Виробничий цикл характеризується тривалістю та структурою.

Тривалість виробничого циклу (Тц) – це відрізок часу від моменту початку обробки сировини до повного виготовлення продукції.

Під структурою виробничого циклу розуміється його склад, співвідношення між різними елементами.

Тц = Тто + Тпо + Тко + Тоо + Тприр + Тмо + Тмз – Тсум,

 
 

де: Тто – час виконання технологічних (основних) операцій;

Тпо - час виконання переміщуючих операцій;

Тко, Тоо - час виконання контрольних, обслуговуючих операцій;

Тприр – час здійснення природних процесів;

Тдоп – час виконання допоміжних операцій; Тдоп=Тпо+Тко+Тоо

Тмо, Тмз – час міжопераційних, міжзмінних перерв;

Тсум – час сумісно виконуваних операцій або їх складових частин.

Трп – це робочий період

Тпер – час перерв

Головним завданням у виробництві є зменшення тривалості виробничого циклу.

Зменшення тривалості виробничого циклу сприяє зростанню продуктивності праці, поліпшується використання потужності виробництва, зменшуються витрати на одиницю продукції, підвищується прибуток та рентабельність виробництва. Також зменшується потреба в оборотних коштах і в результаті поліпшується фінансовий стан підприємства.

Основні шляхи скорочення тривалості виробничого циклу:

- впровадження нової високопродуктивної техніки та інтенсивної (прискореної) технології, механізації та автоматизації, які сприяють підвищенню продуктивності виробничих процесів;

- удосконалення організації виробництва з метою скорочення межопераційних та міжзмінних перерв;

- сполучення у часі операцій, наприклад, технологічних і контролюючих та обслуговуючих;

- вживання раціональних видів руху предметів праці стосовно відповідних умов.

ВИДИ РУХУ ПРЕДМЕТІВ ПРАЦІ

Рух предметів праці від одного робочого місця до іншого може здійснюватися за різними способами (видами): послідовним, паралельним, послідовно-паралельним.

Для графічної побудови видів руху розглядається процес, який складається з чотирьох послідовних операцій. Тривалість обробки одного предмету праці на кожній операції, відповідно, 7, 3, 9, 5 хвилин (t1=7, t2=3, t3=9, t4=5). На даних операціях передбачається обробляти партію з трьох предметів праці (n=3).

Послідовнийвид руху предметів праці характеризується тим, що предмети праці повністю обробляються на кожній операції партіями. Кожна наступна операція починається тільки після обробки усієї партії на попередній операції.

Графічне зображення цього виду руху предметів праці.

Операції

 
 

 
 
t, хв

t, хв

Тц, техн = 72 хв

Тц, техн – це тривалість технологічного циклу виробничого процесу, яка для послідовного виду руху визначається за формулою:

,

де: n – кількість предметів праці у партії;

ti – тривалість обробки одного предмета праці на і-й операції

Позитивним у послідовному виду руху є те, що обладнання працює безперервно.

Негативним є те, що тривалість виробничого циклу найбільша.

Паралельнийвид руху предметів праці характеризується тим, що кожний предмет праці, що входить до складу партії, передається на наступну операцію відразу після закінчення його обробки на попередній операції.

Графічне зображення цього виду руху предметів праці.

Операції

 
 

1

2

3

4

 
 
t, хв

t, хв

Тц, техн = 42 хв

Тц, техн – паралельного виду руху визначається за формулою:

,

де: tгол – головна операція, яка є найдовша у часі

Позитивним у паралельному виду руху є те, що тривалість виробничого циклу найменша.

Негативним є те, що якщо тривалість операцій неоднакова, то по всіх операціях крім головної виникають простої або робота здійснюється не з повною продуктивністю.

Цей вид руху доцільно застосовувати при масовому виробництві, коли тривалість обробки предметів праці на усіх операціях однакова або несуттєво відрізняється між собою.

Послідовно-паралельнийвид руху предметів праці є комбінацією послідовного і паралельного видів руху. Він організується так, щоб виключити простої на операціях. Для цього кожен предмет праці передається з операції з однаковою або меншою тривалістю на операцію з більшою тривалістю обробки поштучно, тобто відразу після закінчення обробки на попередній операції, а з операції з більшою тривалістю обробки на операцію з меншою тривалістю обробки – партіями, але так, щоб на наступній операції обробка предметів праці була безперервна.

Графічне зображення цього виду руху предметів праці.

Операції

 
 

1

       
   
 
 

2

S1

3

       
   

4 S2

t, хв
S3

t, хв

Тц, техн, пп = 50 хв

Тц, техн, пп – послідовно-паралельного виду руху визначається за формулою:

,

де: tдов – тривалість довгої (більшої по часу виконання) операції;

tкор – тривалість короткої (меншої по часу виконання) операції;

Sj – зміщення початку обробки партії предметів праці на операція з меншою тривалістю обробки одного предмету праці для j-го випадку.

Sj визначається за формулою:

Sj = (n - 1) * (tдов – tкор)j

Наши рекомендации