Розділ 1. Виробництво як предмет вивчення і форма забезпечення ефективної діяльності підприємства

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університетімені Юрія Кондратюка

Кафедра організації, технології будівництва й охорони праці

Методичні вказівки

до організації самостійної роботи студентів

із вивчення теоретичних питань, проведення практичних занять і виконання індивідуальних контрольних робіт із курсу

„Системи технологій промисловості”

для студентів економічних спеціальностей денної

та заочної форми навчання

Полтава 2012

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів із вивчення теоретичних питань, проведення практичних занять і виконання індивідуальних контрольних робіт із курсу „Системи технологій промисловості” для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 33 с.

Укладачі: О.В. Редкін, канд.техн.наук, доц.; Д.М. Толкачов, інженер

Відповідальний за випуск: Л.Г. Щербінін, завідувач кафедри організації, технології будівництва й охорони праці, канд. техн. наук, доцент.

Затверджено радою університету протокол № _________

від __________________________2012 р.

  Редактор Н.В. Жигилій Коректор Н.О. Янкевич

Загальні положення

Відповідно до робочих навчальних програм і навчальних планів уведено вивчення курсу „Системи технологій промисловості” студентами денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей „Фінанси” (ЕФ), „Економіка підприємства” (ЕП), „Менеджмент організацій” (ЕМ), "Міжнародна економіка" (денної й заочної форми навчання).

Робочі навчальні програми передбачають самостійну роботу студента з підручниками, навчальними посібниками і нормативно-довідниковою літературою в обсязі від 50 до 85% від навчального часу. Організація цієї роботи розрахована на вивчення теоретичного матеріалу, виконання практичних завдань, розв’язання індивідуальних завдань (контрольних робіт тощо), підготовку рефератів і анотацій з аналізом існуючих наукових підходів та думок, отримання результатів досліджень за індивідуальними вихідними даними. Вміння самостійно працювати з книгою та навчально-методичними матеріалами є основою не тільки якісної підготовки, а й усієї діяльності майбутнього фахівця економічного спрямування.

Самостійне вивчення навчального матеріалу необхідно починати з опрацювання теорії за тематичним планом курсу „Системи технологій промисловості” відповідно до його питань, котрі розглядаються у рекомендованій літературі.

Після формування чіткого знання питань теорії потрібно визначити принципи й основні методи (інструменти) розв’язання практичних завдань, які розкривають напрями практичного застосування розділу чи теми, що вивчаються.

Не слід намагатися відразу запам’ятовувати всі формули. Коли буде засвоєно зміст відповідного навчального матеріалу, треба його знову повторити та скласти стислий конспект, зробивши необхідний аналіз і висновки. Після цього слід перейти до вивчення прикладів розв’язання практичних завдань, використовуючи рекомендовані навчальні й нормативні по-сібники, в тому числі дані методичні вказівки. Лише після засвоєння цього матеріалу можна приступати до самостійного розв’язання індивідуальних практичних завдань (і контрольної роботи тощо).

Кожний наступний розділ (тему) доцільно розглядати після повторення попереднього – це дозволить раціонально використовувати час. Вивчати кожний розділ (або тему) треба за один прийом, що забезпечить більш глибоке розуміння навчального матеріалу.

Підготовка рефератів та анотацій до найбільш важливих питань і тем (розділів), самостійне розв’язання індивідуальних практичних завдань контрольної роботи для заочної форми навчання й поточних завдань для денної форми охоплюють усі основні розділи курсу „Системи технологій промисловості”. Обсяг і якість виконання цих завдань, самостійність і вчасність їх розв’язання є показником рівня засвоєння дисципліни.

2. Тематичний план та перелік теоретичних питань із курсу “Системи технологій промисловості”

Розділ 1. Виробництво як предмет вивчення і форма забезпечення ефективної діяльності підприємства

1.1.Сутність виробничої діяльності.

1.2.Технологія виробництва як основа загальної системи виробничої діяльності підприємства.

1.3.Сфера виробничої діяльності людей. Взаємозв’язок технології з організацією та управлінням.

1.4.Загальна характеристика продукції і виробництва.

1.5.Життєвий (інноваційний) цикл продукції й виробництва.

Наши рекомендации