Загальні вимоги до виконання лабораторних робіт

Відповідно до структури вимірювальної задачі (див. п. 3.1.) виконання кожної лабо­раторної роботи складаєтьсяз трьох етапів: розв'язування задачі, виконання вимірювального експерименту та оформлення звіту.

1. Розв'язування задачі. Розв'язуючи задачі, необхідно вибрати метод вимірювання, засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) та схему їх ввімкнення, які забезпечують вимірювання заданої фізичної величини з похибкою загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru ., не більшою від заданого допустимого значення похибки вимірювання загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru .

Примітка.Засоби вимірювальної техніки вибирають з тих, що знаходяться на робочому місці лабораторної роботи. Вибираючи ЗВТ, слід вказувати всі його характеристики: тип, систему, клас точності, границю вимірю­вання, максимальний відлік, сталу шкали, внутрішній опір, індивідуальний номер тощо.

2. Проведення експерименту. Допуском до виконання експерименту є правильно розв'язана задача і відповіді на контрольні запитання, наведені в кінці інструкції до кожної лабораторної роботи.

Для виконання експерименту студент складає електричне коло за вибраною під час розв'язування задачі схемою ввімкнення вибраних ЗВТ і здійснює всі необхідні вимірювання відповідно до плану роботи, наведеного в інструкції до лабораторної роботи.

Покази приладів, одержані під час експерименту, записують в таблиці експе­риментальних даних, які повинні бути підготовлені в робочому зошиті до початку заняття. Після закінчення експерименту студент дає заповнені таблиці викладачеві для перевірки і підпису. Підписані викладачем таблиці даних – єдиний документ, що підтверджує виконання експерименту.

Технічні характеристики використаних ЗВТ записують в спеціальну таблицю, наведену в інструкції до лабораторної роботи.

3. Оформлення звіту з лабораторної роботи. За результатами експерименту студент оформляє звіт з лабораторної роботи. Звіт оформляють на стандартних аркушах формату А4. Перелік питань, які повинні бути висвітлені в звіті, вказано в інструкції до кожної роботи (див. п. "Зміст звіту").

Звіт з виконаної роботи студент здає на наступному занятті. Без зданого звіту за попередню роботу студента не допускають до наступної роботи.

Захищений і зарахований звіт є єдиним документом, що підтверджує виконання сту­дентом лабораторної роботи.

Основним джерелом для підготовки до лабораторних робіт є інструкції до лабораторних робіт з курсу "Метрологія та вимірювання", які є в читальному залі навчальної бібліотеки університету. Інструкції також можна одержати на кафедрі "Інформаційно-вимірювальні технології " (5-й навчальний корпус, к.703).

Теми лабораторних робіт

Лабораторна робота №1. Вимірювання напруги та сили постійного струму аналоговими і цифровими приладами.

Лабораторна робота №2. Вимірювання інтегральних значень напруги змінного струму.

Лабораторна робота №3. Вимірювання потужності споживачів в однофазних колах змінного струму.

Лабораторна робота №4. Вимірювання електричного опору на постійному струмі.

Лабораторна робота №5. Перевірка аналогових амперметрів і вольтметрів методом безпосереднього порівняння зі зразковим.

Лабораторна робота №6. Визначення динамічних характеристик магнітних матеріалів.

Лабораторна робота №7. Вимірювання потужності споживачів у трифазних колах змінного струму.

Лабораторна робота №8. Вимірювання напруги та струму компенсатором постійного струму.

Лабораторна робота №9.Вимірювання електричного опору одинарним мостом постійного струму.

Лабораторна робота №10. Метрологічна перевірка однофазних індукційних лічильників електричної енергії.

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

Розрахункова робота складається з десяти задач. Студент повинен виконати лише свій варіант (згідно номеру, який дав викладач).

Виконуючи розрахункову роботу, необхідно наводити посилання на конкретні літературні джерела, використані для вибору схеми вимірювання, конкретних засобів вимірювальної техніки, виконання розрахунків тощо.

Задача 1. При вимірюванні напруги UХ вольтметром класу точності kT. з границею вимірювання UК і шкалою з максимальним відліком загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru одержано відлік NX . Визначити значення вимірюваної напруги UX. (табл. 1). Записати результат вимірювання напруги.

Таблиця 1

Параметри Варіанти  
   
  Nmax , B
  Uк, B
  загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru
  kT 0,1 0,2 0,5 1,5 2,5 1,5 0,1 0,5 1,5 1,0
  Продовження таблиці 1 Варіанти
   
  Nmax , B
  Uк, B 7,5 1,5
  загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru
  kT 0,1/0,01 0,2/ 0,02 0,3/ 0,05 0,5/ 0,05 0,1/ 0,02 0,1/ 0,05 0,2/ 0,05 0,1/ 0,05 0,5/ 0,01 0,5/ 0,02
  Варіанти
   
  Nmax , B
  Uк, B 9,5 1,5
  загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru
  kT 0,01 0,02 1,5 0,05 1,0 0,1 0,2 2,5 0,05 1,0
                           

Задача 2. Амперметр електромагнітної системи класу точності 0,1 з границею вимірювання Iк = 15 А; максимальним відліком шкали загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru ввімкнений в коло одно­фазного споживача змінного струму через вимірювальний трансформатор струму (ВТС) заданого класу точності з номінальним коефіцієнтом трансформації kІН. Записати результати вимірювання сили струму в колі споживача, якщо відлік на шкалі амперметра дорівнює NA (табл.2). Накреслити схему вимірювання.

Таблиця 2

  Параметри Варіанти
   
  загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 0,1/5 75/5 0,5/5 20/5 1/5 50/5 0,2/5 100/5 2/5 10/5
  загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru
  Клас точності ВТС 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5 0,1
    Варіанти
   
  загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 30/5 0,1/5 40/5 0,2/5 75/5 1/5 0,5/5 50/5 10/5 100/5
  загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru
  Клас точності ВТС 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5
  Варіанти  
   
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 0,5/5 1/5 2/5 2,5/5 5/5 10/5 15/5 20/5 25/5 50/5  
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru  
Клас точності ВТС 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5 0,1  
                                             

Задача 3. Визначити покази вольтметрів:

1) магнітоелектричного;

2) термоелектричного;

3) випрямного з двопівперіодним випрямлячем, градуйованого в середньоквадратичних значення синусоїди;

4) електронного з перетворювачем середньовипрямлених значень, градуйованого в середньовипрямлених значеннях сигналу;

5) електронного амплітудного. Всі прилади з відкритим входом.

На вольтметри подана напруга заданої форми загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru (див. табл. Д.1 додатка) з амплітудою Um і періодом Т (табл. 3).

Таблиця 3

Параметри Варіанти
 
Порядковий номер u(t) в табл. Д.1 додатка загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru мс
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru
Т, мс 0,2 0,5
  Варіанти
 
Порядковий номер u(t) в табл. Д.1 додатка загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru мс
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru
Т, мс
  Варіанти
 
Порядковий номер u(t) в табл. Д.1 додатка загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru мс
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru
Т, мс

Задача 4. Вибрати амперметр і вольтметр та схему їх ввімкнення для опосередкованого вимірювання опору RX споживача постійного струму за умови, щоб гранична похибка вимірювання dвим.гр не перевищувала допустимого значення dвим.доп. Допустима потужність споживання PX (табл. 4).

Таблиця 4

Параметри Варіанти
 
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru , Ом 0,5 0,1
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru ,% загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 2 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 3 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 4 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 2,5 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 5 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 1,5 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 2 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 3 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 4 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 1,5
PX, Вт 2,0 1,0 1,5 3,5 0,5 2,5 0,75 4,0 0,25 0,1
  Варіанти
 
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru , Ом 0,7 0,2
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru ,% загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 2,5 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 1,5 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 3,0 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 1,0 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 4,0 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 2,5 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 1,5 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 3,0 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 1,0 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 4,0
PX, Вт 2,0 3,0 2,5 1,5 2,0 2,0 3,0 2,5 1,5 2,0
  Варіанти
 
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru , Ом 0,15 0,1 0,002
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru ,% загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 1,5 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 2,5 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 3,5 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 1,0 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 2,0 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 2,5 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 1,5 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 3,0 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 1,0 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 2,0
PX, Вт 1,0 2,0 3,5 4,5 5,0 6,0 7,0 8,5 9,5 10,0

Задача 5. Виходячи із орієнтовних параметрів однофазного споживача змінного струму загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru , вибрати вимірювальні прилади (ватметр, амперметр, вольтметр, вимірювальні трансформатори струму та напруги) та схему їх увімкнення для вимірювання активної потужності споживача загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru за умови, щоб гранична похибка вимірювання dвим.гр не перевищувала допустимого значення dвим.доп (табл. 5).

Таблиця 5

Параметри Варіанти
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru - - -
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru - - - -
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru - - 0,5 1,5 1,5 - 0,2
dвим.доп,% ±1,0 ±1,5 ±0,8 ±2,0 ±0,7 ±2,5 ±1,2 ±0,9 ±0,6 ±1,3
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 0,8 1,0 0,5 0,3 0,6 0,9 0,7 0,4 0,1 0,2
  Варіанти
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru - -
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru - - - -
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 0,2 - 1,5 0,1 -
dвим.доп,% ±1,0 ±1,5 ±2,0 ±2,5 ±1,0 ±1,0 ±1,5 ±2,0 ±2,5 ±1,0
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 0,8 0,2 - 0,7 0,3 0,8 0,2 - 0,7 0,2
Продовження табл. 5
  Варіанти
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru - -
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru - - - -
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 0,5 - 2,5 1,5 0,01 - 0,02 0,10
dвим.доп,% ±1,0 ±1,5 ±2,0 ±2,5 ±1,0 ±1,5 ±2,5 ±2,0 ±3,5 ±2,0
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 0,6 0,3 - 0,5 0,1 0,4 0,6 - 0,3 0,8

Задача 6.При перевірці однофазного індукційного лічильника активної енергії з номінальним передатним числом AH і з номінальними характеристиками UНЛ, IНЛ використано електродинамічний ватметр із шкалою на Nmax поділок та номінальним значенням cosφHW=1. Визначити параметр, що позначено в таблиці знаком запитання, якщо похибка лічильника δЛ, а nx обертів диск лічильника зробив за t сек., при незмінній потужності в колі за цей час, що відповідала Nx поділкам ватметра з границями вимірювання за напругою UHW, і струмом I HW.

Таблиця 6

Параметри Варіанти
Ан,об/кВт год
Uнл, В
Iнл, А 2.5
Uнw, B
Iнw ,A 2,5 2,5 2,5 2,5
nx обертів ? ? ?
t, сек 33.5 ? 51.4 26.3 68.3 ? 43.6 26.2 42.4 ?
δЛ, % -2.3 2.9 ? 3.7 -0.16 2.5 ? 5.3 -3.8 3.8
Nx, поділок 31.8 84.4 ? 84.6 84.4 ? 58.7 63.3
Nmax, поділок
  Варіанти
 
Ан,об/кВт год
Uнл, В
Iнл, А
Uнw, B
Iнw ,A 2,5 1,0 2,5 2,5 1,0 2,5
nx обертів ? ?
t, сек ? ? ? ?
δЛ, % 2,0 -1,5 ? 0,5 -2,5 -1,5 2,5 ? 0,5 -2,5
Nx, поділок ? ?
Nmax, поділок
  Варіанти
 
Ан,об/кВт год
Uнл, В
Iнл, А
Uнw, B
Iнw ,A 1,0 2,5 1,0 2,5
nx обертів ? ?
t, сек ? ? ? ?
δЛ, % 0,5 1,5 ? -2,5 -0,5 1,5 2,5 ? 0,5 -1,5
Nx, поділок ? ?
Nmax, поділок

Задача.7. Вимірюючи електричний опір резистора аналоговим омметром постійного струму класу точності загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru з нелінійною шкалою (див. рис. Д.2 додатка) отримано відлік N0 . Записати результат вимірювання опру, якщо перемикач границь вимірювання омметра стояв у положен­ні " загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru ", а повна довжина шкали омметра загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru (табл. 7). Чутливість SR , мм/кОм відповідає відліку омметра N0.

Таблиця 7

Параметри Варіанти
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 1,0 2,5 1,5 4,0 1,0 1,5 2,5 4,0 1,5 2,5
N0 2,5 0,3 1,0 0,2
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 0,1 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 1 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 10 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 100 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 0,1 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 1 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 10 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 100 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 1 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 10
SR ,мм/кОм 1,5 3,0 1,5 2,5
Варіанти
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 1,0 2,5 4,0 1,0 2,5 1,5 2,5 4,0 1,5 2,5
N0 2,5 0,5
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 10 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 100 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 0,1 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 1 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 10 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 1 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 10 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 100 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 10 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 1
SR ,мм/кОм 1,5 0,1 0,2 0,2 0,5
Варіанти
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 4,0 2,5 1,0 1,0 2,5 4,0 2,5 1,5 4,0 1,5
N0 0,75 1,5
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 0,10 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 1 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 10 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 100 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 100 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 10 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 1 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 0,1 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 0,1 загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 10
SR ,мм/кОм 1,5 0,1 0,2 0,2 0,5

Задача 8. Визначити оптимальні значення опорів плечей одинарного-подвійного моста Р39, характеристики якого наведено в табл. Д.3 додатка, (Rпор, RA і RB – для одинарного моста; RN ; Rпор=R’пор; RA=RB – для подвійного моста), допустимий струм Iдоп та напругу Uдоп живлення моста і вибрати схему під'єднання вимірюваного опору до моста для вимірювання електричного опору споживача RX за умови, щоб гранична похибка вимірювання загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru не перевищувала допустимого значення загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru . Допустима потужність споживача РХ , опори з'єднувальних провідників rпр. Опір з'єднувального провідника

r=10 -5 Ом у схемі подвійного моста (табл. 8).

Таблиця 8

Параметри Варіанти
 
RХ, Ом 0,003 0,75 5·106 8·10-4 0,06 0,15
dвим.доп,% ±0,03 ±0,04 ±0,05 ±0,04 ±0,03 ±0,04 ±0,023 0,03 ±0,03 ±0,025
РХ, Вт 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,5 0,15 0,2 0,25 0,3
rпр, Ом 0,005 0,01 0,005 0,006 0,001 0,006 0,015 0,007 0,002 0,003
  Варіанти
 
RХ, Ом 0,005 0,6 2·107 0,03 0,1
dвим.доп,% ±0,03 ±0,04 ±0,05 ±0,025 ±0,02 ±0,03 ±0,04 ±0,05 ±0,025 ±0,02
РХ, Вт 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
rпр, Ом 0,01 0,005 0,02 0,01 0,5 0,002 0,02 0,1 0,02 0,05
  Варіанти
 
RХ, Ом 0,15 0,05 2,5 0,06 2·108 0,01 1,8
dвим.доп,% ±0,02 ±0,03 ±0,04 ±0,05 ±0,06 ±0,02 ±0,03 ±0,04 ±0,05 ±0,06
РХ, Вт 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2
rпр, Ом 0,01 0,005 0,01 0,02 0,05 0,02 0,01 0,1 0,005 0,00005

Задача 9. Вибрати схему вимірювання, модифікацію компенсатора постійного струму типу Р363 (див. табл. Д.4 додатка), та інші необхідні засоби вимірювальної техніки для вимірювання струму IX, напруги UX або електричного опору RX компенсаційним методом за умови, щоб гранична похибка вимірювання dвим.гр. не пере­вищувала допустимого значення dвим.доп. Допустима потужність споживача РХ (табл. 9).

Таблиця 9

Параметри Остання цифра шифру
 
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 0,01 - - - - 0,3 - - 0,002
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru - - - - - - -
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru - - - - 0,5 - - -
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru - - 0,2 - - 0,75 - - 0,1 -
dвим.доп,% ±0,011 ±0,025 ±0,012 ±0,025 ±0,013 ±0,015 ±0,022 ±0,016 ±0,023 ±0,017
  Варіанти
 
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 0,015 - - - 0,3 - - 7,5 -
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru - - - - - -
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru - - - - - - - -
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru - - 1,0 - - - - 0,5 - -
dвим.доп,% ±0,022 ±0,015 ±0,033 ±0,011 ±0,021 ±0,027 ±0,015 ±0,03 ±0,01 ±0,02
  Варіанти
 
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru 0,15 - - - - - 1,5 -
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru - - - - - -
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru - - - - - - - -
загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru - - 0,5 - - - - 0,9 - -
dвим.доп,% ±0,015 ±0,02 ±0,03 ±0,01 ±0,02 ±0,05 ±0,01 ±0,02 ±0,03 ±0,04

Задача 10. Вибрати схему, зразковий вимірювальний прилад (тип, систему, клас точ­ності, границю вимірювання тощо), джерело живлення та регулівну апаратуру для метро­логічної перевірки методом порівняння заданого вимірювального приладу (табл. 10)

Таблиця 10

Параметри Варіанти  
  10+-  
Перевірюваний прилад загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru  
Система загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru  
Границя вимірювання 3 А 150В 0,1А 0,75В 10А 450В 0,015А 250В 75В  
Клас точності 1,0 1,5 2,5 0,5 1,0 1,5 2,5 0,5 1,0 1,5  
  Продовження таблиці 10 Варіанти
 
Перевірюваний прилад загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru
Система загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru
Границя вимірювання 5 А 300В 2,5А 600В 0,03А 15В 15мА 220В 15А 150В
Клас точності 1,0 1,5 2,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,5 1,0 1,5
  Варіанти
 
Перевірюваний прилад загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru
Система загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru загальні вимоги до виконання лабораторних робіт - student2.ru
Границя вимірювання 50 А 30В 0,5А 300В 0,01А 150В 55мА 110В 1,5А 250В
Клас точності 1,0 1,5 2,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,5 1,0 1,5
                                           

ЛІТЕРАТУРА

Наши рекомендации