Структура пояснювальної записки по курсовій роботі

Курсова робота складається з наступних розділів:

ВСТУП

1. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ, МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ЗА НАПРЯМКОМ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1.1. Аналіз задачі, виявлення ключових завдань та проблематик

1.2. Аналіз засобів вирішення поставлених задач.

1.3. Технічне завдання

2. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА НАПРЯМКОМ КУРСОВОЇ РОБОТИ

2.1. Розробка математичної моделі та алгоритмів функціонування системи

2.2. Розробка схеми класів

2.3. Проектування алгоритмічного та програмного забезпечення за напрямком курсової роботи

3. РЕАЛІЗАЦЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1. Проектування інтерфейсу програмного забезпечення за напрямком курсової роботи

3.2. Тестування роботи програмного забезпечення за напрямком курсової роботи

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

У Вступі зазначається мета, завдання, предмет, об‘єкт та методи дослідження курсової роботи. Орієнтований обсяг 1 стр.

Метою курсової роботи є розробка програмного забезпечення з функціональністю, визначеною в завданні за визначеним темою курсової роботи напрямком.

Завданням на курсову роботу є визначення:

Функціональної структури інформаційної системи;

структури задач, що вирішує система

розробка математичної моделі для забезпечення виконання поставлених завдань

реалізація БД та інтерфейсних засобів програмного забезпечення.

Предметом дослідження є можливості застосування інформаційних технологій для реалізації програмного забезпечення за визначеною темою курсової роботи.

Об‘єктом дослідження є методи та засоби побудови програмного забезпечення.

В процесі дослідження студент може використовувати монографічні, аналітичні, математичні, графічні та інші методи дослідження.

У завданнях на курсову роботу можуть бути вказані:

· об'єм вхідних і вихідних даних;

· вимоги до формату вхідних і вихідних даних;

· особливості організації програмного забезпечення (передбачені

· алгоритмічні мови, бібліотека стандартних програм і т.п.);

· контроль інформації, що вводиться, тимчасовий контроль, діагностика помилок;

· види технічної документації і вимоги до оформлення комплексу програм і

алгоритмів.

Коло питань, які підлягають розробці, може бути таким:

· аналіз класу задач, які розв'язуються, огляд методів рішення, вибір і обґрунтовування методу рішення задач, формату даних, організація збереження, пошуку і приведення в порядок інформації;

· розробка математичної моделі процесу, системи або даних для даної роботи;

· розробка алгоритмів, оцінка ефективності алгоритмів, виділення складних задач, які підлягають детальній розробці;

· розробка програм, відлагодження і організація їх використовування, вибір форм, способів збереження і контролю інформації;

· програмування існуючих алгоритмів;

· технологічний процес відлагодження комплексу програм.

Пункт 1.1 Містить короткий огляд специфіки використання програмних технологій для забезпечення обробки інформації за напрямком курсової роботи.

Аналіз задачі, виявлення ключових завдань та проблематик Орієнтований обсяг 5-7 стор.

Пункт 1.2 Містить короткий огляд та аналіз засобів вирішення поставлених задач – особливості середовища розробки, прикладної області, технології вирішення аналогічних задач. – Орієнтований обсяг 7-10 стор.

Пункт 1.3 містить перелік основних характеристик та функцій програмного забезпечення, що проектується. В перелік входять як загальносистемні так і спеціалізовані функції. – Орієнтований обсяг 3 стор.

Пункт 2.1 містить математичні моделі та алгоритми функціонування системи (структурні схеми, що ілюструють роботу системи, діаграми потоків даних та їх опис, набори правил, логічні та функціональні залежності та інше). Якщо схеми перевищують розмір аркушу вони виносяться у додатки. Орієнтований обсяг 7-15 стр.

Пункт 2.2 містить розробку схеми класів створюваного програмного забезпечення (структурні схеми, що ілюструють та пояснюють створену множину класів, їх взаємодію та призначення). Орієнтований обсяг 3-10 стор.

Пункт 2.3 Містить формалізований опис процесів обробки інформації, загальний укрупнений алгоритм роботи програмного продукту, деталізовані алгоритми певних функцій та їх детальний описи (при необхідності наводиться фрагмент коду з поясненнями). За необхідності алгоритми та методики розрахунку поставлених завдань. Орієнтований обсяг 7-15 стор.

Пункт 3.1. Містить опис інтерфейсної частини програмного забезпечення та засобів, які було використано в процесі реалізації функцій системи. Орієнтований обсяг 7-8 стор.

Пункт 3.2. Містить опис тестового прикладу, за яким перевіряється робота програмного забезпечення. Орієнтований обсяг 7-8 стор.

У висновках наводяться стислий перелік результатів проведених досліджень, отриманих результатів, коротка характеристика розробленого програмного продукту.

Література містить список всіх літературних джерел, кількість джерел не повинна бути менше за 15.

ГРАФІЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Робота включає графічну і текстову документацію. Графічний матеріал призначений для ілюстрації доповіді на захисті і може містити схеми, моделі, діаграми і ін. Наносити на плакати зображення, що не мають прямого відношення до розробки, не допускається.

У графічній частині роботи рекомендується виконувати 3 листи (плаката) з наступного переліку:

ЛИСТ 1. Матеріали, що пояснюють мету розробки;

ЛИСТ 2. Опис змістовної частини роботи;

ЛИСТ 3. Демонстрація результатів роботи, вхідні або вихідні форми інтерфейсу програмної системи.

З відома керівника і з урахуванням особливостей теми роботи склад графічної частини може бути змінений у бік збільшення числа листів, що стосуються опису теми роботи. Максимальна кількість плакатів обмежена 5 листами.

ЛИСТ 1 (ПЛАКАТ 1) повинен розкривати мету, задачі, постановку задачі, проблематику роботи. На 1-у плакаті зображаються технологічна схема роботи програми, інформаційні потоки між блоками системи, джерела інформації і т.п.

ЛИСТ 2 (ПЛАКАТ 2) повинен бути присвячений основним рішенням по реалізації системи. Це може бути архітектура створеної системи, структура програмних компонент, структура інформаційного середовища системи, схема технології роботи користувача з системою і т.п. У випадку якщо метою роботи є рішення прикладної задачі, то 2-й плакат може описувати математичний апарат рішення, що включає як розрахункові формули так і моделі. В пояснюючому тексті при цьому повинен бути обов'язковий опис умовних позначень і символів. Цей плакат може описувати бази даних може містити в собі структуру або модель БД (концептуальну, інфологічну і ін.).

Збільшення числа листів в графічній частині може торкатися саме змістовної частини роботи, тому перераховані розділи можуть виноситися на окремі плакати.

ЛИСТ 3 (Плакат 3) є демонстрацією роботи розробленої системи. Бажано на цьому плакаті показувати взаємодію між окремими компонентами програми і фрагменти сценарію роботи.

У разі виконання декількома студентами комплексної роботи, необхідно окрім всіх перерахованих виконати загальний (0-й плакат), головна задача якого - продемонструвати участь кожного із студента в загальній роботі.

.

Наши рекомендации