Перелік задач до комплексного екзамену

Задача 1. Визначити виробничу потужність пекарні та її виробничу програму, якщо середня тривалість випікання хлібобулочних виробів вагою 1 кг становить 45 хв., тривалість зміни 8 год., режим роботи двозмінний. Номінальний фонд робочого часу 300 днів/рік, а втрати робочого часу 7%. Виробнича потужність пекарні визначається потужністю печей, яких встановлено 5 одиниць. Коефіцієнт використання потужності 0,85.

Задача 2. Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу на підприємстві у звітному році склала 265 чоловік, випуск продукції – 2750 тис. грн. у розрахунковому році обсяг товарної продукції має становити 2870 тис. грн., а продуктивність праці підвищиться на 8%.

Визначити:

- рівень продуктивності праці у звітному і розрахунковому роках

- чисельність промислово-виробничого персоналу, очікувану в розрахунковому році.

Задача 3. Протягом звітного року АТ «Зоря» виробило і реалізувало товарної продукції на суму 800 тис. грн. Середньорічний залишок оборотних коштів становив 170 тис. грн. У наступному розрахунковому році обсяг реалізованої продукції має бути збільшений на 15%. Крім того, розроблені організаційно-економічні заходи з підвищення ефективності виробництва дозволять скоротити оборотність оборотних коштів приблизно на 10 днів.

Розрахувати показники оборотності оборотних коштів та можливий обсяг їх вивільнення.

Задача 4. На підприємстві вартість основних фондів на початок звітного року становила 8600 тис. грн. З 1 травня цього ж року виведено з експлуатації основних фондів на загальну суму 1250 тис. грн. Обсяг реалізованої продукції складав 10132 тис. грн., а загальна чисельність працівників – 255 чол. Розрахувати: середньорічну вартість основних фондів, фондовіддачу, фондоємність та фондоозброєність.

Задача 5. Встановіть величину комерційного ефекту у виробника і споживача нової формувальної машини, якщо втрати на її виробництво становлять 7550 грн., рентабельність виробництва 46 %, ставка податку на прибуток 23 %.

Використання машини дає можливість довести потужність цеху до 30000 шт. в рік. Ціна виробу в рік 7,8 грн., а собівартість 6,02 грн.

Супутні капіталовкладення дорівнюють 500 грн. щорічно.

Термін експлуатації машини згідно технічної документації 3 роки.

Задача 6. На плановий період підприємством передбачене таке завдання з реалізації продукції

Виріб Ціна за одиницю, грн. Собівартість, грн. План реалізації за варіантами
А
Б
В

Від реалізації продукції підсобного господарства підприємства планується одержати 15 тис. грн., прибутку від реалізації виробів широкого вжитку із відходів виробництва – 40 тис. грн. У плановому році буде сплачено у Держбюджет податку на суму 300 тис. грн., а також погашено проценти за кредит в сумі 11 тис. грн. Визначити суму прибутку від реалізації продукції, балансового прибутку, а також того, що підлягає розподілу на підприємстві.

Задача 7. Визначити економічну ефективність виробництва нової продукції підвищеної якості за умови, що прибуток за рахунок зниження собівартості на кожному виробі збільшується на 30 грн./шт. При цьому приріст питомих капітальних вкладень складає 90 грн./шт. Річний обсяг виробництва планується 950 шт., нормативний коефіцієнт ефективності – 0,15.

Задача 8. Висококваліфікований робітник 5 розряду протягом розрахункового місяця відпрацював 22 дні при тривалості робочої зміни 8 год. Запропоноване виробниче завдання виконано на 105 %. Погодинна тарифна ставка робітника 5 розряду дорівнює 15, 06 грн. встановлений розмір премії складає: за виконання плану – 15 %, за кожний відсоток перевиконання плану – 1,5 % від тарифного заробітку.

Визначити загальну величину місячної заробітної плати робітника 5 розряду.

Задача 9. На підприємстві переважає відрядно-преміальна оплата праці. Робітник відрядник протягом розрахункового місяця відпрацював 178 людино-годин і виготовив 490 деталей. Норма часу на виготовлення однієї деталі становить 0,4 людино-годин, а розцінка 95,2 коп. за одну виготовлену деталь. Передбачувана премія робітникам нараховується в наступних розмірах: за виконання встановленої виробничої норми – 10%, за кожний відсоток перевиконання нори – 1,7 % від відрядного заробітку.

Визначити загальну суму нарахованої заробітної плати робітника відрядника за місяць.

Задача 10. Скласти калькуляцію одиниці продукції «А», виходячи з такої інформації. За попередніми розрахунками, витрати конструкційних матеріалів на одиницю виробу мають становити: сталі – 4 кг, бронзи – 0,5 кг. Покупна ціна цих матеріалів дорівнює відповідно 9800 і 38000 грн. за 1 тонну. Основна заробітна плата виробничих робітників складатиме 12,5 грн., а додаткова заробітна плата – 12 % від основної, а відрахування на соціальне страхування встановлені у розмірі 36,2 %. Витрати на експлуатацію та утримання устаткування очікуються у розмірі 280 % і загальновиробничі витрати – 60 %.

Задача 11. На підприємствах однієї галузі «Астрон» і «Софт» застосовуються різні технологічні процеси, які характеризуються техніко-економічними показниками, наведеними в таблиці.

Основні техніко-економічні показники технологічних процесів, що застосовуються у ват «Астрон»

Показник ВАТ «Астрон»  
Роки  
1–й 2–й 3–й  
Трудомісткість річної програми виробів за стадіями технології, тис. нормо-год.: Ø заготовча Ø механообробна Ø складальна Ø разом Трудомісткість продукції, виготовлю-ваної за допомогою нових технолог-гічних процесів, тис. нормо-год. Коефіцієнт використання металу    
     
   
0,68 0,70 0,71
         

Визначити структуру стадій технологічних процесів за трудомісткістю й частку продукції, виготовлюваної за допомогою нових технологічних процесів за відповідні роки на підприємстві.

Задача 12.Підприємство придбало виробниче обладнання первісною вартістю 650000 гривен. Загальний розрахунковий обсяг виробництва визначений підприємством в розмірі 3500000 одиниць продукції. Ліквідаційна вартість обладнання після його експлуатації за попередніми оцінками може скласти 41000 грн., передбачений термін використання складе 65 років. Визначити річну суму амортизаційних відрахувань виробничим методом та накопичену суму амортизаційних відрахувань за 6 років.

Задача 13.Планові і фактичні витрати на виготовлення виробу по окремим статтям наведено в таблиці.

Стаття затрат Собівартість виробу тис. грн. Відхилення від планової собівартість виробу : економія (–), перевитрати (+)
  По плану фактично тис. грн. %до результату
1. Сировина і основні матеріали    
2. Основна заробітна плата і відрахування на соц. потреби    
3. Паливо і енергія на технологічні потреби    
4. Збитки від браку    
5.Загальновиробничі витрати (180%)    
Виробнича собівартість        

Визначити: 1. Планову і фактичну виробничу собівартість; 2. Відхилення від планових витрат по окремих статтям витрат і в цілому по собівартості. Заповнити таблицю знайденими даними.

Задача 14. За рік підприємство виготовило 250 виробів загальною собівартістю 78000 грн., причому питома вага основної заробітної плати виробничих робітників становить 25 %. Розрахувати величину загальновиробничих витрат, які були включені у калькуляцію собівартості одиниці продукції, якщо їх загальна сума дорівнювала 39,5 тис. грн.

Задача 15.У звітному році підприємство запланувало виготовити продукції на суму 120 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на складах на початок року складали 30 тис. грн. Фактично обсяг реалізації за рік зріс порівняно з плановим рівнем на 3,2 %. Середньорічні залишки нормованих оборотних засобів заплановані в розмірі 3 тис. грн., а фактично склали 1,9 тис. грн.

Встановити суму абсолютного і відносного вивільнення оборотних засобів в результаті прискорення їх оборотності.

Задача 16.Визначити прибуток виробника від продажу одиниці виробу, якщо його повна собівартість 10,7 грн.; регульована роздрібна ціна виробу з ПДВ – 18,5 грн.; торгівельна знижка, встановлена державою, 5 %.

Задача 17.Визначити квартальну потребу в сталі, максимальний потоковий, страховий запаси за умов, що програма випуску в квартал 15000 виробів, норма розходу сталі на один виріб – 14 кг. Поставки сталі здійснюються через кожних 15 днів. Середня тривалість затримки поставки сталі – 5 днів.

Задача 18. Обчисліть народногосподарський ефект від виробництва і впровадження на підприємствах металургійної промисловості нових установок по очистці шкідливих викидів в атмосферу.

Проектування і виготовлення установки розраховане на 2 роки, причому вартість проектних робіт оцінюється у 46 тис. грн.: 26 тис.грн. - першого року; 20 тис. грн. - другого. Вартість виробництва установки 12 тис. грн. Крім того, супутні одноразові витрати у споживача установки становитимуть 1,5 тис. грн.

Впровадження установки дасть змогу додатково використовувати у виробництві повернуту сировину в кількості 5 т. щорічно, ціною 5 тис. грн./т.; зменшити викиди в атмосферу в кількості 20 т. шкідливих речовин за рік, за що підприємство сплачувало штрафи в сумі 800 грн./т.

Нормативний термін експлуатації установки 4 роки.

Задача 19.Визначити виробничу потужність складальної дільниці машинобудівного підприємства, користуючись вихідними даними:

1) корисна площа складальної дільниці становить 300 м2;

2) зайнята під виріб площа дорівнює 3,5 м2, а зона для складання одного виробу - 35% від його площі;

3) тривалість складання одного виробу - 12 днів;

4) режимний фонд часу роботи дільниці - 266 днів/рік.

Задача 20.«Електролюкс», найбільший в світі виробник електропобутового устаткування, стала провідним продавцем пилососів. Проте не всі товари з цією маркою завжди контролювалися безпосередньо шведською фірмою. Наприклад, пилососи «Електролюкс» самостійно вироблялись і продавалися в США з 60-х років до 1987 р. Шведська фірма випускає також пилососи "Еврика". Характеристика продуктово-ринкових секторів бізнесу фірми «Електролюкс» наведена в таблиці.

Продуктово-ринковий сектор бізнесу Обсяг продажу, млн. грн. Річні темпи зростання ринку, % Найбільші конкуренти Обсяг продажу у найбільших конкурентів Відносна конкурентна позиція на відповідному ринку*
Пилососи 200,0 0,5 Maytag 180,0  
Кавоварки 23,7 Magic Chef 35,0  
Кухонні комбайни 45,0 Admiral 200,0  
Посудомийні машини 48,5 Norge 15,0  

Здійсніть позиціонування продуктово-ринкових секторів бізнесу фірми «Електролюкс» за допомогою матриці БКГ та запропонуйте стратегії до них.

Задача 21.На основі матриці АDL (Артура Д. Літла) визначте позицію кожного бізнесу фірми «Кока-Кола», проаналізуйте їх і оберіть рекомендовану стратегію розвитку, якщо вид бізнесу характеризується наступними даними:

Показники Види бізнесу
Безалкогольні напої Видовищні заходи Продукти харчування
1. Стадія ЖЦ бізнесу Зрілість Зростання Занепад
2. Конкурентна позиція у бізнесі Домінуюча Гранична Середня

Задача 22.Акціонерне товариство «Нафтохіммаш» виробляє складні машини НХМ-1200 для хімічної промисловості. Переважна біль­шість деталей для цієї машини виготовляється з чавунних і сталевих литих заготовок. Вихідні дані для визначення рівня ефективності використання таких конструкційних матеріалів при виготовленні окремих деталей наведені нижче. Розрахувати:1) нормативні й фактичні коефіцієнти використання металу по кожній деталі; 2) економію (перевитрату) металу в розрахунку на запланований і фактичний випуск сукупності деталей на підприємстві.

Наши рекомендации