ринку, грн./од.

Варіант №13

1. Чи може продавець раніше передати покупцю документи на товар?

2. Організаційні форми й основні суб'єкти торгово-посередницьких операцій.

3. Чи погоджуєтесь Ви з наступним твердженням:

Усім людям подобаються компліменти, і особливо жінкам. Треба лише знати, як їх правильно робити.

4. У підприємства є можливість реалізувати продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках. Необхідно визначити, в якому випадку вигідніше реалізовувати продукцію на внутрішньому а в якому - на зовнішньому ринку (тобто ефект та ефективність операції на внутрішньому і на зовнішньому ринку) при наступних даних

№ з/п Показники 1 варіант 2 варіант
Обсяг продажу, одиниць
Виробнича собівартість одиниці виробу, грн.
Ціна одиниці виробу    
3.1 на внутрішньому ринку, грн.
3.2 на зовнішньому ринку, дол.
Комерційні затрати, пов’язані з реалізацією на внутрішньому ринку, грн./од.
Комерційні затрати, пов’язані з реалізацією на зовнішньому ринку, дол./од.
Курс валюти, грн./дол. 6,25 6,75

Варіант №14

1. Коли товар вважається таким, що не відповідає умовам договору?

2. Сутність біржової торгівлі і її основні центри.

3. Всесвітньо відомий виробник копіювальної техніки компанія XEROX широко використовує франчайзинг товарів та послуг для просування своєї продукції на закордонні ринки. З цією метою вона утворює у різних країнах, зокрема і в Україні, розгалужену мережу збутових підприємств для спільного просування на ринок різноманітних та високоякісних послуг із копіювання будь-яких рукописних, друкованих матеріалів. Фірмове найменування XEROX означає високу якість товарів та послуг, високу ділову репутацію та досвід, тому компанія виявляє обережний комерційний підхід до продажу прав на використання свого товарного знаку, фірмового найменування.

З огляду на ці обставини, визначить послідовність етапів виходу компанії XEROX на ринок України.

4. Підприємству необхідно прийняти рішення про закупку обладнання для потреб виробництва. Існує два варіанти закупки обладнання: всередині країни та закордоном. Визначити, який варіант є найкращим (визначити ефект та ефективність імпорту) при даних наведених у таблиці.

№ з/п Показники Імпортне обладнання Вітчизняне обладнання
Ціна обладнання (контрактна ціна) 2000 $ 16000 грн.
Затрати, пов’язані з закупкою, доставкою обладнання 1000 $ 1000 грн.
Термін служби обладнання 4 роки 4 роки
Річні витрати, пов’язані з експлуатацією обладнання 10000 грн. 12000 грн.
Курс валюти 7,7 грн./$ 7,7 грн./$

Варіант №15

1. Якщо покупець не знав про невідповідність товару, хто винний?

2. Сутність і основні центри аукціонної торгівлі.

3. Знайдіть та виправте помилки у даному пункті ЗТК:

"Ціна за продану за даним Контрактом партію товару встановлюється у розмірі 100 000 тис доларів США за м/т нетто."

Як називається цей пункт (стаття) ЗТК?

4. Розрахувати ефект та ефективність імпорту при наведених нижче умовах. Зробити висновок про те, який варіант є найкращим.

№ з/п Показники 1 варіант 2 варіант
Кількість одиниць товару, тис.од.
Контрактна ціна EXW, Є/од.
Транспортні витрати, Є/од. 0,8 0,8
Інші витрати, пов’язані з доставкою та реалізацією товару на внутрішньому ринку, тис.грн. 2,1 2,2
Курс валюти, грн./Є 9,9 10,1
Ціна реалізації на внутрішньому ринку, грн./од. 12,5 12,5

Варіант №16

1. Якщо товар проставлений раніше і не відповідає договору, то як бути?

2. Техніка проведення міжнародних аукціонів.

3. Знайдіть та виправте помилки у даній преамбулі ЗТК:

"Зовнішньоторговий контракт №

"м. Львів 5.10.2010 р.

Цей Контракт укладений між ВАТ "Пластик", м.Львів, іменуємим надалі "Покупець", з одного боку, та фірмою "Людвіг", м.Гамбург, іменуємим надалі "Продавець", з іншого боку, про наступне".

4. У підприємства є можливість реалізувати продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках. Необхідно визначити, в якому випадку вигідніше реалізовувати продукцію на внутрішньому а в якому - на зовнішньому ринку (тобто ефект та ефективність операції на внутрішньому і на зовнішньому ринку) при наступних даних.

№ з/п Показники 1 варіант 2 варіант
Обсяг продажу, одиниць
Виробнича собівартість одиниці виробу, грн.
Ціна одиниці виробу    
3.1 на внутрішньому ринку, грн.
3.2 на зовнішньому ринку, дол.
Комерційні затрати, пов’язані з реалізацією на внутрішньому ринку, грн./од.
Комерційні затрати, пов’язані з реалізацією на зовнішньому ринку, дол./од.
Курс валюти, грн./дол. 8,07 9,72

Варіант №17

1. За який термін має бути оглянутий товар покупцем?

2. Поняття і значення торгів, види торгів.

3. Український продавець повинен був поставити товар із Одеси у Марсель на умовах CIF протягом 6 місяців із дати відкриття акредитива. У відповідь на прохання продавця про відкриття акредитива покупець заявив про відмову від контракту, оскільки товар йому більше не потрібний. Продавець звернувся до міжнародного комерційного арбітражного суду з вимогою відшкодування:

- збитків із транспортування товару у порт відвантаження;

- збитків із зберігання у порту відвантаження;

- збитків у вигляді втраченої вигоди.

Яке рішення виніс арбітраж щодо задоволення кожної з цих трьох вимог продавця?

4. Підприємству необхідно прийняти рішення про закупку обладнання для потреб виробництва. Існує два варіанти закупки обладнання: всередині країни та закордоном. Визначити, який варіант є найкращим (визначити ефект та ефективність імпорту) при даних наведених у таблиці.

№ з/п Показники Імпортне обладнання Вітчизняне обладнання
Ціна обладнання (контрактна ціна) 15000 $ 50000 грн.
Затрати, пов’язані з закупкою, доставкою обладнання 3100 $ 15000 грн.
Термін служби обладнання 3 роки 3 роки
Річні витрати, пов’язані з експлуатацією обладнання 150000 грн. 250000 грн.
Курс валюти 7,8 грн./$ 7,8 грн./$

Варіант №18

1. Термін дії строку невідповідності товару?

2. Поняття «патент» і «ліцензія», основні принципи патентної системи розвитих країн.

3. Після закінчення інституту Андрій Козак вирішив влаштуватись на роботу в київське відділення франко-голландської консультаційної фірми. На співбесіді, яка відбувалась німецькою мовою, між представником компанії (Пр) та Андрієм (А) відбувся такий діалог:

Пр: Який університет Ви закінчили і коли?

А: Я закінчив правовий факультет Києво-Могилянської академії.

Пр (переглядаючи папку з документами): Так, я бачу копію Вашого диплому, А, де вкладиш у Ваш диплом?

А: Я не думав, що він буде потрібний. Ви знаєте, що Києво-Могилянська академія вважається одним із найбільш престижних навчальних закладів нашої країни.

Пр: Я це знаю. Але не могли би Ви принести Ваш вкладиш:

Вийшовши з кімнати, де відбувалась співбесіда, Андрій подумав: "Цікаво, із якої країни цей зануда? З акценту та вигляду не дуже ясно. Голландець чи француз?"

Яке із припущень Андрія найбільш імовірне? Прокоментуйте свою відповідь.

4. Розрахувати ефект та ефективність імпорту при наведених нижче умовах. Зробити висновок про те, який варіант є найкращим.

№ з/п Показники 1 варіант 2 варіант
Кількість одиниць товару, тис.од.
Контрактна ціна EXW, Є/од. 4,55 4,55
Транспортні витрати, Є/од. 0,2 0,2
Інші витрати, пов’язані з доставкою та реалізацією товару на внутрішньому ринку, тис.грн.
Курс валюти, грн./Є 9,4 10,6
Ціна реалізації на внутрішньому ринку, грн./од.

Варіант№19

1. Дії продавця, коли покупець знаходить невідповідність товару договору?

2. Види і зміст міжнародних ліцензійних угод.

3. Посередник як покупець на біржі реального товару з відтермінуванням платежу вирішив купити пшеницю майбутнього врожаю, який буде зібраний та поставлений через 3 місяці, для наступного забезпечення борошномельних підприємств. Цей товар він купує на біржі, але з отриманням та оплатою його за цінами, які складуться на дату поставки.

Посередник сподівається, що на цей час біржові ціни на пшеницю впадуть і він отримає значний прибуток від перепродажу. Але неврожай, посуха можуть викликати підвищення цін.

Який вид операції може використати посередник і які дії на біржі він має здійснити, щоб застрахувати себе від збитків внаслідок підвищення цін упритул до збирання врожаю та поставки товару?

4. У підприємства є можливість реалізувати продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках. Необхідно визначити, в якому випадку вигідніше реалізовувати продукцію на внутрішньому а в якому - на зовнішньому ринку (тобто ефект та ефективність операції на внутрішньому і на зовнішньому ринку) при наступних даних.

№ з/п Показники 1 варіант 2 варіант
Обсяг продажу, одиниць
Виробнича собівартість одиниці виробу, грн.
Ціна одиниці виробу    
3.1 на внутрішньому ринку, грн.
3.2 на зовнішньому ринку, дол.
Комерційні затрати, пов’язані з реалізацією на внутрішньому ринку, грн./од.
Комерційні затрати, пов’язані з реалізацією на зовнішньому ринку, дол./од.
Курс валюти, грн./дол. 7,07 7,94

Варіант №20

1. Чи може покупець звернутися у суд, якщо продавець повідомив покупця про відтер мінування поставки товару? А що може зробити покупець?

2. Організація міжнародної торгівлі ліцензіями.

3. Які елементи ціни необхідно включити у загальну суму контракту між українською та італійською фірмами, якщо припустити, що разом із поставкою холодильників італійська фірма запропонувала би обладнання та технологічні секрети його виробництва, консультаційні послуги, товарний знак відомої фірми та комплект комп’ютерних програм з управління постачанням та збутом продукції?

4. Підприємству необхідно прийняти рішення про закупку обладнання для потреб виробництва. Існує два варіанти закупки обладнання: всередині країни та закордоном. Визначити, який варіант є найкращим (визначити ефект та ефективність імпорту) при даних наведених у таблиці.

№ з/п Показники Імпортне обладнання Вітчизняне обладнання
Ціна обладнання (контрактна ціна) 200000 $ 1600000 грн.
Затрати, пов’язані з закупкою, доставкою обладнання 110000 $ 110000 грн.
Термін служби обладнання 9 років 9 років
Річні витрати, пов’язані з експлуатацією обладнання 1000000 грн. 1200000 грн.
Курс валюти 7,9 грн./$ 7,9 грн./$

Варіант №21

1. Чи може бути змінена ціна угоди?

2. Сутність і зміст міжнародного обміну інженерно-технічними послугами

3. Аналіз показників комерційної діяльності фірми "Сатурн" показав, що головним стримуючим фактором зросту товарообігу є нестача оборотних коштів. Використання банківських кредитів через високі річні ставки неприпустимо знижувало ефективність діяльності фірми. Залучений фірмою консультант порадив загострити конкуренцію між іноземними експортерами, щоб перейти до роботи з ними на умовах консигнації.

Усім іноземним партнерам були направлені однакові пропозиції, але лише двоє з них погодились працювати на умовах консигнації. Тоді, по раді комерційного консультанта решті фірмам різко знизили обсяги замовлень, давши їм зрозуміти, що "Сатурн" віддає перевагу нарощуванню обсягів збуту на умовах консигнації. Протягом 2002 року двоє із трьох партнерів, що залишились, перейшли на умови консигнації.

Додаткову економію оборотних коштів дав перехід фірми "Сатурн" на роботу з вільного митного складу, який використовується для складування консигнаційних запасів та комплектації апаратури для комп’ютерних мереж.

А. Яким чином при консигнації можуть бути зекономлені оборотні кошти посередника-консигнатора?

Б. Оцініть, на скільки відсотків можуть бути зекономлені оборотні кошти консигнатора?

В. За яких умов можуть бути зекономлені оборотні кошти консигнатора?

Г. Яким чином та за яких умов можуть бути зекономлені кошти посередника-консигнатора, який працює через вільний митний склад?

4. Підприємству необхідно прийняти рішення про закупку обладнання для потреб виробництва. Існує два варіанти закупки обладнання: всередині країни та закордоном. Визначити, який варіант є найкращим (визначити ефект та ефективність імпорту) при даних наведених у таблиці.

№ з/п Показники Імпортне обладнання Вітчизняне обладнання
Ціна обладнання (контрактна ціна) 2100 $ 15000 грн.
Затрати, пов’язані з закупкою, доставкою обладнання 1000 $ 1000 грн.
Термін служби обладнання 4 роки 4 роки
Річні витрати, пов’язані з експлуатацією обладнання 5000 грн. 6000 грн.
Курс валюти 7,75 грн./$ 7,75 грн./$

Варіант №22

1. Якщо є недопоставка, що робити?

2. Види контрактів купівлі-продажу.

3.Наприкінці 70-х років радянська делегація, яка перебувала в Індії з короткостроковим візитом, була запрошена у приватний будинок на вечерю. У домі радянські гості побачили численні свастики, розвішані господарем під стелею. Керівник делегації (ветеран 2-ої світової війни) негайно заявив протест, зробивши це у достатньо емоційній формі.

У відповідь господар дома пояснив, що на Сході свастика вважається зі стародавніх часів символом щастя та добробуту. Саме це господар мав на увазі, коли перед приходом гостей розвісив знаки свастики по усьому дому.

У чому полягають кроскультурні помилки господаря та гостя? Як би Ви поступили на місці керівника делегації, якщо б, як і він, не знали стародавнього змісту символу свастики?

4. Розрахувати ефект та ефективність імпорту при наведених нижче умовах. Зробити висновок про те, який варіант є найкращим.

№ з/п Показники 1 варіант 2 варіант
Кількість одиниць товару, тис.од.
Контрактна ціна EXW, Є/од.
Транспортні витрати, Є/од.
Інші витрати, пов’язані з доставкою та реалізацією товару на внутрішньому ринку, тис.грн.
Курс валюти, грн./Є 8,25 8,7
Ціна реалізації на внутрішньому ринку, грн./од.

Варіант №23

1. Якщо у договорі немає ціни, що робити?

2. Вимоги до упакування товарів.

3. Знайдіть та виправте помилки у даній преамбулі ЗТК:

"ЗТК купівлі-продажу № 4

_____________

Цей Контракт укладений між фірмою ___________, іменуємою надалі "Продавець", з одного боку, таТНК "Флора" , іменуємою надалі "Покупець", з іншого боку, за яким Продавець продає, а Покупець купує нижчезазначені товари на зазначених нижче умовах з урахуванням звичайних умов поставки, викладених на зворотному боці цього Контракту. Тлумачення торгових термінів базисних умов поставки - за Інкотермс 2000".

4. У підприємства є можливість реалізувати продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках. Необхідно визначити, в якому випадку вигідніше реалізовувати продукцію на внутрішньому а в якому - на зовнішньому ринку (тобто ефект та ефективність операції на внутрішньому і на зовнішньому ринку) при наступних даних

№ з/п Показники 1 варіант 2 варіант
Обсяг продажу, одиниць
Виробнича собівартість одиниці виробу, грн.
Ціна одиниці виробу    
3.1 на внутрішньому ринку, грн.
3.2 на зовнішньому ринку, дол.
Комерційні затрати, пов’язані з реалізацією на внутрішньому ринку, грн./од.
Комерційні затрати, пов’язані з реалізацією на зовнішньому ринку, дол./од.
Курс валюти, грн./дол. 8,25 8,65

Варіант №24

1. Де має заплатити за товар покупець?

2. Сутність міжнародних орендних операцій.

3. Доповніть дану статтю контракту:

"Продавець продав, а Покупець купив на умовах ФОБ електронне обладнання та супутні матеріали, на умовах, викладених у даному Контракті". Як називається ця стаття ЗТК?

4. Підприємству необхідно прийняти рішення про закупку обладнання для потреб виробництва. Існує два варіанти закупки обладнання: всередині країни та закордоном. Визначити, який варіант є найкращим (визначити ефект та ефективність імпорту) при даних наведених у таблиці.

№ з/п Показники Імпортне обладнання Вітчизняне обладнання
Ціна обладнання (контрактна ціна) 2100 $ 14000 грн.
Затрати, пов’язані з закупкою, доставкою обладнання 1000 $ 1000 грн.
Термін служби обладнання 3 роки 3 роки
Річні витрати, пов’язані з експлуатацією обладнання 10000 грн. 12000 грн.
Курс валюти 7,78 грн./$ 7,78 грн./$

Варіант №25

1. Коли має оплатити за товар покупець?

2. Поняття операцій з міжнародного туризму і види наданих туристських послуг.

3. Українська фірма "Комфорт" уклала ЗТК з італійською фірмою IFE на поставку великої партії холодильників в Україну.

Українська фірма на підставі попереднього аналізу аналогічних пропозицій здійснила зведення цін до єдиної валюти, по базисних умовах поставок, з урахуванням уторгування, по технічних характеристиках та в результаті визначила ціну контракту з італійською фірмою.

У процесі реалізації ЗТК українська фірма зіткнулась із проблемами, які виникли як із провини італійської фірми, так у зв’язку із власними недоробками в умовах ЗТК. Для аналізу цих проблем та вироблення рекомендацій для майбутньої роботи вона звернулась до консалтингової фірми "Експерт-М", яка виявила причини неналежного виконання ЗТК з обидвох сторін та слабкості порівняльного аналізу конкурентних матеріалів. Проте найбільш дивне та незвичне для фірми зауваження з боку експертів формулювалось таким чином: "Зовсім був відсутній вибір методу торгівлі та його організаційної форми на етапі підготовки угоди". Іншими словами, не було аналізу інших, крім ЗТК, способів взаємовідносин партнерів, на які так багата практика

Які альтернативні форми та методи торгівлі повинні були проаналізувати контрагенти перед укладанням вищезгаданого ЗТК для підвищення ефективності зовнішньоекономічної операції?

4. Розрахувати ефект та ефективність імпорту при наведених нижче умовах. Зробити висновок про те, який варіант є найкращим.

№ з/п Показники 1 варіант 2 варіант
Кількість одиниць товару, тис.од.
Контрактна ціна EXW, Є/од.
Транспортні витрати, Є/од. 0,8 0,8
Інші витрати, пов’язані з доставкою та реалізацією товару на внутрішньому ринку, тис.грн. 2,1 2,2
Курс валюти, грн./Є 8,9 10,1
Ціна реалізації на внутрішньому ринку, грн./од. 10,1 10,5

Варіант №26

1. Види зовнішньоекономічної діяльності.

2. Зміст та структура зовнішньоекономічного договору.

3. Ваше підприємство експортує і імпортує товари приблизно на однакові суми. Запропонуйте спосіб захисту від втрат при зміні валютних курсів.

4.У підприємства є можливість реалізувати продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках. Необхідно визначити, в якому випадку вигідніше реалізовувати продукцію на внутрішньому а в якому - на зовнішньому ринку (тобто ефект та ефективність операції на внутрішньому і на зовнішньому ринку) при наступних даних

№ з/п Показники 1 варіант 2 варіант
Обсяг продажу, одиниць
Виробнича собівартість одиниці виробу, грн.
Ціна одиниці виробу    
3.1 на внутрішньому ринку, грн.
3.2 на зовнішньому ринку, дол.
Комерційні затрати, пов’язані з реалізацією на внутрішньому ринку, грн./од.
Комерційні затрати, пов’язані з реалізацією на зовнішньому ринку, дол./од.
Курс валюти, грн./дол. 7,1 8,3

Варіант №27

1. Види зовнішньоторгових операцій.

2. Виконання контрактних зобов’язань.

3. Ваше підприємство – імпортер масових виробів. Запропонуйте спосіб захисту від втрат при зміні валютних курсів.

4. Підприємству необхідно прийняти рішення про закупку обладнання для потреб виробництва. Існує два варіанти закупки обладнання: всередині країни та закордоном. Визначити, який варіант є найкращим (визначити ефект та ефективність імпорту) при даних наведених у таблиці.

№ з/п Показники Імпортне обладнання Вітчизняне обладнання
Ціна обладнання (контрактна ціна) 20000 $ 100000 грн.
Затрати, пов’язані з закупкою, доставкою обладнання 10000 $ 10000 грн.
Термін служби обладнання 5 років 5 років
Річні витрати, пов’язані з експлуатацією обладнання 100000 грн. 120000 грн.
Курс валюти 8 грн./$ 8 грн./$

Варіант №28

1. Експортно-імпортні операції.

2. Стаття контракту «Преамбула».

3. Ваше підприємство постійно імпортує товари широкого вжиту. Запропонуйте спосіб захисту від втрат при зміні валютних курсів.

4. Розрахувати ефект та ефективність імпорту при наведених нижче умовах. Зробити висновок про те, який варіант є найкращим.

№ з/п Показники 1 варіант 2 варіант
Кількість одиниць товару, тис.од.
Контрактна ціна EXW, Є/од. 0,3 0,3
Транспортні витрати, Є/од. 0,2 0,2
Інші витрати, пов’язані з доставкою та реалізацією товару на внутрішньому ринку, тис.грн.
Курс валюти, грн./Є
Ціна реалізації на внутрішньому ринку, грн./од.

Варіант №29

1. Реекспортні та реімпортні операції.

2. Види консигнаційних угод.

3. Ви експортер. На переговорах йде узгодження умов платежу. Ваша пропозиція – 100% акредитив. Імпортер пропонує інкасо. Ваша реакція?

4. У підприємства є можливість реалізувати продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках. Необхідно визначити, в якому випадку вигідніше реалізовувати продукцію на внутрішньому а в якому - на зовнішньому ринку (тобто ефект та ефективність операції на внутрішньому і на зовнішньому ринку) при наступних даних

№ з/п Показники 1 варіант 2 варіант
Обсяг продажу, одиниць
Виробнича собівартість одиниці виробу, грн.
Ціна одиниці виробу    
3.1 на внутрішньому ринку, грн.
3.2 на зовнішньому ринку, дол.
Комерційні затрати, пов’язані з реалізацією на внутрішньому ринку, грн./од.
Комерційні затрати, пов’язані з реалізацією на зовнішньому ринку, дол./од.
Курс валюти, грн./дол.

Варіант №30

1. Операції зустрічної торгівлі.

2. Стаття контракту «Приймання здавання продукції».

3. Ви експортер. Єдиний імпортер часто припускає помилки в акредитивах, які відкриваються, у зв’язку з чим затримуються товари у порту.

4. Підприємству необхідно прийняти рішення про закупку обладнання для потреб виробництва. Існує два варіанти закупки обладнання: всередині країни та закордоном. Визначити, який варіант є найкращим (визначити ефект та ефективність імпорту) при даних наведених у таблиці.

№ з/п Показники Імпортне обладнання Вітчизняне обладнання
Ціна обладнання (контрактна ціна) 10000 $ 50000 грн.
Затрати, пов’язані з закупкою, доставкою обладнання 20000 $ 6000 грн.
Термін служби обладнання 6 років 6 років
Річні витрати, пов’язані з експлуатацією обладнання 10000 грн. 11000 грн.
Курс валюти 8,1 грн./$ 8,1 грн./$

Варіант №31

1. Операції натурального обміну.

2. Стаття контракту «Мова договору».

3. Ви експортер. Імпортер не погоджується на 100% акредитив. Запропонуйте нові форми надійного забезпечення платежу.

4.Розрахувати ефект та ефективність імпорту при наведених нижче умовах. Зробити висновок про те, який варіант є найкращим.

№ з/п Показники 1 варіант 2 варіант
Кількість одиниць товару, тис.од.
Контрактна ціна EXW, Є/од.
Транспортні витрати, Є/од. 0,5 0,5
Інші витрати, пов’язані з доставкою та реалізацією товару на внутрішньому ринку, тис.грн.
Курс валюти, Грн./Є 6,1 6,9
Ціна реалізації на внутрішньому ринку, грн./од.

Варіант №32

1. Комерційна компенсація.

2. Стаття контракту «Страхування».

3. Ви експортер. Сформулюйте умови платежу у контракті з акредитивною формою розрахунку. Будь-який варіант поставки, строки – на Ваш розсуд.

4.У підприємства є можливість реалізувати продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках. Необхідно визначити, в якому випадку вигідніше реалізовувати продукцію на внутрішньому а в якому - на зовнішньому ринку (тобто ефект та ефективність операції на внутрішньому і на зовнішньому ринку) при наступних даних

№ з/п Показники 1 варіант 2 варіант
Обсяг продажу, одиниць
Виробнича собівартість одиниці виробу, грн.
Ціна одиниці виробу    
3.1 на внутрішньому ринку, грн.
3.2 на зовнішньому ринку, дол.
Комерційні затрати, пов’язані з реалізацією на внутрішньому ринку, грн./од.
Комерційні затрати, пов’язані з реалізацією на зовнішньому ринку, дол./од.
Курс валюти, грн./дол. 7,05 8,85

Варіант №33

1. Зустрічні закупки.

2. Стаття контракту «Інші умови».

3. Ви продали товар з відстрочкою платежу на ри роки під акцептовані трати. Вам негайно знадобилися гроші. Ваші дії?

4. Підприємству необхідно прийняти рішення про закупку обладнання для потреб виробництва. Існує два варіанти закупки обладнання: всередині країни та закордоном. Визначити, який варіант є найкращим (визначити ефект та ефективність імпорту) при даних наведених у таблиці.

№ з/п Показники Імпортне обладнання Вітчизняне обладнання
Ціна обладнання (контрактна ціна) 30000 $ 150000 грн.
Затрати, пов’язані з закупкою, доставкою обладнання 11000 $ 20000 грн.
Термін служби обладнання 7 років 7 років
Річні витрати, пов’язані з експлуатацією обладнання 15000 грн. 20000 грн.
Курс валюти 7,2 грн./$ 7,2 грн./$

Варіант №34

1. Авансові закупки.

2. Стаття контракту «Форс-мажорні обставини».

3. Ви експортер. Обґрунтуйте Ваш вибір акредитивної форми розрахунку.

4.Розрахувати ефект та ефективність імпорту при наведених нижче умовах. Зробити висновок про те, який варіант є найкращим.

№ з/п Показники 1 варіант 2 варіант
Кількість одиниць товару, тис.од.
Контрактна ціна EXW, Є/од. 1,2 1,2
Транспортні витрати, Є/од. 0,1 0,1
Інші витрати, пов’язані з доставкою та реалізацією товару на внутрішньому ринку, тис.грн.
Курс валюти, грн./Є 8,2 9,8
Ціна реалізації на внутрішньому ринку, грн./од. 19,3 19,3

Варіант №35

1. Угоди типу «офсет».

2. Процедура підготовки імпортної угоди.

3. Єгипетське об’єднання «Ягуар» веде переговори з Львівським автобусним заводом про проектування і поставку для свого заводу у Каїрі автоматичної лінії. Відомо що:

· ціна готової лінії 800 тис.дол. на умовах CIF – Каїрі;

· ціна проекту дорівнює 10% загальної вартості лінії;

· час проектування 2 місяця;

· час доставки товару від заводу виробника до порту відправлення – 7 днів;

· морську лінію Одеса – Каїрі обслуговують суду з інтервалом руху 10 днів.

На попередніх переговорах єгипетська сторона категорично відмовилась від 100% передоплати, а українська сторона відмовилась від надання кредиту.

Завдання:

А. З врахуванням даної ситуації сформулюйте найбільш вигідні для експортера умови платежу.

Б. Запропонуйте найбільш вигідні умови платежу для імпортера, враховуючи, що експортер на поставку в кредит не згоден.

4. Розрахувати ефект та ефективність імпорту при наведених нижче умовах. Зробити висновок про те, який варіант є найкращим.

№ з/п Показники 1 варіант 2 варіант
Кількість одиниць товару, тис.од.
Контрактна ціна EXW, Є/од. 0,15 0,15
Транспортні витрати, Є/од. 0,02 0,02
Інші витрати, пов’язані з доставкою та реалізацією товару на внутрішньому ринку, тис.грн.
Курс валюти, грн./Є 10,4 10,6
Ціна реалізації на внутрішньому ринку, грн./од. 2,55 2,55

Варіант №36

1. Угоди типу «світч».

2. Процедура підготовки експортної угоди.

3. Одна з найвідоміших німецьких фірм “Deutschland uber alles” закупила ділову деревину у ВАТ “Колода” на 1000 000 дол. При цьому було обумовлено, що оплата буде здійснена тільки в євро. Крім цього фірма вимагає гарантії поставки і заявляє, що 100% передоплата небажана. Поставки передбачені рівними партіями протягом 10 місяців на умовах ФОБ Гамбург.

Максимальна вантажопідйомність судна на лінії Одеса – Гамбург дозволяє перевезти деревину на суму 180 000 дол.

Завдання.

А. Запропонуйте умови платежу від імені ВАТ “Колода”.

Б. Німецька сторона запросила кредит. Ваша реакція. Обґрунтувати.

4. У підприємства є можливість реалізувати продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках. Необхідно визначити, в якому випадку вигідніше реалізовувати продукцію на внутрішньому а в якому - на зовнішньому ринку (тобто ефект та ефективність операції на внутрішньому і на зовнішньому ринку) при наступних даних

№ з/п Показники 1 варіант 2 варіант
Обсяг продажу, одиниць
Виробнича собівартість одиниці виробу, грн.
Ціна одиниці виробу    
3.1 на внутрішньому ринку, грн.
3.2 на зовнішньому ринку, дол.
Комерційні затрати, пов’язані з реалізацією на внутрішньому ринку, грн./од.
Комерційні затрати, пов’язані з реалізацією на зовнішньому ринку, дол./од.
Курс валюти, грн./дол. 7,2 7,8

Варіант №37

1. Викуп застарілої техніки.

2. Застереження у посередницьких угодах.

3. Уявіть собі, що Ви є представником відомої компанії "Плюшкін", яка прагне вийти на ринок України. Що у такому випадку буде для Вас означати обережний підхід при передачі прав користування товарним знаком фірми? Які комерційні дії Ви будете рекомендувати фірмі?

4. Підприємству необхідно прийняти рішення про закупку обладнання для потреб виробництва. Існує два варіанти закупки обладнання: всередині країни та закордоном. Визначити, який варіант є найкращим (визначити ефект та ефективність імпорту) при даних наведених у таблиці.

№ з/п Показники Імпортне обладнання Вітчизняне обладнання
Ціна обладнання (контрактна ціна) 20000 $ 100000 грн.
Затрати, пов’язані з закупкою, доставкою обладнання 20000 $ 30000 грн.
Термін служби обладнання 8 років 8 років
Річні витрати, пов’язані з експлуатацією обладнання 200000 грн. 300000 грн.
Курс валюти 7,3 грн./$ 7,3 грн./$

Варіант №38

1. Поставка на комплектацію.

2. Сутність

Наши рекомендации