A) Темір кендерін күйдіру үшін

B) Сv; D) C`v; F) μ Сv

Сұйықтықтың және газ қозғалысының режимдері: A) Турбулентті; B) Ламинарлы; C) Ауыспалы

Re критерийіндегі сұйықтық және газ қозғалысы кезінде турбулентті режим байқалады: B) 1000; C) 2100; F) 2400

Re кезіндегі сұйықтық пен газ қозғалысы жағдайындағы ламинарлы режим: B) 1000; C) 500; F) 2000

Re кезіндегі сұйықтық пен газ қозғалысы жағдайындағы ауыспалы режим: B) 2150; C) 2200; F) 2250

Суретте көрсетілген жергілікті кедергілер түрін анықтаңыз: B) күрт тарылуы; C) 900 шұғыл бұрылыс; F) 900 баяу бұрылыс

Ұсынылған сызбаға арналған жергілікті кедергінің жиынтық коэффициенті төмендегі коэффициенттерден тұрады: B) ξ күрт тарылуы; C) ξ 900 шұғыл бұрылыс; F) ξ 900 баяу бұрылыс

Бос конвенция критерийлері: B) Gr; C) Pr; D) Nu

Мәжбүр конвекция критерийлері: A) Re; C) Pr; D) Nu

Тұрақсыз жылуөткізгіштік критерийлері: E) Bi; F) θn; H) Ar

конвекция кезіндегі сұйықтық пен газ қозғалысындағы жылу берілу коэффициенті: B) сұйықтықтың немесе газдың температурасынан; C) сұйықтықтың немесе газдың қасиетінен; D) от линейных размеров сечения канала

Мәжбүр конвекция кезінде газ бен сұйықтықтағы жылу берілу коэффициенті:

A) сұйықтықтың немесе газдың жылдамдығынан ; B) сұйықтық пен газдың температурасынан; C) сұйықтықтың немесе газдың қасиетінен

Нуссельт критерийі формуласына енетін өлшемдер: A) сипатты өлшем; B) жылу беру коэффициенті; C) ортаның жылуөткізгіштік коэффициенті

Био критерийі формуласына енетін өлшемдер: A) сипатты өлшем; B) Жылу беру коэффициенті; E) материалдың жылуөткізгіштік коэффициенті

Фурье критерийі формуласына енетін өлшемдер: A) сипатты өлшем; E) материалдың (дененің) температура өткізгіштік коэффициенті; F) жылыту және суыту уақыты

Дене бетіне түсетін сәуле ағыны энергияның сақталу заңына сай бөлінеді: A) бейнеленген ағыны; B) сіңген ағыны; C) дене арқылы өтетін ағын

Сәулелену заңдары: B) Вин заңы; C) Стефан – Больцман заңы; D) Планк заңы

Шынайы денелерге арналған көлеңке дәрежесі: A) ε = 0,2; C) ε = 0,52; H) ε = 0,88

Сәулелік ағынды екі, үш, төрт рет азайтуға қажет экрандар саны: A) 1; B) 2; C) 3

Жылу алмасу түрлері: A) жылуөткіштік; B) конвекция; C) сәулелену

Био критерийі бойынша массивті денелерді анықтау: A) Bi=0,3; F) Bi=0,5; G) Bi=1

Био критерийі бойынша жұқа денелерді анықтау: B) Bi=0,24; C) Bi=0,2; D) Bi=0,1

Отынның жану өнімдерінде дақ деңгейі мына газдар бойынша есептелінеді: B) СО2; C) СО; D) Н2О

Бір қабаттық, екі қабаттық және үш қабаттық қаланыс арқылы жылу алмасу тығыздығын анықтаңыз: A) q= (λ/δ)(T1-T2); B) q= (T1-T2)/ (1/α1+ δ1/ λ1+ δ2/ λ2+1/α2); C) q= (T1-T2)/ (1/α1+ δ1/ λ1+ δ2/ λ2+ δ3/ λ3+1/α2)

Жартылай мөлдір денелерге жатады: A) шыны; C) үш және одан да көп атомды молекулалы газдар; D) су буы

Диатермиялық газ тәрізді ортаға жатады: B) оттегі; E) азот; F) сутегі

Егер сіңдіру қасиеті А=0,7, А=0,9, А= 0,3 тең болғанда дене дағы деңгейі неге тең: A) 0,7; B) 0,9; D) 0,3

Егер дене дағы деңгейі үш жағдайда случаев ε=0,7, ε=0,9, ε= 0,3 тең болғанда сіңдіру қасиеті неге тең болады?: A) 0,7; B) 0,9; D) 0,3

Үш деңгейлі қыздыру режимі төмендегідей жағдайларда қолданылады: A) суықтай отырғызу құймасы үшін; C) құйылған слябтар үшін; D) үздіксіз құю машиналарында алынған дайын өнімдер үшін

Қатты табиғи отынға жататындар: C) таскөмір; D) қоңыр көмір; E) антрацит

Қатты жасанды отынға жататындар: B) кокс; G) ағаш көмірі; H) термоантрацит

Газ тәрізді жасанды отынға жататындар: B) домна газы; C) генератор газы; D) кокс газы

Қатты отынның жанғыш компоненттеріне жататындар: B) сутегі; D) көміртегі; E) күкірт

Қатты отынның жанғыш компоненттеріне жатады:B) сутегі; D) көміртегі; E) күкірт

Сұйық жасанды отынға жататындар: A) бензин; C) мазут; D) керасин

Газ тәрізді отын құрамына жататын элементтер:A) көмірсутектер; B) N2; D) O2

Толық жану кезіндегі газ тәрізді өнімдердің құрамын кіретін элементтер: B) N2; D) СO2; E) Н2О

Ең көп тараған тұтанғыш мазуттар: A) М-40; C) М-100; E) М-200

Гетерогенді жануға тән: A) мазут; B) таскөмір; C) қоңыр көмір

Пештерде жылу алу көздері болып табылады: Источниками получения тепла в печах являются: Отынның химиялық энергиясы; Сұйық металдың немесе шихтаның химиялық энергиясы; Электр энергиясы

Пештержұмысының қабатты режимі жылу берудің барлық үш түрінің тығыз араласуымен сипатталады, нақтырақ айтсақ: Жылу шығаруымен; Жыылу өткізгіштігімен; Конвективті сәулелену

Металлургиялық пештердегі қабатты режимнің үш түрі бар: Қалың қабатты; Қайнап тұрған қабатты ; салмағы өлшенген қабатты

Технологиялық арналымы бойынша металлургия пештері төмендегі түрлерге бөлінеді: Балқытқыш; Қыздырғыш; Балқытқыш және қыздырғыш

Қыздырғыш пештері қолданылады: Материалдарды күйдіру және кептіру мақсатында қыздыру үшін; Металды қысыммен өңдеу алдында пластикалық күйге түсіру үшін; Металдың құрылысын өзгерту мақсатында термикалық өңдеу үшін

Оларда жүргізілетін технологиялық операцияларға сәйкес балқыту пеші болуы мүмкін:Шойын балқытатын; Болат балқытатын; Мыс балқытатын

Қыздырғыш пештердің қызметі: Отқа төзімді материалдарды күйдіру; Металды соғу немесе илеу алдында қыздыру; Металды термоөңдеу

Металды қыздыру пештері прокат алдында төмендегі топтарға бөлінеді: Қыздыру құдықтары; Әдістік пештер; Камералық қыздыру пештері

Түтін газдарынан шығатын жылуды пайдалану әдістеріне сәйкес пештер төмендегі түрлерге бөлінеді: Регенеративті; Рекуперативті; Регенеративті және рекуперативті

Отындық пештер қолданылатын отыны бойынша түрлерге бөлінеді: Газдық ; Мазуттық; Газдық және мазуттық

Электр пештері электр энергиясын жылуға айналдыру тәсілі бойынша түрлерге бөлінеді: Доғал электрлік; Қарсылық электр пештері; Индукциялық пештер

Заманауи металлургия пештерінің жабдықтарының қосымша құрамына кіреді: Түтін газдарынан шығатын жылуды кәдеге жаратуға арналған құрылғы; Желдеткіштер, түтін сорғыштар; Дымовые трубы

Металлургия пештерінің кеңістігіндегі қызған газдардың қараю дәрежесі тәуелді: Газ температурасына; СО2 и Н2О пайыздық үлесіне; Газ қабатының қалыңдығына

A) Темір кендерін күйдіру үшін - student2.ru формуласына төмендегі көлем кіреді: Қабаттастырып қою (қалау) дәрежесі; Пешті қою беті; Металды қыздыру беті

Отындық пештерде жылу алмасу күйі төмендегі жағдайда болады: Жалын (қыздырылған газ); Металл; Қалау

A) Темір кендерін күйдіру үшін - student2.ru формуласына төмендегі көлемдер кіреді: Отынның жануының калориметрикалық темпаратурасы; Пеш конструкциясына тәуелді пирометрикалық коэффициенті; Пештің нақты температурасы

Пештің жалпы өнімділігі агрегаттың өлшемімен анықталады және өлшенеді: кг/сағ.; т/сағ.; т/тәулік

Пештің меншікті өнімділігі жұмыстың интенисвтілігін (қарқындылығын) анықтайды және өлшенеді: кг/(м2×сағ.); т/(м2×сағ.); кг/(м2×с)

Пештің меншікті өнімділігі: Пеш жұмысының қарқындылығын сипаттайды; Пеш жұмысының сапасын бағалауға қызмет етеді; Пештерді салыстыруға қызмет етеді

Қыздыру пештерінің жылу тепе-теңдігінің келу кезеңдері: Отынның жану нәтижесінде алынатын жылу; Қыздырылған ауа енгізетін жылу; Экзотермикалық реакциялар жылуы

Қыздырғыш пештердің жылу тепе-теңдігінің шығындық бөлігі: Материалды қыздыру үшін керек пайдалы жылу; Эндотермикалық реакциялар жылуы; Жанған отынның механикалық жетімсіздігінен алынатын жылу

A) Темір кендерін күйдіру үшін - student2.ru формуласына төмендегі көлем кіреді: Жанған отынның калориметрикалық температурасы; Пеш конструкциясына тәуелді пирометрикалық коэффициент; Пештің нақты температурасы

Қатты отынды жағу кезінде механикалық жетімсіздіктен болып жоғалатын жану мына пайызды құрайды: 3 %; 4 %; 5 %

Пештің жекелеген бөліктерін салқындатқанда су алып кететін жылу мына пайызды құрайды: 10 %; 12 %; 15 %

Пеш техникасында шартты отын үшін жану жылулығы мынаған тең келетін көлем қолданылады: 29,33 МДж/кг; 7000 ккал/кг; 29330 кДж/кг

Жанудың калориметрикалық температурасы мынаған тәуелді болады: Ауа шығынының коэффициентіне; Отынның жану жылулығына; Жанғалы тұрған ауауның қызу температурасына

Пештің жұмыс кеңістігіндегі жалынның нақты температурасы мынаған тәуелді болады: Калориметрикалық температураға; Пирометрикалық коэффициентке; Жалын орналасқан жылу алмасу шарттарына

Жалын мен қабаттастырып қою және металдың арасындағы жылу алмасу мынаған байланысты: Жылу алмасу компоненттерінің температурасына; Жылу алмасу компоненттерінің сіңіру қабілетінің көлеміне; Жылу алмасу компоненттерініңбөлгіш қабілетінің көлеміне

Жалын бөлінетін көз болып табылатын үш атомдық газдар: CO2; H2O; SO2

Жалын төмендегі негізгі шарттарға сәйкес келуі тиіс: Осы типтегі пештің ең жоғары температурасы болуы; Пештің көлемі бойынша температураны тиімді бөлу және жылу; Масса алмасу үдерісінің тиісті дамуын қамтамасыз ету

Жану түтіктердің жұмыс параметрлерінің, пештердің режиміне төмендегілер кіреді: Отынның жану жылулығы; Жылу жүктемесі; Ауа шығыны

Лапылдаған жалын өзінің құрамында жеткілікті деңгейде көмірқышқылы бар мынандай отындарды жаққан кезде пайда болады. Олар: Мазут; Табиғи газ; Кокстық газ

Отынның тотықтырғышпен араласу сапасы мынаған әсер етеді: Жану температурасына; Температураның бөлінуіне; Жалын бойында радиациялық сипаттың өзгеруіне

Газ қалпындағы отынның ауамен аралсу тәсілдерінің біршама кең таралған топтары төмендегі үш үлкен топқа бөлінеді: Жылу берілісі мен ауаның жолай араласу тәсілі; Әр түрлі құрылғылардың көмегімен отын ағысы мен ауаның бір-біріне араласуы; Бі ағынға айналу қозғалысын берген жағдайда араласуы

Метал құбырлық дәнекерлік рекуператорлар ауа немесе газды мына градусқа дейін қыздыруды қамтамасыз етеді: 250 оС; 300 оС; 350 оС

Шамот блоктарынан жасалған керамикалық рекуператорлар ауаны мына градусқа дейін қыздыруды қамтамасыз етеді: 500 оС; 530 оС; 550 оС

Карбошамот құбырларынан жасалған керамикалық рекуператорлар ауаны мына температураға дейін қыздыруды қамтамасыз етеді: 750 оС; 770 оС; 800 оС

Толық емес циклдағы металлургия зауыттарында, түсті металлургия зауыттарында, машинажасауда негізінен отын ретінде қолданылады: Табиғи газ; Мазут; Табиғи газ және мазут

Жанғыш заттардың алдын ала араласу сипаты: Олар отын мен ауаның пешке кіргенге дейінгі толық араласуына қамтамасыз етеді; Пешке, жану зонасына алдын ала дайындалған ыстық қоспа беріледі; Жану үдерісі кинетикалық сипатта болады

Инжекторлық оттықтың негізгі артықшылықтары: Олар отынның ауамен алдын ала жақсы араласуын қамтамасыз етеді; Жану толықтығы жанғыштардың басқа типтерімен салыстырғанда ауаны шығындау коэффициенті ең төменгі деңгейге жете алады; Жанудың ең төменгі тепературасын қамтамасыз етеді

Инжекторлық оттықтар алдын ала араластырумен тиімді қолданылады: Төмен жылулықта жанатын газды жаққанда; Жоғары жылдамдықты металдарды қыздыру керек болғанда; Лапылдаған жалын шығармайтын отындарды жаққанда

Инжекторлық оттықтар жұмысына қабырғалары арнайы шаблонмен жоғары отқа төзімді материалдармен қапталған, мыналардан тұратын туннель үлкен рөл атқарады: 45 % хромды теміркені (ұнтақ); 45 % күйдірілген магнезит; 10 % отқа төзімді саз балшық

Инжекторлық оттықтың негізгі кемшіліктері: Реттеудің шегі аз болуы; Оттық жылулығын осы шүмектің диаметрі бойынша өзгертудің мүмкін еместігі; Оттықтардың үлкен көлемі айтарлықтай өнімді болады

Отын мен ауаны алдын ала араластыратын оттықтар: Инжекторлық; Керамикалық; Туннельдік

Жалынды қос сымды оттықтардың негізгі сипаттары: Газ бен ауа жіберу коаксиальды иірімдермен беріледі; Газ ішкі құбырмен беріледі; Ауа ішкі (сақиналы) құбырмен беріледі

Қос сымды оттықтарды сыртқы араласуы бойынша тиімді қолдануға болады: Жоғары жылулықта жанатын газды жаққанда; Оттегінің коэффициенттік шығыны жоғары болғанда тиісті металды қыздыру қамтамасыз етіледі; Необходимо осуществлять переход с одного вида топлива на другой

Отын мен ауаны сырттай араластыратын қос сымды оттықтың негізгі кемшіліктері: Ауа шығынының мәндік коэффициенті жоғары болғандықтан, отынды артық шығындайды; Ауа жіберуүшін желдеткіштің болуын қажет етеді; Түтінсорғышты қажет етуі

Мазут форсункаларына төмендегі талаптар қойылады: Отынның ауамен жақсы тотығуы және араласуы; Қажетті ұзындықтағы өшпейтін алаудың тұрақты жануын қамтамасыз етеді; Тұтынудағы сенімділік, конструкцияның қарапайымдылығы мен беріктігі, қоқысқа тола бермеуі, тазалауға оңайлығы

Ұзақ уақыт бойы ... материалдар отқа төзімді деп аталады: 1800 оС-тан жоғары температураға төзетін; Жоғары температурада өзінің механикалық беріктігін сақтайтын; Жоғары температурада өзінің формасын сақтайтын

Отқа төзімді материалдар төмендегі негізгі қасиеттерге ие: Жоғары отқа төзімді; Механикалық беріктігі жоғары; Металлургиялық үдерістердің компоненттерімен қатынасы бойынша химиялық тұрақты

Химиялық қасиеттеріне қарай отқатөзімді материалдар үш түрге бөлінеді: Қышқыл; Негізгі; Нейтральды

Қышқыл отқа төзімділерге жатады: Динас; Циркондық отқа төзімділер; Карбидкремнилік отқа төзімділер

Отқа төзімді бұймдарды қарапайымдандыру тәсілдеріне байланысты бөлінеді: Бетондық; Күйдірілмеген; Күйдірілген

Қалауға қолданылуы бойынша отқа төзімді материалдар бөлінеді: Домналық; Сорғыш; Шөміштік

Отқа төзімділердің құрылысы үш көрсеткішпен сипатталады: Қалыңдығымен; Кеуектігімен; Газ өткізгіштімен

Отқа төзімділер деңгейлері бойынша үш топқа бөлінеді: Орташа отқа төзімді; Жоғары отқа төзімді; Өте жоғары отқа төзімді

Жұмыс жағдайында отқа төзімділердің мөлшерін өзгерту футеровка қызметіне айтарлықтай әсер етеді. Олар төмендегі себептерге байланысты болады: Жылудың ұлғаю салдарынан; Күйежентектелу салдарынан; Температуранының кенеттен өзгеруінен сызат түсу нәтижесінде

Отқа төзімділердің жоғары темпаатурадағы беріктігі мынаған байланысты: Химиялық-минералдық құрамына; Кеуектігіне; Әйнекке көрінетін фазалардың болуы

Отқа төзімділерге әсер ететін және оларды жоғары температурада бұзатын металлургия үдерісінің компоненттері: Қыздырылған газдар; Металл; Қож

Отқа төзімділердің физикалық қасиеттері: Жылу сыйымдылығы; Жылу өткізгіштігі; Жазықтық кеңейтудегі термикалық коэффициент

Жылу оқшаулағыш материалдарға төмендегі негізгі талаптар қойылады: Олар мүмкіндігінше нашар жылу өткізгіш болуы қажет; Олар жоғары температураға төтеп бере алады, ішкі отқа төзімді қабаты қызғанға дейін шыдайды; Олардың құрылыстық беріктігі жылу оқшаулағыш қабаттың салмағынан болып бұзылмайтындай дәрежеде болуы керек

Жылу оқшаулағыш материалдар төмендегі қасиеттерімен сипатталады: Кеуектігімен; Газ өткізгіштігімен; Жылу сыйымдылығмен

Жылу оқшаулағыш материалдар температура қолданысн қарай үш топқа бөлінеді: Төмен температуралы; Орташа температуралы; Жоғары температуралы

Жылу оқшаулағыш миатериалдар шыққан тегіне байланысты бөлінеді: Табиғи; Жасанды; Табиғи және жасанды

Жылу оқшаулағыш материалдар құрылысы бойынша бөлінеді: Талшықтық; Ұяшықты; Дәндік

Салыстырмалы түрде салмақ түсіргенде мәнінің өлшенетін қаттылығына қарай жылу оқшаулағыш материалдар бөлінеді: Жұмсақ және жартылай қатты; Қатты және мөлшерден тыс қатты; Қатаң

Табиғи жылу оқшаулағыш материалдардан ең көп таралғаны: Диатомит; Вермикулит; Асбест

Жылу оқшаулағыш материалдарды және жеңіл салмақтыларды пештерде қолдану: Қалауда материалдың сыйымдалаған және пештің салмағын азайтады; Фундамент көлемін және каркастың салмағын азайтады; Отын мен электрэнергиясын үнемдеуге септігін тигізеді

Пешке (қабырғасына, түбіне, мойнына) төмендегі негізі талаптар қойылады: Жөндеу аралық жұмыстарында сенімді қамтамасыз етеді; Жоғары газтығыздығы; Жылудың қоршаған ортаға аздап таралып кетуі

Пештердің жұмыс кеңістігінің мәліметтері мына формалары бойынша топтастырылады: Цилиндрлік; Күмбездік; Жалпақ

Пештердің жұмыс кеңістігінің мәліметтері мына бекіту тәсілдері бойынша топтастырылады: Тіреуіштік; Тіреуіштік-ілгіштік; Ілгіштіқ

Металлургиялық пештерді пайдалану үдерісінде оның футеровкасы жұмыс кеңістігінің тарапынан талқандауыш күшке тап болады: Жоғары температурада әр түрлі механикалық салмақтан; Балқымалардың физика-химиялық әсерлерінен; Қыздырлыған газдардың физика-химиялық ықпалынан

Пешті футерлеу қызметінің шарттарына байланысты олрды үш топқа бөлуге болады: Жұмыс кеңістігінде қатты фазада технологиялық үдерістерді қалыпты температурада және технологиялық материалдарды өңдейтін пештер; Жұмыс кеңістігінде технологиялық үдерістерді жоғарылатылған температурада және балқытылған технологиялық материалдарды өңдейтін пештер; Жұмыс кеңістігінде технологиялық үдерістерді жоғары форсировталған жоғары температурада және балқытылу температурасынан едәуір жоғары қыздырылған температурада технологиялық материалдарды өңдейтін пештер

Жұмыс кеңістігінде қатты фазада шектеулі температурадағы технологиялық үдерістер мен материалдарды технологиялық өңдеу пештерінде отқа төзімділердің бұзылуының негізгі себептері: Тиеу және түсіру кезінде механикалық тозуы ; Әсіресе ауысымдық кестемен жұмыс істейтін пештердегі термикалық жүктеме; Технологиялық материалдарды қозғалту барысында механикалық тозуы

Жұмыс кеңістігінде жоғары температуралы технологиялық үдерістер және балқытылған материалдардың технологиялық пештерде отқа төзімділердің бұзылуының негізгі себептері: Балқыманың футеровкасына ықпал етуі; Агрессивті булардың футеровкаға ықпал етуі; Агрессивті газдардың футеровкаға ықпал етуі

Жылу оқшаулағытың сыртқы бетінің қабырғасына жағу нәтижесінде : Жылуды қабырға арқылы жоғалту көлемі азаяды; Қабырғаның ішкі бетінің температурасы жоғарылайды; Жылудың аккумулияторлық мөлшері жоғарылайды

Қшқыл отқа төзімділер: Динас; Алюмосиликаттық; Корундтық

Негізгі отқа төзімділер: Периклаздық; Доломиттық; Периклазохромиттық

Регенеративтік типтегі жылу алмастырғыштардың төмендегі негізгі кемшіліктері бар:; Олар кірпіш қондымалар суыған сайын түсетін газ және ауа қыздырудың тұрақты температурасын қамтамасыз ете алады; Отынды қыздыру кезінде көлемі 5-6% толық шығындалатын газды түтін мұржасы арқылы шығаруға болады; Регенераторлардың көлемі мен салмағы үлкен

A) Темір кендерін күйдіру үшін - student2.ru формуласына төмендегі көлемдер кіреді: Жылу тасымалдағыштың түтіннен ауаға тарайтын сомалық коэффициенті; жылуды газ түтінінен ауаға тасымалдау іске асырылатын жылту беті; Рекуператорға берілген жылудың толық мөлшері

Металл қызуының шарттары негізігі көрсеткіштермен бейнеленеді: Температура; Біркелкілік; Ұзақтылық

Жұқа дененің қыздыру уақыты тәуелді: Қыздырылатын денеің массасы; Қызыдырылатын денеің меншікті жылусыйымдылығына; Қыздырылатын денеге жылудың беру қарқындылығы

Д.В. Будрин номограммасынадағы мәндер: Фурье (Fo) критериясының өлшемі; Өлшеміз артық температураның өлшемі (Ɵ);Био (Bi) критериясының мәні

Рекуператарлық типті жылуалмасулар мына кемшіліктерге ие : Төмен отқа төзгіштік; Төмен газтығыздылық; Олар өте жоғары температурада жұмыс істей алмайды

Рекуперативті жылуалмасу аппараттарының негізгі артықшылықтары: Ауаны қыздыру кезінде тұрақты температураны қамтамасыз ете алады; Түтін мұржасына газды шығару байқалмайды; Регенераторлармен салыстырғанда олар төмен масса мен салмаққа ие

Регенеративті ауақыздырғыштарының сұғындамасына қойылатын және экономикалық және эксплуатациялық сапасын анықтайтын талаптары : Жылуберудің жоғары коэффициенті; Минималды аэродинамикалық кедергілер; Минималды ластану қауіптілігі

Регенеративті ауақыздырғышының сұғындамасы жасалатын материал мына көрсеткіштермен сипатталады: Жоғары отқатөзгіштілік; Жоғары термотұрақтылық; Жоғары температуралар кезіндегі жоғарғы деформацияға қарсылық

Регенеративті ауақыздырғышының сұғындамаларының түрлері: Каупер; Сименс; Петерсон

Қыздырылатын құдықтардағы регенераторларда газ бен ауа қыздырылады: 800 оС; 900 оС; 1000 оС

Домна пештерінің ауақыздырғыштарының ауаны қыздыру температурасы: 1100 оС; 1150 оС; 1200 оС

A) Темір кендерін күйдіру үшін - student2.ru формуласына келесі өлшемдер кіреді: Регенератордың жалпы қыздыру беті; Жылуберудің жалпы коэффициенті; Температуралардың орташа айырмашылығы

A) Темір кендерін күйдіру үшін - student2.ru формуласына келесі өлшемдер кіреді: Регенератордың түтін жағындағы жылуберу коэффициенті; Түтін газдарынан конвекция жарына берілетін жылуберу коэффициенті; Шашыру жарына берілетін жылуберу коэффициенті

Рекуперативті жылуалмастырғыштағы бөлгіш жар арқылы берілетін жылу мынаған байланысты: Жардың қалыңдықтарына; Жар жасалған материалға; Жар қабатының күйінне

Рекуператорлардағы газтектес ортаның қозғалуы болуы мүмкін: Қарсы ағындылық; Тура ағындылық; Қиылысты ағын

Рекуператорлардың конструкцияларына мынадай талаптар қойылады:; Түтін газдарының жылуын максималды утилизация дәрежесін қамтамасыз ету; Жоғары температуралы түтін газдарының әсер етуіне жоғары тұрақтылығы; Максималды шағындылық

Рекуператорлардың конструкцияларына мынадай талаптар қойылады: Түтін газдарының жылуын максималды утилизация дәрежесін қамтамасыз ету; Жоғары температуралы түтін газдарының әсер етуіне жоғары тұрақтылығы; Максималды шағындылық

Металдық рекуператорлардың керамикалықтармен салыстырғандағы артықшылықтары: Жылуберудің жоғары коэффициенті; Үлкен меншікті қыздыру беті; Жоғары герметикалығы

Керамикалық рекуператорлардың негізгі кемшіліктері: Үлкенділік; Төмен герметикалығы; Олар көп орын алады және жерасты арналарын қажет етеді

Керамикалық рекуператорлар түтін газдарының температураларында жұмыс істей алады : 1200 оС; 1300 оС; 1350 оС

Керамикалық рекуператорларда ауаның қыздырылуы жүреді: 800 оС; 825 оС; 850 оС

Металлургиялық өндірісте ауаны қыздыруға қолданылатын металдық рекуператорларды жасауға қолданады: Қарапайым көміртекті болаттар; Легірленген болаттар; Шойындар

Көміртекті болаттардан жасалған металдық рекуператорлар ауаны қыздырады: 250 оС; 275 оС; 300 оС

Металдық рекуператорлар бола алады: Конвективті; Радиационды; Комбинирленген

Керамикалық рекуператор жасалатын материалға қойылатын талаптар: Жоғары отқа төзімділік; Жоғары термотұрақтылық; Жоғары жылуөткізгіштік

Керамикалық рекуператорлардың эффективті жұмысы тәуелді: Жылуберудің жалпы коэффициентіне; Герметикалығына; Меншікті қыздыру бетіне

Конвертер мойыншасынан шығу кезіндегі конвертер газының температурасы: 1400 оС; 1600 оС; 1800 оС

Конвертер газының балқыту кезінде мөлшері өзгеріп отырады және ол мынаған тәуелді: Оттекті үру режиміне; Фурма конструкциясына; Сұғындама түріне және өнделетін шойын түріне

Конвертер газдарын суыту әдістері : Газдың салқын ауамен жанасуы арқылы; Жылу утилизациясыз шашыраған судың булануы арқылы; Кессон немесе салқындату қазандықтары типтес салқындату бетімен жанасу

Құрғақ механикалық газ тазарту сұлбасында қолданылады: Тұтындыру камералары; Ортадан тепкіш циклондар; Инерционды шаңаулағыштар

Шаң тұндырғыш камералардың негізгі артықшылықтары: Конструкция қарапайымдылығы; Бағасының төменділігі; Тракт бойынша төменгі жоғалтулар

Газдардың сулы тазартуының қондырғысы: Форсункалық бөлетін скрубберлер; Вентури құбырлары; Барботажды немесе көпіршікті қондырғылар

Қара металлургиядағы отын пештерінің мақсаттылығы: Темір кенінен шойынды алу үшін; Болат балқыту үшін; Қысыммен өңдеу алдында металды қыздырады

Колошникті газдың құрамындағы жанатын газдардың көміртегі мен сутегімен толық емес тотығуы нәтижесінде түзіледі: СО

A) Н2

B) СН4

Домна пешіндегі жоғары температуралық үруді қолдану кокс шығынын азайтады:

A) 10 %

B) 12 %

C) 15 %

Қара металлургияда күйдіру шахталық пештерін қолданады:

A) Темір кендерін күйдіру үшін

Наши рекомендации