Тема 10. Контроль у банківському маркетингу (на семінарські заняття не виноситься)

Тема 1. Маркетинг та його специфіка в банківській сфері (на семінарські заняття не виноситься).

Тема 2. Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз (1 година).

Питання для обговорення:

1. Поняття процесу сегментації ринку та його необхідності у маркетинговому процесі.

2. Дослідження ринку та його основні категорії: дані, інформація, логічний аналіз.

3. Вторинні дослідження банківського ринку.

4. Первинні (польові) дослідження банківського ринку.

5. Прогнозування ринку банківських продуктів.

Тема 3. Конкурентне середовище комерційного банку (на семінарські заняття не виноситься)

Питання для обговорення:

1. Аналіз стану банківського ринку.

2. Банківська конкуренція.

3. Визначення конкурентоспроможності банку.

4. Аналіз конкурентів банку.

Тема 4. Маркетингова стратегія комерційного банку (1 година).

Питання для обговорення:

1. Поняття стратегічного планування та основні елементи бан­ківського стратегічного плану.

2. Стратегічна мета комерційного банку: її визначення та шляхи досягнення.

3. Загальна характеристика визначення стратегії банку з використанням матриці Ансоффа. Переваги та недоліки методу.

4. Загальна характеристика визначення стратегії банку з використанням матриці Бостонської групи. Переваги та недоліки методу.

5. Загальна характеристика визначення стратегії банку з використанням матриці Портера. Переваги та недоліки методу.

Тема 5. Продуктова політика комерційного банку (1 година).

Питання для обговорення:

1. Планування банківських продуктів як елемент планування комплексу маркетингу.

2. Стадії процесу створення продукту-новинки.

3. Особливості процесу створення окремих типів банківських продуктів.

4. Асортиментна політика комерційного банку, її мета.

Тема 6. Ціноутворення на банківські продукти (на семінарські заняття не виноситься).

Тема 7. Продаж банківських продуктів (1 година).

Питання для обговорення:

1. Зміст розподілу банківського продукту.

2. Приклад оцінки місцезнаходження установи банку.

3. Основні види систем доставки банківських продуктів.

4. Тенденції розвитку систем доставки банківських продуктів в Україні.

Тема 8. Комунікації банківських продуктів (1 година).

Питання для обговорення:

1. Основи організації процесу комунікації.

2. Реклама банківських продуктів та її значення.

3. Пропаганда та її значення у комунікації банківських продук­тів.

4. Стимулювання збуту та особистий продаж.

Тема 9. Організаційні аспекти маркетингу у банку (1 година).

Питання для обговорення:

1. Організаційні аспекти банківського маркетингу.

2. Організаційні структури маркетингу.

3. Реорганізація маркетингових структур у банку.

Тема 10. Контроль у банківському маркетингу (на семінарські заняття не виноситься).

Питання для обговорення:

1. Предмет та значення контролю маркетингу.

2. Етапи процесу контролю маркетингу у банку.

3. Маркетинг-аудит у банку.

Заочна форма навчання
І. Обов’язкові
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
1.1. Підготовка до семінар­ських занять за графіком проведення занять активна участь у семінарських заняттях
За виконання модульних (контрольних) завдань
— не застосовується
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.2. Індивідуальна письмова робота з проблеми щодо банківського маркетингу за місяць до сесії перевірка змісту
Разом балів за обов’язкові види СРС
ІІ. Вибіркові
За виконання завдань для самостійного опрацювання
2.1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за графіком ІКР перевірка змісту
2.3. Участь у конференціях або підготовка наукових публікацій протягом семестру матеріали конференції, публікація
2.4. Захист індивідуальних завдань за графіком ІКР обговорення змі­сту під час ІКР
2.5. Анотування іншомовних наукових текстів протягом семестру Письмові матеріали
Разом балів за вибіркові види СРС
Всього балів за СРС

Питання, що виносяться на екзамен з науки «Маркетинг у банку»:

1. Алгоритм і правила розробки анкет для маркетингових досліджень банку.

2. Асортиментна політика комерційного банку, її мета.

3. Аудит маркетингу у банку.

4. Банківська конкуренція – характеристика і види.

5. Банківська реклама і її особливості.

6. Банківський продукт та його особливості.

7. Банківський ринок та його специфічні ознаки.

8. Вибір місця розташування точки продаж банку.

9. Види і характеристика ринків, на яких функціонує сучасний банк.

10. Види маркетингового контролю та їх характеристика.

11. Визначення проблеми розподілу банківського продукту.

12. Використання стратегічних матриць для визначення конкурентної стратегії банку.

13. Вірогідність успіху та порівняльні витрати банківських стратегій за матрицею Ансоффа. Стратегічні рекомендації при використанні планування маркетингу у банку за матрицею Ансоффа.

14. Внутрішні комунікації у банку та їх основні інструменти.

15. Врахування життєвих циклів у продуктовій політиці банку.

16. Вторинна сегментація банківського ринку.

17. Демографічне середовище та його вплив на встановлення мети банку.

18. Економічне середовище та його вплив на встановлення мети банку.

19. Експертні оцінки – зміст і значення у банківському маркетингу.

20. Етапи процесу здійснення маркетингового контролю у банку.

21. Ефективність банківських комунікацій.

22. Загальна послідовність визначення ціни на продукти банку.

23. Загальна схема прогнозування банківського ринку.

24. Зміст продуктової політики банку.

25. Зовнішні комунікації банку.

26. Зони впливу (зони дій) банківських точок продажу.

27. Інструменти банківського маркетингу.

28. Інструменти комунікації банку із ЗМІ.

29. Інтернет-банкінг: зміст, значення і тенденції розвитку.

30. Камеральний метод дослідження інформації: переваги, недоліки та джерела інформації.

31. Канали доставки банківських продуктів.

32. Каталоги та технологічні карти банківських продуктів.

33. Кількісні дослідження банківського ринку.

34. Кількісні показники рівня конкуренції на банківському ринку.

35. Класифікація і види цін на банківські продукти і послуги.

36. Класифікація маркетингових стратегій банку.

37. Комерціалізація банківського продукту-новинки.

38. Конкурентоспроможність банку та чинники впливу на неї.

39. Кризовий PR у банку.

40. Критерій оптимізації асортиментного ряду та його використання у плануванні банківського продукту.

41. Маркетинг-аудит у банку.

42. Маркетинговий стратегічний план та його складові.

43. Матриця Ансоффа та її використання у визначенні маркетингової стратегії банку.

44. Матриця Бостонської групи та її використання у визначенні маркетингової стратегії банку.

45. Матриця Портера та її використання у визначенні маркетингової стратегії банку.

46. Методи ціноутворення у банку.

47. Методи якісного дослідження банківського ринку: переваги та недоліки.

48. Місія, мета та маркетингова стратегія банку: співвідношення понять.

49. Навести приклад матриці сегментування банківського ринку.

50. Навести приклад організації реклами банківського продукту.

51. Навести приклад сегментації банківського ринку за географічними факторами.

52. Навести приклад сегментації банківського ринку за демографічним фактором.

53. Навести приклад сегментації банківського ринку за психографічним фактором.

54. Навести приклад сегментації банківського ринку за фактором поведінки.

55. Нагляд комерційного банку за ринком банківських послуг та продуктів.

56. Небанківські конкуренти комерційних банків: види і характеристика.

57. Нелегальний ринок банківських та фінансових послуг.

58. Необхідність маркетингу в банківській справі.

59. Необхідність та перспективи застосування маркетингу комерційними банками України.

60. Непрямі канали збуту банківських продуктів.

61. Організаційні структури маркетингу у банку: види, значення і функції.

62. Основи організації процесу комунікації банку.

63. Основні види систем доставки банківських продуктів.

64. Основні етапи дослідження банківського ринку.

65. Основні завдання системи маркетингової інформації у банку.

66. Основні категорії маркетингу та їх характеристика.

67. Основні критерії сегментації ринку.

68. Основні методи кількісного дослідження банківського рин­ку та їх порівняльний аналіз.

69. Основні напрямки використання маркетингових досліджень у банку.

70. Основні фактори сегментації роздрібного банківського ринку.

71. Основні форми відокремлених підрозділів банку.

72. Особистий продаж банківських продуктів та його значення.

73. Особливості маркетингу в банківській справі.

74. Оцінка конкурентного становища комерційного банку та визначення його конкурентної стратегії за стратегічною матрицею компанії General Electric.

75. П’ять рушійних сил конкуренції та зв’язок між часткою ринку та рентабельність за М. Портером.

76. Пакетування банківських продуктів.

77. Первинна сегментація банківського ринку.

78. Планування банківських продуктів як елемент планування комплексу маркетингу.

79. Показники продажу банківських продуктів і послуг.

80. Політико-правове середовище та його вплив на встановлення мети банку.

81. Поняття процесу сегментації банківського ринку та його необхідності у маркетинговому процесі.

82. Поняття стратегічного планування та основні елементи банківського стратегічного плану.

83. Поняття та категорії банківського маркетингу

84. Порівняльна характеристика методів ціноутворення банківських продуктів.

85. Порівняльний конкурентний аналіз на банківському ринку: зміст та основні етапи.

86. Порядок розробки і впровадження нового банківського продукту.

87. Послідовність проведення аналізу банківського ринку.

88. Предмет та значення контролю маркетингу у банку.

89. Приклад оцінки місцезнаходження установи банку.

90. Проблема визначення валових витрат на конкретний банківський продукт та способи їх подолання.

91. Проблемні питання організації контролю маркетингу у банку.

92. Прогнозування ринку банківських продуктів: методи та інструменти.

93. Програмні засоби організації та контролю маркетингу у банку.

94. Процедура затвердження та перегляду цін на банківські продукти і послуги.

95. Процес прийняття рішень про розміщення точок збуту бан­ківських продуктів з урахуванням «зон дії».

96. Регіональна структура маркетингу у банку.

97. Реклама банківських продуктів та її значення.

98. Робота з громадськістю (PR) та її значення для банку

99. Розробка банківського продукту-новинки.

100. Розробка стратегії комунікації банку.

101. Сегментація банківського ринку.

102. Середовище банківського маркетингу.

103. Системи CRM у банку.

104. Стадії життєвого циклу продукту: характеристика та варіанти для різних видів банківських продуктів.

105. Стадії процесу створення банківського продукту-новинки.

106. Стимулювання збуту банку.

107. Стратегічна мета комерційного банку: її визначення та шляхи досягнення.

108. Стратегія «диференціювання»: переваги та ризики для банку.

109. Стратегія «концентрації»: переваги та ризики для банку.

110. Стратегія «лідерство у сфері витрат»: переваги та ризики для банку.

111. Структура та зміст маркетингового дослідження

112. Тенденції розвитку систем доставки банківських продуктів в Україні.

113. Фактори оптимізації структури продуктового ряду банку.

114. Формування попиту споживачів на банківські продукти.

115. Функціональна структура маркетингу у банку.

116. Характеристика вторинного дослідження банківського рин­ку та його основних методів.

117. Характеристика маркетингової інформаційної системи банку

118. Характеристика первинного дослідження банківського рин­ку та його основних методів.

119. Цілі, завдання та предмет контролю маркетингу у банку.

120. Цінова дискримінація у банку: зміст, види і значення.

121. Цінова політика банку і послідовність її розробки.

122. Чинники, в залежності від яких проводиться оцінка попиту на банківські продукти.

123. Якісні дослідження банківського ринку.

124. Якісні та кількісні параметри банківського ринку.

125. SWOT-аналіз конкурентної позиції банку.

2. 5.4.3. Індивідуальне завдання для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання.

Студентам заочної форми навчання для оцінювання поточного рівня знань з науки «Маркетинг у банку» пропонується виконати домашнє письмове індивідуальне завдання за наступними проблемами:

1. Дослідження ринку банківського продукту.

2. Проведення аналізу конкурентів банку з побудуванням матриці GE (на вибір — глобальний аналіз чи в конкретному ринковому сегменті):

3. Визначення маркетингової стратегії банку.

4. Планування обсягу та асортименту банківського продукту (групи продуктів).

5. Планування ціни на групу банківських продуктів.

6. Визначення стратегії доставки та вибір місця доставки банківських продуктів.

7. Розробка стратегії маркетингової комунікації банку.

8. Розробка організаційної структури маркетингу в банку та функціонального положення про його діяльність.

9. Система маркетингового контролю у банку

10. Комплексне дослідження маркетингових можливостей банку.

Відповідно до власних виробничих або наукових інтересів студент самостійно (без узгодження з викладачем) вибирає одну з запропонованих проблем і може звузити її до рамок теми. Наприклад. Проблема № 7 «Розробка стратегії маркетингової комунікації банку» може бути звуженою до теми «Рекламні акції банків Київського регіону стосовно залучення корпоративних клієнтів у 2008—2012 роках». Звуження проблеми до теми не є обов’язковим, обов’язковим є написання завдання на актуальному матеріалі. У випадку ускладнення з вибором проблеми чи теми студент має право проконсультуватись у викладача.

Основні вимоги до оформлення та змісту індивідуального зав­дання:

1. Виконання на аркушах формату A4, стандартні поля і інтервали, листи пронумеровані, на останньому листі — дата виконання і особистий підпис.

2. Титульний лист (найменування навчального закладу, факуль­тету, курсу, номера групи.

3. П. І. Б. магістранта, календарний рік з текстом: Індивідуальне завдання за наукою «Маркетинг у банку» по темі»...» (на матеріалах банку[1]«... «). (назва теми за бажанням студента узгоджується з керівником курсу).

4. Структура роботи в 3-х частинах:

· вступна, з визначенням мети роботи і стислою характери-
стикою установи банку: 1—3 аркуші;

· безпосередньо дослідження по проблемі: від 15 до 25 аркушів;

· висновки по роботі, оцінка доступності інформації і якості роботи, побажання по організації до керівника курсу: 1—3 аркуші.

5. Чіткість і логічність викладення, використання конкретних матеріалів з урахуванням можливої комерційної таємниці в банку (шифрування імен клієнтів, абстраговані кількісні показники і т. п.). Бажаність кількісної оцінки ефекту маркетингових заходів в рамках проблеми (теми).

6. Робота набирається на комп’ютері.

7. Таблиці і схеми — в окремому додатку в кінці (не впливають на встановлений обсяг).

8. Навести список використаних джерел інформації (в довільній формі).

9. Термін виконання — за місяць до початку екзаменаційної сесії.

10. Шкала оцінок — від 0 до 10 балів. Критерій оцінок визначено окремо.

Виконане індивідуальне завдання передається на кафедру за календарний місяць до початку екзаменаційної сесії. Завчасно представлені роботи перевіряються у семиденний строк, і в разі недопущення до захисту (оцінка — 0 балів) повертаються студен­там для доопрацювання. Роботи, передані із запізненням, кафедрою не приймаються і передаються викладачеві особисто під час занять. Захист індивідуальних завдань проводиться із пріоритетом завдань, що представлені заздалегідь. За порушення строків представлення завдання викладач може застосувати такі санкції — зниження наполовину суми балів за зміст роботи, зниження балів за захист роботи.

Види робіт, що підлягають контролю Бальна шкала за формами навчання
денна вечірня заочна
Обов’язкові
Підготовка до семінарських занять (максимально за всі заняття)
Модульне завдання (максимально за всі)
Індивідуальне завдання
Максимальна сума балів
Вибіркові (не збільшують максимальну суму балів — 50)
Аналітична робота
Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій
Написання реферату за заданою тематикою
Анотування іншомовних наукових текстів
Участь у конференціях або підготовка наукових публікацій
Участь у конкурсах наукових студентських робіт.
Участь в олімпіадах
Підготовка проблемних лекцій
Захист індивідуального завдання
Максимальна сума балів
Всього балів за семестр

Оцінка індивідуального письмового завдання (заочна форма навчання) здійснюється за шкалою від 0 до 10 балів. Максимальний бал (10) виставляється у випадку відсутності зауважень до оформлення (наведені окремо), та при повному розкритті проблеми, що письмово розглянута студентом. За недотримання вимог за зміст та оформлення викладач знижує оцінку на 2 бали за кожну помилку або за кожен пункт невідповідності вимогам.

На підсумкову суму балів за письмову роботу впливає своєчасність її подання на кафедру (згідно із вимогами карти самостійної роботи студента). Викладач має право, у випадку несвоєчасного подання письмової роботи, застосувати до остаточної суми балів за цю роботу коефіцієнт 0,5. ( з округленням до цілих балів)

Аналітична робота (огляд комп’ютерних програм та систем, що автоматизують маркетингову діяльність в окремому банку), оцінюється максимально у 10 балів у випадку належного оформлення (прошивка у швидкозшивачу, титульний аркуш із необхідними реквізитами, шрифт 14, пронумеровані сторіки тощо) та представлення актуальної інформації з переліком функцій відповідних програм. В інших випадках (порушення хоч однієї з вимог до змісту та оформлення) оцінка за роботу знижується на 2 бали за кожне порушення (якщо балів виходить менше 6 – застосовується оцінка 0 балів)..

Захист індивідуальних завдань студентами заочної форми оцінюється шкалою 0–3–4–5 балів відповідно до рівня презентації, який демонструє студент під час захисту положень власної роботи. Максимальна оцінка у 5 балів знижається викладачем на 1 бал за кожну невірну відповідь, що стосується теоретичних положень, та практичних висновків, що покладені у зміст роботи, яка захищається (якщо балів виходить менше 3 – застосовується оцінка 0 балів). Як правило – під час захисту задається три змістовних питання.

Участь у конференції оцінюється у 10 балів (для заочної форми – 5 балів), незалежно від отриманого призового місця або заохочення по результатах конференції. Викладачу надаються матеріали конференції (або програма конференції), де студент зазначений як доповідач.

Аналітичний огляд публікацій з питань маркетингу у банку, здійснюється письмово та оформлюється як реферат. Максимальна сума балів, 10 балів для денної та вечірньої форми та 5 балів для заочної форми, нараховується у випадку бездоганного оформлення та наявності обґрунтованого коментарю на окремому аркуші. Ця сума балів знижується на 2 бали (1 бал для заочної форми) за кожний недолік оформлення та за кожну змістовну помилку і може становити мінімально 0 балів (якщо балів виходить менше 6 для денної чи вечірньої форми або менше 3 для заочної форми – застосовується оцінка 0 балів).

Анотування іншомовних наукових текстів оцінюється в 10 балів (5 балів – для заочної форми) за якісне і повне виконання попередньо дорученого викладачем анотування змісту (як правило – наукової статті англійською мовою). Ця сума балів знижується до 8 балів (4 – для заочної форми) у випадку неякісного оформлення та до 6-х балів (3 – для заочної форми) у разі наявності логічних помилок у змісті перекладу і може становити 0 балів у випадку незадовільного змісту.

Всі бали, що отримані студентом під час поточного контролю, підсумовуються. Загальна сума балів поточного контролю при цьому не може перевищувати 50 балів для студентів денної і вечірньої форми та 20 балів – .для студентів заочної форми.

[1] Написання без використання матеріалів конкретного банку — тільки по узгодженню з викладачем.

Наши рекомендации