Державний нагляд і громадський контроль за станом ОП. Інструктування

Відповідно до статті 44 ЗУ "Про охорону праці" державний нагляд за дотриманням законодавства та інших нормативних актів про ОП здійснюють:

ü Державний комітет України по нагляду за охороною праці;

ü Органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони МВС;

ü Органи санітарно-епідеміологічної служби МОЗ;

Посадові особи оглядів державного нагляду за охороною праці (державні інспектори) мають право:

Ø Безперешкодно в будь-який час перевіряти підприємства для дотримання законодавства про ОП;

Ø Надсилати керівникам підп.-ва обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень в ОП;

Ø Забороняти експлуатацію під-в, робочих місць до усунення порушень, що загрожують життю, здоров'ю працюючих;

Ø Притягти до адміністративної відповідальності працівників, які порушили законодавчі та інші нормативні акти з ОП.

Громадський контроль за виконанням законодавства про ОП здійснюють:

ü Уповноважені трудових колективів;

ü Представників профспілок .

Уповноважені мають право безперешкодно перевіряти на підприємстві виконання вимог законодавство про охорону праці та вносити обов'язкові для розгляду власником пропозицій про усунення порушень нормативних актів безпеки і гігієни праці.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

Робітники у разі невиконання ними вимог безпеки, викладених у інструкціях з безпечних методів робіт за їх професіями, залежно від характеру порушень, несуть відповідальність у дисциплінарному, адміністративному або кримінальному порядку.

Дисциплінарна відповідальність-догана та звільнення.

Адміністративна відповідальність – штраф у розмірі від 4 до 15 мінім. зарплат.

Матеріальна відповідальність – відшкодування збитків, заподіяних підпри-ємствами працівникам, які постраждали від нещасного випадку або профзахворювань.

Посадові особи, винні у порушенні правил і норм з ОП, якщо це порушення створювало небезпеку для життя або здоров'я громадян, притягаються до кримінальної відповідальності: виправними роботами до 1 року або штраф до 15 мінім. зарплат. Закон України "Про охорону праці" вимагає, щоб усі працівники при прийомі на роботу і в процесі трудової діяльності проходили на підприємстві навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання і перевірки знань з питань охорони праці, забороняється.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на:


o Вступний;

o Первинний;

o Повторний;

o Позаплановий;

o Цільовий.

Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться з:

o Усіма щойно прийнятими працівниками;

o Працівниками, які знаходяться у відрядженні на підприємстві і беруть безпосередню участь у виробничому процесі, з водіями ТЗ, які вперше в'їжджають на територію підприємства;

o Учнями, вихованцями та студентами, які прибули на підприємство для виробничої практики;

o Учнями, вихованцями та студентами в навчально-виховних закладах перед початком трудового і професійного навчання в лабораторіях, майстернях, на полігонах тощо.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться у спеціальному журналі, а також у документі про прийняття працівника на роботу.

Первинний інструктаж проводиться на місці до початку роботи з:

o Працівником, новоприйнятим на підприємство;

o Працівником, який переводиться з одного цеху виробництва до іншого;

o Працівником, який буде виконувати нову для нього роботу;

o Відрядженим працівником, який бере участь у виробничому процесі на виробництві;

o Студентом, учнем вихованцем, який прибув на виробничу практику перед виконанням нових видів робіт, перед вивчен-ням нової теми під час проведення трудового і професійного навчання в лабораторіях, класах, майстернях, на дільницях.

Повторний інструктаж проводиться з усіма працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою – один раз у квартал, на інших роботах – 1 раз на півріччя. Повторний інструктаж проводиться за програмою первинного інструктажу в повному обсязі.

Позаплановий інструктаж проводиться:

o При введені в дію нових або переглянутих нормативних актів про ОП, та при змінах у них;

o При зміні технологічного процесу, в заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів інших факторів, що впливають на охорону праці;

o При порушені працівником, студентом, учнем або вихованцем, нормативних актів про охорону праці що можуть призвести або призвели до травми, аварії чи отруєння;

o На вимогу працівників органу державного нагляду за ОП, вищої господарської організації або державної виконавчої влади, якщо виявлено незнання працівником, студ. або учнем безпечних методів, прийомів праці чи нормативн. актів про ОП;

o При перерві в роботі виконавця робіт більш ніж 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при:

o Виконанні разових робіт, що не пов'язані з безпосередніми обов'язками за фахом (навантажувально-розвантажувальні роботи, разові роботи за межами підприємства, цеху тощо);

o Ліквідації аварії, стихійного лиха; Екскурсіях на підприємства;

o Проведення робіт, на які оформляється наряд-допуск, дозвіл тощо;

o Організації масових заходів з учнями та вихованцями (екскурсії, походи, спортивні заходи тощо).

Наши рекомендации