Види цін на продукцію та методи їх встановлення

Ціна – це грошовий вираз вартості товару (послуг) . вона завжди коливається навколо ціни виробництва.

Ціна виконує три основні функції:

1. Обліково вимірювальна

2. Розподільча (розподіл між виробником і населенням)

3. Стимулююча функція цін

Склад ціни:

С – собівартість, П – прибуток, Аз – акцизний збір, Нп – націнка посередника, Нт – торгівельна надбавка.

Види цін:

· Оптові ціни,за якими виробники великими об’ємами реалізовують свою продукцію

· Роздрібні ціни, за якими товари реалізуються в обмежені кількості безпосередньо кінцевому споживачу

· Закупівельні ціни, за якими держава закуповує продукцію у сільськогосподарському споживачу

· Ціни і тарифи на послуг.

· Ціна продажна – кінцева ціна за якою продавець реалізує товару споживачу

· Ціна престижна – ціна на унікальний товар або товар, що користується підвищеним попитом.

· Ціна тверда – ціна, яка встановлюється в момент підписання контракту і не змінюється протягом його дії.

№30 . Поняття доходу та прибутку як основних показників діяльності підприємства.

Дохід – від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначений як загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг (виручка від реалізації продукції) тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (ПДВ. Аз)

1) Дохід (виручка від реалізації продукції) - (податок на додану вартість -) акцизний збір- інші вирахування

2) Чистий дохід (виручка від реалізації продукції) – реалізації продукції

3) Валовий (балансовий прибуток) – інші операційні доходи (+) операційні витрати

4) Операційний прибуток – фінансові доходи (+) – фінансові витрати (-)

5) Прибуток від звичайної діяльності (податок на прибуток)

6) Чистий прибуток – фонд нагромадження реінвестований прибуток – фонд споживання

ПДВ– відображає суму податку на додану вартість включену до складу доходу від реалізації продукції

Інші вирахування з доходу – відображають надані знижки повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахування з доходу.

Прибуток – це частина чистого доходу, що залишається під-ву після відшкодування всіх витрат пов’язані з виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності.

Прибуток є джерелом усіх фінансових ресурсів під-ва і його величина характеризує фінансові результати роботи під-в та визначає його фінансовий стан.

Розрізняють такі найважливіші види прибутку:

1. Валовий (балансовий) – розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції.

2. Операційний – це балансовий прибуток скоригований на різницю інших операційних доходів та операційних витрат

3. Прибуток від звичайної діяльності – це операційний прибуток скоригований на величину фінансових та інших доходів і фінансових та інших витрат

4. Чистий прибуток – це прибуток, що надходить у розпорядження під-ва сплати податку на прибуток

У 1 січня 2013 – він буде становити 19%, а на сьогоднішній день 2012 – 21%, а з 2012 – 16%.

Прибуток під-ва формується за рахунок таких джерел:

А) прибуток від реалізації продукції або робіт, послуг

Б) прибуток від продажу майна (основних фондів, нематеріальні активи, цінні папери)

В) прибуток від поза реалізаційних операційних – від спільної діяльності під-ва проценти за придбання акціями

Основні функції прибутку:

1. Прибуток як основа інноваційних рішень

2. Мірило успіху діяльності під-ва

3. Джерело самофінансування і розвитку

4. Винагорода власником під-ва

№31 . Поняття фінансової діагностики та оцінки фінасово- економічного стану підприємства

Фінансовий стан під-ва можна оцінити за допомогою групи показників:

1. Ліквідності

2. Платоспроможності

3. Прибутковості

4. Ефективності використання активів

Показники ліквідності характеризують здатність фірми виконувати свої поточні (короткострокові зобов’язання за рахунок поточних активів) для цього розраховується коефіцієнт загальної ліквідності КЗЛ

Кл.заг. = Види цін на продукцію та методи їх встановлення - student2.ru

А- активи під-ва, З – поточні зобов’язання

Платоспроможність під-ва – це здатність виконувати свої коротко та довгострокові зобов’язання за рахунок власних активів. Цей показник вимірює рівень фінансового ризику, тобто ймовірність банкрутства під-ва

Кп.с= Види цін на продукцію та методи їх встановлення - student2.ru

К п.с – коефіцієнт платосп., Квл. – власний капітал, Ззаг. – зобов’язання загальні

Показники прибутковості характеризує ефективність використання всіх видів ресурсів які забезпечили одержання певного загального доходу.

Коефіцієнт прибутковості власного капіталу

П к.в.л.= Види цін на продукцію та методи їх встановлення - student2.ru

Коефіцієнт прибутковості активів

П акт. = Види цін на продукцію та методи їх встановлення - student2.ru * 100

Показником прибутковості є також рентабельність

Рентабельність – це відносні показник що характеризує рівень ефективності (доходності) роботи під-ва.

Наши рекомендации