Збирання, опрацювання, передавання та збереження моніторингової інформації щодо надзвичайних ситуацій. Урядова інформаційно-аналітична система з надзвичайних ситуацій

Згідно з положеннями Кодексу цивільного захисту України оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій полягає у своєчасному доведенні такої інформації до органів управління цивільного захисту, сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання та населення.

Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій забезпечується шляхом:

1) функціонування загальнодержавної, територіальних, місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення;

2) централізованого використання телекомунікаційних мереж загального користування, у тому числі мобільного (рухомого) зв’язку, відомчих телекомунікаційних мереж і телекомунікаційних мереж суб’єктів господарювання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також мереж загальнонаціонального, регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення та інших технічних засобів передавання (відображення) інформації;

3) автоматизації процесу передачі сигналів і повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

4) функціонування на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення;

5) організаційно-технічної інтеграції різних систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення;

6) функціонування в населених пунктах, а також місцях масового перебування людей сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло для передачі інформації з питань цивільного захисту.

Встановлення сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло покладається на органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання. Місця встановлення сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло визначаються органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання.

Оператори телекомунікації, телерадіоорганізації зобов’язані забезпечити підключення технічних засобів мовлення до автоматизованих систем централізованого оповіщення з установленням спеціального обладнання для автоматизованої передачі сигналів та повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

Порядок організації оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного захисту визначається положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України

Інформування у сфері цивільного захисту

Інформацію з питань цивільного захисту становлять відомості про надзвичайні ситуації, що прогнозуються або виникли, з визначенням їх класифікації, меж поширення і наслідків, а також про способи та методи захисту від них.

Органи управління цивільного захисту зобов’язані надавати населенню через засоби масової інформації оперативну та достовірну інформацію, зазначену в частині першій цієї статті, а також про свою діяльність з питань цивільного захисту, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі.

Інформація має містити дані про суб’єкт, який її надає, та сферу його діяльності, про природу можливого ризику під час аварій, включаючи вплив на людей та навколишнє природне середовище, про спосіб інформування населення у разі загрози або виникнення аварії та поведінку, якої слід дотримуватися.

Оприлюднення інформації про наслідки надзвичайної ситуації здійснюється відповідно до законодавства про інформацію.

/Розповідь з демонстрацією матеріалів комплекту плакатів 3.1.1/

Висновки

В Україні створено комплект нормативно-правових документів з питань організації функціонування системи моніторингу надзвичайних ситуацій. Зазначене забезпечує можливість в процесі дослідження будь-якого об’єкта господарювання (чи адміністративно-територіальної одиниці) виявити та ідентифікувати:

всі потенційно небезпечні об’єкти, що входять до складу досліджуваного ОГ (чи АТО) або можуть здійснювати негативний вплив на їх персонал (населення, соціально важливі об’єкти, майно юридичних та фізичних осіб, інші об’єкти «турботи» громадськості);

кожну з притаманних для цих ПНО ймовірних надзвичайних ситуацій, їх джерела, уражальні чинники, ризик виникнення, інші класифікаційні ознаки;

основні параметри осередків ураження кожної з цих ймовірних НС та прогнозовані значення складових їх можливих екологічних і соціально-економічних наслідків;

ймовірні рівні територіального, індивідуального і соціального ризиків для кожного з об’єктів «турботи» внаслідок сумарного негативного впливу УЧ усіх досліджуваних ПНО;

за результатами проведеного дослідження ступінь відповідності досліджуваного ОГ (чи ПНО АТО) ознакам об’єкта підвищеної небезпеки, а також впровадити ефективні заходи з пониження цих ризиків до прийнятних рівнів і виконати всі процедури з оформлення «Декларації безпеки ОПН».

Таким чином, стале функціонування «Системи моніторингу НС» забезпечує виконання основних завдань цивільного захисту та інформаційну підтримку розробки і впровадження ефективних заходів із запобігання виникненню досліджених НС і захистом персоналу (населення) та інших об’єктів «турботи» у разі їх виникнення, а також заходів з ефективного ліквідування таких НС.

/Розповідь/

Наши рекомендации