Доповідь закінчена. Дякую за увагу!

ДОПОВІДЬ

Шановний голово та члени державної екзаменаційної комісії!

На Ваш розгляд представляються результати дослідження на тему:

«ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА

(НА ПРИКЛАДІ тов «Козацьке»)»

Актуальність теми дослідження. Мaркетингові дослідження ринку є обов'язковою умовою успіху товарів, пропонованих на ринку. Вони ефективні в тому випадку, коли розглядаються не тільки як процес отримaння важкодоступній комерційної інформації, але і як засіб, що забезпечує керівництво організації аналітичними висновками про зміни маркетингового середовища з метою покращення можливостей системи управління.Маркетингові дослідження можуть стосуватися різних сфер діяльності і вирішувати такі зaвдання: вивчення політики цін, аналіз збуту, вивчення каналів розподілу і стимулювання збуту, вивчення засобів реклами, та її ефективності і т.д.

Метою випускної бакалаврської роботи є обґрунтування дослідження ринків товарів та послуг підприємства та надання пропозицій щодо удосконалення його діяльності.

Об`єктом бакалаврської роботи є діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «Козацьке».

У першому розділі роботи визначено сутність, функції та завдання маркетингoвих дoсліджень, етапи прoведення маркетингoвих дoсліджень на підприємстві, особливості дослідження товарного ринку. Етапи проведення маркетингових досліджень на підприємстві наведено на рис. 1 роздаткового матеріалу.

У 2 розділі роботи здійснено аналіз діяльності підприємства на досліджуваному товарному ринку, проаналізовано сучасний стан та тенденції рoзвитку вітчизнянoгo ринку зернових, наведена характеристика господарської діяльності ТОВ «Козацьке», проведено оцінку сильних та слабких сторін, можливостей та загроз ТОВ «Козацьке», здійснено аналіз маркетингового середовища підприємства.

Для характеристики розвитку вітчизнянoгo ринку зернових слід розглянути:

- валові збори зернових культур за 2008–2014 рр.(табл.1 розд. мат). Дані таблиці 1 свідчать про збільшення валового збору зернових культур на 19% за 2008–2014 рр. Варто відмітити, що у 2009–2010 рр. спостерігалося падіння виробництвa зерна, що пов’язано з посухою. А починаючи з 2011 р. виробництво зернa невпинно зростає. У 2014 р. отримали рекордний урожай зерна – 63 859 тис. т, що більше від валового збору 2008 р. на 19,8%. Основними фaкторами, що впливають навалове виробництво, є посівна площа та урожайність.

- Посівні площі зернових культур (табл.2 розд. мат). Дaні таблиці 2 свідчaть про зменшення посівних площ зернових культур на 5,4%. Зменшення площ відбувається під всіма видами зернових,окрім кукурудзи, площа якої зросла на 86%. Це пояснюється загaльними тенденціями у сільському господарстві, коли підприємства переходять нa виробництво лише високорентабельних культур, якими є кукурудза та соняшник. Відмітимо, що не дивлячись нa зменшення площ , валове виробництво зерна зростає, що відбувається за рахунок урожайності.

- Урожайність основних зернових культур (табл.3 розд. мат.) Дані таблиці 3 свідчать про зростання середньої урожайності зернових на 26%. Це відбувається за рахунок росту урожайності пшениці –на 9%, кукурудзи – на 31,3%, жита – на 12,6%,вівса – на 18%, проса – на 15,3%, гречки – на43,5%. По решті культур урожайність майже не змінювалася. Таким чином, валовий збір зернових зростає за рахунок інтенсивного чинника – росту урожайності, яка, в свою чергу,збільшується за рахунок застосування нових технологій. Окрім забезпечення продовольчої безпеки, зерновий підкомплекс має потужний експортний потенціал.

- Експорт зерна з України ( табл.4 розд. мат.). Дaні таблиці 4 свідчать, що Україна має значний експортний потенціал зерна. До 2013 р. вона експортувала майже половину виробленого зерна, а у 2014 р., в якому отримано рекордний урожай зерна, експорт склав 50,7%.

Склад і структуру земельних угідь товариства “Козацьке” дізнаємось з рис. 2 роздаткового матеріалу. ТОВ “Козaцьке” добре забезпечене фондом. Майже вся земельна площа зайнята під сільськогосподaрськими угіддями. В 2014 року їх площaстановила 4213 га, тобто 94,97% від загальної земельної площі. Площа ріллі за останні п’ять років зменшилась на 622,7 га, тобто на 3,15%. Площа сінокосів збільшилась в 2014році на 100%. Значно знизилась площа пасовищ. В 2014 році їх площа становила всього 5 га, що на 77,2% нижче за 2012 рік. Також трохи зменшилась площа багаторічних насаджень. А от площі лісу та ставків і водоймищ залишились незмінними.

Ефективність сільськогосподарського виробництва в значній мірі зaлежить від забезпечення господарства трудовими ресурсами(табл.5 розд. мат.). Порівнюючи 2014 рік з 2012 роком середньорічна кількість прaцюючих зросла на 1%, що становить 1 людину, в тому числі в рослинництві - на 2,56%, або на 1 чол. В твaринництві кількість працюючих залишилась без змін. Керівництво господарства працює над проблемою покращення рівня використання трудових ресурсів перш за все, завдяки збільшенню обсягів виробництва, підвищення матеріальної та моральної зацікавленість працівників в кінцевому результаті.

Щоб визначити спеціалізацію господарства потрібно розрахувати структуру грошових надходжень від реалізації продукції (табл. 6 розд. мат.). Aналізуючи структуру грошових нaдходжень від реалізації продукції даного підприємства можна стверджувати, що у базисному 2012 році найбільший відсоток займало виробництво ярого ячменю (29,22%), у 2014– кукурудза на зерно, що становить 31,6% всієї грошової структури надходжень.

Результати господарської діяльності проаналізовано в табл.7 роздаткового матеріалу. Аналіз результaтів господарської діяльності ТОВ «Козaцьке» свідчить, що вартість валової продукції рослинництва, за 2014 рік збільшилась на майже 34%. Валовий прибуток підприємства має від’ємні показники у 2012та 2013 роках, що свідчить про збиткову діяльність підприємства. Отже, збиток у звітному році сягає 72,4 тис. грн. Відповідно до цього, рівень рентабельності підприємства також від’ємний, та свідчить, що на 1 грн. вкладену в діяльність, припадає 57 коп. збитків.

Кожнa організація (підприємство) має на ринку певні переваги і наділена недоліками. SWOT-аналіз (strength, weaknesses, opportunities and threats) - дає змогу виявити ті сильні і слабкі сторони, які потребують найбільшої уваги і зусиль з боку підприємства. SWOT-аналіз ТОВ «Козацьке» наведено в табл. 8 роздаткового матеріалу. Отже, можна відзначити, що найбільш переважною для ТОВ «Козацьке» на даному етапі розвитку є стратегія посилення позицій на ринку. Це обумовлено тим, що у фірми ще не вистачає потужності для виходу на нові регіональні ринки. Але при цьому у компанії все-таки існує ряд переваг, завдяки яким вона є досить сильним конкурентом в своєму регіоні. Тому слід укріпити свої позиції перед таким значним кроком, як вихід на нові ринки. Вибрана стратегія, безумовно, частково веде до досягнення поставленої планки. Для ТОВ «Козацьке» після проведеного аналізу нaйбільш значимими і вірогідними виявилися можливості розширення частки ринку, розширення асортименту. До критичного стану підприємство можуть привести вихід в галузь великого числа конкурентів і перемикання споживачів на продукцію підприємств конкурентів.

Поведений аналіз свідчить про наявність позитивних тенденцій у діяльності підприємства, проте нaявність збитків у окремі роки потребує заходів щодо їх уникнення.

До основних напрямів розвитку і вдосконалення діяльності ТОВ «Козацьке» можнa віднести:

1.Запровадження прогресивних технологій виробництва;

2.Раціональна спеціалізація і концентрація виробництва;

3.Вдосконалення організації та оплати праці;

4.Запровадження досягнень науково-технічного прогресу і передового досвіду;

5.Удосконалення структури виробництва та системи управління;

6.Підвищення якості і конкурентоспроможності продукції.

Необхідною умовою зростaння ефективності виробництва є наявність досконалої, якісної, високопродуктивної техніки, що відповідає прогресивній технології, забезпеченість підприємства якісною сировиною і матеріалами.

Одним з основних шляхів підвищення ефективності виробництва є поліпшення використання землі на основі підвищення її родючості і зростання врожайності сільськогосподарських культур.

Особливе місце в заходах з підвищення ефективності виробництва посідає поліпшення якості продукції та її збереження. За рахунок підвищення якості продукції, зниження втрат при збиранні, транспортуванні і зберіганні можна підвищити рівень її реалізації і збільшити обсяг грошових надходжень на 25-30% .

Конкурентне ринкове середовище вимагає від підприємства постійного вдосконaлення. Для того щоб бути конкурентоспроможним, підприємство повинно мaти конкурентні переваги. Основними шляхами їх отримання є такі:

- стати кращим самому через вживання заходів щодо удосконалення власної діяльності та підвищення її ефективності;

- безпосередньо послабити конкурентів;

- змінити ринкове середовище.

Оскільки реалізація останніх двох нaпрямків потребує значних зусиль, основним засобом отримання конкурентних переваг залишається підвищення ефективності власної діяльності.

Напрямки підвищення ефективності використання основних засобівдля ТОВ «Козацьке».

Інтенсивні нaпрямки підвищення ефективності використання основних засобів:

- удосконалення структури основних засобів підприємства;

- технічне переозброєння підприємства;

- механізація й автоматизація виробництва;

- оптимізація структури виробничого обладнання (ліквідація проблемних місць);

- Удосконалення технологічних процесів;

- ліквідації проблемних етапів у виробничому процесів;

- скорочення тривалості виробничого циклу;

- комплексне використання і покращання якості сировини;

- застосування прогресивних форм організації виробництва і праці;

- забезпечення максимального завантаження виробничої потужності підприємства;

- підвищення професійно-кваліфікаційного рівня персоналу, який обслуговує об'єкти основних засобів, та ін.

Екстенсивні нaпрямки підвищення ефективності використання основних засобів:

- скорочення простоїв устаткування внаслідок підвищення якості ремонтного обслуговування, своєчасного забезпечення основного виробництва висококваліфікованим персоналом, сировиною, матеріалами, паливом, напівфабрикатами;

- підвищеннякоефіцієнтазмінностіроботиустaткування;

- зменшення кількості непрацюючого устаткування та ін.

Напрямки прискорення обертання оборотних коштів.

На етапі формування виробничих запасів:

- створення оптимальних обсягів виробничих запасів;

- застосування при формуванні виробничих запасів принципу оптимального співвідношення ціни та якості;

- використання раціональних схем постачання матеріальних ресурсів.

У сфері виробництва:

- скорочення тривалості виробничого процесу;

- упровадження прогресивних ресурсозберігаючих технологій;

- зниження матеріало- і енергомісткості продукції;

- економне використання матеріальних ресурсів; комплексна переробка сировини та використання відходів; організація використання вторинних ресурсів;

- модернізація виробничої інфраструктури підприємства;

- формування системи мотивації за раціональне використання матеріальних ресурсів.

У сфері обігу:

- удосконалення мaркетингової діяльності підприємства;

- прискорення процесу реалізації готової продукції;

- стимулювання збуту продукції;

- удосконалення системи розрахунків за відвантажену продукцію;

- ефективне управління дебіторською заборгованістю;

- пошук оптимальних схем взаємодії з банківськими установами з приводу залучення коштів і здійснення розрахунків.

Нaпрямки підвищення ефективності роботи персоналу для ТОВ «Козацьке»:

- формування оптимального складу персоналу;

-механізація й автоматизація виробництва;

- заміна діючих технічних засобів на прогресивніші;

- модернізація устаткування;

- впровадження прогресивних технологічних процесів;

- удосконалення управління та організації виробництва і праці;

- поглиблення спеціалізації виробництва;

- збільшення реального фонду робочого часу;

- створення раціональних структур управління;

- створення відповідного морально-психологічного клімату в колективі;

- моральне заохочення працівників;

- поліпшення системи підготовки і перепідготовки персоналу;

- удосконалення систем оплати праці;

- застосування системи участі робітників у прибутках. Кожен із зазначених напрямків на ефективність діяльностіпідприємства впливає різною мірою.

Доповідь закінчена. Дякую за увагу!

Наши рекомендации