Контроль за виконанням програми практики

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри МПТ

протокол № ___від_______2014 р.

Радою напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»

протокол № ___від_______2014 р.

Комісією з дипломного, курсового проектування і практичної підготовки протокол № ___від_______2014 р.

ОДЕСА ОНАХТ 2014

Наскрізна програма практики студентів ОНАХТ напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» /М.Р. Мардар, Голубьонкова О.О., Лазуткина А.В., Кордзая Н.Р., Голодонюк О.М., Ю.П.Байбак – Одеса: ОНАХТ, 2014. – 21 с.

Укладачі М.Р. Мардар, д-р. техн. наук, доцент

Голубьонкова О.О.,к.е.н., доцент

Лазуткина А.В.,к.е.н., доцент

Кордзая Н.Р., к.т.н., асистент

Голодонюк О.М., асистент

Ю.П. Байбак, асистент

Відповідальна за випуск завідуючий кафедрою маркетингу,підприємства та торгівлі, д-р. техн. наук, доцент М.Р. Мардар

ВСТУП

Наскрізна програма практики студентів - це основний навчально-мето­дичний документ, що регламентує мету, зміст і послідовність проведення прак­тик студентів на визначених базах практики, підведення підсумків практики і містить рекомендації щодо видів, форм і методів контролю якості підготовки (рівень знань, уміння і навички), які студенти повинні отримувати під час про­ходження практики за кожним освітньо-кваліфікаційним рівнем: бакалавр, спе­ціаліст, магістр.

На основі наскрізної програми практики студентів щорічно розробляють­ся або перезатверджуються робочі програми відповідних видів практики. Разом з робочими програмами навчальних дисциплін робочого навчального плану спеціальності, робочі програми практики студентів входять до комплексу осно­вних навчально-методичних документів, які реалізують завдання освітньо-професійної програми підготовки і освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців за напрямом освіти та відповідають їх змісту щодо практичних знань і навичок. Для студентів і керівників практик від навчального закладу та бази практики робочі програми практики студентів є основним навчально-методичним документом, на підставі якого розробляються інші методичні до­кументи.

Основною метою наскрізної робочої програми повинно бути чітке плану­вання та регламентування всієї діяльності студентів і керівників практик протя­гом того періоду навчального процесу, що проводиться на базі практики.

Програма повинна передбачати планове, поетапне засвоєння студентами практичних і професійних навичок і застосування в реальних умовах теоретич­них знань, отриманих при вивченні дисциплін за вказаною спеціальністю.

Наскрізна програма практики розробляється випускаючою кафедрою стосовно до діючого навчального плану і переробляється при введенні нового навчального плану.

Наскрізна програма повинна бути складена з наступних розділів:

1. Вступ.

2. Мета і завдання практики.

3. Організація та керівництво практикою.

4. Зміст практики.

5. Контроль за виконанням програми практики.

6.Вимоги до оформлення звітів з практики.

7. Оцінювання практики.

Додатки

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Учбовий план передбачає проходження студентами наступних видів практики: учбової, виробничо-ознайомлювальної, комплексної з фаху.

Метою учбової практикиєформуванняпоняття маркетингу, як виду професійної діяльності у студентів, ознайомлення зі структурую підприємства, визначення ролі маркетингу на підприємстві, вивчення прав та обов’язків маркетологів.

У відповідності з поставленою метою навчальної практики студент зобов’язаний:

– ознайомитися з напрямками діяльності, виробничою структурою підприємства місця проходження практики;

– проаналізувати асортимент продукції підприємства;

– ознайомитися з маркетингом як видом професійної діяльності;

– опанувати організаційну структуру відділу маркетингу підприємства;

– вивчити посадові інструкції співробітників відділу маркетингу.

Метою виробничо-ознайомлювальної практикиза своїм характером та призначенням виробничо-ознайомлювальна практика є переважно ознайомлювальною. За період її проходження студент повинен:

а) ознайомитися з:

– історією розвитку підприємства, організаційною та виробничою структурою;

– видами виготовлюваної продукції;

– технологічними процесами виробництва виробів;

– видами ринків, на яких фірма продає свої товари;

– організаційною структурою служби маркетингу;

– посадовими інструкціями працівників служби маркетингу;

– мікро- та макросередовищем, в якому знаходиться фірма;

– порядком проведення сегментації ринків;

– існуючим порядком відбору цільових ринків;

– місткістю ринків;

– порядком позиціонування товарів на ринках.

б) вивчити:

– організацію і планування маркетингових досліджень на ринках;

– товарну політику фірми на ринках;

– цінову політику на ринках;

- збутову політику на ринках;

- маркетингову комунікативну політику;

- порядок планування маркетингу та його контролю;

- порядок складання бюджету маркетингу.

в) проаналізувати стан маркетингової діяльності фірми на ринках і дати свої пропозиції по їх вдосконаленню.

Метою комплексної практики з фахує поглиблення і закріплення, отриманих в результаті навчання в академії, теоретичних знань з маркетингу, менеджменту, економіки, організації та планування діяльності підприємств харчової промисловості та інших спеціальних фахових дисциплін; вивчення виробничої і господарської діяльності; набуття навичок діагностування виробничих проблем та розв’язання конкретних господарських ситуацій шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень на основі глибокого і всебічного аналізу виробничої і фінансової діяльності підприємства.

У відповідності з поставленою метою комплексної практики з фаху студент зобов’язаний:

– ознайомитися з принципами організації та функціонування підприємства, його організаційною та управлінською структурою;

– ознайомитися з розподілом функціональних обов’язків працівників відділу маркетингу та інших економічних служб;

– опанувати технологію виробництва основних видів продукції;

– опанувати питання організації виробничого процесу на підприємстві; – ознайомитися з асортиментом продукції, що виготовляється на підприємстві;

– вивчити складові маркетингового середовища;

– вивчити сильні та слабкі сторони, маркетингові можливості та загрози підприємства, його стратегічні цілі;

– навести характеристику споживача продукції підприємства;

– запропонувати методи підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

2.1 Обов'язки керівника практики від ОНАХТ

Керівник практики від ОНАХТ зобов'язаний:

– вивчити діяльність бази практики на підставі оформлених і узгоджених паспортів з метою найбільш ефективного використання їх під час проходження практики студентами;

– розробити календарні графіки проходження практики для кожного студента та розподілити завдання, що повинні бути виконані студентами в період проходження практики;

– здійснювати інструктаж студентів, видати їм документи (направлення, програму, щоденник, календарний графік) та ознайомити з порядком складання звітності з практики;

– контролювати проведення зі студентами-практикантами інструктажу з охорони праці та техніки безпеки, виконання студентами програми практики та правил внутрішнього розпорядку організації;

– надавати консультації студентам в ОНАХТ та методичну допомогу у підготовці звітів за графіком;

– рецензувати звіти студентів;

– у десятиденний термін після закінчення практики скласти письмовий звіт про результати проходження практики, а також надавати пропозиції щодо її покращення.

2.2 Обов'язки керівника практики від організації

Керівник практики від установи чи організації зобов'язаний:

– влаштовувати студентів на робочі місця, забезпечувати проведення інструктажу з техніки безпеки і охорони праці, а також табелювання студентів;

– всебічно сприяти виконанню студентами графіку та програми практики, проводити екскурсії, консультації студентів, залучати їх до роботи, організовувати зустрічі практикантів з фахівцями та керівниками організації, установи тощо;

– вживати необхідні виховні та адміністративні заходи щодо студентів, які порушують правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства та повідомляти про це керівника практики від ОНАХТ;

– ознайомлюватися зі звітами студентів-практикантів та давати їм попередню оцінку; характеризувати в щоденнику ставлення кожного студента до проходження практики та її результатів.

2.3 Обов'язки студента-практиканта

Перед початком практики студент повинен ретельно ознайомитися із змістом та вимогами до практики, методичними вказівками до виконання програми практики.

З метою найбільш повного використання можливостей, наданих студентам під час проходження практики на відповідній базі практики, та досягнення її мети студент-практикант зобов’язаний:

– своєчасно, не пізніше ніж за місяць, повідомити керівника практики від кафедри про вибір базового підприємства практики і оформити відповідний договір із керівником підприємства (за умови проходження індивідуальної практики);

– отримати необхідний пакет документів (щоденник практики, направлення на практику від ВНЗ);

–отримати індивідуальне завдання у керівника практики від кафедри маркетингу, підприємництва та торгівлі;

–своєчасно прибути на базу практики;

– до початку практики пройти інструктаж з техніки безпеки життєдіяльності і охорони праці, виконувати всі необхідні правила і принципи цих напрямків діяльності;

– повністю, виконувати календарний графік і завдання, передбачені програмою практики та доручення керівника практики від підприємства;

– виконувати діючі на підприємстві правила внутрішнього трудового розпорядку;

–вивчити і суворо додержуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

– нести відповідальність за виконану роботу та її результати нарівні з штатними робітниками;

– вести щоденник практики, відмічаючи виконану роботу;

– оформити письмовий звіт про проходження практики встановленого зразку;

– підготувати презентацію в програмі PowerPoint до захисту звіту;

– у визначений кафедрою маркетингу, підприємництва та торгівлі термін (протягом 10 днів після закінчення практики) захистити складений звіт з практики.

Практика вважається виконаною тільки після здачі звіту, який затверджується оцінкою, занесеною у заліково-екзаменаційну відомість і залікову книжку студента. Оцінка з практики враховується деканатом при визначенні середнього балу і формуванні наказу на виплату стипендій.

Студент, який не з’явився на практику, зобов’язаний надати адміністрації виробництва та керівнику практики від ОНАХТ письмове пояснення або медичну довідку.

3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

3.1 Зміст звіту з учбової практики

Розділ «Характеристика підприємства» передбачає розгляд таких питань, як:

– напрям діяльності підприємства та форма власності:територіальне розташування, форма власності, юридичний статус, організаційна структура управління підприємства, режим роботи підприємства, основні напрямки діяльності підприємства;

– виробнича структура підприємства:коротка характеристика структурних підрозділів підприємства,характеристика складу та структури виробничих операцій та стадій процесу виготовлення продукції; коротка характеристика принципової схеми технологічного процесу виготовлення основної продукції;

– характеристика продукції підприємства: визначення продукції, класифікаційні ознаки продукції, характеристика асортиментних груп та асортиментних позицій продукції підприємства.

Розділ «Маркетингова служба підприємства» передбачає розгляд таких питань, як:

– маркетинг, як вид управлінської діяльності: визначення поняття маркетинг, розгляд декількох напрямів маркетингу;

– організаційна структура відділу маркетингу та розподіл функціональних обов’язків: підпорядкована схема організаційної структури відділу маркетингу підприємства – об’єкта проходження практики, напрям діяльності, права і обов’язки співробітників відділу маркетингу;

– посадова інструкція співробітника відділу маркетингу:необхідні знання, посадові права та обов’язки, функції відповідальність співробітника. Керівник практики закріпляє за студентом одну посаду для вивчення в цьому пункті (наприклад, маркетолог, маркетолог-аналітик, маркетолог-менеджер, PR – менеджер, копірайтер, бренд-менеджер тощо).

3.2 Зміст звіту з виробничо-ознайомлювальної практики

Зміст передбачає розгляд таких питань, як:

– характеристика підприємства:територіальне розташування, форма власності, юридичний статус, організаційна структура управління підприємства, режим роботи підприємства, основні напрямки діяльності підприємства;

– методи дослідження ринку, що використовуються на підприємстві:організаційна структура підрозділів, що займаються маркетинговими дослідженнями, використовувані методи маркетингових досліджень;

–товарна політика підприємства: номенклатура та асортимент товарів, порядок оцінки рівня конкурентоздатності товару, постановка роботи по визначенню етапності життєвого циклу товару, прийняті рішення щодо використання марок, упаковки; етапи розробки нового товару;

– цінова політика підприємства: цілі і завдання цінової політики, цінової стратегії, методи розрахунку цін, врахування географічного принципу ціноутворення, використання системи знижок та націнок, коректування цін на ринку;

– політика каналів розподілу: використовувані канали розподілу, склад посередників, організація товароруху, маркетингові збутові системи, організація роздрібної та оптової торгівлі, інтернет-магазини;

– стан ринку, на якому працює підприємство: вивчення маркетингового мікросередовища, аналіз конкурентів підприємства;

3.3 Зміст звіту з комплексної практики з фаху

Зміст звіту передбачає розгляд таких питань, як:

– характеристика підприємства:територіальне розташування, форма власності, юридичний статус, організаційна структура управління підприємства, режим роботи підприємства, основні напрямки діяльності підприємства;

– аналіз маркетингової діяльності підприємства: характеристика сильних та слабких сторін, маркетингових можливостей та загроз підприємства. На основі цієї інформації побудувати матрицю SWOT із зазначенням у відповідних полях матриці лаконічних і таких, що чітко відображають ситуацію, назв внутрішніх сильних і слабких сторін, а також зовнішніх можливостей та загроз. Прокоментувати зміст побудованої матриці SWOT, за її результатами дати узагальнюючу оцінку стану та позицій підприємства;

– стан ринку, на якому працює підприємство:вивчення і аналіз маркетингового мікросередовища та макросередовища підприємства;

–характеристика споживача продукції підприємства:під час аналізу споживачів звернути увагу на типи ринків, на яких працює підприємство: споживчий, виробників, проміжних продавців, державних установ, міжнародний. Від цього залежить спрямування аналізу клієнтурних ринків і розроблення комплексу маркетингу. Необхідно з’ясувати, які ринкові сегменти обслуговує підприємство, хто є споживачами його продукції. Зробити висновок щодо того, які треба запровадити заходи, щоб споживачів продукції підприємства стало більше.

– запропоновані заходи щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності:окреслення ринкових можливостей підприємства шляхом визначення найбільш привабливих напрямів діяльності, які відкриваються перед підприємством з урахуванням умов його внутрішнього стану та зовнішнього оточення, і які дозволяють підприємству набувати стратегічні переваги перед конкурентами.Студенти повинні запропонувати 3 заходи, які відповідно до комплексу маркетингу, можуть бути направлені на вдосконалення продукції/послуги підприємства, ціноутворення, прасування чи комунікації.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ

Повсякденно керує виробничою практикою керівник практики від підприємства — начальник планово-економічного відділу, начальник відділу маркетингу, начальник логістики та збуту підприємства згідно з даною програмою практики.

Керівник практики від підприємства на основі складеного графіка згідно з програмою визначає порядок виконання робіт на окремих робочих місцях.

За час практики студент веде щоденник за встановленою формою, в якому коротко викладає зміст робіт, виконаних упродовж робочого дня. Потрібно щоденно робити короткі нотатки в робочому зошиті, який є основою для складання звіту з практики. Студент-практикант зобов’язаний не рідше одного разу на тиждень подавати керівникові практики від підприємства звіт про виконану роботу та щоденник на перевірку.

В таблиці 4.1 -4.3 наведені календарні плани для студентів І, ІІ, та ІІІ курсів.

Таблиця 4.1 - Календарний план проходження учбовоїпрактики

Зміст роботи Термін виконання, днів
Приїзд на підприємство. Ознайомлення з підприємством
Робота в комп’ютерному класі ОНАХТ. Вивчення програм MicrosoftWorld, PowerPoint, Excel та пошук вInternet
Збирання матеріалів для виконання програми практики і написання звіту:
  – напрям діяльності підприємства та форма власності;  
  – виробнича структура підприємства;  
  – характеристика продукції підприємства;  
  – маркетинг, як вид управлінської діяльності;  
  – організаційна структура відділу маркетингу та розподіл функціональних обов’язків;  
  – посадова інструкція співробітника відділу маркетингу.  
Оформлення звіту та його презентації
Захист практики
  Усього

Таблиця 4.2 - Календарний план проходження виробничо-ознайомчої практики

Зміст роботи Термін виконання, днів
Приїзд на підприємство. Ознайомлення з підприємством
Робота на підприємстві
Збирання матеріалів для виконання програми практики і написання звіту:
  – характеристика підприємства – об’єкта практики;  
  – аналіз економічної діяльності підприємства;  
  – стан ринку, на якому працює підприємство;  
  – характеристика споживача продукції підприємства;  
  – рекомендації щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства.  
Оформлення звіту та його презентації
Захист практики
  Усього

Керівники практики від академії можуть у будь-який час перевірити роботу студента під час проходження практики, але не рідше одного разу на тиждень.

Таблиця 4.3 - Календарний план проходження практики з фаху

Зміст роботи Термін виконання, днів
Приїзд на підприємство. Ознайомлення з підприємством
Робота на підприємстві
Збирання матеріалів для виконання програми практики і написання звіту:
  – характеристика підприємства;  
  – аналіз маркетингової діяльності підприємства;  
  – стан ринку, на якому працює підприємство;  
  – характеристика споживача продукції підприємства;  
  – запропоновані заходи щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності.  
Оформлення звіту та його презентації
Захист практики
  Усього

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ПРАКТИКИ

5.1 Загальні вимоги до оформлення звітів

Звіт набирається українською мовою в редакторі MicrosoftWord, шрифтом TimesNewRoman, розміром 14, з одинарним міжрядковим інтервалом. Додається до звіту електронний варіант.

Поля становлять: зверху 2 см

нижнє 2 см

ліве 2,5 см

праве 1,5 см.

Кожний розділ починається з нового аркуша.

Назва розділу – 14 шрифт, напівжирний, посередині.

Назва підрозділу – 14 шрифт, напівжирний, з лівого краю, відступ 1,25 см.

Відступ першої строки – 1,25 см.

Сторінки нумеруються – верхній правий кут.

На титульному аркуші номер сторінки не ставиться (але враховується).

Приклад:

РОЗДІЛ 2

Аналіз маркетингової діяльності підприємства

Проведення виставок для товарів і послуг компанії є найефективнішим способом просування їх на ринку……

Відступ першої строки – 1,25 см.

Оформлення таблиць

Приклад оформлення таблиці:

В таблиці: шрифт 14, міжрядковий інтервал – 1,0 (допускається шрифт 12).

В тексті повинне бути посилання на таблицю.

Приклад:

Показники, методи дослідження та нормативні документи вказані в табл.2.2.

Таблиця 3.1 - Динаміка основних показників виставкової діяльності України

  2011 р. у % до 2010 р.
Кількість окремих суб'єктів виставкової діяльності - всього 97,7
із них                  
організатори виставок 96,4
виставкові центри 105,6
кількість проведенихвиставкових заходів - всього
із них                  

Якщо таблиця переноситься на другий аркуш:

Продовження табл. 2.2

  2011 р. у % до 2010 р.
виставки 97,5
ярмарки 100,3
Загальна забудована площа організаторів виставок, тис. кв. м. 101,2
Загальна забудована площа організаторів виставок, тис. кв. м. 97,9

5.3 Ілюстрації та їх оформлення в звіті

Текст звіту може доповнюватися ілюстративним матеріалом у вигляді графіків, діаграм, схем тощо. Якість ілюстрацій має забезпечити їх чітке відтворення.

Жодна структурна частина звіту не повинна починатися безпосередньо з ілюстрації, а також закінчуватись нею. Ілюстрації слід розміщувати у роботі безпосередньо після того місця у тексті, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації обов’язково повинні мати назву. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. В разі потреби ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (текст під рисунками).

Ілюстрації позначають словом «Рис.», нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис. 1.3 (третій рисунок першого розділу). Слово «Рис.», номер та назва ілюстрації розміщуються після ілюстрації та друкуються звичайним шрифтом з вирівнюванням по центру. Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її не нумерують.

Зміст ілюстрацій має наочно ілюструвати думки автора, тому на всі ілюстрації в роботі мають бути посилання у тексті з зазначенням порядкового номеру ілюстрації, наприклад: «рис 1.3» або «...на рис. 1.2...». Після ілюстрації має обов’язково бути коментар щодо неї.

Приклад оформлення рисунку:

В тексті повинне бути посилання на рисунок.

Приклад:

Для кращого сприйняття інформації, наведеної в таблиці представимо дані у вигляді графіку, де буде наведена динаміка окремих показників діяльності організаторів виставок та виставкових центрів (у % порівняно попереднім роком) – рис.3.1.

контроль за виконанням програми практики - student2.ru

Рис. 3.1 – Динаміка окремих показників діяльності організаторів виставок та виставкових центрів

Нумерація таблиць та рисунків може бути:

- за розділами – в розділі 1: 1.1, 1.2, 1.3, і т. і.в розділі 2: 2.1, 2.2, 2.3, і т. і.

Приклад:

Основний інструмент підвищення ефективності проведених заходів - стратегія гнучкого маркетингу і хороше знання ринку [4].

До звіту повинні бути додані схеми, таблиці, акти копій документів, заповнені практикантом відповідно до вимог програми. Їх виконують на окремих аркушах та додають наприкінці звіту після списку літератури.

5.4 Оформлення додатків до змісту

Додатки розміщуються після списку використаних джерел. У додатки виносяться громіздкі таблиці, схеми, діаграми, форми документів, анкети тощо.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Посередині рядка малими літерами жирним шрифтом з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, И, Й, О, Ч. Наприклад, додаток А, додаток Б.

5.5 Оформлення списку використаної літератури

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних показників повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.

При написанні роботи автор повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі.

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками.

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку поси-лань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць.

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел наведені в додатку В.

5.6 Створення презентації до звіту

Презентація э доповненням звіту. Вона повинна містити ключові складові звіту, бути ілюстративним супроводом доповіді студента під час усного захисту звіту з практики. Презентація виконується в програмі PowerPoint, об’єм презентації 10-15 слайдів.

Зміст слайдів:

– титульний слайд (аналогічний титульному звіту);

– 1–2 слайди ілюстративного матеріалу до кожного розділу звіту (наприклад, таблиці, схеми організаційних структур, рисунки, анкети опитування споживачів тощо);

– висновки.

6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ

Відповідно до календарного графіку практики та встановлених вимог студент готує і оформляє письмовий звіт, який подається на перевірку керівникові практики від підприємства (організації) разом із щоденником. Підписаний керівником практики звіт завіряється на титульній сторінці печаткою підприємства (організації). Щоденник з практики має бути також завірений печаткою підприємства та містити відгук керівника від підприємства, який включає оцінку виконання студентом програми та календарного графіку проходження практики.

Протягом 10 днів після закінчення практики студент здає оформлений звіт разом зі щоденником і висновками про виконання виробничої практики на кафедру маркетингу. Керівник практики від академіїознайомлюється зі звітом і дає загальну оцінку виконаної роботи, яка заноситься в щоденник проходження практики.

Оформлений звіт разом зі щоденником, представляється до захисту керівнику практики від кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі.

Під час захисту звіту студент має охарактеризувати підприємство, звітувати про виконану роботу, показати знання з теорії і практичні навички організації роботи на базі практики та вказати основні шляхи вдосконалення напрямів діяльності підприємства. Усний захист супроводжується підготовленою презентацією до звіту.

Підсумкове оцінювання проходження студентом практики проводиться за єдиним модулем (табл. 6.1), для кожного із елементів якого встановлена максимальна і мінімальна кількість балів, які може отримати студент-практикант.

При цьому передбачено різні форми контролю виконання елементів модуля. Так, виконання студентом календарного графіку проходження практики оцінюється керівником практики від підприємства за 5-ти бальною шкалою. Оцінка проставляється в щоденнику практики студента і потім переводиться керівником практики від кафедри у відповідну кількість балів для їх врахування при підсумковому контролі.

Відповідність змісту і оформлення звіту студента з практики встановленим програмою вимогам оцінюється керівником практики- від кафедри в балах (поз. 2-3).

Знання, уміння та навички студента за програмою практики оцінюється кафедральною комісією (2-3 викладачі), призначеною завідувачем кафедри із числа керівників практики (поз. 4-5).

Диференційований залік проводиться в усній формі кафедральною комісією.

Підсумкове оцінювання проводиться з урахуванням сумарної кількості балів, отриманих студентом за окремими елементами модуля (поз. 1-5).

Таблиця 6.1

Зміст модулів проходження практики, їх оцінювання в балах та формипоточного контролю знань студентів

№ поз. Елементи модуля Кількість балів Форма контролю Хто проводить контроль
міні-мальна макси-мальна
Виконання календарного графіку проходження практики Поточний контроль   Керівники практики від підприємства та від кафедри
Своєчасність подання звіту з практики, оформленого з дотриманням вимог Перевірка звіту   Керівник практики від кафедри  
Відповідність звіту вимогам до змісту Перевірка звіту Керівник практики від кафедри
Відповідність презентації звіту вимогам Перегляд під час доповіді Кафедральна комісія
Оцінювання знань, умінь, навичок під усного захисту звіту з практики Диф. залік у усній формі Кафедральна комісія
  Всього    

Комісія проводить оцінювання проходження практики за єдиними критеріями. Оцінку за практику вносять у заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами трьох членів комісії відповідно до національної шкали. Відповідність оцінки в балах за 150-бальною шкалою оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTSнаведено в тал. 6.2.

Студент, який не виконав програму практики без поважних причин або одержав незадовільну оцінку, відраховується з академії протягом перших двадцяти днів після повернення з практики. А якщо студент не виконав програму практики з поважних причин, то йому надається можливість пройти практику у вільний від навчання час.

Додаток А

Зміст звіту для І курсу

з учбової практики

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Напрям діяльності підприємства та форма власності

1.2 Виробнича структура підприємства

1.3 Характеристика продукції підприємства

РОЗДІЛ 2. МАРКЕТИНГОВА СЛУЖБА ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Маркетинг, як вид професійної діяльності

2.2 Організаційна структура відділу маркетингу та розподіл функціональних обов’язків

2.3 Посадова інструкція співробітника відділу маркетингу

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Зміст звіту для ІІ курсу

з виробничо-ознайомлювальної практики

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 2. Аналіз маркетингової діяльності підприємства

2.1 Методи дослідження ринку, що використовуються на підприємстві

2.2 Товарна політика підприємства

2.3 Цінова політика підприємства

2.4 Політика каналів розподілу

2.5Комунікаційна політика

РОЗДІЛ 3. Аналіз мікросередовища

РОЗДІЛ 4. Стан ринку, на якому працює підприємство

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ (посадові інструкції провідних спеціалістів з маркетингу – щонайменше трьох)

Зміст звіту для ІІІ курсу

з комплексної практики з фаху

ВСТУП

1. Характеристика підприємства

2. Аналіз маркетингової діяльності підприємства

3. Стан ринку, на якому працює підприємство

4. Характеристика споживача продукції підприємства

5. Запропоновані заходи щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додаток Б

Міністерство освіти і науки України

Одеська національна академія харчових технологій

Кафедра маркетингу,

Підприємництва та торгівлі

ЗВІТ

з ознайомчої практики

студентки I-го курсу факультету

спеціальності «Маркетинг»

Іванової Тетяни Володимирівни

Місце проходження практики _________________

Початок практики 26.06.14

Закінчення практики 12.07.14

Група _________________

Керівники практики:

від ОНАХТ __________________

від установи __________________

Звіт здано на кафедру __________________

Звіт зараховано з оцінкою __________________

Одеса – 2014

Додаток В

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводиться у наукових роботах.

Джерело Приклад оформлення
Монографії, підручники навчальні посібники   Дубінина А.А. Митна справа: Підручник [Текст] /Дубінина А.А., Сорока С.В., Зельніченко О.І. - К.:Центр учбової літератури, 2010.-320 с. Капрельянц, Л.В. Функціональні продукти [Текст] /Л.В. Капрельянц, К.Г. Іоргачова. – О.: Друк, 2003. – 312 с.
Стандарти Консерви. Соки та сокові продукти. Ч. І. Терміни та визначення понять. Ч. ІІ. Номенклатура та вимоги [Текст]: ДСТУ 4283.1:2007, ДСТУ 4283.2:2007. – Чинний 2007-08-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 24 с.
Статті з наукових збірників Беличенко, А.М. Современные технологии и тенденции в развитии безалкогольной индустрии напитков в России [Текст] / А.М. Беличенко // Вопросы питания. – 1999. - № 2. - С. 24 - 26.
Статті з журналів Рудавська, Г.Б., Аннєнкова, Н.Б. Класифікація продуктів екструзійної технології та можливості розширення їх асортименту [Текст] / Г.Б. Рудавська, Н.Б. Аннєнкова // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: Зб. наукових праць ХДУХТ.-2006.- С. 264-271.
Дисертації Сердюк, Л.В. Наукове обґрунтування формування якості комбінованих зернових продуктів підвищеної харчової цінності [Текст]: дис. д-ра техн. наук: 05.18.15. / Сердюк Людмила Василівна. - ХДАТОХ, Харьків,2001.-530 с.
Автореферати дисертацій Ковбаса, В.М. Наукове обґрунтування високотемпературної екструзії природних біополімерів та розроблення раціональних технологій харчоконцентратів і хлібопродуктів поліпшеної якості [Текст]: автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.18.15. / Ковбаса Віктор Миколайович. – Київ, 1998.-41 с.
Патенти Пат. 5460842 США, МКИ6 А 23 L 1/38. Способизменениясодержанияжира в мясеMordanArthur 1 [Текст] / (США);- № 385791; Заявл. 09.02.95; Опубл. 24.10.95.; НКИ 426/281.-7 с.
Електронний ресурс Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 4. — С 43. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Наши рекомендации