Принцип дії трансформатора

Трансформатори

       
  принцип дії трансформатора - student2.ru
    принцип дії трансформатора - student2.ru
 

позначення в

електромережах

Трансформатор (від лат. перетворювач)—естетичний пристрій, призначений для зміни електричних параметрів при незмінній частоті.

Електричні машини є динамічними трансформаторами (змінюють також і частоту.)

Використовують для передачі енергії на велику відстань, для отримання різного ряду напруг.

Класифікація:

1. по кількості фаз:

— однофазні

— трифазні

— багатофазні

2. по способу охолодження:

— сухі

— масляні

3. по конфігурації осердя

— стержневі принцип дії трансформатора - student2.ru

— бромові принцип дії трансформатора - student2.ru

4. за призначенням

— силові

— спеціальні (зварювальні, медичні)

— вимірні (т-ри напруги і т-ри струми)—розширюють вимірювальні властивості, забезпечують безпечний вимірювальний режим.

Принцип дії трансформатора

принцип дії трансформатора - student2.ru принцип дії трансформатора - student2.ru

принцип дії трансформатора - student2.ru

Завдяки зворотньому зв’язку забезпечується сталість магнітного потоку Ф=const у всьому діапазоні роботи трансформатора.

Якщо є тенденція до зростання магнітного потоку f (змінюється навантаження), то магнітний потік fl буде такої величини і такого знаку, щоб зрізати це зростання.

E1/E2=W1/W2=K12 — коефіцієнт трансформації

е1=-aj1/dt=-W1 df/dt е2=-dj2/dt=-W2 df/dt

е12=W1/W2 U1/U2»W1/W2=K12 (» абоU/=ZI/+(-E/))

Повна потужність оболонок трансформатора

S1 принцип дії трансформатора - student2.ru S2 E1I1=E2I2 E1/E2=I1I2=K12

E=4,44fWfт

E1=4,44fW1fт Е12=W1/W2=K12

E2=4,44fW2fт

Холостий хід трансформатора

Zm=∞, I10—струм в режимі холостого ходу

e10=u1+e2+e1p/R1 R1i10=u1+e1+e1p R1+jx1=z1

u1=R1i10+(-e1)+(-e1p)

U/1=R1I/10+(-E/1)+(-E/1p) U/1=Z1I10+(-E/1)–

–E/p1=jx1I/10 рівняння первинної

U/1=(R1+jx1)I/10+(-E/1) обмотки т-ре при режимі

Холостого ходу

Практичне використання досліду холостого ходу

1.Для визначення коефіцієнта трансформації К.

E1/E2=W1/W2=K12 ; U1/E20=W1/W2=K12 E10=U2(бо це є режим холостого ходу)

2.Для визначення числа витків обмоток

E2=4.44fW2fm якщо взяти, що Bm=1¸1,2 Тл

E20=U20=4,44fW2fm W2=U20/4,44ffm

W1/W2=K12; W1=K12W2

3.для визначення втрат в сталі

Pc=Pт+Pв P=Pc+Pm Pm–втрати в міді.

Оскільки вторинна обмотка розімкнена, то вона теплових втрат не має. Pm2=0

I10=(a¸3)%Iн/100%

Звідси Pm»0

принцип дії трансформатора - student2.ru Якщо в коло ввімкнути ватметр ( первинна обмотка ), то він покаже втрати в сталі Рс.

Аналіз роботи навантаженого трансформатора.

Струм в обмотках.

і10 – струм холостого ходу первинноїобмотки;

і 1, і2 – струм обмоток прт навантаженні і10, і1, і2;

W1і0 = W1і1 + W2і2 – рівняння магніторушійних сил;

U1 = z1I1 + (-E2) – рівняння первинної обмотки навантаженого трансформатора.

При холостому ході І1 = І10.

Е1 = 4,44 Фт + W1 – рівняння трансформаторної ерс.

З останнього рівняння маємо, що 4,44fW1 = const. Приймемо, що z1І1 = 0, тоді U1 = 4,44fW1Фт .

Оскільки потужність нашого пристрою є набагато меншою від потужності мережі, то вона є безмежною. Звідси випливає, що U1 = const. Як наслідок, що Фт = const.

Накладаючи умову z1I1 = 0, одержимо, що напруга і ерс зрівноважуються (U1 = -E1). З рівняння трансформаторної ерс одержимо, що потік прямопропорційний вхідній напрузі, оскільки вона є сталою ( вхідна напруга ), то і основний магнітний потік трансформатора буде підтримуватися сталим як в режимі холостого ходу, так і в режимі до вільного навантаження.

W1i10 = W1i1 + W2i2 розділимо його на W1

i10 = i1 + W2W2 i2

i1 = i10 + ( - W2W2 i2 ) i1 = i10 + i2\ – рівняння струмів

навантаженого трансформатора

i2\ = - W2W2i2

Струми i2\ та i2 відрізняються по величині, мають протилежні нар\прямки.

i2\ – струм вторинної обмотки, приведений да числа витків первинної обмотки ( приведений вторинний струм ).

Рівняння вторинної обмотки трансформатора

принцип дії трансформатора - student2.ru

R2І2 + zм І2 = Е2 + Егр

ZмІ2 = U2 – спад напруги на навантаженні

Е = - Jx2I2

В результаті розв’язку рівняння одержимо :

Е2 = ( R2 + Jx2 ) І2 + U2

R2 + Jx2 = z2

Е2 = z2I2 + U2 – рівняння вторинної обмотки.

ЕРС взаємоіндукції зрівноважує спад напруги на вторинній обмотці і спад напруги на навантаженні.

Векторна діаграма навантаженого трансформатора

i1 = i10 + i2\

U1 = z1I1 + (-E1)

Е2 = z2I2 + U2

За базовий вектор приймаємо вектор основного магнітного потоку Фт .

принцип дії трансформатора - student2.ru принцип дії трансформатора - student2.ru е1 = - W1 принцип дії трансформатора - student2.ru е2 = - W2 принцип дії трансформатора - student2.ru

принцип дії трансформатора - student2.ru

принцип дії трансформатора - student2.ru

принцип дії трансформатора - student2.ru

принцип дії трансформатора - student2.ru

принцип дії трансформатора - student2.ru

принцип дії трансформатора - student2.ru

принцип дії трансформатора - student2.ru

Ця діаграма є якісна, але не кількісна

(в масштабі побудувати неможливо).

Вектор I2 || R2І2

R1I1 || I10

Приведений (розрахунковий) трансформатор

Реальний Приведений Умови

принцип дії трансформатора - student2.ru принцип дії трансформатора - student2.ru еквівалентності

P2 = P2\

Q2 = Q2\

принцип дії трансформатора - student2.ru принцип дії трансформатора - student2.ru принцип дії трансформатора - student2.ru

принцип дії трансформатора - student2.ru Індекс зверху означає, що величини відносять до вторинної обмотки приведеного трансформатора.

1) Е1 = К12Е2 Е1 = Е2

Е2 = К12Е2 з попереднього питання

U2 = К12U2 i2 = - W2W2i2

R2І2\ = К12R2І2

X2I2 = К12x2I2 принцип дії трансформатора - student2.ru принцип дії трансформатора - student2.ru принцип дії трансформатора - student2.ru

Оскільки трансформатор практично безвтратний, то вважаємо

S2 = S2

E2I2 = E2 I2 I2 = принцип дії трансформатора - student2.ru I2

Вище було зазначено, що P2 = P2

Звідси :

R2І22= R2\( І2\ )2 Q2 = Q2

принцип дії трансформатора - student2.ru принцип дії трансформатора - student2.ru

X2I22 = X2( I2)2

R2 = К122R2 X2 = К122 X2

Аналогічно можемо записати для всіх величин, що мають розмірність (Ом)

Рівняння і схема заміщення приведеного трансформатора (наступна схема)

 
  принцип дії трансформатора - student2.ru

Схема заміщення включає проміжок, від

затискачів 1-1\, 2-2\. Ця схема є

чотириполюсником, Т- подібною схемою.

Розглядаємо контур z1-z10 і контур z1-z2-zн.

Скористаємось методом законів Кірхгофа

1. І1 = І10 + І2\

2. U1 = z1I1 + z10I10 ( U1 = z1I1 + (-E1) )

- E1 = z10I10 – враховує магнітний зв’зок між первинною і вторинною обмотками.

3. U1 = z1I1 + z2\I2\ + U2\

U2\ = zнI2\

Векторна діаграма приведеного трансформатора

Вона є якісна і кількісна. принцип дії трансформатора - student2.ru

Z1 = R1 +jX1

Z2 = R2 +jX2

R1I1 || I1 принцип дії трансформатора - student2.ru

R’2I’2 || I2 принцип дії трансформатора - student2.ru

принцип дії трансформатора - student2.ru принцип дії трансформатора - student2.ru jX1I1 R1I1 принцип дії трансформатора - student2.ru

принцип дії трансформатора - student2.ru принцип дії трансформатора - student2.ru jX’2I’2 R’2I’2 принцип дії трансформатора - student2.ru

Спрощена схема заміщення трансформатора

принцип дії трансформатора - student2.ru Приймемо, що І10 = 0, бо

1) 1) І10 = ( 2+3 )%

2) 2) При нехтуванні струмом І10 ми тим

3) самим зменшуємо струм І1.

При складанні струмів векторно,

при нехтуванні струмом І10 похибка

принцип дії трансформатора - student2.ru принцип дії трансформатора - student2.ru зменшується, при скалярному

принцип дії трансформатора - student2.ru додаванні – збільшується.

3) Зменшення І1 призводить до зменшення z1, що є позитивним явищем.

Приймаючи попередні умови, переходимо до схеми:

принцип дії трансформатора - student2.ru zк = R2 + jx2

zк– активний опір короткого замикання

Rк – активний опір короткого замикання

x2 – реактивний опір короткого замикання

 
  принцип дії трансформатора - student2.ru

 
  принцип дії трансформатора - student2.ru

Дана схема використовується для

здійснення досліду короткого замикання.

Дослід короткого замикання

принцип дії трансформатора - student2.ru Здійсним дослід короткого замикання, до є імітацією номінального режиму роботи. Для цього включаємо прилади і регулюємо U12 від нуля в сторону збільшення.

Дослід короткого замикання використовується:

1) для визначення втрат в міді (теплових втрат);

2) для визначення параметрів трансформатора;

3) для проведення аналізу зміни вторинної напруги при зміні навантаження.

принцип дії трансформатора - student2.ru принцип дії трансформатора - student2.ru 1. На основі попереднього

( принцип дії трансформатора - student2.ru ) приймаємо, що Pc принцип дії трансформатора - student2.ru 1

принцип дії трансформатора - student2.ru

При к.з. принцип дії трансформатора - student2.ru

принцип дії трансформатора - student2.ru принцип дії трансформатора - student2.ru - бо активний опір котушки завжди набагато менший опору навантаженя

принцип дії трансформатора - student2.ru принцип дії трансформатора - student2.ru

принцип дії трансформатора - student2.ru Втрати в сталі пропорційні принцип дії трансформатора - student2.ru

2. В результаті попередніх обчислень:

3. принцип дії трансформатора - student2.ru принцип дії трансформатора - student2.ru

принцип дії трансформатора - student2.ru

принцип дії трансформатора - student2.ru

принцип дії трансформатора - student2.ru принцип дії трансформатора - student2.ru

Наши рекомендации