Матеріально-технічне забезпечення — це...

а) постачання необхідних матеріальних ресурсів для виробництва

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Учасники товариства з додатковою відповідальністю відповідають за борги товариства......................

в) у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску,

2. До категорії "службовець" відносяться працівники, які...............

в) здійснюють підготовку та оформлення документації, облік і контроль, господарське обслуговування;

3. Напівфабрикати власного виробництва - це ...

в) предмети праці, що повністю оброблені у даному виробничому підрозділі підприємства, але потребують подальшої обробки в інших підрозділах;

4 До нормованих оборотних коштів відносяться .......

б) грошові кошти на розрахунковому рахунку;

в) дебіторська заборгованість;

г) відвантажена покупцеві продукція.

5. До основних напрямів науково-технічного процесу в промисловості невідносяться ....

г) хімізація промисловості;

6. Механізм державного регулювання оплати праці реалізується через...

б) механізм оплати праці та механізм соціального захисту

7. Від обсягу виробництва не залежать...

в) постійні витрати

8. Рентабельність — це...

б) відносний показник ефективності діяльності підприємства

9. Що являється головною відміна обставина основних фондів від обігових:

в) збереження натуральної форми в виробничому процесі;

10. Собівартість продукції — це:

б) витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції;

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. На підприємствах, де здійснюються багатостадійні процеси виробництва,характерною ознакою яких е послідовність процесів переробки сировини,використовується_______

виробнича структура:

а) цехова;.

2. Вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальнихзнань і практичних навичок, називаються....................

а) професією;

3. Оборотні кошти підприємства, зайняті у сфері виробництва, - це .........

а) виробничі запаси;

б) незавершене виробництво;

4 Головна мета бізнес-плану — це...

б) отримання прибутку

5. За яким критерієм виробничі процеси поділяються на дискретні табезперервні?

б) за перебігом у часі

6. Об'єктивний метод означає...

а) оцінку рівня якості продукції за допомогою стендових випробовувань

7. Оплата праці — це ...

в) будь-який заробіток, що за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги

8 Класифікація витрат на виробництво за економічними елементами витрат єосновою для...

а) розрахунку собівартості конкретного виду продукції

9. Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як...

а) відношення прибутку, що включається в ціну виробу, до собівартості виробу

10. Яка форма капіталовкладень використовується при ситуації на ринку, колипопит на продукцію підприємства задовольняється повністю?

д) інвестиційна бездіяльність

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Суб’єкти якого добровільного об’єднання підприємств та організаційвтрачають свою юридичну і господарську самостійність ?

а) асоціації;

2. Спеціальність - це :

в) більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії;

3. Видатки майбутніх періодів - це .. ..

а) майбутні грошові витрати;

4. Метод розрахунку оборотних коштів, який передбачає ретельний аналізнаявних товарно-матеріальних цінностей з подальшим корегуваннямфактичних запасів і вилученням з них надлишкових, називається .........

а) аналітичним методом;

5. Інноваційні процеси, результатом яких є нові вироби, технології їхвиготовлення, засоби виробництва, називаються........

г) технічними;

6. За економічним змістом показники, через які виражаються планові завдання,поділяються на...

а) натуральні та вартісні

7. Метод оцінки рівня якості, що ґрунтується на результатах аналізусприймання органами чуттів людини без застосування технічнихвимірювальних і реєстраційних засобів, називається...

б) органоліптичним методом

8. До сфери державного регулювання оплати праці згідно з чиннимзаконодавством належить регулювання...

г) усі наведені відповіді правильні

9. Собівартість валової продукції відрізняється від виробничої собівартостітоварної продукції на величину ...

а) витрат, які не включаються у виробничу собівартість продукції

10. Рентабельність сукупних активів характеризує...

г) ефективність використання активів підприємства, створених за рахунок власних коштів

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ринок - це :

а) механізм взаємодії покупців і продавців, відносини попиту і пропозиції;

2. Спеціалістами вищої кваліфікації називають працівників

г) з вищою спеціальною освітою та значним практичним досвідом;

3. Норми витрат матеріальних ресурсів розробляються .......

а) самим підприємством;

4. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві визначаєтьсяяк........

в) добуток вартості одноденного випуску готових виробів на норму їх запасу на складі у днях;

5. Нововведення, що приводять переважно дл еволюційних перетворень у сферідіяльності конкретних підприємств, е ....... '

а) локальними

6. Генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетнідляпідприємства проблеми, головні цілі та розподіл ресурсів для їх досягнення,називається...

б) стратегією підприємства

7. Абсолютний рівень якості продукції...

б) визначається шляхом обчислення вибраних показників якості без порівняння їх з відповідними показниками аналогічних вітчизняних і зарубіжних зразків виробів

8. Договірне регулювання оплати праці найманих працівників підприємствздійснюється на основі...

б) системи тарифних угод

9. Процес цілеспрямованого формування витрат за місцем виникнення ірізновидами продукції при постійному контролі їхнього рівня та стимулюваннізниження називається...

а) калькулюванням собівартості продукції

10. Рентабельність власного капіталу—це...

б) відношення чистого прибутку до власного капіталу

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Структура персоналу - це відсоткове співвідношення окремих груп персоналуза такими класифікаційними ознаками, як:

г) усі відповіді правильні.

2. Метод нормування витрат матеріальних ресурсів , що базується на глибокомуаналізі та техніко-економічному обгрунтуванні всіх елементів норми звикористанням найновіших досягнень техніки і технології виробництва,називається ......

а) аналітико - розрахунковим методом;

3. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує ..........

а) кількість оборотів;

4. До аспектів, що характеризують відмінності між стратегічним та тактичнимплануванням, відносять...

а) часовий аспект, відмінності за охопленням сфер впливу, сутнісно-змістові відмінності

5. Показники, які оцінюють якість усієї сукупності продукції підприємсназиваються...

г) диференційованими показниками якості

6. Мінімальна заробітна плата — це ...

б) встановлений державою розмір заробітної плати, менше якого неможна здійснюватись оплата за фактично виконану роботу (за повний місяць)

7. Калькулювання— це ...

б) обчислення собівартості окремих виробів

8. У залежності від мети і характеру діяльності підприємства бувають:

д) виробничі.

9. Повна собівартість продукції більша від виробничої на суму:

в) поза виробничих витрат

10. Середньорічна вартість основних виробничих фондів відображає своювартість?

г) на початок року, включаючи середньорічну вартість введених і ліквідованих основних виробничих фондів протягом року;

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Чисельність працівників, яка включає всіх постійних, тимчасових і сезоннихпрацюючих, прийнятих на роботу на строк один і більше днів незалежно відтого, знаходяться вони на роботі, у відпустці, відрядженні, звільнені від праці захворобою чи інших причин, називаються:

б) обліковою

2. Які з нижченаведених заходів економії матеріальних ресурсів належать довиробниче -технічних ?

в) запровадження маловідходної та безвідходної технології;

3. Показник, який характеризує швидкість обороту обігових коштівпідприємства

а) коефіцієнт оборотності

4. Суть організаційного процесу полягає у .......

г) удосконаленні існуючих і застосуванні нових методів і форм організації виробництва та праці, елементів господарського механізму в усіх ланках управління економікою.

5 Інтервал часу від початку до закінчення процесу вироблення продукціїназивають...

а) виробничим циклом

6. Якість продуктів харчування характеризується такими показниками, як...

а) калорійність і термін зберігання придатними для споживання

7 Тарифна система оплати праці працівників включає...

б) тарифні ставки, тарифні сітки, тарифно-кваліфікаційний довідник

8. Ефективність виробництва є синонімом...

а) продуктивності системи

9. Учасники командитного товариства відповідають за борги товариства:

д) усі відповіді неправильні

10. Коефіцієнт завантаження обігових коштів враховує:

г)середньорічна вартість обігових коштів;

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Різниця між обліковою та явочною чисельністю характеризує ..........

в) резерв персоналу, що має використовуватися для зміни тих, що не виходять на роботу з поважних причин;

2. Які з нижченаведених нематеріальних ресурсів не є об’єктами промисловоївласності

б) раціоналізаторська пропозиція;

3. Вивільнення грошових коштів з обороту відбувається внаслідок .......

г) правильні відповіді а) і б).

4. До принципів державного регулювання належать...

в) правильні відповіді а) і б)

5. При відрядній формі оплата праці проводиться за...

а) нормами і розцінками, встановленими за розрядом виконуваних робіт

6. Мінімальна ціна товару визначається...

б) рівнем сукупних витрат підприємства

7. Скорочення тривалості робочого тижня—це...

г) соціальний ефект

8. Амортизація основних фондів - це:

в) процес перенесення основних фондів;

9. Який з показників є трудовим показником продуктивності праці:

б) трудомісткість;

10. Який показник не бере участь в оцінці рівня рентабельності:

б) норматив відрахувань у бюджет;

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Управління - це:

г) процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягти цілей організації.

2. Професійний склад персоналу підприємства не залежить від ...............

б) характеру ринку праці;

3. Раціоналізаторська пропозиція - це:

а) технічне рішення, яке є новим і корисним для підприємства або установи, до якої воно подане;

4. Скорочення тривалості виробничого циклу дає можливість...

а) збільшити тривалість одного обороту;

5. До основних тенденцій організаційного прогресу відносяться ......

в) прискорення темпів розвитку окремих і посилення взаемозв"язків усіх суспільних форм організації виробництва.

6. До основних економічних функцій держави не відноситься...

г) планування оперативної діяльності суб'єктів економічних відносин

7. Сертифікат продукції— це документ, який...

в) засвідчує рівень якості продукції

8. До погодинної форми оплати праці належать ...

г) жодна з наведених форм

9. За яким методом ціноутворення ціна розглядається і встановлюється якфункція цін на аналогічну продукцію конкурентів?

а) «за рівнем попиту»

10. Який показник не використовується при оцінці абсолютноїефективностікапітальних вкладень:

а) одноразові затрати;

1. Методи управління - це:

а) способи впливу на окремих робітників та виробничі колективи в цілому, необхідні для досягнення цілей підприємства;

2. Співвідношення чисельності основних робітників і чисельності допоміжних робітників - це показник .............................

а) частки окремих категорій працівників;

3. Узагальнюючі показники рівня використання основних фондів підприємства - це .........

б) фондомісткість продукції;

в) коефіцієнт змінності роботи устаткування;

4. Інвестиції за характером участі в інвестуванні поділяються на......

а) прямі і непрямі

5. Підвищення рівня концентрації виробництва відбувається .......

а) до певної економічної межі, перевищення якої унеможливлює подальше підвищення ефективності виробництва;

6. Розукрупнення виробництва — це зворотний процес...

а) концентрації виробництва

7. Товарна продукція — це ...

а) увесь фізичний обсяг виробництва, у тому числі незавершеного

8. До негрошових методів мотивації результативної діяльності працівників належать

а) гнучкі робочі графіки

г) пільгове користування житлом

Наши рекомендации