Права та обов’язки роботодавця як страхувальника

Роботодавець як страхувальник має право

:

брати участь на виборній основі в управлінні страху

ванням від нещасних випадків;

вимагати від фонду соціального страхування від неща

сних випадків виконання ним

своїх обов’язків щодо організації профілактики неща

сних випадків і професійних

захворювань та соціального захисту потерпілих;

оскаржувати рішення працівників фонду соціального с

трахування від нещасних

випадків у спеціальних комісіях при його виконавчій

дирекції;

брати участь у визначенні йому знижок чи надбавок д

о страхового тарифу;

захищати свої права та законні інтереси, а також пр

ава та законні інтереси

застрахованих осіб, в тому числі в суді.

Роботодавець як страхувальник зобов’язаний

:

своєчасно, у десятиденний термін з дня одержання св

ідоцтва про реєстрацію об’єкта

господарювання зареєструватись у фонді соціального

страхування від нещасних

випадків;

своєчасно та повністю сплачувати страхові внески;

інформувати виконавчу дирекцію фонду соціального ст

рахування від нещасних

випадків про кожний нещасний випадок або професійне

захворювання, зміну

технології робіт або виду діяльності підприємства,

ліквідацію підприємства (не пізніше

як за два місяці);

щорічно подавати виконавчій дирекції фонду соціальн

ого страхування від нещасних

випадків відомості про кількість працівників, річну

суму заробітної плати, річний обсяг

реалізованої продукції (робіт, послуг), кількість н

ещасних випадків і професійних

захворювань за календарний рік;

безоплатно створювати всі необхідні умови для робот

и представників фонду на

підприємстві;

повідомляти працівникам підприємства адресу та номе

ри телефонів виконавчої

дирекції фонду соціального страхування від нещасних

випадків та лікувально-

профілактичних заходів, які обслуговують підприємство.

Роботодавці щомісячно сплачують

страхові внески.

Страховий тариф визначають за класом професійного р

изику виробництва, який

встановлюють відповідно до класифікації галузей еко

номіки та видів робіт за професійним

ризиком виробництва. У нашій країні за професійним

ризиком виробництва всі галузі

економіки та види робіт поділені на 67 класів.

Фактичні витрати на оплату праці обчислюють шляхом

сумування заробітної плати

працівників з урахуванням того, що максимальний роз

мір фактичних витрат на оплату

праці кожного працівника, з якого вираховують страх

ові внески, становить 2 400 грн.

Під час сплати страхових внесків застосовують знижк

и і надбавки, розмір яких

залежить від стану травматизму на підприємстві порі

вняно зі станом травматизму на

підприємствах цього класу професійного ризику вироб

ництва.

Знижки чи надбавки до страхового внеску фонд застос

овує, враховуючи результати

роботи підприємства за минулий календарний рік, і в

изначає їхній розмір, виходячи з

показників Пп та Пk. Пп – частка витрат фонду на відшкодування шкоди потер

пілим на підприємстві у минулому календарному році; Пк– частка витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у минулому календар

ному році на підприємствах відповідного класу професійного ризику виробництва;

Якщо частка витрат фонду соціального страхування на

відшкодування шкоди

потерпілим на підприємстві

Пп у минулому році є нижчою від частки витрат фонду

соціального страхування на відшкодування шкоди

Пк потерпілим на підприємствах відповідного класу професійного ризику, то фонд надає роботодавцю знижку і навпаки, якщо Пп

перевищує Пк, то вводить надбавку. Застосування знижок та надбавок до страхових внесків є одним

економічним методом управління охороною праці та стимулює роботодавців до поліпшення умов праці.

Наши рекомендации