Тема10: Аналіз фінансового стану підприємства

150. Стійкість фінансового стану підприємства характеризує:

1. здатність до відтворення діяльності за рахунок власних джерел фінансування;

2. ступінь залежності від зовнішніх джерел фінансування;

3. рівень фінансового ризику при його кредитуванні чи інвестуванні;

4. всі відповіді правильні.

151. Фактором формування стійкого фінансового стану є:

1. забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами ;

2. раціональна структура активів та їх оптимальна оборотність;

3. рентабельність діяльності;

4. структура авансованого капіталу;

152. При аналізі фінансового стану підприємства вирішується завдання:

1. оцінки динаміки стану, структури майна підприємства та джерел його формування;

2. виявлення тенденції зміни показників фінансової стійкості та напрямків її зміцнення;

3. аналізу стану розрахунків,

4. Аналіз динаміки платоспроможності та шляхів підвищення ліквідності активів

153. Джерелами інформації для поглибленого аналізу фінансового стану підпри­ємства є:

1. фінансова (форми 1, 2, 3, 4, 5) ;

2. дані фінансового обліку;

3. фінансовий план, платіжний календар;

4. статистична (форма 1-Б) звітність .

154. Для того, щоб скласти думку про фінансове становище підприємства слід вивчити його звітний період, слід вивчити її:

1. рекламний проспект;

2. баланс;

3. рахунок прибутків і збитків;

4. звіт про фінансові результати.

155. Бухгалтерський баланс покликаний надавати правдиву і неупереджену ін­формацію про:

1.облікову політику підприємства;

2. надходження і вибуття грошових коштів за видами діяльності підприємст­ва протягом звітного періоду;

3. зміни компонентів власного капіталу за звітний та попередній періоди;

4. реальний фінансовий стан підприємства на конкретну дату.

156. Звіт про власний капітал покликаний надавати правдиву і неупереджену інформацію про:

1. облікову політику підприємства;

2. надходження і вибуття грошових коштів за видами діяльності підприємства протягом звітного періоду;

3. зміни компонентів власного капіталу за звітний та попередній періоди;

4. всі відповіді вірні.

157. Звіт про рух грошових коштів покликаний надавати правдиву і неупереджену інформацію про:

1.облікову політику підприємства;

2. надходження і вибуття грошових коштів за видами діяльності підприємства протягом звітного періоду;

3. зміни компонентів власного капіталу за звітний та попередній періоди;

4. реальний фінансовий стан підприємства на конкретну дату.

158. При оцінці фінансового стану позикодавці цікавляться:

1.зносом основних засобів;

2. платоспроможністю підприємства;

3. продуктивністю праці;

4. динамікою запасів.

159. При оцінці фінансового стану податкові органи, як суб'єкти аналізу, цікавляться показником:

1. рентабельність активів;

2. загальний коефіцієнт покриття;

3. оподаткований прибуток;

4. рентабельність реалізації.

160. Зобов'язання підприємства це:

1. заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і по­гашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємст­ва, що втілюють у собі економічні вигоди;

2. ресурси підприємства, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економіч­них вигод у майбутньому;

3. перевищення суми витрат над сумою доходів;

4. сума, на яку доходи повинні перевищувати пов'язані з ними витрати;

161.Елементом власною капіталу є:

1. статутний капітал;

2. резервний капітал;

3. нерозподілений прибуток;

4. всі відповіді правильні.

162. Складовим елементом оборотних активів у майні підприємства є:

1. запаси;

2. засоби в розрахунках;

3. грошові кошти та їх еквіваленти;

4. поточні фінансові інвестиції

163. Вертикальний аналіз балансу передбачає:

1.аналіз структури балансу з метою виявлення відносної значимості тих чи інших його статей;

2. оцінку загальної суми маржинального доходу і постійних витрат;

3. аналіз фінансових ресурсів, які направляють на виробничо-торгові цілі;

4. аналіз динаміки окремих статей балансу з метою виявлення і прогнозування притаманних йому властивостей.

164. Завданням аналізу фінансової стійкості є:

1. оцінити залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування;

2. розрахувати величину прибутку, що підлягає оподаткуванню;

3. оцінити ефективність використання трудових ресурсів;

4. оцінити ефективність використання матеріальних ресурсів.

165. 3авданням аналізу фінансової стійкості є:

1. оцінити залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування;

2. виявити забезпеченість підприємства власним оборотним капіталом;

3. проаналізувати вплив зміни оборотності оборотних засобів на фінансову стійкість;

4. всі відповіді правильні.

166. При оцінці фінансової стійкості підприємства використовують показники:

1. коефіцієнт фінансової незалежності;

2. коефіцієнт абсолютної ліквідності;

3. коефіцієнт плинності;

4. рентабельності продажу.

167. Для характеристики фінансової стійкості підприємства розраховують коефіцієнти:

1. автономії (фінансової незалежності);

2. маневрування;

3. забезпеченості власним оборотним капіталом;

4. всі відповіді правильні.

168. Для оцінки ефективності використання оборотного капіталу використовують показник:

1. коефіцієнт оборотності;

2. тривалість обороту;

3. коефіцієнт закріплення;

4. всі відповіді правильні.

169. Результатом прискорення оборотності оборотних активів є:

1. додаткове залучення в оборот грошових коштів;

2. вивільнення з обороту грошових коштів;

3. збільшення засобів в розрахунках;

4. зростання кредиторської заборгованості.

170. Результатом сповільнення оборотності оборотних активів є:

1. додаткове залучення в оборот грошових коштів;

2. вивільнення з обороту грошових коштів;

3. скорочення обсягів матеріальних запасів;

4. всі відповіді правильні.

171. Платоспроможність підприємства це:

1. його залежність від кредиторів;

2. наявність у нього грошових засобів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за зобов'язаннями, які вимагають погашення;

3. здатність його активів перетворюватись у грошові засоби;

4. прискорення оборотності оборотних засобів.

172. Здатність підприємства погасити власну короткотермінову заборгованість своїми поточними активами відображають показники:

1.ділової активності;

2. фінансової стійкості;

3. ліквідності;

4. оборотності активів.

173. Для оцінки платоспроможності підприємства застосовують коефіцієнт:

1. абсолютної ліквідності;

2. проміжної ліквідності;

3. загальної ліквідності;

4. всі відповіді правильні.

174. Для характеристики платоспроможності підприємства використовують дані розділів балансу:

1. І розділ А;

2. ІІ розділ А;

3. ІІ розділ П;

4. ІV розділ П.

Наши рекомендации