Модульна контрольна робота № 2

Заняття 13.

Тема: «Аналіз взаємозв'язку "витрати-обсяг діяльності-прибуток"».

Питання для обговорення:

1. Обмеження і передумови аналізу «витрати - обсяг діяльності – прибуток»

4. Застосування аналізу «ВОП» у процесі управління поточною діяльністю підприємства

5. Маржинальний доход.

6. Точка беззбитковості

Практична частина.

1. Вирішення задач.

Задача 13.1.Визначити і проаналізувати відхилення від норм матеріальних витрат за умови, що:

1) за місяць виготовлено 200 виробів;

2) норма витрат на одиницю продукції 4 кг, ціна 2 грн.;

3) фактично витрачено матеріалів 900 кг, на суму 2000 грн.

Пояснення. Загальне відхилення деталізувати на відхилення за рахунок норм (кількості) і за рахунок цін (вартості).

Задача 13.2.Визначити і проаналізувати відхилення від норм трудових витрат за умови, що:

1) за місяць виготовлено 300 виробів;

2) норми витрат на одиницю продукції:

за трудомісткістю — 8 л/год;

за тарифною ставкою — 2 грн.;

3) фактично витрачено 2600 л/год, нараховано зарплати 5500 грн.

Пояснення. Загальне відхилення деталізувати на відхилення за трудомісткістю і за середньогодинною оплатою.

Задача 13.3.Підприємство займається виробництвом кухонного приладдя. В системі калькулювання собівартості за замовленнями загальновиробничі витрати (змінні і постійні) відносяться на продукцію на основі бюджетних машино-годин. Бюджетні суми взяті з системи калькулювання стандартної собівартості підприємства. В бюджет 2002 року були включені:

Змінні загальновиробничі витрати 9 грн. за машино-годину

Постійні загальновиробничі витрати 72,000,000 грн.

База розподілу 4,000,000 машино-годин

Припустимо, що на отримання фактичного випуску продукції планувалось використати 3,500,000 машино-годин, але було затрачено 3,800,000 машино-годин. Фактичні загальновиробничі витрати склали: змінні - 36,100,000 грн. і постійні - 72,200,000 грн.

Необхідно обчислити:

1. відхилення по змінним виробничим накладним витратам і по економічній ефективності;

2. відхилення по постійним виробничим накладним витратам і по обсягу виробництва.

3. Розрахувати суму недо- або перерозподілених змінних та постійних загальновиробничих витрат.

Задача 13.4.Швейна фабрика виготовляє блузи, сукні та жіночі костюми з матеріалу однакового сорту та якості.

Вироби Кількість виготовленої продукції Норма витрачання матеріалів на одиницю продукції, м Витрачання матеріалів за нормативом на випуск, м Коефіцієнт розподілу витрат матеріалів Фактичні витрати матеріалів, м
Блузи 1,20      
Сукні 3,50      
Костюми 4,80      
Разом ? -    

Необхідно розподілити витрати матеріалу за видами продукції пропорційно нормативному витрачанню та коефіцієнтним способом.

Задача 13.5.Накопичена наступна інформація про прямі матеріальні витрати:

- нормативна ціна за одиницю матеріалу – 3,8 грн.;

- фактично закуплено 1500 кг;

- фактично витрачено на виробництво – 1450 кг;

- сприятливе відхилення по ціні – 220 грн.

Необхідно визначити фактичну ціну закупівлі матеріалу.

Задача 13.6.Підприємство використовує систему «стандарт-кост». Запланований обсяг виробництва та реалізації пальто – 2000 шт. по 250 грн. за одиницю. Нормативні затрати на одиницю продукції:

- матеріали – 3 м по 26 грн. за м;

- трудові затрати – 7 годин при ставці 8 грн. за 1 год.

Накладні витрати:

- змінні – 4 грн. за 1 год.;

- постійні – 10 грн. на 1 год.

Фактично вироблено 3000 штук, а реалізовано 2400 штук виробів по 254 грн. Фактичні затрати на виробництво склали:

- матеріали – 9300 м на суму 241800 грн.;

- трудові затрати – 21000 годин – 172200 грн.

Накладні витрати:

- змінні – 22000 грн.:

- постійні – 210000 грн.

Необхідно визначити загальну суму відхилень фактичних затрат та прибутку від нормативних показників, а також здійснити розрахунок для кожної статті відхилень за рахунок конкретних чинників.

Задача 13.7.Підприємство виготовляє пестициди. Порошок випускається в контейнерах вагою 400 кг кожен. За місяць було виготовлено 100 контейнерів порошку.

1. Нормативні витрати на виробництво одного контейнера наступні.

Показник Кількість Ціна, грн. Сума, грн.
Матеріали, кг 0,30
Оплата праці, годин 5,00
Накладні витрати, грн. за годину:      
- змінні 3,00
- постійні 1,00
Разом нормативна собівартість    

2. За місяць було придбано 41000 кг сировини за 11480 грн. Ця сировина була повністю використана на виробництво продукції.

3. Середня заробітна плата становила 4,80 грн. за годину, а її загальна сума – 9120 грн.

4. Нормативи були визначені виходячи з нормального обсягу виробництва – 125 контейнерів на місяць. Для цього рівня виробництва змінні витрати були заплановані у сумі 7500 грн. на місяць, а постійні – 2500 грн. на місяць. За місяць фактичні накладні витрати склали 8800 грн., у тому числі постійні витрати – 2500 грн.

Необхідно розрахувати відхилення від нормативів по кожному елементу витрат, визначивши за рахунок яких чинників ці відхилення виникли.

2. Індивідуальне розрахункове завдання (лабораторна робота № 5).

Заняття 14.

Тема: «Аналіз взаємозв'язку "витрати-обсяг діяльності-прибуток"».

Питання для обговорення:

1. Запас міцності.

2. Операційний важель.

3. Графічний метод аналізу

4. Визначення точки беззбитковості на багатопродуктовому підприємстві

Практична частина.

Вирішення задач

Задача 14.1. Визначте відсутні дані за умови, що на підприємстві виготовляється один вид продукції.

Варіант Продаж, грн. Загальні змінні вит-рати, грн. Маржинальний дохід на оди-ницю, грн. Постійні витрати, грн. Операційний прибуток, грн. Кількість проданих одиниць
І ? 120 000 ? 25 000
II 180 000 ? ? 45 000 30 000
III 600 000 ? 150 000 90 000 ?

Задача 14.2. Підприємство виробляє один вид продукції, яку реалізує за ціною 120 грн. за одиницю. При цьому: змінні витрати на одиницю — 90 грн., загальні постійні витрати - 30 000 грн.

Визначити:

1) точку беззбитковості (у натуральних одиницях та у грошовому виразі);

2) обсяг реалізації, необхідний для отримання прибутку в розмірі 8000 грн.;

3) який прибуток отримає підприємство за обсягу реалізації 180 000 грн.;

4) запас міцності за обсягу реалізації 180 000 грн.

По кожному пункту навести формули розрахунків і прокоментувати отримані результати.

Задача 14.3. Постійні витрати підприємства «Бендікс» становлять 330 000 грн., змінні витрати на одиницю виробленої продукції — 12 грн., а коефіцієнт маржинального доходу — 80 %. Визначте величину обсягу продажу (в натуральних одиницях), необ­хідну для отримання операційного прибутку у розмірі 150 000 грн.

Задача 14.4.Підприємство «Малібу» виготовляє і реалізує два види продукції, про які є такі дані (грн.):

Продукція Ціна продажу Змінні витрати на одиницю
Продукт А
Продукт Б

На підставі наведених даних розрахуйте точку беззбитковості підприємства в натуральному та грошовому вимірах, якщо на кожну одиницю реалізованого продукту Б припадає 2 одиниці реалізації продукту А, а постійні витрати дорівнюють 19 950 грн.

Задача 14.5.Підприємство «Алко» виробляє два види виробів, інформація про які подана нижче.

Показник Виріб А Виріб Б
Ціна продажу за одиницю, грн.
Змінні витрати на одиницю, грн.
Постійні витрати, грн. 17 000 35 000
Кількість реалізованих одиниць, шт. 70 000 30 000

На підставі наведених даних визначити:

а) точку беззбитковості для кожного виробу і для підприємства в цілому;

б) прибуток (збиток) при реалізації 6000 одиниць виробу А та 5000 одиниць виробу Б.

Задача 14.6.Підприємство «Перспектива» виробляє та реалізує три види портфелів. Постійні витрати на рік згідно з планом становлять 406 тис. грн. Деякі інші показники діяльності підприємства наведено нижче:

Показник Портфель чоловічий Портфель жіночий Портфель дитячий
Маржинальний дохід на одиницю, грн.
Обсяг реалізації, од. 80 000 100 000 20 000

На підставі поданих даних визначити:

а) точку беззбитковості для кожного виробу;

б) величину операційного прибутку підприємства за вказаних умов.

Задача 14.7. Керівництво підприємства встановило такі планові показники прибутку від реалізації нового виду продукції:

Обсяг реалізації, од. Прибуток (збиток), грн.
12 000 –30 000
15 000 150 000
18 000 330 000

За будь-якого обсягу реалізації ціна продажу одиниці продукції становить 150 грн.

На підставі наведених даних визначте запас міцності за обсягу реалізації 15 тис. одиниць та 18 тис. одиниць.

Задача 14.8. Підприємство реалізує два види продукції, дані про витрати на виробництво яких наведено нижче (грн.):

Показник Продукція А Продукція Б
Змінні витрати на 1 грн. виручки 0,45 0,6
Загальні постійні витрати за період 1 212 000

Дохід від реалізації формується від продажу цих видів продук­ції у такому співвідношенні: 70 % припадає на продукцію А і 30 % — на продукцію Б.

На підставі наведених даних необхідно:

а) розрахувати беззбитковий обсяг реалізації підприємства
і побудувати графік беззбитковості;

б) розрахувати прибуток за обсягу продажу 4 млн. одиниць
і побудувати графік прибутку;

в) розрахувати беззбитковий обсяг продажу, прибуток, отриманий від реалізації 4 млн. одиниць продукції, а також коефіцієнт запасу міцності, якщо продукція А і продукція Б будуть реалізовуватимуться у рівній кількості.

Задача 14.9.Підприємства, які виробляють однакову продукцію, але мають різне співвідношення змінних та постійних витрат, досягли точки беззбитковості за таких умов.

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Показник Підприємство «Весна» Підприємство «Зима»
  грн. % грн. %
Чистий дохід від реалізації продукції 15000 (150 од. х 100 грн.) 7500 (75 од. х 100 грн.)
Змінні витрати
Маржинальний дохід 1 500
Постійні витрати 1 500
Прибуток до оподаткування X X
Змінні витрати на одиницю X X
Маржинальний дохід на оди­ницю X X

Як видно з табл., підприємство «Весна» порівняно з під­приємством «Зима» має більшу питому вагу постійних витрат біль­шу точку беззбитковості (150 од. проти 75 од.) і, як наслідок, ви­щий ризик діяльності. Але маржинальний дохід на одиницю про­дукції у першого підприємства більший. Тому після досягнення порога рентабельності, коли всі постійні витрати покриті, кожна додатково продана одиниця продукції приноситиме підприємству «Весна» 50 грн. прибутку. У підприємства «Зима» при збільшенні обсягу діяльності прибутковість зростатиме меншими темпами, оскільки маржинальний дохід на одиницю при існуючому співвід­ношенні витрат складає лише 20 грн. Але завдяки цьому при зни­женні рівня діяльності небезпека отримати збитки та їх величина менші, ніж у підприємства «Весна», що показано в наступній табл.

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ

Показник     Підприємство «Весна» Підприємство «Зима»
продаж 151 од продаж 149 од. продаж 76 од продаж 74 од.
Чистий дохід від реалізації продукції 15 100 14 900
Змінні витрати
Маржинальний дохід
Постійні витрати
Прибуток (збиток) до оподаткування (50) (20)

Припустимо, що обидва підприємства реалізують однакову кіль­кість одиниць продукції. Поточний прибуток та наслідки зміни величини фінансового результату кожного з цих суб'єктів при збільшенні рівня їх діяльності на 30 % наведено в наступній табл.

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Показник, грн. Підприємство «Весна» Підприємство «Зима»
    поточний рівень план поточний рівень план
Чистий дохід від реаліза­ції 20 000 26 000 20 000 26 000
Змінні витрати 10 000 13 000 16 000 20 800
Маржинальний дохід 10 000 13 000
Постійні витрати
Прибуток до оподаткуван­ня
Зміна величини прибутку X X

Як видно з табл., однакова зміна обсягу діяльності при­звела до суттєвих розбіжностей у величині одержаного резуль­тату, навіть за вказаних невеликих відхилень у співвідношенні витрат. Прибуток підприємства «Весна» збільшився на 120 %, тоді як фінансовий результат підприємства «Зима» зріс лише на 48 %.

Заняття 15.

Тема: «Використання облікової інформації для прийняття управлінських рішень».

Питання для обговорення:

1. Основи прийняття управлінських рішень.

2. Релевантний підхід до прийняття управлінських рішень

3. Застосування диференційного аналізу для вибору найкращих варіантів дій.

Практична частина.

1. Вирішення задач

Задача 15.1.Визначити результат діяльності виробничого підрозділу (цеху) підприємства за показником витрат. Дані про планові та фактичні витрати цеху наведені у таблиці. Оцінку здійснити виходячи з того, що цех виконав свою виробничу програму на 110 %.

Витрати цеху № 1 за місяць, грн.

Стаття витрат Планові Фактичні
Сировина і основні матеріали 60 000 66 000
Куповані вироби і напівфабрикати 15 000 20 000
Паливо і енергія на технологічні цілі
Основна зарплата виробничих робітників 25 000 30 000
Додаткова зарплата
Відрахування на соціальні заходи 11 000 13 000
Загальновиробничі витрати 95 000 100 000
Втрати від браку ´
Разом    

Пояснення. Розрахунок здійснити за формою:

Стаття витрат Планові витрати Планові витрати на фактичний обсяг Фактичні витрати Відхилення (+, –)
загальні у т. ч. змінні
           

Вважати, що всі витрати, крім частини загальновиробничих (60 %), є змінними.

Задача 15.2. Визначити маржинальний дохід з одиниці продукції і з обсягу продажу центру прибутку за видами продукції виходячи з таких умов:

Показники діяльності центру прибутку

Вид продукції Обсяг продажу, од. Ціна за одиницю, грн. Собівартість одиниці, грн.
повна неповна
А 5,00
Б 2,00

Задача 15.3. Виходячи з умов попередньої задачі, визначати прибуток від реалізації за видами продукції та їх рентабельність.

Зробити висновок про доцільність чи недоцільність подальшого випуску відповідного виду продукції, виходячи з маржиналь­ного доходу, який вони дають підприємству, і рентабельності.

Задача 15.4. Розподілити загальні (сукупні) витрати центру витрат на змінні та постійні за умови, що їх загальна сума за звітний період порівняно з планом зросла з 50 000 грн. до 60 000 грн., а обсяг виробництва збільшився на 10 %.

Задача 15.5. Виходячи з умов попередньої задачі, спрогнозувати загальну суму витрат центру витрат на майбутній період, якщо обсяг виробництва збільшиться на 20 %.

Задача 15.6 За звітний період центром прибутку було виготовлено і реалізовано продукту А — 3000 шт., змінні витрати на одиницю продукції — 20 грн., постійні витрати за період — 80 000 грн.

1. Визначити, якою має бути ціна виробу, щоб центр прибутку отримав 70 000 грн. прибутку.

2. Розрахувати, яку кількість продукції треба додатково виготовити і продати, щоб отримати таку ж суму прибутку за умови зниження ціни на 5 %.

2. Індивідуальне розрахункове завдання (лабораторна робота № 6).

Заняття 16.

Тема: «Використання облікової інформації для прийняття управлінських рішень».

Питання для обговорення:

1. Аналіз типових варіантів альтернативних рішень

1.1. Рішення стосовно спеціального замовлення.

1.2. Рішення стосовно скорочення діяльності.

1.3. Рішення стосовно виготовлення напівфабрикатів у влас­ному виробництві чи придбання їх зовні.

1.4. Рішення типу «продавати чи переробляти далі».

1.5. Рішення щодо оптимальної робочої програми.

1.6. Рішення стосовно ціноутворення.

Практична частина.

Вирішення задач.

Задача 16.1. Рішення стосовно спеціального замовлення. Підприємство «Чародій» виготовляє напій для схуднення, ціна якого 20 грн. за склянку, а річний обсяг виробництва та продажу — 4000 склянок. При цьому постійні витрати становлять 16 000 грн., а загальна величина всіх витрат — 66 000 грн. Підприємство розглядає можливість вико­нання додаткового одноразового замовлення на 500 склянок, оскі­льки у процесі виробництва задіяні лише 80 % виробничих по­тужностей. Ціна реалізації однієї склянки напою з цієї партії становитиме 13 грн. Усі компоненти, необхідні для виготовлення спеціального замовлення, підприємству «Чародій» потрібно при­дбати. На підприємстві застосовується відрядна форма оплати праці. Необхідно обґрунтувати управлінське рішення, щодо прийняття замовлення чи відмови від нього.

Задача 16.2. Рішення стосовно скорочення діяльності. Підприємство виготовляє три види про­дукції, дані про які подані нижче. При цьому постійні накладні витрати розподіляються пропорцій­но прямій заробітній платі. Керівник підприємства вважає, що збитковий сегмент (виробництво облицювальної плитки рожево­го кольору) слід ліквідувати, оскільки, на його думку, це призве­де до зростання прибутку у цілому по підприємству.

Звіт про фінансові результати

Показник Плитка об­лицюваль­на біла Плитка об­лицюваль­на рожева Плитка об­лицюваль­на чорна Сума, грн.
Продаж 60 000 25 000 15 000 100 000
Прямі матеріали 23 000 10 000 42 000
Пряма заробітна плата 10 000 20 000
Змінні накладні витрати 10 500
Постійні накладні витрати 15 000
Разом витрат 44 500 29 000 14 000 87 500
Прибуток (збиток) 15 500 (4000) 12 500

Необхідно обґрунтувати управлінське рішення, щодо скорочення збиткового сегмента діяльності.

Задача 16.3. Рішення стосовно виготовлення напівфабрикатів у влас­ному виробництві чи придбання їх зовні. Підприємство «Моторолер» виготовляє двигуни, для складання яких у субпідрядника придбаваєть­ся оригінальний клапан. Ціна одного клапана — 20 грн. Для за­безпечення запланованого обсягу виробництва двигунів у рік не­обхідно придбавати 30 000 таких клапанів. Підприємство «Мото­ролер» розглядає можливість виготовлення зазначеної деталі влас­ними силами, оскільки існуючі виробничі умови дозволяють це виконати без додаткових капітальних інвестицій.

Задача 16.4. Рішення щодо оптимальної робочої програми. Машинобудівельне підприємство «Коммаш» ви­робляє три види продукції, по яких існує така ін­формація:

Дані про поточну діяльність підприємства

Показник Вид продукції
Вал Втулка Кронштейн
Маржинальний дохід на одиницю продук­ції, грн. б
Машинний час для виробництва одиниці продукції, год.
Попит, од.

Максимальний час роботи обладнання, на якому виробляється зазначена продукція, обмежений 1200 годинами на рік. Виходячи з вищенаведених даних, визначити оптимальну виробничу програму.

Заняття 17.

Тема: «Бюджетне планування та контроль».

Питання для обговорення:

1. Сутність бюджетування, види і формати бюджетів.

2. Організаційні аспекти та функції бюджетування.

3. Методика складання бюджетів

4. Організація контролю за виконанням бюджету

Практична частина.

1. Вирішення задач.

Задача 17.1.На підставі наведених бюджетних даних необхідно визначити:

а) заплановану величину витрат підприємства на закупівлю сировини за період;

б) заплановану величину платежів постачальникам за придбану сировину.

Показник Сума, тис. грн.
Залишки сировини на 01.01.20__ р.
Залишки сировини на 31.12.20__ р.
Запланований обсяг використання сировини за період
Заборгованість постачальникам за придбану сировину станом на 01.01.20__ р.
Заборгованість постачальникам за придбану сировину станом на 31.12.20__ р.

Задача 17.2. Нижче подано гнучкий бюджет підприємства «Малка», за умови що рівень виробничої діяльності становитиме відносно запланованого максимального обсягу діяльності відповідно 70 та 80 %.

Показник 70 % запланованого обсягу діяльності, грн. 80 % запланованого обсягу діяльності, грн.
Продаж 700 000 800 000
Собівартість продажу 420 000 480 000
Валовий прибуток 280 000 320 000
Інші операційні вит-рати (45 000 станов-лять постійні витрати) 185 000 205 000
Витрати на податок на прибуток (30 %) 28 500 34 500
Чистий прибуток 66 500 80 500

Необхідно скласти гнучкий бюджет за рівня діяльності 90 % від запланованого обсягу.

Задача 17.3. Підприємство «Ротекс» має два цехи з виготовлення запчастин «S-1» до автомобілів. Нижче подані дані про заплановані виробничі накладні витрати, які припадають на одну запчастину, за нормального рівня виробництва 1000 запчастин на рік.

Цех Заплановані виробничі накладні витрати на одну запчастину, грн.
постійні змінні разом
Цех А 20,00 6,50 26,50
Цех Б 14,00 5,00 19,00

Проте після всебічного обговорення можливостей підприєм­ства на виробничій нараді керівництво дійшло висновку, що в наступному році обсяг виробництва становитиме лише 800 запчастин. Крім того, заплановані змінні виробничі накладні витрати зростуть на 10 %.

Необхідно підготувати бюджет виробничих накладних витрат на наступний рік, виходячи з нових умов.

Задача 17.4. Підприємство «Аудіодиск» виробляє аудіоплеєри. Нижче подано звіт про фінансові результати за підсумками звітного року.

Показник Сума, грн.
Доходи від реалізації (100 плеєрів за ціною 250 грн) 25 000
Собівартість реалізації:  
- прямі матеріали
- пряма зарплата
- амортизація
- інші постійні витрати
Валовий прибуток 11 447
Адміністративні витрати:  
- амортизація
- постійні
Витрати на збут:  
- змінні
- амортизація
Фінансовий результат

На наступний рік очікуються такі зміни в діяльності підприємства:

Показник Зміна
Кількість реалізації плеєрів збільшення на 25 %
Ціна одного плеєра —“— 10 %
Ціна прямих матеріалів —“— 4 %
Пряма зарплата —“— 3 %
Інші постійні витрати —“— 5 %
Адміністративні витрати —“— 10 %

Використовуючи всі наведені дані, підготувати бюджетний звіт про фінансові результати на наступний рік.

Задача 17.5.Бюджет продажу та бюджет виробництва підприємства «Норд»:

Показник Період
січень лютий березень квітень травень червень
Запланований обсяг продажу, од. 10 000 12 000 14 000 15 000 14 000 13 000
Запланований обсяг виробництва, од. 14 000 15 000 14 000 13 000 12 000

Фактичний обсяг реалізації за січень становив 11 000 одиниць. Очікується, що величина продажу за наступні місяці також буде на 10 % вище ніж запланована відповідно до бюджету. Звичайно політика підприємства щодо запасів полягає в утриманні їх залишків, величина яких дорівнює величині запланованого продажу за бюджетом за два наступні місяці. Фактичний обсяг виробництва за січень становив 14 000 одиниць, а початкове сальдо запасів дорівнювало 22 000 одиниць. На підставі наведеної інформації скласти скориговані бюджети продажу та виробництва.

Задача 17.6.Підприємство «Атол» бажає скласти зведені бюджети на травень, червень та липень. Станом на 30 квітня підприємство має такі залишки по статтях: гротові кошти - 5,5 тис. грн., дебіторська заборгованість - 437 тис. грн., запаси - 309,4 тис. грн., заборгованість перед постачальниками - 133,055 тис. грн.

Складання бюджетів має базуватися на таких припущеннях:

а) щомісячний продаж виставляється в останній день кожного місяця;

б) покупці отримують знижку 3 %, якщо погашення їх заборгованос­ті відбувається протягом 10 днів після отримання рахунків-фактур (рахун­ки виписуються на всю суму заборгованості без урахування величини знижки). 60 % виписаних рахунків сплачуються протягом терміну дії вказаної знижки; 25 % - у кінці місяця; 9 % - у кінці наступного після продажу місяця; 6 % вважаються безнадійними;

в) 54 % загальної суми витрат на закупівлю запасів, збут та управління підприємством сплачуються грошовими коштами протягом місяця їх виникнення, а залишок — у наступному місяці;

г) кількість запасів на кінець кожного місяця дорівнює 130 % кількості запасів, що планується реалізувати в наступному місяці. Ціна одиниці запасів дорівнює 20 грн.;

д) загальна величина витрат на збут та адміністративних витрат, до складу яких входить амортизація у розмірі 2 тис. грн., становить 15 % продажу поточного місяця.

Нижче наведений дані щодо обсягу продажу підприємства:

Місяць Фактичні дані Бюджетні дані
тис. грн. од. тис. грн. од.
Березень 11,8
Квітень 12,1
Травень 11,9
Червень 11,4
Липень
Серпень 12,2

На підставі цих даних необхідно визначити:

- бюджетні витрати на закупівлю запасів в травні;

- бюджетні витрати на закупівлю запасів в червні;

- надходження грошових коштів в травні;

- грошові видатки в червні;

- запланована кількість запасів, що має бути придбана в липні.

Задача 17.7. У квітні підприємство «Фреш» складає бюджет грошових коштів на наступний місяць (травень). Для його підготовки використовується така інформація:

Показник Значення
Запланований обсяг продажу в кредит у травні 200 000 грн.
Фактичний обсяг продажу в кредит у квітні 150 000 грн.
Очікувані надходження грошових коштів у травні за товари, реалізовані в кредит у травні 20 %
Очікувані надходження грошових коштів у травні за товари, реалізовані в кредит у квітні 70 %
Очікувані надходження грошових коштів у травні за товари, реалізовані в кредит до квітня 12 000
Очікувані витрати від списання в травні безнадійних боргів
Очікувані витрати на створення в травні резерву сумнівних боргів щодо здійсненої у травні реалізації в кредит

Необхідно визначити величину очікуваних грошових надходжень.

Наши рекомендации