Особливості організації на кожному етапі її розвитку

Табл 3.2.

Умови розвитку Фактори розвитку Можливі негативні риси
Зародження організації
- наявність оригінальної ідеї; - в управлінській команді зібралась група сміливих, активних однодумців – ентузіастів; - існує перспектива виробництва і збуту продукції, надання послуг на основі наявної ідеї. - ентузіазм і цілеспрямованість лідера колектива; - згуртованість команди навколо лідера; - мобільність, гнучкість, швидке опановування нових видів діяльності; - мінімальний управлінський апарат; - прості організаційні зв’язки; - творча атмосфера в колективі. - надмірний фанатизм лідера, невміння його йти на компроміс; - прихід в колектив іншого лідера; - обмеженість фінансових, матеріальних, людських ресурсів; - значна залежність від ринкової кон’юнктури; - слабкі кредитні можливості; - перевантаження, незадовільні умови праці та соціальне забезпечення.
Етап зростання організації
- наявність нових виробів (товарів, послуг), які користуються попитом; - наявність фахівців, зацікавлених у захоплені ринку; - достатня кількість фінансових, матеріальних ресурсів; - перспективи виробництва і збуту продукції. - лідери працюють в одному напряму; - згуртованість колективу навколо лідерів; - мобільність і гнучкість переходу до інновацій; - прості організаційні зв’язки; - невеликий управлінський апарат; - значна взаємозамінність фахівців; - творча атмосфера в колективі; - значна кількість ідей, нових розробок продукції. - поява серйозних суперечок в колективі; - створення в колективі іншої ініціативної групи; - обмеженість ресурсів; - залежність від ринкової кон’юнктури; - значне перевантаження у роботі; - умови праці та непідготовленість виробництва; - проблеми перетворення інтелектуального продукту в інтелектуальну власність; - недостатні виробничі потужності.
Етап зрілості організації
- освоєння певного сегменту ринку; - наявність фахівців, зацікавлених в удосконаленні виробництва і збуту; - стабільність в діяльності організації; - можливості одержання прибутків. - наявність колективу, який працює над іміджем організації; - висока якість кадрового складу; - фінансова стійкість; - низькі відносні витрати; - висока технічна озброєність; - сформована і стабільна номенклатура продукції; - значні виробничі потужності; - можливість значних прибутків; - конкурентноспроможність продукції; - висока соціальна забезпеченість кадрів. - поява значних суперечок в колективі; - організація опозиції в колективі; - обмеженість ресурсів; - залежність від ринкової кон’юнктури; - організаційна інертність структури; - консерватизм вищого керівництва; - складність комунікаційних зв’язків; - значна чисельність адміністративних служб; - уповільнена реакція на виклики бізнес – середовища.
Етап старіння і занепаду організації
- розподіл компанії на кілька малих і середніх фірм; - наявність бажання у фахівців зберегти свій колектив; - відсутність у конкурентів бажання поглинути організацію. - наявність лідера, який добре розуміє специфіку ринку; - уміння утримувати своїх покупців, клієнтів; - конкурентоспроможність продукції; - невимогливість кадрів до їх соціальної забезпеченості; - висока технологічна озброєність організації. - звуження ринку; - значне недозавантаження виробничих потужностей; - стабільна номенклатура продукції; - організація в колективі опозиції; - високі відносні витрати; - організаційна інертність; - значна чисельність управлінського апарату; - неможливість удосконалення продукції.

3.5. Властивості організації як системи

Властивості організації Характеристика властивості організації
Властивості, які характеризують сутність і складність організації як ситеми.
Первинність системи як цілого Системи існують як ціле, яке розподілюється на компоненти. Не компоненти складають ціле, а навпаки – ціле склідається із компонентів. В цілісній системі окремі частини функціонують спільно.  
Розмірність Кількість компонентів системи і зв’язків між ними. В залежності від кількості компонентів системи розподіляються на малі, середні та складні.  
Складність структури Характеризується: - кількістю рівнів управління - різноманітністю компонентів і зв’язків - складністю управління - обсягом інформації, необхідної для управління  
Жорсткість Характеризується: - ступенем зміни пераметрів системи за певні відрізки часу - ступенем впливу об’єктивних законів і закономірностей на функціонування системи - ступенем свободи системи - іншими  
Вертикальна цілісність - кількість рівнів ієрархії, зміни в яких впливають на всю систему; - ступінь взаємозв’язку ієрархічних рівнів; - ступінь самостійності підсистем організації  
Ієрархічність Властивість ієрархічності проявляється при структуризації (побудові дерева цілей) і декомпозиції цілей організації. Приклад ієрархічності елементів виробничої структури: корпус – цех – виробнича дільниця – робоче місце.  
II. Властивості, які характеризують зв’язок організації із зовнішнім середовищем.
Взаємозалежність організації та зовнішнього середовища Організація функціонує у процесі взаємодії їз зовнішнім середовищем. Вона реагує на вплив зовнішнього середовища, змінюється, але при цьому зберігає якісну визначеність і стійкість.  
Ступінь самостійності Характеризує кількість зв’язків системи із зовнішнім середовищем в середньому на один її компонент (параметр).  
Сумістність Правова, інформаційна, науково – методична, ресурсна сумісність організації з чинниками (суб’єктами) зовнішнього середовища. Інструментом забезпечення сумісності є стандартизація елементів, процесів організації.  
III. Властивості, які характеризують особливості визначення цілей організації.
Цілеспрямованість Ієрархія цілей визначає напрямок розвитку будь – якої організації. Для ефективного функціонування і розвитку потрібно будувати дерево цілей.    
Спадковість Характеризує передачу головних успадкованих властивостей організації на етапах її розвитку від старого покоління до нового.  
Пріоритет інтересів (цілей) системи більш високого рівня Спочатку повинні задовольнятися інтереси організації в цілому, а потім інтереси її підсистем, підрозділів.  
Надійність Характеризується: - стабільністю функціонування організації при виході із строю одного з її компонентів; - збереженням параметрів розвитку організації протягом певного періоду; - стійкістю фінансового стану організації.  
Оптимальність Характеризує ступінь задоволення вимог до організації, реалізацію запланованих цілей, які забезпечують найкраще використання її потенціалу.  
Невизначеність інформаційного забезпечення Відображує випадковий, ймовірносний характер ситуацій, параметри яких впливають на розвиток організації. Своєчасність, достовірність, надійність інформаційного забезпечення є основними чинниками досягнення визначених цілей.  
IV. Властивості, які характеризують особливості функціонування і розвитку організації як системи.
Безперервність функціонування і розвитку Поки організація розвивається, вона функціонує. Процеси в будь–якій системі безперервні і взаємообумовлені. Організація для власного самозбереження повинна бути готовою до розвитку і навчання. Тільки так вона може вижити в умовах конкуренції, різноманіття форм і методів бізнесу.  
Альтернативність шляхів функціонування і розвитку. Може мати як об’єктивний, так і суб’єктивний характер. В залежності від конкретних пераметрів ситуації у стратегічному і оперативному управлінні застосовуються кілька шляхів досягнення певної цілі. Також рекомендується розроблювати кілька альтернативних варіантів програм, планів, сітьових моделей в умовах високої невизначеності ситуації.
Синергічність Ефективність функціонування організації не дорівнює сумі ефективностей функціонування її підрозділів. При ефективному управлінні в організації досягається ефект синергії – ефект взаємодії, до одержання якого повинні прагнути менеджери.
Інерційність Характеризується швидкістю /затримкою реакції організації на зміни зовнішнього середовища.  
Адаптивність Характерезується спроможністю організації пристосовуватись до змін зовнішнього середовища і при цьому нормально функціонувати.  
Організованість Характеризується ступенем наближення показників та параметрів організації (наприклад, пропорціональності, паралельності, прямоточності, норми управління, централізації) до оптимального рівня. Неорганізована система неефективна, вона швидко руйнується.
Рівень стандартизації Сумістність організації з іншими системами, відповідність її показників, особливостей виробничого та управлінського процесів, технологій існуючим галузевим, державним та міжнародним стандартам.  

Наши рекомендации