Під час яких фазових перетворень має місце збільшення ентропії?

A. * Плавлення і випаровування

B. Плавлення і кристалізації

C. Кипіння і конденсації

D. Сублімації і кристалізації

E. Кристалізації і конденсації

4. Процес утворення монооксиду карбону протікає за рівнянням: CaCO3(т)→ CaO(т) + CO2(г). Скільки фаз у системі? А. *3(2 тверді + 1 газоподібна)

5. Процес утворення монооксиду карбону протікає за рівнянням: CaCO3→ CaO + CO2. Скільки незалежних компонентів у системі?

А. *2 (3-1=2; 3 складові чистини мінус одне рівняння, що зв’язує рівноважні концентрації: Кр=[CO2])

6.Конденсованою системою називають систему, в якій:

A. *Відсутня газоподібна фаза

B.Відсутня тверда фаза C.Відсутня рідка фаза

D. Компоненти знаходяться в рідкому стані

E. Є більше двох компонентів

7. На діаграмі стану води в потрійній точці одночасно можуть існувати:

А. *3 фази

8. Одним з важливих етапiв у вивченнi фiзико-хiмiчних властивостей води є аналiз її дiаграми стану. Якi фази знаходяться у рiвновазi у потрiйнiй точцi на дiаграмi стану води?

A *рідка вода, лід, водяна пара

B рідка вода, лідC рідка вода, водяна пара

D лід, водяна пара E лід

9. Вода у потрійній точці на діаграмі стану є системою:

A. *Інваріантною (або С=0)

B. Моноваріантною C. Біваріантною

D. Триваріантною E. Чотирьохваріантною

В фармацевтичній технології аналіз діаграми стану систем має практичне значення. Вкажіть тип рівноваги, що характеризує фігуративна точка на діаграмі стану води

A.* однокомпонентна, трьохфазна, інваріантна

B. однокомпонентна, двохфазна, нонваріантна

C. двохкомпонентна, двохфазна, одноваріантна

D. двохкомпонентна, однофазна, одноваріантна

E. однокомпонентна, однофазна, нонваріантна

11. Точка максимуму на діаграмі плавкості, коли речовини утворюють стійку сполуку, зветься:

A. Сінгулярною

B. Евтектичною C. Рівноважною

D. Максимальною E. Критичною

12. Яке правило застосовують для характеристики гетерогенних систем, у яких встановлюється фазова рівновага?

A. Правило фаз Гіббса

B. Вант–Гоффа C. Штаудингера

D. Нернста E. Петерса

13. Термічний аналіз - це різновид фізико-хімічного аналізу, який вивчає залежність:

A. *Температури кристалізації бінарних систем від їх складу.

B. Температури кипіння компонентів системи.

C.Температури кристалізації компонентів системи.

D.Температури кипіння сумішей систем від складу.

E. Температури кипіння азеотропних сумішей.

14.У фармацевтичному аналізі для ідентифікації та визначення ступеня чистоти лікарських препаратів застосовують термічний аналіз. Вкажіть тип координат, за якими будують кривіохолодження:

A. * температура–час

B. тиск–час C.об’єм–температура.

D. об’єм–час E .температура - об’єм

Фазові діаграми використовують у фармацевтичному аналізі. Як називається лінія на діаграмі стану евтектичного типу, нижче якої не може існувати рідка фаза?

A. *Солідусу

B. Ліквідусу C.Конода

D. Нода E.Не має правильної відповіді

16. Лiнiю на дiаграмi стану, нижче якої може iснувати тiльки тверда фаза, називають:

A. *Солiдус

B. Евтетика C. Медiана

D. Лiквiдус E. Конода

Лінію на діаграмі стану, вище якої не може існувати тільки тверда фаза, називають

A. *Солідус B. Евтетика

C. Медіана D. Ліквідус E. Конода

18.На диаграмі плавкості двокомпонентної системи з простою евтектикою вище лінії ліквидуса:

A. * Обидва компонента знаходяться в рідкому стані

B.Обидва компонента знаходяться в тверому стані

C.Обидва компонента знаходяться в газоподібному стані

D.Кожен компонент знаходяться в різних агрегатних станах

E.Один з компонентів знаходяться в рідкому стані,

другий - в твердому стані

19. Як називається найнижча температура, при якій закінчується кристалізація розплаву?

А. *Евтектична

20. Сумішдрібних кристалівобох компонентів, що утворюється при охолодженні розплавуназивається

A. *евтектичною

B.ізоморфною C.емульсії

D.суспензії E.пастою

21. Термiчний аналiз широко застосовують у фармацiї. Вкажiть кiлькiсть точок на дiаграмi плавкостi салол – камфора, компоненти якої утворюють просту евтектику, у яких система iнварiантна:

A. *3

B. 2C. 1D. 0E. 5

Наши рекомендации