Опишіть функції банку імпортера та банку експортера у процесі фінансування з використанням акредитиву

1.Укладається контракт між експортером та імпортером в якому визнач.що плпатежі за поставл. Товар будуть викон.у формі документного акр. 2.Після отримання повідомлення від Е-ра, про підготовку , що товар готовий до відвантаження, І-р спрямовує своєму банку доручення до відкриття акр. 3. Банк –імітент, відправляє акр.беніфіціаручерез банк який його обслуговує. 4.Отримав від імітента акр. авізуючий банк перевіряючий його за зовнішніми ознаками передає його беніфіціару. 5.Якщо беніфіціар здний з умовами відкритого на сою користь акр. то товар відвантажуть в установлений термін. 6. отримуєтранспортні док-ти беніфіціара від перевезника Е-р, подає його акр. разом з іншими документами що вимагають акр.(страхування, сертифікати) та інші у свій банк. 7.Після первірки док-тів банк Е-ра надсилає їх банку імітенту для оплати, акцепту, або негоціації вказуючі у своєму сопроводжувальнлму листі як повинні бути зарах.ці кошти. 8.отримавши док-ти –імітент перевіряє їх після чого переказує суму платежу банку е-ра, дебітуючий р-к І-ра. 9. Банк –е-ра зараховує виручку беніфііару (е-ру) а І-р виступає в володіння товаром.

113. Перелік та рух документів при акредитивній операції. 1.Пред”ява заяви на відкриття акредитиву; 2. відкриття акредитиву банком-емітентом та направлення його бенефіціару через активізуючий банк; 3. сповіщення (авізування) бенефіціара про відкриття акредитиву на його користь; 4. відвантажання товару на експорт; 5. оформлення та пред”явлення бенефіціаром в банк комплекту документів для отримання платежу по акредитиву; 6. пересилання авізуючим банком документів банку =емітенту; 7. перевірка банком-емітентів отриманних документів та їх сплати (при дотриманні всіх умов акредитиву); 8. Видача банком-емітентом сплачених документів наказодателю акредитиву; 9. зачислення авізуючим банком експортної виручки бенефіціару.

114. Форми, види та конструкції акредитивів.Акр.- означає будь-яку угоду на основі якої банк-імітент діючий на прохання і керуючись інструкцією клієнта –заявника акр. 1) повинен здійснювати платіж 3-й особі, або за його наказом повинен оплатити або акцептувати переказні векселі – втрати виставлені беніфеціаром. (Е-р). 2) або надати повноваження іншому банку , зробити такий платіж, або акцептувати переказні векселі – док-ти, проти передбачень документів якщо дотримані всі умови акр. Заявник акр.- платник (І-р) що звернувся до банку.який його обслуг.для відкриття акр. Банк-імітент- б.платника (І-ра).Беніфіаціар- юр. Особа, на користь якої виставл. Акр. Виконуючий беніфіціар – банк –беніфіціара, або інш.банк, що за дорученням ббанка-імітента виконує акр

Акр. за видами поділ.:1. Підтверджений Безвідзивний акр.Банк-імпортера відкриває акр. цього виду, а банк е-ра підтверджує цей акр. Банк-і-ра приймає на себе безвідзивне зобов”язання опатити по векселю Е-ра, а підтверджуючий банк (частіше всього є повідомляючим банком) додає своє зобов”язання і приймає на себе зобов”язання на оплату векселя Е-ра. Якщо надані док-ти відповідають всім обумовл. Потребам. При використані цього акр. Е-р отримує найбільший захист, так як він отримує зобов”язання двох банків здійснити всі платежі.2. непідтверджений Безвідзивний акр.– відмінність від підтвердженного: повідомляючий банк не бере на себе ніяких зобов”язань по оплаті такого векселя, оплата вход виключно відкриваючого банку (банку (Е-ра)). 3.Безвідзивний акр.Банк-І-ра відкриває акр. цього виду , а банк Е-ра підтверджує цей акр., але банк –І-ра має право вносити корективи і навіть преревати дію цього акр. в будь-який час без згоди Е-ра-беніфіціара. 4. Автоматично оновлюємий акр.Це вид кредиту економить засоби як І-ра так і Е-ра на протязі тривалого періоду, вони укладають угоду про перевезення вантажів на протязі тривалого періоду часу і частіше відкривають один акр. для цих числених перевезень. 5. Передаваємий акр. частіше всього цей вид використ. Коли Е-р виступає в якості посередника, він може отримати прибуток за р-к різниці між первісною сумою кредиту і тим сукупним обсягом який він передає вторинним беніфіціаром. Е-р через повідомляючий банк дає розпорядження відкриваючому банку відкрити доступ до кредиту одному або декількам беніфіціарам і дозволити їм використання будь-якої суми що не перевищує заг. Вартість первинного кредиту. 7. Резервний акр.Е-р виплачує банку невилику комесійну винагороду в обмін на погодження банку здійснити платежі у випадку, якщо покупець не буде в змозі виконати свої зобов”язанні обумовленні в резервному акр.

115. Способи виконання акредитивів.Способи виконання акредитивів можна розглядати : 1. з точки зору можливості зміни або аналювання акредитиву банком-емітентом (приклад: безвідзимвний та відзивний); 2. з точки зору додаткових обов”язків іншому банку по акредитиву, розрізняють: підтверджений та непідтверджений); 3. з точки зору можливості оновлення акр. (револьверний); 4. з точки зору можливості виконання акредитиву іншим бенефіціаром (переводні); 5. з точки зору наявності валютного покриття (покритий та непокритий); 6. з точки зору можливості реалізації акр. (акцептний, з рострочкою платежу, акр. з негоціацією документів).

116. Характеристика акредитиву з червоним застереженням.Види “червоного зостереження”: - незабезпечений (або чиста умова), вповноваження на авансування дається на забезпечення відвантаження. Забезпечений (документарна умова забезп.) в цьому випадку аванс надається проти пред”явлення складської розписки, або аналогіч. Док-та разом з зобов”язанням беніфіціару надати коносамент або інші документи необхідні при відвантаженні. Умови про розписку і зобов”язання відрізняються від 2-х перших, що банк-кореспондент (посередник) авансує беніфіціара, проти його розписки, або рахунку фірми і його зобов”язань повернути аванс у випадку неприд”явлення документів що невідповідають умовам акр.

117. Характеристика револьверних акредитивів.Рев. Акр. або роловерний, поновлюємий). Якщо покупець віддає розпорядження поставити замовлений товар певними частинами , через певні прміжки часу, то здійснення платежів, які покривають вартість часткових поставок. Рахунки можуть здійснюватися на комулятивній, або некомулятивній основі. Комулятивна озн. До Сумми невикорист.або не повністю використ часток можуть бути додані до тих часток що залиш. Некомулятивна –строк використ. Своєчасно не запитаних часток сум зникає.

118. Імпортний акредитив.При імпорті товарів користується популярністю безвідзивний акредитив. Процедури відкриття акр. по імпорту: 1. заява на відкриття акр-ву.; 2перевірка кредитної лінії та кредитного статусу компанії, що подає заяву; 3. при відповідності до всіх вимог державного та міжнар. Законодавства та вигоді обох сторін імпортер і банк підписують угоду про відкриття акредитиву. Зміст акредитиву: назви сторін; місце та дата відкриття; термін векселя; назва повідомляючого банку та його адреса; опис товару; список документів; макс.сума винагороди бенефіціара; остання дата перевезення; закінчення строку кредиту; вид кредиту; розмір комісійних). При перевезенні товарів експортер пред”являє всі документи з векселем в сповіщаючий банк. При правильності цих документів відкриваючий банк виплачує суму повідомляючому банку на рахунок експортера. Всі витрати відносяться на рахунок імпортера, потім йому пересилаються всі документи згідно якиї він отримує всі товари.

119. Експортний акредитив.Зарубіжні банки відкривають акр. по експорту на користь експортера, що знаходяться на теріторії цієї же країни, на рахунок імпортера, який знаходиться в іншій країні. Банк експортера (продавця) здійснює функції сповіщення, підтвердження та ведення переговорів по акредитиву та бере на себе відповідальність по виплатам експортера.

Нетрадиційні методи фінансування зовнішньої торгівлі. Авансова оплата Імпортер самостійно або через свій банк чи банк – експортера оплачує товар у момент передачі ним замовлення експортеру (Використовується тільки у випадку незадовільного кредитного стану імпортера чи при наявності складнощів у отриманні експортером грошових коштів, необхідних для виробництва замовлених імпортером товарів. Але в любому випадку кінцеві розрахунки будуть залежати від перевірки всіх документів банком – імпортера.) Відкритий рахунок Продаж на кредитних умовах, узгоджених між експортером і імпортером. ( Форма не вигідна для експортера, але дуже вигідна для імпортера. Імпортер отримує можливість не тільки одержати товар, але й здійснити його продаж до надання оплати ). Консигнація Згідно угоди про консигнацію. Експортер транспортує свої товари імпортеру, але при цьому зберігає право власності на ці товари до тих пір поки імпортер не продасть їх та не розрахується з експортером ( консигнатором). Документарний переводний вексель для інкасування.Експортер після здійснення перевезення товарів імпоретеру, пред”являє вексель і документи у свій банк. Банк передає їх банку – імпортера для інкасації. Експортер отримує гарантії, що він отримає оплату до того, як документи будуть передані імпортеру. А імпортер отримує гарантії, що всі документи будуть у належному стані.Факторинг.Факторингові компанії скуповують рахунки у експортерів зі знижкою ( останні отримують до 85% номінальної вартості рахунків готівкою). Остання сума а вирахуванням комісії сплачується у той момент, коли імпортер оплатить рахунки.( Вигода експортера – можливість запобігти кредитному та валютному ризикам. Вигода імпортера – можливість не мати справу з переводним векселем та акредитивом.) Форфейтинг. Купівля торгових зобов”язавнь назначається на певну дату, але без права обороту (регресу) до попереднього власника. Форфейтер надає фінансове забезпечення для покупців, що знаходяться за кордоном і негайно розраховується з експортером без права обороту. Імпортер повинен надати простий вексель з гарантією банку. Експортер продає його форфейтинговому банку зі знижкою, частіше всього основаній на превалюючій на даний момент процентній ставці. Форфейтер приймає на себе усі політичні та комерційні ризики. Зустрічна торгівля Види: Бартерна торгівля; Конркупівля; Угода про зворотню купівлю;Торгівля “свитч”. Лізингова операція – довгострокова аренда матеріальних цінностей , придбаних лізингодавцем для орендатора з метою їх виробничого використання при збереженні права власності на них за лізингодавцем на весь строк угоди.специфічна форма фінансування вкладень в основні фонди при посередництві спеціалізованої ( лізингової ) кампанії, яка купує майно для третіх осіб та віддає його в довгострокову аренду.

121. Факторинг, як метод фінансування зовнішньої торгівлі.Факторингові компанії скуповують рахунки у експортерів зі знижкою ( останні отримують до 85% номінальної вартості рахунків готівкою). Остання сума а вирахуванням комісії сплачується у той момент, коли імпортер оплатить рахунки.( Вигода експортера – можливість запобігти кредитному та валютному ризикам. Вигода імпортера – можливість не мати справу з переводним векселем та акредитивом.)

Факторингова операція–комісійно–посередницька операція по передачі клієнтом банку права на стягнення боргів (без права зворотної вимоги до клієнта). Суб”єкти факторингових операцій: Банк, факторингова кампанія;спеціалізовані установи, які скупають рахунки-фактури у своїх клієнтів.Клієнти–кредитори; постачальники товару, виконавці робіт, промислові та торгові фірми , що заключили угоди з банком чи факторинговою кампанією.Позичальники:покупці товарів та послуг. МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ФАКТОРИНГОВОЇ ОПЕРАЦІЇ:1 ЕТАП – Підготовчий; 2 ЕТАП - Оформлення факторингової угоди між банком та клієнтом; 3 ЕТАП – Відсилка усіх рахунків – фактур, виставлених на покупця; 4 ЕТАП - Аналітичний; 5 ЕТАП – Оплата рахунків; 6 ЕТАП – Оплата вимог. ВИДИ ФАКТОРИНГУ: Прямий факторинг–в операції бере участь лише один фактор, фактор по експорту в країні експортера, з яким експортер уклав факторингову угоду. Опосередкований факторинг-в операції бере участь два фактори : фактор по експорту в країні експортера та фактор по імпорту в країні імпортера. Розкритий факторинг–операція, в якій покупець повідомляється про факторингову угоду. Нерозкритий факторинг– операція, в якій факторингова угода є конфіденційною і зарубіжний покупець не повідомляється про неї.Конвенційний факторинг– універсальна система фінансового обслуговування, яка включає бухгалтерський облік, розрахунки з постачальниками та покупцями, страхове кредитування, представництво та інше. Конфіденційний факторинг–обмежується виконанням тільки деяких операцій : сплата боргів, передача права на отримання грошей та інші.

122. Форфейтинг, як метод фінансування зовнішньої торгівлі.Купівля торгових зобов”язавнь назначається на певну дату, але без права обороту (регресу) до попереднього власника. Форфейтер надає фінансове забезпечення для покупців, що знаходяться за кордоном і негайно розраховується з експортером без права обороту. Імпортер повинен надати простий вексель з гарантією банку. Експортер продає його форфейтинговому банку зі знижкою, частіше всього основаній на превалюючій на даний момент процентній ставці. Форфейтер приймає на себе усі політичні та комерційні ризики. ФОРФЕЙТИНГОВА ОПЕРАЦІЯ–купівля експортних вимог форфейтиром (банком або спеціалізованою фінансовою кампанією ) з виключенням права регресу на експортера (форфейтиста ) у випадку несплати. ФОРФЕЙТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ – Вексель; Інші цінні папери. Форфейтинг застосовується у фінансових операціях – з метою швидкої реалізації довгострокових фінансових зобов*язань, в експортних операціях для сприяння надходження готівки експортеру, який надав кредит зарубіжному покупцю. ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ФОРФЕЙТИНГОВОЇ ОПЕРАЦІЇ: ПЕРШИЙ – підготовка операції :Експортер визначає :вимоги форфейтера до гарантії можливий розмір дисконту до завершення операції з імпортером. Форфейтеррозглядає заявку експортера; збирає інформацію про можливу операцію; проводить кредитний аналіз; визначає тверду ціну; ДРУГИЙ – документальне оформлення операції. Досягнення попередньої домовленості сторін про укладення форфейтингової угоди. ТРЕТІЙ – підписання угоди Експортер : готує серію переводних векселів або підписує угоду про прийняття простих векселів від покупця; отримує гарантію або аваль на свої векселі

123. Міжнародний лізинг, як метод фінансування зовнішньої торгівлі. Міжнародний лізинг : Прямий міжнародний лізингявляє собою угоду, де всі операції здійснюються між комерційними організаціями з правом юридичної особи з двох різних країн. Привабливість його полягає в тому, що: -лізингодавець має можливість одержати експортний кредит в своїй країні і тим самим розширити ринок збуту своїхтоварів і послуг; -орендатор забезпечує повне фінансування використання сучасних машин, устаткування і прискорене технічне переоснащення виробництва. Експортна лізингова операція - міжнародна операція, в якій лізингодавець купує предмет оренди в національної фірми і надає внайми іноземному лізингоодержувачу. Імпортна лізингова операція - лізингова операція, в якій лізингодавець купує предмет оренди в іноземної фірми і надає його вітчизняному лізингоодержувачу. Транзитний (непрямий) міжнародний лізинг – лізингова операція, в якій лізингодавець однієї країни бере кредит чи купує необхідне устаткування в іншій країні і постачає його орендатору, котрий знаходиться в третій країні.За фомою орг-ї угоди: Прямий лізинг - має місце, коли постачальник сам без посередників здає об’єкт в лізинг, що дозволяє самому виробнику одержувати всі економічні переваги від лізингу своєї продукції і звертати їх на розширення та технічну реконструкцію виробництва. Непрямий лізинг передбачає участь посередників: лізингодавець спочатку фінансує покупку засобів виробництва виробника і постачає їх орендарю, а потім одержує лізингові платежі від орендаря.Зворотній лізинг - полягає в тому, що власник майна спочатку продає його майбутньому лізингодавцю, а потім сам орендує цей об’єкт у покупця, тобто одна і та ж особа ( початковий власник) виступає і в якості постачальника, і в якості лізингоодержувача. Лізинг постачальнику - відрізняється від зворотнього тим, що постачальник хоча і виступає в ролі продавця і орендаря одночасно, але він не є користувачем майна, яке він зобов’язується передати в сублізинг третій особі.За тривалістю угоди: Фінансовий лізинг- це договір лізингу, в результаті укладання якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на термін, не менший терміну, за який амортизується 60% вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладання договору. Після закінчення сроку договору об’єкт лізингу переходить у власність лізингоодержувача або викуповується ним за залишковою вартістю; Оперативний лізинг-це договір лізингу, в результаті укладання якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на срок, менший сроку, за який амортизується 90% вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладання договору. Після закінчення сроку договору оперативного лізингу він може бути продовжений або об’єкт лізингу підлягає поверненню лізингодавцю і може бути переданий у користування іншому лізингоодержувачу за договором лізингу.Пайовий (leveraged) - суть якого полягає у об’єднанні декількох фінансових закладів для фінансування крупної операції з лізингу. При цьому сума інвестованих кредиторами коштів згідно Закону України «Про лізинг» не може становити більше 80% вартості набутого для лізингу майна. Груповий лізинг - в якості орендодавця виступає група учасників (акціонерів). Вони засновують спеціальну корпорацію і призначають довірену особу, яка здійснює в подальшому всі операції із лізингових відносин.За об”ємом обслуг-ня: Чистий лізинг - угоду, при якій за всіх інших умов технічне обслуговування устаткування, переданого у користування, лягає на лізингоодержувача. «Мокрий» лізинг звільняє лізингоодержувача від цього зобов’язання, оскільки лізингова фірма пропонує йому цілий набір послуг із експлуатації вказаного майна.За об”єктом :Лізинг нерухомості лізингодавець будує або купує нерухомість за дорученням орендаря і передає йому для користування у виробничих та комерційних цілях з правом викупу або без нього, по закінченні строку договору. Лізинг рухомого майна поділяється на лізинг виробничого і будівельного обладнання, комп’ютерів, транспортних засобів, верстатів і т.д.За відношенням до податкових пільг:Фіктивний лізинг має спекулятивний характер і розрахований на одержання прибутку за рахунок діючих в країні податкових та інших пільг. Ця угода здійснюється для прикриття операцій купівлі-продажу в розстрочку, яку б хотіли здійснити сторони насправді. Дійсний лізинг - в правовому відношенні повинен відповідати діючому законодавству і економічному змісту лізингу.

124. Зустрічна торгівля, як метод фінансування зовнішньої торгівлі. Види:Бартерна торгівля її прикладом може слугувати у 1984 р. Саудівська Аравія оплатила свою покупку десяти реактивних двигунів для боїнгів нафтою в кількості =1 млрд. дол. Контркупівля В теперешній час контркупівля представляє собою найбільш широкорозповюджуваний вид зустрічної торгівлі, її популярність пояснюється тим, що цей метод сприяє продажу розвинутими країнами своїх коштовних товарів, або засобів вир-ва. Країни що роз. Прагнуть збереження валюти і розвитку вир-чої інфраструктури повністю сприймають контркупівлю, як метод фін-ня торгівлі. Прикладом можна привести угоду укладену у 1989 р. Тунісом і групою виробників автомобілей (Пежо та Фольксваген), які погодились придбати електронні та механічні виготовлені вТунісі. Країна не тільки зекономила валютні засоби, але і отримав вигідні зобов”язання від постачальників машин про купівлю ними техн.продуктів. Угода про зворотню купівлю Класичним прикладом, може слугувати угода укладена між компаніями Зах.Европи і Росії на поч. 80 рр. ЗЕ-кі компанії постачали Росії заводи, обладнання, технології і надавали технічну допмогу у зв”язку з будівництвом газопроводом. Росія в свою чергу, після завершення проекту повинна була надати газ цим країнам по обумовленим цінам. Торгівля “світч” Практика торгівлі світч, передбачає перевод надлишку що створився у двох країнах, третій стороні. Н-д Колумбія закупила нафту у Лівії і оплатити її дол. В свою чергу Колумбія може використати своє активне сальдо торгового балансу з операцій з Угорщиною, яка бажає придбати колумбійську каву, і таким чином надати необхідні засоби в дол.для розрахунків з Лівією. Зуст.торгівля звичайно використ. Європ., азіатським, л.амераканськими фірмами, але це стало причиною виникнення деяких питань пов”язаних з міжн.регулюваням та забов”язаннями. ГАТТ повністю відхилила цей вид операції, на основі того що ЗТ використ. Для того щоб обійти постановлення ген.угоди. Особливо ті з них які пов”язані з практикою торгівлі на недискримінаційній основі, а також пов”язані з тарифами і квотами.

125. Консигнація, як метод фінансування зовнішньої торгівлі.Згідно угоди про консигнацію. Експортер транспортує свої товари імпортеру, але при цьому зберігає право власності на ці товари до тих пір поки імпортер не продасть їх та не розрахується з експортером ( консигнатором). Експотер проводить фні-ня своїх власних товрів і приймає на себе значний ризик. Ця угода частіше всього укладається у випадку, якщо екс-р повністю довіряє імпортеру, або якщо положення товару на ринку неможливо передбачити (наприклад у випадку з новим товаром). Банки часто не йдуть на проведення фінансування консигнації, тому що закони інших країн перешкоджають отриманню належних засобів у випадку невиконання забов”язань імпортера.

Наши рекомендации