Виробничої технологічної практики

Щоденник-звіт

З виробничої технологічної практики

Студента ________________________________________________________

(Прізвище, ім’я по батькові)

фах. 5.05110101 «Виробництво авіаційних ЛА»

група 40_

Київ 2015 р.

Мета технологічної практики:_________________________________________________

Індивідуальне завдання студенту _______________________________
_______________________________________________________

Термін практики з _____________ по ________________________

База практики ________________________________________________

Керівник від бази практики ____________________________________

Керівник від технікуму________________________________________

Начальник цеху (відділу)_________________________________

(підпис)

Структурний підрозділ проходження практики Місце дублера (професія) Дата початку практики Дата закінчення практики Оцінка Підпис керівника цеху, бригади і т.п.
           
           
           
           
           

РЕЄСТРАЦІЯ ВИКОНАНИХ ПРОГРАМНИХ РОБІТ

№ п/п Найменування роботи Число і місяць Оцінка Підпис керівника практики від підприємства
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

КИЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з НР ____________ Бабашова О.П.

“____” ___________ 2012 р.

ЗАВДАННЯ

з виробничої технологічної практики

для спеціальності 5.05110101 “Виробництво авіаційних літальних апаратів”

Студенту ________________________________________________ Група ______

(П.І.Б.)

Дублер професії

ТЕМА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ: Розробити технологічний процес та вибрати засоби технологічного оснащення для ____________________________________________________

________________

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Мета: закріплення і поглиблення отриманих теоретичних знань зі спеціальних дисциплін;

формування навичок за спеціальністю щодо організації технологічного процесу виробництва деталей, складання вузлів, панелей, секцій, відсіків, агрегатів;

удосконалення практичних навичок під час виконання виробничих завдань на відповідному робочому місці дублера.

Завдання практики:

закріплення і поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами при вивченні наступних предметів «Теоретична механіка», «Аеродинаміка», «Матеріалознавство», «Технологічне оснащення», «Технологія складання и випробування авіаційних ЛА», «Основи охорони праці;

вивчення взаємодії між структурними підрозділами Державного підприємства “АНТОНОВ” та його філіалом «Серійний завод «АНТОНОВ»;

знайомство з організацією виробничих процесів щодо виробництва деталей, складання вузлів, панелей, секцій, відсіків, агрегатів;

отримання умінь щодо розробки робочих технологічних процесів у заготівельно-штампувальному механообробному, зварювальному, агрегатно-складальному, випробувальному виробництві операцій;

поглиблення знань з охорони праці на підприємствах авіаційної галузі України та техніки безпеки під час користування відповідними засобами технологічного оснащення.

ЗМІСТ РОБІТ, ТЕМИ ТА ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ

ВИРОБНИЧОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

№ № тем Найменування робіт та перелік дільниць (цехів) виробництва Учбовий час
Практ. заняття Самост. заняття
Ознайомлення з базовим підприємством    
1.1 Інструктаж з техніки безпеки, протипожежної безпеки, режиму роботи підприємства, правила внутрішнього розпорядку.
1.2 Історія підприємства. Музей. Нова авіаційна техніка. Структура базового підприємства.
Виконання виробничих завдань, як дублера з однієї із робітничих професій на штатних робочих місцях у цехах і відділах.
Вивчення основних технологічних процесів на робочих місцях ведучих професій виробництва в цехах і відділах підприємства.
3.1 Основні відомості з конструкції ЛА: - конструкція вузлів, панелей, секцій, відсіків, агрегатів; - агрегати та системи; - обладнання.    
3.2 Конструктивно-технологічне членування планера.    
3.3 Забезпечення точності та взаємозамінності складальних одиниць.    
3.4 Технічна документація агрегатно-складального цеху.    
3.5 Структура агрегатно-складального цеху, дільниць, бюро.    
3.6 Продукція, яку випускає цех, дільниця.    
  В технологічному бюро (ТБ) цеху:    
3.7 Організація роботи ТБ агрегатно-складального цеху.    
3.8. Порядок розробки технологічних процесів, їх оформлення; розробка технологічних паспортів.    
3.9 Технологічний процес, технологічний паспорт та інша технологічна документація на складання вузла (за темою курсового проекту).    
3.10 Схема забезпечення взаємозамінюваності вузла, панелі, секції, відсіку, агрегату.    
3.11 Типові технологічні процеси складання вузлів, панелей, секцій, відсіків, агрегатів.    
3.12 Ознайомлення з технологічною документацією цеху і кресленнями авіаційних конструкцій; ТУ; технологічними картами, технологічними паспортами, схемами складання та взаємозамінюваності; цикловими графіками; технічними умовами на постачання складових частин на складання та заявками на проектування складальної оснастки.    
  В бюро технічного контролю (БТК) цеху:    
3.13 Ознайомитись з формами та методами контролю якості продукції в цеху, з системою забезпечення якості продукції.    
3.14 Вплив технології на якість продукції.    
3.15 Види технічного контролю.    
3.16 Контроль якості виконання: різьбових; заклепочних; болтових та болт-заклепкових, в тому числі високоресурсних і герметичних з’єднань; стикувальних і монтажних робіт.    
3.17 Нормування операцій технологічного процесу. Трудоємкість складання. Форми оплати праці.    
Вивчення виробництва    
4.1 Екскурсії в основні та допоміжні цехи підприємства.  
4.2 Екскурсії в основні служби підприємства.  
4.3 Лекції головних спеціалістів підприємства.  

Продовження таблиці

Наши рекомендации