Знаходимо розрахункові навантаження

1.1. Знаходимо розрахункові навантаження першої групи електроприймачів (ЕП), що живляться від ШРА1, методом розрахункових коефіцієнтів (модифікований метод впорядкованих діаграм).

Розраховуємо так звані «проміжні» навантаження активної Рпр і реактивної Qпр потужностей за виразами

Рпр = Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru ; (1)

Qпр = Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru (2)

де Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru − номінальна потужність j-ї групи ЕП;

Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru – коефіцієнт використання j-ї групи ЕП;

tg Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru − коефіцієнт реактивної потужності j-ї групи ЕП;

к – кількість j-х груп ЕП.

Величину Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru розраховуємо за виразом

Рн.j = Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru , (3)

де Рн.і – номінальна потужність і-го ЕП;

nj − кількість ЕП в j-й групі.

Якщо кожен із nj ЕП має однакову потужність Рн.і,то

Рн.j = Рн.і nj .(4)

Підставив вираз (4) у рівняння (1), одержимо

Рпр = Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru ; (5)

Qпр = Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru (6)

Одержуємо:

Рпр.1 = 28 · 5 · 0,65 = 91 кВт;

Qпр.1 = 91 · 0,75 = 68,25 кВ·Ар.

Знаходимо ефективну кількість ЕП nе: оскільки всі ЕП даної групи мають однакову потужність Рн.і, приймаємо nе = n1 = 5.

Знаходимо значення розрахункового коефіцієнта Kр інтерполяцією за даними таблиці Д1.1; Kр.1 = f( Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru

Знаходимо розрахункову активну потужність за виразом

Рр =Kр Рпр; (7)

Рр.1 = 1,055 · 91= 96,005 кВт.

Оскільки nе < 10, розрахункову реактивну потужність знаходимо за виразом

Qр = 1,1Qпр; (8)

Qр.1 = 1,1 · 68,25 = 75,075 кВ·Ар.

1.2. Знаходимо розрахункові навантаження силових ЕП на шинах 0,4 кВ ТП.

1.2.1. Оцінімо нерівномірність навантаження окремих фаз. Цю нерівномірність створюють однофазні ЕП 6-ої групи (таблиця 1.1). Паспортну потужність Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru і-го ЕП ПКР приводимо до номінальної Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru за виразом

Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru . (9)

Згідно вихідних даних найнавантаженішою фазою є фаза А, до якої приєднано 3 однофазні ЕП, а найменш навантаженою фазою беремо фазу В, до якої приєднано 2 однофазні ЕП (фаза С має таке ж навантаження). Знаходимо номінальні навантаження цих фаз за виразами:

Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru ;

Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru ,

де індексами (1) та (3) позначено однофазні та трифазні потужності.

Отже, маємо:

Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru

= 156,333 + 20,239 + 53,126 = 176,572 + 53,126 = 229,459 кВт;

Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru = 211,99 кВт.

Нерівномірність навантаження фаз Н у відсотках оцінюємо за виразом

Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru ;

Маємо: Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru .

Оскільки Н < 15%, групу однофазних ЕП враховуємо як еквівалентну групу трифазних ЕП з Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru і сумарною номінальною потужністю

Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru ;

Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru

1.2.2. Знаходимо проміжні навантаження за виразами (1) і (2):

Рп.0,4 = 28 · 5 · 0,65 + 12 · 14 · 0,14 + 15 · 7 · 0,24 + 8 · 7 · 0,1 + 4 · 8 · 0,1 +

+ 28 · 7 · 0,2 = 91 + 23,52 + 25,2 + 5,6 + 3,2 + 39,2 = 187,72 кВт;

Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru = 91 · 0,75 + 23,52 · 1,73 + 25,2 · 1,17 + 5,6 · 1,73 + 3,3 · 1,73 +

+ 39,2 · 2,29 = 68,25 + 40,69 + 29,484 + 9,688 + 5,536 + 89,768 = 243,416 кВ·Ар.

Примітка: оскільки статистичні дані коефіцієнтів використання в таблиці 1.1 задані відносно їх паспортної потужності, під час підрахунківРп.0,4та ці потужності не приводились до тривалого режиму (не перемножувались на ).

1.2.3. Знаходимо загальну номінальну потужність Рн всіх ЕП за виразом

Рн = Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru ; (10)

Рн = 28 · 5 + 12 · 14 + 15 · 7 + 8 · 7 + Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru + 123,961 = 613,199 кВт.

1.2.4. Знаходимо ефективну кількість ЕП за виразом

nе = Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru (11)

де Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru = 28 кВт – максимальна потужність одного і-го ЕП.

Маємо: nе = Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru

Згідно РТМ з розрахунку ЕН округлюємо nе до найближчого цілого числа:

nе = 43 шт.

1.2.5. Знаходимо коефіцієнт використання всіх ЕП за виразом

Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru

Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru

1.2.6. Знаходимо розрахунковий коефіцієнт за таблицею Д1.2:

Кр = f( Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru

1.2.7. Знаходимо розрахункові навантаження:

активне за виразом (7) –

Рр.с.0,4 = 0,75 · 187,72 = 140,79 кВт;

реактивне – (оскільки nе > 10) за виразом

Qр = Qпр;

Qр.с.0,4 = 243,416 кВ·Ар.

1.2.8. Знаходимо розрахункові освітлювальні навантаження методом питомого навантаження за виразами:

Pp.o = Pп.o F; Qp.o = Pр.o Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru ,

де F = 350 м2 – площа цеху за умови;

Рп.о = 10 Вт/м2 – питоме освітлювальне навантаження за умови;

Знаходимо розрахункові навантаження - student2.ru = 0 – коефіцієнт реактивної потужності освітлювальних установок за умови.

Маємо: Pp.o = 10 · 350 · 10-3 = 3,5 кВт; Qp.o = 3,5 · 0 = 0 кВ·Ар.

1.2.9. Знаходимо загальні розрахункові навантаження на шинах 0,4 кВ ТП за виразами:

Pp.0,4 = Pр.с.0,4 + Pр.o; Qp.0,4 = Qp.с.0,4 + Qp.o;

Pp.0,4 = 140,79 + 3,5 = 144,29 кВт; Qp.0,4 = 243,416 + 0 = 243,416 кВ·Ар.

Наши рекомендации