Метод визначення ціни за рівнем конкурентоспроможності товару

(до задач 5.6, 5.7)

Цей метод також належить до конкурентної моделі ціноутворення.

Якщо фірма розробила новий товар із певними технічними та економічними параметрами, кращими чи гіршими за аналогічні параметри товару свого основного ринкового конкурента, то вона може встановлювати ціну з урахуванням інтегрального показника конкурентоспроможності:

Метод визначення ціни за рівнем конкурентоспроможності товару - student2.ru

де Цбціна базового виробу конкурента; k – інтегральний показник конку­рентоспроможності товару.

Метод визначення ціни за рівнем конкурентоспроможності товару - student2.ru

де ІТ.П. – індекс технічних параметрів (індекс якості); ІЕ.П. – індекс економічних параметрів (індекс ціни споживання).

Визначену за цим методом ціну доцільно проаналізувати з огляду витрат на виробництво і збут товару, а також ринковий попит.

У реальних ринкових умовах обсяг збуту є дуже динамічним показником і внаслідок впливу різних факторів (зміна економічної ситуації, дії конкурентів тощо) може падати. Аналіз дасть змогу визначити критичний обсяг збуту (Nкр), при якому фірма ще не матиме збитків (при даному рівні вихідної ціни). Графічна інтерпретація аналізу беззбитковості наведена на рис. 5.8.

Якщо обсяг збуту буде менший, ніж ІМк , то фірма матиме збитки, а якщо більше – прибутки. Точку самоокупності можна визначити й аналітично за формулою:

Метод визначення ціни за рівнем конкурентоспроможності товару - student2.ru

де F– постійні витрати фірми за певний період часу; Ц – вихідна ціна на товар; V – змінні витрати на одиницю продукції.

Якщо ціну підвищити (при тих же самих витратах), точка самоокупності зміститься на графіку ліворуч, оскільки лінія валового доходу від реалізації підніметься під більшим кутом. Аналогічно при зниженні ціни break-even зміститься праворуч. Для закріплення матеріалу виконайте вправи 5.6 і 5.7 із Збірника вправ.

Метод визначення ціни за рівнем конкурентоспроможності товару - student2.ru

Рис. 3. Графік беззбитковості (при даному рівні вихідної ціни)

Задачі

Задача 1. (на розрахунок точки беззбитковості)

Відомі такі дані про господарсько-фінансову діяльність підприємства (тис.грн.):

Ціна реалізації одиниці продукції 0,05
Річні сукупні постійні витрати: заробітна плата 500
реклама 20
інші 60
Річні сукупні змінні витрати 200

Визначити точку беззбитковості і прибуток (збитки) підприємства при річному обсязі реалізації продукції 50000 од.

Розрахувати точку беззбитковості в натуральному і грошовому вираженні, якщо на рекламну кампанію (яку відносять до змінних витрат) буде додатково витрачено 50 тис. грн., а ціна реалі­зації підвищиться на 5 %.

Задача 2.

Визначити цехову, виробничу і повну собівартість продукції, виготов­леної в січні, за таких даних:

· вартість витраченої сировини – 20 тис. грн;

· заробітна плата основних робітників – 1 тис. грн;

· нарахування на заробітну плату основних робітників — 0,375 тис. грн;

· витрати на утримання обладнання цехів підприємства – 1,8 тис. грн;

· амортизація будівлі виробничого корпусу – 2,7 тис. грн;

· витрати на оренду приміщення офісу – 1,9 тис. грн;

· заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу —1,1 тис. грн;

· нарахування на заробітну плату адміністративно-управлінського персо­налу – 0,41тис. грн;

· витрати, пов'язані з дослідженням ринку – 1,5 тис. грн;

· витрати на оплату енергії, спожиту підприємством під час виготовлення продукції – 1,75 тис. грн.

Задача 3.

Визначте зниження собівартості за рахунок використовуваних джерел індексним методом, якщо в звітному періоді в порівнянні з плановим норма витрат матеріалів знизилася на 5 % за незмінної ціни. Зростання обсягу виробництва складе 10 %, продуктивність праці зросте на 7 %, середня заробітна плата – на 3,5 %, а витрати по управлінню й обслуговуванню виробництва — на 3 %. Частка матеріальних витрат у собівартості продукції 0,6; заробітна плата з відрахуваннями – 20 %; витрати по управлінню – 12 %.

Задача 5.

Визначити вплив на собівартість продукції збільшення обсягу її випуску на 30 %, якщо сумарні умовно-постійні витрати становлять 11 тис. грн, собівартість товарної продукції до збільшення обсягу випуску – 29 тис. грн.

Задача 6.

Визначити витрати на 1 грн товарної продукції і відсоток зниження собівартості продукції за даними таблиці.

Річний обсяг випуску продукції, шт., за період Собівартість одиниці продукції, грн., за період Оптова ціна одиниці продукції, грн.
базовий плановий Базовий плановий

Задача 7.

У звітному періоді собівартість товарної продукції ста­новить 80 тис. грн, питома вага основної заробітної плати виробни­чих робітників у ній – 27 %, матеріальних витрат – 49 %. На плановий період передбачено підвищення продуктивності праці одного ро­бітника на 3 %, середньої заробітної плати – на 1 %, а зниження матеріальних витрат – на 5 %. Визначити, як зміниться собівартість товарної продукції у плановому періоді.

Задача 8.

Визначити роздрібну ціну на виріб, якщо відомо, що виробнича собівар­тість виробу – 52,4 грн. без ПДВ, поза виробничі витрати – 10 %, розрахункова рента­бельність – 22 %., націнка збуту організації – 3,5 %, торгівельна націнка – 4 %.

Задача 9.

Для певної групи металорізальних верстатів розроблено шкали бальних оцінок основних параметрів. Один з видів цих вер­статів узято за базовий. Ціна його – 120 тис. грн. Освоюється новий верстат цієї групи. Експертна оцінка основних параметрів базового верстата – 25 балів, нового – 30 балів. Визначити ціну нового вер­стата за параметричним методом балів.

Задача 10.

Повна собівартість шуби з натурального хутра – 1800 грн. Рівень рента­бельності цього виробу – 18 %. Торговельна надбавка – 8 % відпускної ціни разом з ПДВ (ПДВ = 20 %). Розрахувати роздрібну ціну шуби.

Задача 11.

Собівартість одиниці продукції підприємства становить 364 грн. Роз­дрібна ціна його у торговельній мережі – 515 грн. Торговельна надбавка – 6 %, ПДВ – 20 %. Визначити прибуток, який залишає собі підприємство-виробник, а також рентабельність цієї продукції.

Задача 12.

Вартість купованих матеріальних ресурсів для виробництва одиниці продукції – 600 грн, у тому числі ПДВ. Витрати на виробництво і збут одиниці власної продукції підприємства складаються з таких статей витрат:

– матеріальні витрати (без урахування ПДВ) грн;

– витрати на оплату праці _ 264 грн;

– відрахування на соціальні потреби _ 99 грн;

– амортизація основних фондів 50 грн;

– інші витрати _ 87 грн.

Рівень рентабельності продукції – 30 %. ПДВ = 20 %. Річний обсяг ви­пуску продукції – 20 тис. Визначити річний ПДВ, який підприємство повинно сплатити в державний бюджет.

Задача 13. Підприємство купує у закордонної фірми партію сиро­вини, митна вартість якої 200 тис. грн; митні збори — 8 тис. грн; ввіз­не мито — 28 тис. грн; акцизний збір — 75 тис. грн. Визначити пода­ток на додану вартість, який сплатить підприємство в державний бюджет.

Наши рекомендации