Сутність, функції та принципи організації заробітної плати

Заробітна плата — одна з найважливіших і найскладніших еко­номічних категорій, оскільки вона є одночасно і основним джере­лом доходу найманих працівників, і суттєвою часткою витрат ви­робництва для роботодавців, і ефективним засобом мотивації пра­цівників.

Заробітна плата виступає найважливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах їхньої праці, її продуктив­ності, збільшення обсягів виробництва продукції, поліпшення її якості та асортименту.

В економічній теорії заробітна плата — ціна робочої сили, яка відповідає вартості предметів споживання і послуг! що забезпе­чують відтворення робочої сили, задовольняючи фізичні й духовні потреби працівника і членів його сім "і.

Такий підхід до визначення категорії «заробітна плата» визна­чається вартістю відтворення робочої сили через відповідний рі­вень споживання товарів і послуг, характеризує ставлення суспіль­ства до обґрунтування розмірів заробітної плати. На рівні підпри­ємства ця величина коректується з урахуванням прибутковості підприємства, кількості та якості праці робітників. Фактичний роз­мір заробітної плати визначається кількістю коштів, що їх виділяє роботодавець із цією метою.

Отже, сутність поняття «заробітна плата» - складна й багатомірна, потребує її вивчення з різних позицій, зокрема:

1. Заробітна плата — це економічна категорія, яка відображає відносини між роботодавцем і найманим працівником з приводу розподілу новоствореної вартості.

2. Заробітна плата - винагорода або заробіток, обчислений у грошовому виразі; за трудовим договором власник, або уповнова­жений ним орган виплачує її (його) працівникові за виконану робо­ту. Це загальновизнане визначення подано в Законі України «Про оплату праці».

3. Заробітна плата — елемент ринку праці, що складається в ре­зультаті взаємодії попиту і пропозиції та виражає ціну викорис­тання робочої сили.

4. Для найманого працівника заробітна плата - основна частина його доходу, якого він отримує за реалізацію своєї здатності до праці.

5. Для роботодавця заробітна плата - елемент витрат виробни­цтва, що забезпечує матеріальну зацікавленість працівників у ви­сокопродуктивній праці.

Сутність заробітної плати виявляється також у функціях, які вона виконує у процесі суспільного відтворення. Найголовніші з них такі:

1. Відтворювальна функція. Полягає в забезпеченні працівників і членів їхніх сімей необхідними життєвими благами для віднов­лення робочої сили, і відтворення поколінь.

2. Стимулююча функція. Полягає в установленні залежності її розміру від кількості та якості праці конкретного працівника.

3. Регулююча, або ресурсно-розміщувальна, функція. Передбачає оптимізацію розміщення робочої сили за регіонами, галузями ви­робництва, підприємствами з урахуванням ринкової кон'юнктури.

4. Функція формування платоспроможного попиту населення. Покликана узгоджувати платоспроможний попит з одного боку, і виробництва споживчих товарів - з іншого.

Сьогодні заробітна плата в Україні не виконує жодної з перелі­чених функцій. Через тяжку, тривалу економічну і політичну кризи заробітна плата в Україні знаходиться на безпрецедентно низько­му рівні. Нині витрати на заробітну плату в розрахунку на одини­цю ВНП майже вдвоє нижчі, ніж у країнах із розвинутою економі­кою. Водночас трудомісткість виробництва продукції перевищує досягнуту в зазначених країнах у 3-4 рази.

Тому надзвичайно важливим завданням є перебудова організа­ції заробітної плати, створення ефективного мотиваційного меха­нізму.

Для забезпечення реалізації заробітною платою своїх функцій є необхідним дотримання таких принципів:

- підвищення реальної заробітної плати на основі зростання ефективності суспільного виробництва і праці;

- диференціація заробітної плати залежно від трудового внеску працівника в результати діяльності підприємства, від соціально-економічної значущості роботи, від місцеположення підприємства, його галузевої належності тощо;

- недопущення дискримінації в оплаті праці за статтю, віком, національністю і т. д.;

- державне регулювання оплати праці на основі встановлення мінімальної заробітної плати, підтримання певного рівня життя населення;

- врахування впливу ринку праці на рівень оплати праці;

- простота і зрозумілість форм і систем оплати праці для пра­цівників підприємства. Останні повинні чітко розуміти, від чого саме залежить розмір їхньої заробітної плати.

Наши рекомендации