Тема 9. Сутність концепції маркетингу. Система факторів маркетингу

План

1.Зміст маркетингу та його соціально-економічна спрямованість.

2.Концепції маркетингової діяльності.

3.Системи засобів маркетингу та його структура.

Контрольні запитання

1. Що вивчає маркетинг? Його функції?

2. Які методологічні підходи існують щодо характеристики маркетингу? В чому їх суть?

3. Яка мета системи маркетингу?

4. Дайте характеристику складовим системи маркетинг-міксу.

5. Які є види маркетингу?

6. В чому відмінність попиту від потреби?

7. Що таке корисність?

8. Які завдання розв'язуються за допомогою маркетингу?

9. Якою є еволюція концепцій маркетингу?

10. В чому особливості мікро- та макромаркетингу?

Основні поняття і терміни (СР)

Маркетинг, потреби, бажання, попит, товар, пропозиція, маркетингова комунікація, цінності, корисність, вартість, задоволення, обмін, розподіл, ринок, конкуренція, система засобів маркетингу, комплекс маркетингу (маркетинг-мікс).

Тести

До складових системи засобів маркетингу (маркетинг-мікс) відносяться:

А. товар;

Б. попит;

В. обмін;

Г. ціна.

Види маркетингу

А.продуктовий;

Б. змішаний;

В. комплексний;

Г. нематеріальний.

Методологічні підходи до характеристики маркетингу

А. виробничий;

Б. функціональний;

В.концептуальний;

Г. індивідуальний.

Маркетинг слід розглядати

А.як засіб забезпечення ефективності торгівлі;

Б.як комплекс важелів, що забезпечують результативні дії підприємства на ринку;

В.як знаряддя забезпечення ефективності сфери обміну в цілому;

Г.як інструмент підвищення ефективності системи, пов'язаної з обслуговуванням клієнтів.

Товар - це

А.усе, що може задовольнити потреби людини;

Б.усе, що пропонується на ринку;

В.усе, що наділене хоча б одним видом корисності;

Г.усе, що споживається.

Які завдання розв'язуються за допомогою маркетингу

А.стратегічні;

Б.тактичні;

В.оперативні;

Г.індивідуальні.

Мета системи маркетингу

А.досягнення максимуму споживання товарів;

Б.якнайповніше задоволення потреб споживачів;

В.поліпшення нормативно-правової бази;

Г.задоволення потреб виробників.

Макромаркетинг - це

А.засіб раціонального використання ресурсів країни;

Б.інструмент задоволення потреб людини в коротко- і довготривалій перспективі;

В.спосіб поліпшення якості товарів та послуг національних виробників;

Г.інструмент поліпшення якості життя.

Виріб - це

А.матеріальний результат виробничої діяльності;

Б.річ, підготовлена до продажу;

В.річ, яка вже продана;

Г.річ, яка має вже ціну.

Відокремлення маркетингу від класичної економіки було спричинене

А. потребами вузької спеціалізації економічних дисциплін;

Б. необхідністю посилення економічної підготовки фахівців;

В. неспроможністю інструментарію класичної економіки пояснити ринкові явища;

Г. посиленням конкуренції на ринку товарів і послуг.

Самостійна робота

1. Як Ви вважаєте, чи може нині ефективно використовуватися виробнича концепція маркетингової діяльності? Товарна концепція? Збутова?

2. Які фактори обумовлюють швидке розповсюдження принципів та прийомів маркетингу в розвинутих країнах в останні роки?

3. Чому маркетинговий комплекс називають “маркетингова суміш”? Наведіть приклади відносної взаємозамінності елементів маркетингового комплексу.

4. Чи можуть маркетологи залишати поза увагою потреби тієї частини населення, яка тимчасово не маючи доходів, не утворює попиту? Поясніть Вашу думку?

5. Серед факторів мікро- та макросередовища дія якої грути факторів – випадкових, невизначених, чи передбачуваних,. Контрольованих зростає, на Вашу думку, в сучасних умовах?

6. Організація маркетингового підрозділу підприємства (на вибір студента).

Література

1. Войчак А.В. Маркетинг: Навч.-метод. Посіб. для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 1999.

2. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент. – К.:КНЕУ, 1998. –268 с.

3. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. – К., Вища шк., 1994.

4. Примак Т.О. Маркетинг: Навч.посіб. – К.: МАУП, 2001. – 2000 с.

5. Скибінський С.В. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997.

6. Гончарук Я.А., Павленко А.Ф., Скибінський С.В. Маркетинг: Навч. посібник у тестах.–К.: КНЕУ, 2002.–314 с.

7. Котлер Ф. Управление маркетингом / Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1980.

8. Котлер Ф. Основы маркетингу.- М.:Прогресс, 1990.- 736 с.

9. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг. – К.:Вища школа, 1994. –256с.

Наши рекомендации